DAVUTOĞLU’ndan HİKAYE-İ OSMANİYE * “Terörün beli kırılmış!.”.* Davutoğlu uzayda mı yaşıyor ?

Mehmet Türker
mturker@sozcum.com
29 Eylül 2015
Sözcü

Terörün beli kırılmış!..

Da­vu­toğ­lu Ah­met New Yor­k’­tan açık­lı­yor:
“Bu­gün iti­ba­rıy­la Tür­ki­ye­’ye dö­nük te­rör teh­di­di­nin be­li kı­rıl­mış­tı­r” Sad­ra­zam Ah­met te­rö­rün be­li­ni New Yor­k’­tan kı­rar­ken, ay­nı sa­at­ler­de PKK’­lı te­rö­rist­le­rin şe­hit et­ti­ği iki va­tan ev­la­dı­nın ce­na­ze­le­ri kal­dı­rı­lı­yor­du…

Ah­met Be­y’­in “Tür­ki­ye­’ye dö­nük te­rör teh­di­di­nin be­li kı­rıl­mış­tı­r” de­me­sin­den 24 sa­at son­ra Tun­ce­li­’de Jan­dar­ma Özel Ha­re­kat Ta­bur Ko­mu­ta­nı Ya­vuz So­nat Gü­zel şe­hit ol­du!..Ve te­rö­rün be­li kı­rıl­dı­ğı sa­at­ler­de Bis­mi­l’­de PKK’­nın ro­ke­ta­tar­lı sal­dı­rı­sı so­nu­cu bir kız ço­cu­ğu ha­ya­tı­nı kay­bet­ti!..

Sad­ra­zam Be­y’­in te­rö­rün be­li­ni kır­ma­sın­dan son­ra dün de Bit­lis, Tat­van Or­du­evi önün­de­ki men­fe­ze yer­leş­ti­ri­len bom­ba, as­ke­ri araç ge­çer­ken pat­la­tıl­dı, 20 rüt­be­li as­ker ya­ra­lan­dı!…Bu­gün­le­re hep şe­hit ai­le­le­ri­nin be­li kı­rı­la kı­rı­la gel­dik!..Bu­gün­le­re hep Türk Ulu­su­nun be­li kı­rı­la kı­rı­la gel­dik!..

Hey bre as­lan­lar!..
Hey bre ge­ri ze­ka­lı trol­ler!..
Hey bre en­se­si ka­lın­lar!..
Na­sıl da kır­dı­nız şu te­rö­rün be­li­ni!..
Sad­ra­zam Ah­met Bey New Yor­k’­tan bil­di­ri­yor:

“DE­AŞ, DHKP-C ve PKK te­rör ör­güt­le­ri­nin sal­dı­rı­la­rı­na mu­ha­tap ol­duk… 23 Tem­mu­z’­da al­dı­ğı­mız ka­rar­la her üç ör­gü­te kar­şı ope­ras­yon baş­lat­tı­k”  Hi­ka­ye-i Os­ma­ni­ye!..Şe­hit­ler gel­me­ye de­vam edi­yor, ate­şin düş­tü­ğü ev­ler­den fer­yat­lar yük­se­li­yor!..

Şe­hit Bin­ba­şı Ya­vuz So­nat Gü­ze­l’­in an­ne­si­nin is­ya­nı ku­lak­la­rı­mız­da çın­lı­yor:

“O­nun as­ker­le­ri vur­du oğ­lu­mu­”
“O­nu­n” de­di­ği kim?..
“A­k” de­dik­le­ri ça­mur trol­ler­den bi­ri bu fer­yat üze­ri­ne twe­et atı­yor:
“Hoşşşt!” ( Şerefsiz vatan haini * yazıyı paylaşanın notu)

Ev­lat acı­sı ne­dir bil­me­yen, için­de en kü­çük bir mer­ha­met his­si ol­ma­yan, ak­si­ne gad­dar­lık­ta, ah­lak­sız­lık­ta, acı­ma­sız­lık­ta, hay­si­yet­siz­lik­te zir­ve yap­mış yav­şak tro­lün te­ki…

Sen da­ha Ciz­re­’nin üç ma­hal­le­sin­de bi­le ka­mu dü­ze­ni sağ­la­ya­ma­dı­ğın için se­çim san­dık­la­rı­nın ta­şın­ma­sı ka­ra­rı alı­nı­yor…Böl­ge­de se­çim gü­ven­li­ği ol­ma­dı­ğı için “be­li kı­rık te­rör­den san­dık ka­çır­ma­” he­sap­la­rı ya­pı­lı­yor, ama ik­ti­dar yi­ğit­li­ği el­den bı­rak­mı­yor!..Tür­ki­ye si­lah ve pat­la­yı­cı de­po­su ha­li­ne ge­ti­ril­miş, “kur­ta­rıl­mış böl­ge­le­r” ya­ra­tıl­mış, ik­ti­dar uyu­muş Be­ye­fen­di şim­di te­rö­rün be­li­ni kır­mış!..

2002 yı­lın­da te­rö­rün ger­çek­ten be­li kı­rıl­mış hal­dey­ken bu bey­ler ik­ti­da­ra gel­di, şim­di ise Tür­ki­ye yan­gın ye­ri!..

Te­rö­rün be­li kı­rıl­mış…
Be­li kı­rık ha­li buy­sa….

http://www.sozcu.com.tr/2015/yazarlar/mehmet-turker/terorun-beli-kirilmis-945626/

This entry was posted in Bölücü KÜRTÇÜLÜK, PKK TERÖRÜ, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *