Erdoğan’ın açılış şovları, Kayseri’li fıkralarına taş çıkarmaya başladı!..

HabereYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  ( ki burda bir açıklama yapmak isterim ; Ülkemin Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden bir kişiden böyle bahsetmek istemezdim . İsterdim ki Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan yazayım. Fakat Recep Tayyip bu makama seçildiğinde Anayasa hükümlerine göre tarafsız kalması gerekirken ettiği yemine sadık kalmamıştır. Anayasal bir kurum olan Parlamentoyu askıya aldığını açıklamıştır. Meydanlarda toplumu kışkırtan bölücü ,kavgalaştırıcı siyasi mitingler yapmaktadır. Bu yaptıklarının tümü anayasaya ve demokrasiye aykırıdır. Başbakanlığından buyana Yurtseverleri ve Laik demokratik Cumhuriyet’i benimseyen kitleleri ötekileştirmekte , yaşam şartlarını zorlaştırmakta , kamu , Devlet , mahalle baskısı uygulamaktadır. Çalışma ve eğitim haklarını kısıtlamaktadır. Bunlardan birisi de benim . Recep Tayyip Cumhurbaşkanlığı görevlerini yerine getirmemektedir. Yapmakta olduğu eylemler hem Anayasa’ya aykırı hem de suç kapsamındadır.

Diğer gerekçem de Mustafa Kemal Atatürk’ten sadece Mustafa Kemal veya Gazi Mustafa Kemal diyerek ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusunu bu deyişle anmaktadır. Yüce Mustafa Kemal’in saygın bir soyadı vardır ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip bu soyadını , ATATÜRK’ü diline almamaktadır. Recep Tayyip’in tutumundan görülüyor ki bu bir suç veya saygısızlık değildir. Ben de bu özgürlüğü kullanmak istiyorum . Aksi olsa hakkında dava açılırdı . Ben de bu nedenle Cumhurbaşkanlığını işgal eden zat ne zaman ki Mustafa Kemal Atatürk veya ATATÜRK demeye başlar , o zamana kadar ben de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip olarak yazacağım.

Recep Tayyip tarafından mitinglere kılıf olsun diye ;her ne kadar dandik tesis, bina , halı saha , arıtma tesisi v.b. ıvır zıvır denilebilecek yapılar dahil olmak üzere  ve seneler önce faaliyete geçmiş hastahane , okul gibi binaları tekrar ve tekrar ŞOV YAPMAK , saf insanları kandırmak  amaçlı açılışlar yapmaktadır.

Bunların piri rahmetli Erbakan hoca da ağır sanayi hamlesi adı altında fabrika temelleri atardı. Temel dediğin bir tahta  kalıba dökülmüş birkaç kovalık beton harcı ve inşaat demiri olurdu.

Hatta bu temellerden birisini de  Erzincan Senatörü rahmetli Niyazi Unsal arabasının arkasına koyarak Ankara’ya getirmişti ;

“Erbakan Başbakan olmuştu. Atıp tutuyordu. . Ağır sanayi hamlesi başlatacak, kendi olanaklanmızla 100 bin tank, 100 bin top üretecektik! Genç kuşaklar bu komediyi elbette bilmezler. Türkiye’nin dört bir yanında hayali temeller atıyor, ağır sanayi hamlesi başlıyordu! Fabrika yapan fabrikalar kuracaktık. Ağır sanayi hamlesi doğal olarak fos çıktı. O kadar ki, Erzincan Senatörü rahmetli Niyazi Unsal günün birinde Hoca’nın Erzincan’da attığı temeli Reno marka arabasının bagajında Ankara’ya getirip Meclis bahçesinde bir basın toplantısı düzenledi!” (Emin Çölaşan)

Ehh hocaları seyyar temel atarsa öğrencileri de 3-5 sene önce hizmete girmiş kamu kurumlarının her sene açılışını yaparlar !

Naci Kaptan / 20.05.2015

Uğur Dündar
ugur.dundar@ugurdundar.com.tr
20 Mayıs 2015
Sözcü

Erdoğan’ın açılış şovları, Kayserili fıkralarına taş çıkarmaya başladı!..

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ile Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu iş bö­lü­mü yap­mış­lar. Bi­ri­nin gi­de­me­di­ği ye­re di­ğe­ri uçu­yor. Na­sıl­sa dev­let­te uçak çok! Böy­le­ce mi­ting ya­pıl­ma­dık il bı­rak­mı­yor­lar.Er­do­ğan AK­P’­ye oy is­te­di­ği se­çim ko­nuş­ma­la­rı­na da ken­din­ce ya­sal kı­lıf bul­muş: “Top­lu açı­lış!..”

Bel­li ki ya­rın öbür gün dev­ran de­ği­şip he­sap so­rul­du­ğun­da “Ben ora­ya mi­ting için de­ğil, top­lu açı­lış­lar yap­ma­ya git­tim. Yurt­taş­la­rım is­te­yin­ce de ko­nuş­tu­m” di­ye­cek.As­lın­da o gün­le­ri bek­le­me­den, ar­tık ka­bak ta­dı ve­ren top­lu açı­lış ti­yat­ro­su­nun per­de­si­ni in­dir­mek müm­kün.

Zi­ra CHP’­nin ça­lış­kan Mil­let­ve­ki­li Umut Ora­n’­ın id­di­ası­na gö­re “top­lu açı­lı­ş” şo­vu­na Kay­se­ri­’de de­vam eden Er­do­ğan, za­ten hiz­met­te olan te­sis­le­ri “bo­ya­yı­p” ye­ni­den Kay­se­ri­li­ye sat­ma­ya kal­ka­rak, Kay­se­ri­li fık­ra­la­rı­na da taş çı­kar­mış! Pe­ki bu mu­az­zam ba­şa­rı­yı (!) na­sıl mı ya­ka­la­mış?
He­men an­la­ta­lım:

* * *

Gü­nü­mü­zün kö­le­le­ri olan be­le­di­ye­nin ta­şe­ron iş­çi­le­ri­nin zor­la ge­ti­ri­le­rek su­ni ka­la­ba­lık sağ­la­nan Kay­se­ri­’de­ki mi­ting mey­da­nın­da hal­ka ses­le­nen Er­do­ğan, “458 tril­yon (mil­yon) li­ra­ya mal olan 50 ay­rı ese­rin top­lu açı­lı­şı­nı­” yap­tık­la­rı­nı söy­le­miş. Er­do­ğan, bu­lun­du­ğu kür­sü­den, Kay­se­ri­’nin mer­ke­zi ile ba­zı il­çe­le­rin­de­ki bu te­sis­le­ri şi­fa­en, top­lu bi­çim­de hiz­me­te aç­mış. An­cak Kay­se­ri­’de, bu 50 te­si­sin ne ol­du­ğu­nu bi­len bir Al­la­h’­ın ku­lu­na rast­la­mak müm­kün de­ğil!

Sor­du­ğu­nuz­da ko­yu yan­daş çev­re­ler bi­le, en faz­la 10 te­sis ya da eser adı sa­ya­bi­li­yor! Da­ha çok yan­daş med­ya ara­cı­lı­ğıy­la ser­vis edi­len ha­ber­ler­le Er­do­ğa­n’­ın top­lu açı­lı­şı­nı yap­tı­ğı du­yu­ru­lan te­sis ve eser­le­re ba­kıl­dı­ğın­da ise va­tan­da­şın gö­zü­nün bo­yan­dı­ğı gö­rü­lü­yor!

* * *

İş­te ör­nek­ler:
1993’ten be­ri eği­tim­de olan Ko­ca­si­nan Li­se­si, 2005-2006 öğ­re­tim yı­lın­da Ana­do­lu Li­se­si­’ne dö­nüş­müş.Ko­ca­si­nan 24 ders­lik­li Ana­do­lu Li­se­si, 300 ki­şi­lik pan­si­yon ve spor sa­lo­nu­nun ya­pı­mı­na iliş­kin iha­le söz­leş­me­si ise 28 Ekim 2014’te im­za­lan­mış. Do­la­yı­sıy­la in­şa­atı de­vam edi­yor! Ama Er­do­ğan ha­zır gel­miş­ken, 2016 son­la­rın­da bi­ti­ril­me­si bek­le­nen ya­tı­rı­mı aç­ma­yı ih­mal et­me­miş! Ta­mam­lan­dık­tan son­ra bir kez da­ha açı­lış yap­ma sö­zü ve­rip ver­me­di­ği ise bi­lin­mi­yor!

* * *

2010-2011 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­dan bu ya­na za­ten eği­tim­de olan Yah­ya­lı Kız Mes­lek Li­se­si­’nin in­şa­atı da ge­çen yıl ta­mam­lan­mış! Faz­la açı­lış göz çı­kar­maz, tam ter­si­ne göz bo­yar dü­şün­ce­siy­le 4 yıl­dır fa­ali­yet­te olan bu eği­tim yu­va­sı da açı­lış şo­vu­na da­hil edil­miş!

* * *

Fe­la­hi­ye Spor Sa­lo­nu da bu se­çim­de AK­P’­den mil­let­ve­ki­li ada­yı olan es­ki be­le­di­ye baş­ka­nı ta­ra­fın­dan za­ten çok­tan açıl­mış!..

* * *

Umut Ora­n’­ın tes­pit­le­ri­ne gö­re, Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı Kre­di Yurt­lar Ku­ru­mu­’nun Me­lik­ga­zi Kız Yur­du, yıl­lar­dır hiz­met ve­ri­yor­muş! Hat­ta bu­ra­da 2 yıl ön­ce “Gü­zel Ah­lak ve Ma­ne­vi­ya­t” ko­nu­lu bir et­kin­lik dü­zen­le­miş! Yurt-Ku­r’­un bu­ra­da yurt yö­ne­tim sis­te­mi ku­rul­ma­sı için 2012’de aç­tı­ğı iha­le kap­sa­mın­da­ki iş­ler ise de­vam edi­yor­muş.

* * *

112 Acil Çağ­rı Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü hiz­met bi­na­sı da de­vam eden in­şa­at­lar ara­sın­da! 30 Ara­lık 2014’te iha­le söz­leş­me­si im­za­la­nan 7.2 mil­yon li­ra­lık iş, 2016 son­la­rın­da bi­ti­ri­le­cek­miş! Baş­la­mak ya­rı ya­rı­ya bi­tir­mek­tir dü­şün­ce­siy­le bu­ra­sı da açı­lış şo­vu kap­sa­mı­na alın­mış!

* * *

Er­ci­yes Üni­ver­si­te­si İlaç Araş­tır­ma Mer­ke­zi ise ni­san ayın­da fa­ali­ye­te geç­miş!

* * *

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’ne alın­dı­ğı söy­le­nen do­ğal­gaz­la ça­lı­şan 10 oto­büs de 14 ay­dır, ya­ni bir yı­lı aş­kın sü­re­dir hiz­met­tey­miş!..

* * *

Sa­rı­oğ­lan TO­Kİ bi­na­la­rı da tam 18 ay ön­ce bi­ti­ril­miş. Hat­ta TO­Kİ­’nin tüm iş­le­rin­de ol­du­ğu gi­bi bu bi­na­lar­da da yer yer dö­kül­me­ler baş­la­mış!

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Umut Oran “Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­rin­de Kay­se­ri­’den al­dı­ğı yüz­de 66 oy için mi­ting mey­da­nın­da te­şek­kür eden Er­do­ğan, 7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de ise AKP le­hi­ne bu ora­nı ak­lın­dan ge­çir­me­si­n” di­yor ve ek­li­yor:

“Meş­hur fık­ra­da­ki gi­bi Kay­se­ri­li seç­men; “Yüz­de 55 mi de­din, ne ya­pa­cak­sın yüz­de 44’ü, yüz­de 33 ne­yi­ne yet­mi­yor? Al sa­na yüz­de 22 ye­te­r” der­se, Er­do­ğan şa­şır­ma­sın!..”

This entry was posted in Politika ve Gundem, SEÇİM - SEÇSİS, SİYASİ PARTİLER, UĞUR DÜNDAR, YOLSUZLUKLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *