Category Archives: UĞUR DÜNDAR

Mustafa Kemal’in askerlerine son darbe!..

sozcu.com.tr Uğur Dündar 04.08.2016 Mustafa Kemal’in askerlerine son darbe!.. Hatırlayalım; Önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelede en başarılı olduğu dönemde “Bu ordu terörle mücadele edemiyor” dediler.Enteli, yandaşı, liboşu, akili, Fetöisti TSK’yı itibarsızlaştırıp moral ve motivasyonunu sıfırlamak için koro halinde müthiş … Continue reading

Posted in FAŞİZM, Fetullah Gülen, TSK, UĞUR DÜNDAR | Leave a comment

Çanakkale 1915’in liselileri!..*** 1915 yılı… Çanakkale Savaşı’nın en kanlı günleri… Vefa Lisesi öğretmenlerinden Ahmet Rıfkı Bey, sınıfa girip öğrencilerine selam verir ama onlar bu selamı karşılıksız bırakırlar. Hoca şaşkındır. “Hayırdır çocuklar” der……

sozcu.com.tr Uğur Dündar 12 Haziran 2016 Çanakkale 1915’in liselileri!.. Bir AKP senaryosu daha çöküyor, liselerdeki “Proje Kumpası”na isyan, dalga dalga büyüyor.Siz bakmayın “Veli bildirileri” adı altında yayınlanan ve AKP’nin çağdışı eğitim anlayışını desteklemeyi amaçlayan “Sözde” karşı çıkışlara! Ufku aydınlık liseli … Continue reading

Posted in CUMHURİYET - DEMOKRASİ - ÇAĞDAŞLIK, EĞİTİM, Tarih, UĞUR DÜNDAR | Leave a comment

Kara parayla bağış olur mu? *Maliye Bakanlığı’na yapmış olduğum ihbarda, 30 milyar Euroluk kayıt dışı paranın beyan edilmediğini gördüm.Bu parayla ilgili 405 sayfadan oluşan hesap ekstrelerini ve banka hareketlerini Maliye’ye teslim ettim.

sozcu.com.tr Uğur Dündar 27.05.2016 Kara parayla bağış olur mu? “Sevgili Başbakanım ben (…) Size bu mektubu yazmamın bir vatandaşlık görevi olduğunu düşündüm. 11.12.2012 tarihinde (17/25 Aralık’tan bir yıl önce. UD) Maliye Bakanlığı’na bir ihbarda bulundum. 23428 evrak kayıt numaralı bu … Continue reading

Posted in DUYURULAR, UĞUR DÜNDAR, YOLSUZLUKLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK | Leave a comment

Reza Zarrab dosyasındaki 91 Türk!..

sozcu.com.tr Uğur Dündar 22.05.2016 Yanılıyor, hem de fena halde yanılıyor!.. Sürekli yalan söyleyerek, yalana adanmış medyasıyla beyin yıkayarak, gücünü ve iktidarını dilediği kadar sürdüreceğine inanıyor!.. Yalanla kandıramadıklarını da korkutarak, zulmederek, zindanlara atarak sindirip susturacağını düşünüyor!.. Dünyayı Türkiye’den ibaret, kendisini de … Continue reading

Posted in UĞUR DÜNDAR, YOLSUZLUKLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK | Leave a comment

(Saray Darbesi-1) Yeni Osmanlı olsaydık Serok Ahmet’in kellesi gitmişti * Padişah buyurdu ; Azli ve katli vaciptir * Yaşananların adı “Neo Osmanlı’da Saray Darbesi”dir.

Ali Serdar Bolat 8 Mayıs 2016 (Saray Darbesi-1) Yeni Osmanlı olsaydık Serok Ahmet’in kellesi gitmişti “Stratejik Derinlik” kılıfı altında yıllardır ülkemizi komşularıyla düşman hale getiren ve bu yüzden bölücülerin “Serok Apo” dan sonra ikinci başkan payesi verip “Serok Ahmet” diye … Continue reading

Posted in DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, FAŞİZM, Politika ve Gundem, SİYASİ TARİH, UĞUR DÜNDAR | Leave a comment

DURUM VAZİYETİ 30.04.2016 Sözcü * Atı alan Üsküdar’ı geçiyor!..

Sözcü Uğur Dündar Nisan 30, 2016 Atı alan Üsküdar’ı geçiyor!.. La­ik­lik tar­tış­ma­sı­nın alev­len­di­ği şu gün­ler­de en ger­çek­çi ve çar­pı­cı ana­li­zi Oda Tv’­de Prof. Ör­san K. Öy­men yap­tı. Are­na prog­ra­mın­da ça­lış­tı­ğı dö­nem­de ya­kın­dan ta­nı­ma fır­sa­tı­nı bul­du­ğum bu de­ğer­li bi­lim in­sa­nı­na gö­re, … Continue reading

Posted in DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, DURUM VAZİYETİ, Gundem, Haber, MEDYA, UĞUR DÜNDAR | Leave a comment

İyi uykular sayın seyirciler!..* Rus uça­ğı­nı, önü­nü ar­ka­sı­nı he­sap­la­ma­dan sa­de­ce “hu­ku­ki­” hak­lı­lık ne­de­niy­le dü­şür­ten­ler, bir an ön­ce ara­yı dü­zelt­mek var­ken, ge­ri­lim üre­te­rek, Rus­ya­’yı PYD-YPG’­nin ye­ni ha­mi­si ha­li­ne ge­tir­dik­le­ri­ni gö­re­mi­yor­lar

Sözcü Uğur Dündar Şubat 19, 2016 İyi uykular sayın seyirciler!.. Ön­ce­ki gün, An­ka­ra­’da­ki te­rör sal­dı­rı­sın­da 28 şe­hit, 100’e ya­kın ya­ra­lı…Dün Di­yar­ba­kır ve Şırnak İdi­l’­de 8 şe­hit, 2 ya­ra­lı…Sa­de­ce iki gün­lük acı bi­lan­ço, kor­kuy­la yö­ne­ti­len Tür­ki­ye­’nin, gi­de­rek kor­kuy­la ya­şa­nı­lan bir ül­ke … Continue reading

Posted in Politika ve Gundem, UĞUR DÜNDAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK | Leave a comment

Bu fotoğraf o kadar çok şey anlatıyor ki!..

Sözcü Uğur Dündar Şubat 5, 2016 Bu fotoğraf o kadar çok şey anlatıyor ki!.. Fo­toğ­raf, Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu ile Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Hu­lu­si Aka­r’­ın “s­tra­te­jik or­ta­ğı­mı­z” Suu­di Ara­bis­ta­n’­ı zi­ya­ret­le­rin­de çe­kil­miş. Kral Sal­man bin Ab­dü­la­ziz bir ya­nı­na Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Baş­ba­ka­nı­’nı, di­ğer … Continue reading

Posted in ORTADOĞU ÜLKELERİ, TSK, UĞUR DÜNDAR | Leave a comment

Cumhuriyet’i ve demokrasiyi faşizmden geri almak sizin elinizde…

Sözcü Uğur Dündar Ekim 29, 2015 Cumhuriyet’i ve demokrasiyi faşizmden geri almak sizin elinizde… Yaşadıklarımız, gördüklerimiz karşısında artık “darbe” sözcüğü bile yetersiz kalıyor.Çünkü son iki gündür, dünya faşizm tarihinin en dehşet verici sayfaları ülkemizde yazılıyor. Adeta faşizmi anlatan “son belgesel” … Continue reading

Posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, FAŞİZM, UĞUR DÜNDAR | Leave a comment

HURŞİT TOLON * Mah­ke­me baş­ka­nı çap­raz sor­gu­sun­da par­mak­la­rıy­la yü­rü­me işa­re­ti ya­pa­rak, ya­ni pe­şi­ne adam tak­tı­ğı­nı ima ede­rek “Şu şu ya­zar­la­rı ta­kip edi­yor­muş­su­nuz! On­la­rı na­sıl iz­li­yor­du­nu­z” di­ye so­run­ca, gü­le­rek “Çok ba­si­t” de­miş­ti: “O­ku­ya­rak!…” * Dünyanın en güçlü ordularından birisinin ve en değerli Yurtsever askerlerinin Devleti yönetenlerin yabancı bir ülke ile anlaşarak kurdukları sahte suçlamalarla gücü , onurları kırıldı ve gelecekleri yok edildi … Türkiye zayıflatıldı ,işgale açık hale getirildi * BUNDAN BÜYÜK VATAN HAİNLİĞİ OLUR MU ?

Sözcü Uğur Dündar ugur.dundar@ugurdundar.com.tr 7 Ekim 2015 Hurşit Tolon… Ka­ra Harp Okulu­’n­dan me­zun ol­du­ğu 1962 yı­lın­dan, emek­li­ye ay­rıl­dı­ğı 2005 yı­lı­na ka­dar 43 yıl bo­yun­ca Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’ne hiz­met et­ti. İki ay­rı Or­du­’ya ko­mu­tan­lık yap­tı. Hem Or­du­’da, hem de halk ara­sın­da … Continue reading

Posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, ERGENEKON - BALYOZ, HUKUK-YARGI-ADALET, İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR, TSK, UĞUR DÜNDAR | Leave a comment