Şimdi anladınız mı Cumhuriyet’in ve “Yurtta barış cihanda barış”ın değerini?..

 

Uğur Dündar
ugur.dundar@ugurdundar.com.tr
22 Temmuz 2015
Sözcü

Şimdi anladınız mı Cumhuriyet’in ve
“Yurtta barış cihanda barış”ın değerini?..

Sev­gi­li okur­la­rım,
Ben ha­ma­set do­lu nu­tuk­la­rı, oy av­cı­lı­ğı için söy­len­di­ği bes­bel­li cüm­le­le­ri ve top­lu­mu ya­nılt­ma­yı amaç­la­yan söz­le­ri de­ğil, so­mut olay­la­rı ve ol­gu­la­rı önem­se­rim.Olay­la­ra ve AK­P’­nin kom­şu­la­rı­mı­za dö­nük po­li­ti­ka­la­rı­nın yan­sı­ma­la­rı­na bak­tı­ğı­mız­da çok acı bir tab­loy­la kar­şı­la­şı­yo­ruz
.

Ör­ne­ğin; Ta­rih; 23 Ha­zi­ran 2013…
Ma­lat­ya Er­haç As­ke­ri Ha­va­ala­nı­’n­dan kal­kan RF-4E Phan­tom ke­şif uça­ğı­mız, Laz­ki­ye Li­ma­nı ya­kın­la­rın­da Su­ri­ye güç­le­rin­ce dü­şü­rül­dü. Dü­şen uça­ğın pi­lot­la­rı Yüz­ba­şı Gök­han Er­tan ile Teğ­men Ha­san Hü­se­yin Ak­soy şe­hit ol­du.

11 Şu­bat 2013…
Ha­ta­y’­ın Rey­han­lı İl­çe­si­’n­de­ki Cil­ve­gö­zü Sı­nır Ka­pı­sı­’n­da, pat­la­yı­cı yük­lü ara­cın in­fi­lak et­me­siy­le 5’i Türk 18 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.

Ay­nı yı­lın 11 Ma­yıs gü­nü…
Rey­han­lı il­çe­miz, 2 bom­ba yük­lü ara­cın peş pe­şe pat­la­tıl­ma­sıy­la kan gö­lü­ne dön­dü.Kor­kunç pat­la­ma­lar­da 52 yurt­ta­şı­mız ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, 25’i ağır ol­mak üze­re 100’ü aş­kın ma­sum in­sa­nı­nız da ya­ra­lan­dı. Da­ha son­ra ölü sa­yı­sı 53’e çık­tı.

Dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Er­do­ğan ve Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Da­vu­toğ­lu, sal­dı­rı­dan Su­ri­ye Dev­le­ti­’ni ve onun hi­ma­ye­sin­de­ki DHKP-C Acil­ci­ler te­rör ör­gü­tü­nü so­rum­lu tut­tu. An­cak son­ra­dan ey­le­mi El Ka­ide’­nin Su­ri­ye ko­lu olan IŞİ­D’­in üst­len­di­ği öne sü­rül­dü.Er­do­ğan bir ko­nuş­ma­sın­da da, Rey­han­lı­’da­ki te­rör sal­dı­rı­sın­da Sün­ni yurt­taş­la­rı­mı­zın ve­fat et­tik­le­ri­ni söy­le­di.

20 Mart 2014…
Te­rö­rist­ler bu kez Su­ri­ye­’den çok uzak­ta Niğ­de-Ulu­kış­la­’da or­ta­ya çık­tı.
IŞİ­D’­li ol­du­ğu be­lir­le­nen te­rö­rist­ler, Ast­su­bay Adil Ko­za­noğ­lu ile po­lis me­mu­ru Adem Ço­ba­n’­ı şe­hit eder­ler­ken, kam­yon sü­rü­cü­sü Tu­ran Ya­şar da ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Olay­da bi­ri ast­su­bay, 6 as­ker ya­ra­lan­dı.IŞİ­D’­li sa­nık­lar­dan Cen­drim Ra­ma­da­ni, mah­ke­me­de­ki ifa­de­sin­de “Jan­dar­ma­yı öl­dü­re­rek se­vap iş­le­dim. Ben si­zin mah­ke­me­ni­ze de­ğil, Al­la­h’­a he­sap ve­ri­rim. Çün­kü he­pi­niz müş­rik­si­ni­z” de­di.

5 Ha­zi­ran 2015…
Ge­nel se­çim­den 2 gün ön­ce… Di­yar­ba­kı­r’­da HDP Eş­baş­ka­nı Se­la­hat­tin De­mir­ta­ş’­ın ko­nuş­ma ya­pa­ca­ğı mi­ting ala­nın­da bom­ba pat­la­tıl­dı.4 yurt­ta­şı­mı­zın ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği, 200’ü aş­kın ki­şi­nin de ya­ra­lan­dı­ğı te­rör sal­dı­rı­sı­nın fai­li ola­rak Or­han Gön­der ad­lı 20 ya­şın­da­ki IŞİ­D’­li te­rö­rist ya­ka­lan­dı.Sa­nık Gön­der po­li­sin ya­ban­cı­sı de­ğil­di. Çün­kü ai­le­si, ço­cuk­la­rı­nın IŞİ­D’­in pen­çe­sin­den kur­ta­ra­bil­mek için po­lis ve sav­cı­lık baş­ta ol­mak üze­re tüm res­mi ma­kam­la­ra baş­vur­muş, son ça­re ola­rak da Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu ile gö­rü­şe­rek ken­di­sin­den yar­dım is­te­miş­ti.Bu gö­rüş­me­nin ar­dın­dan po­lis­ten ai­le­ye ge­len ya­zı­da, oğul­la­rı­nın IŞİD saf­la­rın­da çar­pış­tı­ğı­nın tes­pit edil­di­ği bil­diril­miş­ti.

An­cak ne dü­şün­dü­rü­cü­dür ki, her ta­raf­ta aran­ma­sı ge­re­ken bu te­rö­rist, pat­la­ma­dan ön­ce Di­yar­ba­kı­r’­da bir otel­de ken­di kim­li­ği­ni giz­le­me­ye bi­le ge­rek duy­ma­dan ka­lır­ken, ka­pı­sı­nı ça­lan po­lis­ler, onu ya­ka­la­mak ye­ri­ne, as­ker ka­ça­ğı ol­ma­sı ne­de­niy­le ha­zır­la­dık­la­rı tu­ta­na­ğı im­za­lat­mak­la ye­tin­miş­ler­di.Böy­le­ce gö­zal­tı­na alı­nıp IŞİ­D’­le il­gi­li sor­gu­lan­mak­tan kur­tu­lan Gön­der de eli­ni ko­lu­nu sal­la­ya­rak git­ti­ği mi­ting ala­nın­da, se­çim­le­rin ip­ta­li­ne ne­den ola­cak ka­os or­ta­mı­nı ya­rat­ma­yı amaç­la­yan bom­ba­yı pat­lat­mış­tı.

Ve ön­ce­ki gün…
Or­han Gön­de­r’­in Di­yar­bakı­r’­da kul­lan­dı­ğı­na ben­ze­yen bil­ye­li pat­la­yı­cı­la­rı ku­şan­mış can­lı bom­ba­nın sal­dı­rı­sın­da 31 genç öl­dü, on­lar­ca­sı da ya­ra­lan­dı.Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu ilk açık­la­ma­sın­da fa­il ola­rak IŞİ­D’­i gös­ter­di.

Tay­yip Er­do­ğan ve Ah­met Da­vu­toğ­lu, ye­ni­den Os­man­lı ha­ya­li­nin pe­şin­den ko­şar­ken, coğ­raf­ya­mı­zın en güç­lü ül­ke­si Tür­ki­ye­”yi, Or­ta­do­ğu ba­tak­lı­ğın­da­ki kan gö­lü­ne sok­tu­lar.Kib­rin do­ru­ğa çık­tı­ğı “Or­ta­do­ğu­”da en bü­yük oyun ku­ru­cu biz ola­ca­ğız…” gi­bi id­di­alı laf­la­rı eder­ken, Ata­tür­k’­ün ar­ma­ğa­nı olan la­ik de­mok­ra­tik Cum­hu­ri­ye­t’­in böl­ge­miz­de­ki tüm ül­ke­ler için ta­şı­dı­ğı öne­mi ve de­ğe­ri bi­le­me­di­ler.

“Yurt­ta ba­rış, ci­han­da ba­rı­ş” an­la­yı­şı­na sı­kı sı­kı­ya sa­rıl­mak var­ken “Su­ri­ye bi­zim iç me­se­le­miz­di­r” de­me ya­nıl­gı­sı­na düş­tü­ler.Va­him bo­yut­la­ra va­ran ön­gö­rü­süz­lü­ğün ve sığ­lı­ğın adı­na da “S­tra­te­jik De­rin­li­k”  dediler!..

Dün Cum­hu­ri­yet ya­za­rı Öz­gür Mum­cu, Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu­’nun im­za­sı­nı ta­şı­yan “S­tra­te­jik De­rin­li­k” ki­ta­bı­nın fo­toğ­ra­fı­nı kul­la­na­rak sos­yal med­ya­da şu me­sa­jı pay­laş­tı:

“S­tra­te­jik De­rin­lik… Fi­ya­tı 32 TL, bedeli çok ağır!..”
Yukarıdaki acı bilanço Mumcu’yu doğrulamıyor mu?

This entry was posted in Bölücü KÜRTÇÜLÜK, EMPERYALİZM, FAŞİZM, İSTİHBARAT KURUMLARI, ORTADOĞU ÜLKELERİ, PKK TERÖRÜ, Politika ve Gundem, RADİKAL İSLAM, SİYASİ TARİH, TERÖR, UĞUR DÜNDAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *