PERDE ARKASI *** Bilal-Burak Erdoğan ve İsviçre bankalarındaki hesaplar…

Uğur Dündar
15 Ekim 2014
Sözcü

Bilal-Burak Erdoğan ve İsviçre bankalarındaki hesaplar…

17-25 Ara­lık ope­ras­yon­la­rı sü­re­cin­de ha­kim ka­ra­rıy­la din­le­nen yol­suz­luk ve rüş­vet ko­nuş­ma­la­rı­nı biz yap­ma­dık.Ev­de­ki pa­ra da­ğı­nın na­sıl sı­fır­la­na­ca­ğın­dan biz söz et­me­dik.Üs­te­lik o ta­pe­le­rin hiç­bi­ri­ni sa­tır sa­tır ya­yın­la­ma­dık.

Özel ya­şam­la­ra gir­me­dik, ki­şi­lik hak­la­rı­na sal­dır­ma­dık, if­ti­ra at­ma­dık.Ör­ne­ğin Bu­rak Er­do­ğa­n’­ın İs­viç­re­li ka­dın ar­ka­da­şıy­la yap­tı­ğı id­di­a edi­len te­le­fon ko­nuş­ma­sı­nın tek sa­ni­ye­si­ne bi­le ku­lak ka­bart­ma­dık! İçe­ri­ği­ne as­la bak­ma­dık! “İç­ki­ci mi, alem­ci mi­” tar­tış­ma­la­rı­na ka­fa­yı hiç tak­ma­dık!

* * * *

Pe­ki ne yap­tık?
Sa­de­ce so­ru sor­duk.
O da key­fi­miz­den de­ğil, işi­miz ol­du­ğun­dan.
So­ra­rız ar­ka­daş.
Bi­zim işi­miz so­ru sor­mak.
Ce­vap ver­mek ya da ver­me­mek si­ze kal­mış!
Ama biz sor­ma­ya de­vam ede­riz.
Mu­ha­ta­bı­mız öz kar­de­şi­miz bi­le ol­sa,
top­lum ya­ra­rı­nın bu­lun­du­ğu ko­nu­lar­da üs­tü­ne gi­de­riz.
Çün­kü “gü­ç”­e de­ğil, hal­kın ha­ber al­ma hak­kı­na hiz­met ede­riz.
Doğ­ru bil­di­ği­miz bu yol­da, ya­rım asır­dır bin­bir teh­dit ve teh­li­ke­ye rağ­men yıl­ma­dan iler­le­riz.

* * * *

Ki­min de­di­ği­ni unut­tum ama, doğ­ru­su çok gü­zel söy­le­miş:
“Be­nim hak­kım­da ne söy­ler­ler­se söy­le­sin­ler önem­li de­ğil. Ye­ter ki ve­re­cek ce­va­bım ol­su­n” de­miş.Mo­dern ga­ze­te­ci­li­ğin ba­ba­sı sa­yı­lan İn­gi­liz med­ya pat­ro­nu Lord North­cliff de “Güç odak­la­rı­nın bir yer­ler­de ört­bas et­me­ye ça­lış­tık­la­rı şey ha­ber, ge­ri­si rek­lam­dı­r” di­ye­rek ha­be­ri ta­rif et­miş…Şöy­le çev­re­ni­ze bir ba­kın:

Ga­ze­te­ci­lik gö­rü­nü­mü al­tın­da sa­bah ak­şam “gü­ç” ya­la­ka­lı­ğı ya­pan, ka­le­mi­ni ya­la­na ada­mış meb­zul mik­tar­da “rek­lam­cı­” gö­re­cek­si­niz! Lord North­clif­f’­e yer­den gö­ğe ka­dar hak ve­re­cek­si­niz!

* * * *

O ne­den­le sor­dum, yi­ne so­ru­yo­rum.Bu­rak ve Bi­lal Er­do­ğan bi­ra­der­ler­den şu so­ru­la­ra ce­vap bek­li­yo­rum:

1) 17 Ara­lı­k’­ta­ki bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nun­dan ön­ce, bir­çok kez İs­viç­re­’ye uç­tu­nuz mu?
2) Bu uçuş­la­rı ba­zı işa­damla­rı­nın özel uçak­la­rıy­la yap­tı­nız mı?
3) O işa­dam­la­rı­nın dev­let­le bir iş­le­ri var mıy­dı?
4) Her­han­gi bir öde­me yap­tı­nız mı?
5) Zü­ri­h’­e olan uçuş­la­rı­nız­da si­zi ge­nel­lik­le THY’­nin İs­viç­re­’de­ki yet­ki­li­le­rin­den E.Y. ad­lı ki­şi kar­şı­la­dı mı?
6) Bu ki­şi ay­nı za­man­da AK­P’­nin İs­viç­re ör­gü­tün­de de gö­rev­li mi?
7) Se­ya­hat­le­ri­ni­zin Zü­ri­h’­te­ki ban­ka­lar­la bir il­gi­si bu­lu­nu­yor muy­du?

* * * *

Hak­kım­da yıl­lar­ca ha­pis ce­za­sı ve­ril­me­si ta­le­biy­le sav­cı­lı­ğa suç du­yu­ru­su yap­ma­nı­zı de­ğil, ce­vap bek­li­yo­rum, ce­vap!..

Facebook: halkinsozcusu
Twitter: ugurdundarsozcu
E-mail: ugur.dundar@ugurdundar.com.tr

This entry was posted in Gundem, Haber, YOLSUZLUKLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *