KAMUSAL SUÇLAR ; Zimmet,İrtikap,rüşvet

Oraj POYRAZ

Zimmet,İrtikap,rüşvet

Devlet Memurunun devlete karşı işleyebileceği üç büyük suç vardır.
Zimmet, İrtikap ve rüşvet.

Zimmet memurun kamu varlığına el koymasıdır.

İrtikap memurun görevini tehdit ya da şantaj unsuru olarak kullanarak menfaat sağlamakdır.

Rüşvet ise memurun görevini yapmak için menfaat sağlamaktır.

İrtikap ile rüşvet arasında ince bir nüans vardır.Rüşvet zaten yapmakta olduğun görevi için ayrıca kişisel yarar sağlamaktır.İrtikap ise görevini yapmakla tehdit ederek kişisel yarar sağlamaktır.

Misal bir zabıta memuru esnafı ceza yazmakla tehdit ederse ve açıktan para isterse bu irtikaptır.Tapu memuru tapu işlemi yaparken ayrıca para isterse bu rüşvettir.

Konu mankenimiz RTE olsun. Koca koca holdingleri ek vergi salmakla, yeni soruşturmalarla, kurmaca mahkemelerle, yani zarar vermekle tehdit ederek bunların TÜRGEV’e bağışta bulunmaya zorlanması İRTİKAP suçudur. Kamu ihalelerinde ihaleyi alanın öncesinde ya da sonrasında RTE’nin emanetçisi kişi, kurum ya da vakıflara bağışlarda bulunması ise RÜŞVETTİR. Misal İsviçre’de bulunan hesap dökümleri, SWIFT yapanların listesi bize rüşvetçilerin listesini verecektir. Örtülü ödeneğin kişisel işlerde kullanılması ise ZİMMET suçudur.

Çoğu insanın yanılarak suç değil de nüfuz suistimali olarak düşündüğü, basitçe ahlaksızlık ya da ayıp bir iş olarak düşündüğü işlerin büyük bölümü ya rüşvettir, ya irtikapdır.Yeterli delil, sağlıklı bir yargılamayla bunların mahkum olmaları gerekir.

İşin tuhafı halen cumhur-başkanı(!?) olan zatın fiilen hiçbir suçtan yargılanması imkansızdır. Vatan ihanet suçunun içi boşaltılmıştır. Hempalarının (olumsuz, karanlık ve kötü işlerde birlikte hareket eden insanlar.) yargılanmaları ise ancak devr-i sabık olduklarında mümkündür. Açıkçası minareyi çalan kılıfını da hazırlamıştır.

Zimmet suçu TCK’nin 202 nci maddesinde hüküm altına alınmıştır. Buna göre; “Görevi sebebiyle kendisine tevdi olunan veya muhafaza, denetim veya sorumluluğu altında bulunan para veya para yerine geçen evrak ve senetleri veya diğer malları zimmetine geçiren memura altı yıldan oniki yıla kadar ağır hapis ve meydana gelen zararın bir misli kadar ağır para cevazı verilir.

İrtikap Türk Ceza Kanununun (TCK) 209 uncu maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır:  “Memuriyet sıfatını veya görevini kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına haksız olarak para verilmesine veya sair menfaatler sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına, bir kimseyi icbar eden memura altı yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezası verilir.

TCK’nin 211 inci maddesinde düzenlenen Rüşvet suçu bahsi geçen madde de şu şekilde tanımlanmıştır: “Ceza Kanunun tatbikinde memur sayılanların, kanunen veya nizamen yapmaya veya yapmamaya mecbur oldukları şeyi yapmak veya yapmamak için aldıkları veya başkalarına aldırdıkları para, hediye ve her nam altında olursa olsun sağladıkları diğer menfaatler ile bu maksatla alıp sattıkları veya ihale eyledikleri taşınır ve taşınmaz malların gerçek değeri ile verilip alınan bedel arasındaki fahiş fark rüşvet sayılır.

This entry was posted in YOLSUZLUKLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *