VATAN PARTİSİ VE CHP SEÇİMDE GÜÇ BİRLİĞİNE GİTMELİDİR *** VATAN PARTİSİ GEREKSİNİMDİR

Ali Nejat Ölçen

VATAN PARTİSİ GEREKSİNİMDİR

Aydınlarımızın çoğunluğu genel’i dışlayarak ayrıntıları irdeledikleri için aralarında anlaşmazlık yaratmanın uzmanı olmuşlardır. Vatan Partisi’nin oluşumunu yaratan koşulları görmezden gelerek Doğu Perinçek’in kaç oy aldığını tartışmaya girişmeleri bunun kanıtı. Oysa:

Adaletsiz ve Kalkınmasız Parti (AKP) iktidarı’nın ulus devlet bütünlüğüne ve Cumhuriyet karşıtlığına karşı çıkması gereken siyasal partilerin (CHP,MHP dahil) çene yarışını sürdürmeleri ve umursamazlıklarının doğal sonucu olarak doğmuştur Vatan Partisi. İhanet-Cinayet ve Cehalet üçgeninde emperyalizme teslimiyet’e karşı Taksim-Gezi parkında başlayan toplumsal uyanışın, milyonların Anıtkabire akımı Aslanlı yoldaki devinim, BOP karşıtı yeni bir siyasal Parti’yi Vatan Partisi’ni yaratmıştır. O partinin doğuşunu sağlayan Doğu Perinçek’in sadece özverisi değil aynı zamanda Kemalist doğrultudaki özgüvenidir.

Misak-ı Millî Sınırlarımızın kuşattığı toprağımıza, o toprağımızda ulusalcı ulus devletine, o devletin Cumhuriyetine ve o Cumhuriyetin bilimi en gerçek yol gösterten kültürüne sahip çıkmayı amaçlayan Doğu Perinçek’in genel başkanı olduğu İşçi Partisi dışında bir başka siyasal parti gösterebilir misiniz? Üyesi olduğum CHP’de Genel Başkan Yardımcısı olan kişinin Mustafa Kemal Atatürk’e kefere demesi tepkisiz kalabiliyorsa ve Cemaat denilen ABD kucağındaki satılık İslamcı örgütlere yanaşmayı içine sindiriyorsa, Vatan partisinin doğuşu tarihsel diyalektiğini doğal sonucu olacaktı elbet.

Türkiye’mizde BOP’un eşbaşkanı olduğunu söyleyen bir kişi CHP’nin katkısıyla Milletvekili olabiliyor ve o Milletvekili, Başbakan olduğunda “bize görev verildi” diyebiliyor ve bunu açıklamasının ardında parmakla sayılı yıllar geçmeden Çankaya’yı terk ederek Kaç-Ak saraya yerleşiyorsa, Vatan Partisi elbet bir gün doğacaktı. Misak-ı Millî sınırlarımızın kuşattığı vatan bildiğimiz toprağımızda devletine, o devletin Cumhuriyetine sahip çıkacak bir partiyi ulusumuz elbette yaratacaktı. Doğu Perinçek siyaset ve devlet adamları arasında bu gerişimin öncülüğünü üstlenmiş kişidir ve genel başkanı olduğu siyasal partinin yeni oluşumun içinde erimesine katlanmayı bilmiştir.

Vatan Partisinin ABD-AB emperyalizmine karşı ülkemizin ulusal birliğini temel alarak korumasına yardımcı olmak yurtseverlik görevi olmuştur. Burada “yardımcı olmak” deyimini özellikle tanımlamak gerekir. Nasıl yardımcı olabiliriz. Bizler için temel sorun şimdi budur. Vatan Partisi’nin kuruluş amacının dışına çıkmasında izin vermemektir yardımcı olmanın temel koşulu. Örneğin:

1.Misak-ı Milli Sınırlarımızın kuşattığı vatan bildiğimiz toprağımızda bir tek devlet var olacaktır. O Devletin adı “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir.

2.Türkiye Cumhuriyeti Devleti, asla bölünmez bir bütündür ve koruyuculuğundaki ulus, etnik,inançsal ve ideolojik farklılığı, barış içinde birlikte varoluş koşulu kabul edecektir..

3.Yasama, Yargı ve Yönetim erkleri ayırımı, aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ulusuyla birlikte varoluşunun güvence kaynağı olarak iletişim ve eşgüdüm birlikteliğini korumakla kendilerini görevli sayacaklardır.

4.Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ulusuyla birlikte varoluşunu sonsuz kadar korumayı görev kabul eden erkelerin Türk Silahlı Kuvvetleri dahil, hiçbir siyasal tercihin etkisi altına girmeksizin kendi işlevlini sürdürecek donanıma o donanımın görev bilincine dokunulmazlığı koşul kabul edecek ve bu koşulun anayasal hukuku yaratılacaktır.

5.Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ulusuyla birlikteliğinin temel koşulunu tam bağımsızlık ilkesi sağlayacaktır. Ulusal çıkarları zedeleyen tüm anlaşmaların yok hükmünde sayılmasının girişimleri yaratılacaktır.

6.Temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunan hukuksuzluğun faşizmi, insan temeline dayaklı hukuka dönüştürülecektir.

7.Mustafa Kemal Atatürk’te birleşmenin temel koşulu olarak Vatan Partisinin tüm program ve ilkeleri “tam bağımsızlığın kaynağı olan ekonomi programı’ndan çıkacaktır. O ekonomik programda dört temel ilke gözden uzak tutulamaz. Örneğin:

a.Açık vermeyen denk bütçe ile dış ve iç borca dayanmayan planlı sanayileşme, monetarizmi temel alan paranın para kazandırdığı ekonominin ticaretten uzaklaştırılarak sanayiye aktarımın sağlanması.

b.Planlı sanayileşmede programa alınacak yatırımların gerçekleşmesi için kendine yeterli ekonominin kurumlaşması; açık deyimiyle yatırım harcamasının kendisini geri ödeyen artı değer yaratmasının temel koşul kabul edilmesi ve bu temel koşulun karma ekonomi ile sağlanması.

c.Özel ve kamu sektöründe yaratılacak artı değerin yeniden sermaye dönüşümünde emeğin, üretim kararlarına ve artı değerin bölüşümü kararlarına örgütlü katılımının sağlanması.

d.Kayıt dışı ekonomiyi kayıt içine almak için öncelikle Türk lirasının dışındaki tüm yabancı paraların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kayıtlarında yer alması sağlanacaktır. Karma ekonomi koşulunda faiz’i paranın “arz-talep” dengesi yaratacak ve siyasal kararın etkisi dışına çıkarılması, gibi..

8. Yukarıki koşulların toplumlaşması için ilkokulda başlayan öğretim düzeninin tüm aşamalarında “bilimi en gerçek yol gösterici” kabul eden “sorgulamalı deneysel eğitim süreci”nde gerçekleşmesi sağlanacaktır.

9.Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Misak-ı Millî sınırlarımızın kuşattığı toprağımızda ulusun uzun erimli çıkar ve yararını koruyacak yönetim biçimini sağlayabilmesi için “devlet ve siyaset adamı” yetiştirmenin temel koşulu kamusal yönetimde ve eğitim sisteminde “topluma-doğaya yarar” yetisi temel ölçüt alınacaktır.

10.Özetle tüm kurum ve kuruluşlar kamu ve özel sektörde olsun saydam, denetime açık olmayı sağlayan hukuksal ahlak ögesi yaratılacaktır.

Vatan Partisi’nin başarısı için bu 10 koşula uyulmasını sağlayacak katkıların toplum tarafından özümsenmesi ve Vatan Partisinin yönetiminin bu 10 koşulun gerçekleşmesini sağlayacak olan toplumsal örgütlenme özgürlüğü yeniden yaratılmalıdır.

Vatan Partisine deneterek sahip çıkılmak her yurtseverin görevi ve işlevi olabilmelidir. Çünkü, Adaletsiz ve Kalkınmasız Parti (AKP) iktidarının tarihin karanlığında yok edip gitmesi sonucunda, sorunlarını kendisinin çözeceği Türkiye’yi yaratabilmek gerekir. Tüm yurtseverleri Vatan Partisi’ne önerili gözetim ile katkıda bulunmaya çağrıyı yurtseverliğin koşulu kabul ediyorum.

Karl Marx’ın “zıt uçların buluşması” kuramını Vatan Partisinin oluşum ve gelişiminde görmek yadırganmamalıdır.Tarihin ve doğanın diyalektiği çoğu kez bu kurama gereksinim duyar.

Böyle biline, kabul edile..

Dr.Ölçen.

This entry was posted in AKIL FİKİR YAZILARI, SEÇİM - SEÇSİS, SİYASİ PARTİLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *