3 KULUBECİK YAPTIK ONA BİLE RAHAT YOK !!! *** Dünürün villalarına imar izni çıktı!

Hande ZEYREK / SÖZCÜ
Aralık 5, 2014

Dünürün villalarına imar izni çıktı!

Erdoğan’ın oğlu Burak’ın kayınpederi Osman Ketenci’ye ait görünen ve üstünde 10 villa bulunan Çatalca’daki arazi, konut alanına çevrildi.

Türkiye, Erdoğan’ın dünürü Ketenci’nin üzerine kayıtlı İstanbul Çatalca’daki 55 dönümlük çiftlikten 17-25 Aralık tapeleriyle haberdar oldu… Kayıtlara göre Erdoğan, çiftlikteki 10 villanın dekorasyonuyla bizzat ilgileniyordu.

KILIFINA UYDURULDU

O tarihte çiftlik, tapu kayıtlarında tarla olarak görünüyordu. AKP’li İstanbul Belediyesi, Ketenci’ nin 7 parselinden 5’ine imar izni verdi. Böylece, imar izni verilmeden yapılan villalar yasal hale getirildi. 2 parsel için onay bekleniyor.

Taksici dünürün 10 lüks villası var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürü, bir zamanlar Kasımpaşa’da taksi durağı işletiyordu. Nasıl olduysa oldu, şimdi üstüne kayıtlı her biri milyon dolarlık 10 villası var. Çiftliğin değeri ise emlakçılara göre 55 milyon lira.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürü Osman Ketenci, dev arazisi için istediği müjdeyi aldı. Çatalca’daki çiftliğinin imarı konut alanına çevrildi.

SÖZCÜ­’nün şu­bat ayın­da “Tay­yi­p’­in dü­nü­rü­nün Ça­tal­ca­’da 5 de­ğil 10 vil­la­sı çık­tı­” man­şe­tiy­le du­yur­du­ğu haberde Os­man Ke­ten­ci­’nin Ka­bak­ça Kö-­yü­’n­de­ki çiftliği, imar plan­la­rın­da ta­rım ara­zi­si ola­rak ge­çi­yor­du. İs­tan­bul Bü­şük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’nin Ka­bak­ça Kö­yü için ha­zır­la­dı­ğı ye­ni 1/5000’lik re­viz­yon imar pla­nın­da, Ke­ten­ci­’nin üze­rin­de 10 vil­la bu­lu­nan çift­li­ği­nin imarı ses­siz se­da­sız ko­nut ala­nı­na çev­ril­di.

Yak­la­şık yüz­de 90’ı İS­Kİ ko­ru­ma hav­za­sın­da bu­lu­nan Ça­tal­ca İl­çe­si­’nin Ka­bak­ça Kö­yü­’n­de Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ar­ma­tör olan oğ­lu Bu­rak Er­do­ğa­n’­ın ka­yın­pe­de­ri Os­man Ke­ten­ci, 54 bin 489 met­re­ka­re ar­sa sa­tın al­mış­tı. Bir­bi­riy­le bağ­lan­tı­lı 7 par­sel­de bu­lu­nan bu ara­zi­de­ki 509 ve 527. par­sel­ler­de 10 vil­la var. Çift­lik ola­rak kul­la­nı­lan ara­zi­de ay­rı­ca yüz­me ha­vu­zu, te­nis kor­tu ve at ge­zin­ti ala­nı da bu­lu­nu­yor. Os­man Ke­ten­ci, Er­do­ğan ve ai­le­si­nin kul­lan­dı­ğı id­di­a edi­len çift­lik ara­zi­si­nin bir kıs­mı­nı Baş­ba­ka­n’­ın İET­T’­de fut­bol oy­na­dı­ğı yıl­lar­da ta­kım ar­ka­da­şı olan Bü­lent Azak­lı­’dan al­mış­tı. Ara­zi ta­pu ka­yıt­la­rın­da tar­la, imar plan­la­rın­da ise ta­rım ala­nıy­dı. Yıl­lar ön­ce ara­zi­ye ya­pı­lan 10 vil­la ile 30 yıl­dır ta­rım ala­nı olan par­sel­ler el de­ğiş­ti­rin­ce ko­nut ala­nı­na çev­ril­di.

İTİ­RAZ İÇİN SON GÜN PAZARTESİ

İBB Mec­li­si­’n­de 13.09.2013 ta­ri­hin­de onay­la­nan 1/5000 öl­çek­li Ka­bak­ça Kö­yü Re­viz­yon Na­zım İmar Pla­nı­’n­da ilk dik­ka­ti çe­ken Ke­ten­ci­’ye ait par­sel­ler ol­du. Ya­pı­lan plan­lar­da Os­man Ke­ten­ci­’ye ait üze­rin­de 10 vil­la­nın bu­lun­du­ğu 509 ve 527 no­’lu par­sel­ler ile he­men ya­nın­da­ki 1210 no’­lu par­sel, yi­ne üze­rin­de te­nis kor­tu olan 510 no’­lu par­sel­ler ta­rım ala­nın­day­ken ko­nu­ta çev­ril­di. Üze­rin­de at ba­kım ala­nı olan 508 no’­lu par­sel ise gü­nü ­bir­lik te­si­s ala­nıy­ken ko­nut ala­nı­na çev­ril­di. Ye­ni plan­lar tam 14 ay son­ra 7 Ka­sım 2014’te İBB İmar ve Şe­hir­ci­lik Dai­re Baş­kan­lı­ğı Plan­la­ma Mü­dür­lü­ğü­’n­de as­kı­ya çı­ka­rıl­dı. Va­tan­daş­la­rın böl­ge pla­nı­na 8 Ara­lı­k’­a ka­dar iti­raz hak­kı var.

Dİ­ĞER PAR­SEL­LE­RE DE İZİN ÇIKABİLİR

Ke­ten­ci­’nin üze­rin­de ko­nut ol­ma­yan ve sa­hip ol­du­ğu tüm par­sel­le­rin or­ta­sın­da ka­lan 529 ve 530 no’­lu par­sel­le­r ise ta­rım ala­nı ola­rak kal­dı. Bir ta­rım ala­nı­nı ta­rım vas­fın­dan çı­kar­mak için İl Ta­rım Mü­dür­lü­ğü ona­yı ge­re­ki­yor. İl Ta­rım Mü­dür­lü­ğü, Ke­ten­ci­’nin 529 ve 530 no’­lu par­se­li için İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’n­dan “ka­mu ya­ra­rı­” ya­zı­sı alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. Önü­müz­de­ki gün­ler­de bu ta­rım ala­nı için de İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı gö­rü­şü alı­na­rak imar iz­ni çı­kar­tı­la­bi­lir. Öte yan­dan Ça­tal­ca Be­le­di­ye­si­’nin da­ha ön­ce İz­zet­tin Kö­yü­’n­de­ki bir ta­rım ara­zi­si­ne okul yap­tır­mak için ‘ka­mu ya­ra­rı­” ka­ra­rı ala­bil­mek için 2 yıl uğ­raş­tı­rıl­dı­ğı ka­mu­oyu­na yan­sı­mış­tı.Tapuda tarla gözüküyor!..

Osman Ketenci’nin 7 parselinin bulunduğu dev arazi tapuda tarla olarak gözüküyor. İmarda 6 parsel tarım alanı, 1’i ise günü birlik tesis alanıydı. İBB’nin yeni planlarında ise bu parsellerden 5’i konut alanına çevrildi. Son yıllarda imarla ilgili en büyük usulsüzlükler bölge planlarında yapılıyor. 1/5 binlik planlarda birçok parsel bulunduğu için İBB Meclisi’nin her parseli ayrı ayrı değerlendirme şansı olmuyor. Muhalefetin meclis üyeleri, ranta yönelik değişikliklerin bölge planları içinde halledildiğini öne sürüyor. Bölge planları tüm bölgeyi etkiliyor, bütün olarak değerlendirilerek meclisten çoğunlukla geçiriliyor.

http://sozcu.com.tr/2014/gundem/dunurun-villalarina-imar-izni-cikti-668397/

This entry was posted in Gundem, Haber, HUKUK-YARGI-ADALET, SİYASİ TARİH, YOLSUZLUKLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *