Category Archives: UĞUR DÜNDAR

AKP, PKK’yla hiçbir zaman mücadele etmedi *** “PKK’nin çatı örgütü KCK, 2005 yılında “Öz Savunma Birlikleri” kurma kararını aldı. Bu yapılanma kapsamında örgüt, kırsaldan çok şehir savaşı için çalışmalara başladı. Her mahallede, köyde yani en küçük yerleşim birimlerinde bile ‘Öz Savunma’ adı altında bir örgütlenmeye girdiler. Her evden bir asker, her evden bir canlı istihbarat elemanı, her evden doktor vs. alarak bunları kırsaldan çok şehirde infazlar yapmak için eğittiler…”

Uğur Dündar ugur.dundar@ugurdundar.com.tr 26 Ağustos 2015 Cumhuriyet AKP, PKK’yla hiçbir zaman mücadele etmedi Efsane İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’dan şok çıkış: “Şehit haberleri gelmesin, kan akmasın, anaların gözyaşları dursun” denilerek başlatılan çözüm sürecinin geldiği yerde sadece analar değil, tüm Türkiye ağlıyor, … Continue reading

Posted in Bölücü KÜRTÇÜLÜK, PKK TERÖRÜ, Politika ve Gundem, TSK, UĞUR DÜNDAR | Leave a comment

Şimdi anladınız mı Cumhuriyet’in ve “Yurtta barış cihanda barış”ın değerini?..

  Uğur Dündar ugur.dundar@ugurdundar.com.tr 22 Temmuz 2015 Sözcü Şimdi anladınız mı Cumhuriyet’in ve “Yurtta barış cihanda barış”ın değerini?.. Sev­gi­li okur­la­rım, Ben ha­ma­set do­lu nu­tuk­la­rı, oy av­cı­lı­ğı için söy­len­di­ği bes­bel­li cüm­le­le­ri ve top­lu­mu ya­nılt­ma­yı amaç­la­yan söz­le­ri de­ğil, so­mut olay­la­rı ve ol­gu­la­rı … Continue reading

Posted in Bölücü KÜRTÇÜLÜK, EMPERYALİZM, FAŞİZM, İSTİHBARAT KURUMLARI, ORTADOĞU ÜLKELERİ, PKK TERÖRÜ, Politika ve Gundem, RADİKAL İSLAM, SİYASİ TARİH, TERÖR, UĞUR DÜNDAR | Leave a comment

Yeni Meclis, AKP’nin gizli anlaşmalarını ortaya çıkarmalı…

Uğur Dündar ugur.dundar@ugurdundar.com.tr 4 Temmuz 2015 Sözcü Yeni Meclis, AKP’nin gizli anlaşmalarını ortaya çıkarmalı… Wi­ki­Le­aks si­te­si­nin ku­ru­cu­su Ju­li­an As­san­ge, ge­çen haf­ta Tür­ki­ye­’yi il­gi­len­di­ren çok çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ass­san­ge “Tür­ki­ye, Suu­di Ara­bis­tan ve Ka­ta­r’­ın 2012 yı­lın­da giz­li bir an­laş­ma ya­pa­rak, Su­ri­ye … Continue reading

Posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR, İSTİHBARAT KURUMLARI, Politika ve Gundem, SİYASİ TARİH, UĞUR DÜNDAR, Wiki-Leaks - Bilgi sızmaları | Leave a comment

DİN VE İNANCA AYKIRILIKLAR *** İsraf sarayında Kur’an’ın ruhuna aykırı iftar sofraları…

Uğur Dündar ugur.dundar@ugurdundar.com.tr 29 Haziran 2015 Sözcü İsraf sarayında Kur’an’ın ruhuna aykırı iftar sofraları… Sevgili okurlarım, Kur’an, insanı çok ve sık sık şaşırtan bir kitaptır. Bu tavrın arkasında Kur’an’a egemen olan ‘yaratıcı gerçekçilik’ vardır. Bu zamanlarüstü kitap, bir bakarsınız, görünüşte … Continue reading

Posted in DİN-İNANÇ, İrtica, UĞUR DÜNDAR, YOLSUZLUKLAR | Leave a comment

AKP’nin “Çok yol yaptılar” efsanesi çöken yolların altında kaldı! *** “Bu çar­kı dön­dü­ren­le­rin ha­yat­la­rı be­leş­tir! Ev­ler, vil­la­lar, ara­ba­lar hep bu sa­ye­de alı­nır. Ev­le­ri mü­te­ah­hit­ler da­yar, dö­şer­ler. De­ko­ra­tör ge­re­kir­se o da bu­lu­nur. Ço­cuk­la­rın okul pa­ra­la­rı, bil­gi­sa­yar ih­ti­yaç­la­rı, hat­ta te­le­fon kon­tör­le­ri bi­le, mü­te­ah­hit­ler ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nır.”

Uğur Dündar ugur.dundar@ugurdundar.com.tr 24 Haziran 2015 Sözcü AKP’nin “Çok yol yaptılar” efsanesi çöken yolların altında kaldı! AKP ik­ti­da­rı­nın söz­cü­le­ri her fır­sat­ta dub­le yol­lar yap­mak­la övü­nü­yor. Bu dö­nem­de or­ta­ya atı­lan du­dak uçuk­la­tı­cı yol­suz­luk id­di­ala­rı­na kar­şı AK­P’­yi sa­vu­nan­lar da, la­fı dön­dü­rüp do­laş­tı­rıp … Continue reading

Posted in UĞUR DÜNDAR, YOLSUZLUKLAR | Leave a comment

IŞİD’e yardım ve yataklığın tüyler ürperten belgeleri!.. *** “baş­ta Adı­ya­man ol­mak üze­re Bin­göl, Bat­man, Ur­fa, Di­yar­ba­kır ve Bit­li­s’­ten 18 ile 30 yaş ara­sın­da­ki genç­le­rin sa­vaş­mak üze­re Su­ri­ye­’ye gö­tü­rül­dü­ğü or­ta­ya çık­tı. Adı­ya­ma­n’­da şe­hir mer­ke­zi­ne yer­le­şen El-Kai­de, El Nus­ra, As­har Es Şam ve Esad yan­lı­sı grup­lar, “ci­ha­t” ya da pa­ra kar­şı­lı­ğın­da genç­le­ri…”

  Uğur Dündar ugur.dundar@ugurdundar.com.tr 6 Haziran 2015 Sözcü IŞİD’e yardım ve yataklığın tüyler ürperten belgeleri!.. Sev­gi­li okur­la­rım, Bu­gün si­zi bi­raz ge­ri­le­re, çok de­ğil yak­la­şık 15 ay ön­ce­si­ne gö­tü­re­ce­ğim. * * * Su­ri­ye­’de ya­şa­nan iç sa­vaş­ta Tür­ki­ye­’nin çe­te­le­re yar­dım et­ti­ği id­di­ala­rı … Continue reading

Posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, Bölücü KÜRTÇÜLÜK, DİN-İNANÇ, FAŞİZM, İrtica, İSTİHBARAT KURUMLARI, ORTADOĞU ÜLKELERİ, RADİKAL İSLAM, UĞUR DÜNDAR | Leave a comment

İyi düşün ey millet! Sonra uyarılmadım demeyesin!.. *** “İs­raf, fi­ra­vun des­pot­la­rın be­lir­gin özel­lik­le­rin­den bi­ri ola­rak tes­cil edil­miş­tir. Fi­ra­vun ruh­lu yö­ne­ti­ci­le­rin özel­lik­le­rin­den bi­ri de yö­net­tik­le­ri ül­ke­nin emek­çi alın ter­le­rin­den olu­şan pa­ra­la­rı­nı, doy­mak bil­me­yen gös­te­riş zevk­le­ri ve gös­te­riş şeh­vet­le­ri uğ­ru­na sa­çıp sa­vur­ma­la­rı­dır”

Uğur Dündar 5 Haziran 2015 Sözcü Sev­gi­li okur­la­rım, Dün bu kö­şe­de dün­ya­ca say­gın bi­lim in­sa­nı, bü­yük din ali­mi Prof. Dr. Ya­şar Nu­ri Öz­tür­k’­ün se­çim­le­re bir­kaç gün ka­la dek­la­ras­yon ni­te­li­ği ta­şı­yan dü­şün­ce­le­ri­ni ak­tar­mış­tım. Bu­gün de de­va­mı­nı ge­ti­ri­yo­rum. Her iki ya­zı­yı bir­lik­te … Continue reading

Posted in DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, DİN-İNANÇ, Ekonomi, FAŞİZM, Haber, İrtica, Politika ve Gundem, UĞUR DÜNDAR, YOLSUZLUKLAR | Leave a comment

Erdoğan’ın açılış şovları, Kayseri’li fıkralarına taş çıkarmaya başladı!..

HabereYORUM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  ( ki burda bir açıklama yapmak isterim ; Ülkemin Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden bir kişiden böyle bahsetmek istemezdim . İsterdim ki Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan yazayım. Fakat Recep Tayyip bu makama seçildiğinde Anayasa hükümlerine göre tarafsız … Continue reading

Posted in Politika ve Gundem, SEÇİM - SEÇSİS, SİYASİ PARTİLER, UĞUR DÜNDAR, YOLSUZLUKLAR | Leave a comment

Allah ile aldatanlar, Kur’an’ı pazar yeri metası gibi meydanlara indirdiler!

Uğur Dündar ugur.dundar@ugurdundar.com.tr 13 Mayıs 2015 Sözcü Allah ile aldatanlar, Kur’an’ı pazar yeri metası gibi meydanlara indirdiler! Sevgili okurlarım, Bu haftaya kadar “Halk Arenası”nı sadece perşembe akşamları yayınlıyorduk.Ancak sizlerden gelen yoğun istek üzerine bundan böyle pazartesi akşamları da ekrana getirmeye … Continue reading

Posted in DİN-İNANÇ, İrtica, UĞUR DÜNDAR | Leave a comment

Yedek Kabe, pasta Kur’an ve Kabe! Modern müşrikler iyice azdı!.. *** “Bu şirk tezahürleri, Kur’an’a karşı savaş açan Mekke şirk oligarşisinin sergilediği şirk tablolarından çok daha vahim ve korkutucudur.”

Uğur Dündar ugur.dundar@ugurdundar.com.tr 25 Nisan 2015 Sözcü Yedek Kabe, pasta Kur’an ve Kabe! Modern müşrikler iyice azdı!.. Kur’an’ın, ‘Allah düşmanlığı ve en büyük zulüm’ kurumu olarak gördüğü şirkin tarihinde bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş tezahürler yaşanıyor. Bu şirk tezahürleri, Kur’an’a … Continue reading

Posted in DİN-İNANÇ, Gundem, Haber, İrtica, UĞUR DÜNDAR | Leave a comment