Hacıağa 99!

Necati Doğru
E-mail: necatidogru@sozcum.com
15 Ekim 2014
Sözcü

Hacıağa 99!

Ken­di ab­dest su­yu­nu ib­rik­le evin­den ge­ti­rip va­kıf su­yu kul­lan­ma­yan kül­tü­rü sıç­ra­ma tah­ta­sı ya­pıp cum­hur­baş­ka­nı olun­ca ma­kam, mev­ki, ün ve al­kı­şı da çok se­ver ol­du.

Na­fi­le oru­cu tu­tar mı!
Yer­yü­zü do­lu­su al­tı­nın ol­sa.
O oru­cun, se­va­bı et­mez.
Tut­sa ne ya­zar!
Har­ca­ma­sı 99’u vur­du.

Her yıl ekim ayın­da büt­çe ha­zır­lı­ğı­na gi­ri­şi­lir. Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı bü­tün ba­kan­lık­la­ra, on­la­ra bağ­lı mü­dür­lük­le­re ve kuş­ku­suz Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na da so­rar: Ge­le­cek yıl (2015’de) si­ze ne ka­dar pa­ra ayı­ra­lım ki, har­ca­ma­la­rı­nı­zı kar­şı­la­sın. Ba­kan­lık­lar, ona bağ­lı bi­rim­ler ve cum­hur­baş­kan­lı­ğı, “har­ca­mak için ne ka­dar pa­ra (büt­çe) is­te­dik­le­ri­ni­” bil­dir­di­ler.

Tay­yip Er­do­ğan da bil­dir­di.
397 mil­yon TL is­te­rim.
Yüz­de 99 ar­tış.
Ka­bul edil­di.
Halk ke­mer sı­kı­yor.
Re­is Tay­yip şi­şi­yor.

* * * *

3 yıl­lık OVP ya­pıl­dı.
(OVP: Or­ta Va­de­li Plan)
2015 he­def­le­ri şöy­le ol­du:
Enf­las­yon yüz­de 6 ola­cak.
(2014 yüz­de 9.54’le ka­pa­nı­yor)
Bü­yü­me yüz­de 4 ola­cak.
(2014 yüz­de 3.3’le ka­pa­nı­yor)
Me­mu­ra yüz­de 3 ar­tı 3 zam.
(Bu da sa­de­ce 123 li­ra tu­tu­yor)
Ge­nel Büt­çe yüz­de 6 ar­ta­cak.
Ya cum­hur­baş­kan­lı­ğı büt­çe­si?
İş­te o büt­çe, yüz­de 99 ar­ta­cak.

Ye­ni Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğan, el etek öpen­le­ri çok ol­sun di­ye, hal­kın ver­gi­le­riy­le ha­cı­ağa ya­pıl­dı. Bun­dan ön­ce­ki 11 cum­hur­baş­ka­nın hiç­bi­ri­nin dö­ne­min­de; ke­mer sık­ma yıl­la­rın­da ge­nel büt­çe ar­tı­şı kı­sı­lır­ken Cum­hur­baş­ka­nı büt­çe­le­ri şi­şi­ril­me­di.

* * * *

1 yıl­da 397 mil­yon TL.
Ay­da 32 mil­yon TL’­den faz­la.
Gün­de 1 mil­yon­dan faz­la
1 sa­at­te 42 bin TL’­den faz­la.

Bu har­ca­ma­la­rı ye­ni Cum­hur­baş­ka­nı ya­pa­cak. AO­Ç’­de­ki 1000 oda­lı ye­ni sa­ray ya­pı­mı ve es­ki sa­ray­la­rın ona­rı­mı bu har­ca­ma­nın için­de de­ğil. Çün­kü ye­ni Cum­hur­baş­ka­nı­’nın kul­la­na­ca­ğı 4 sa­ray­dan bi­ri Kal­kın­ma Ba­kan­lı­ğı büt­çe­sin­den ak­ta­rı­lan pa­ray­la bi­ti­ri­li­yor ve pa­di­şah­lık­tan kal­ma di­ğer 3 sa­ray da TBMM büt­çe­sin­den ona­rı­lıp, ye­ni­le­ni­yor. Or­ta Va­de­li Prog­ram he­def­le­ri tut­sun di­ye halk ta­sar­ruf fa­re­si ha­li­ne ge­ti­ri­lir­ken ye­ni cum­hur­baş­ka­nı har­ca­ma ca­na­va­rı ya­pı­lı­yor.

* * * *

Bu­ra­ya ya­zı­yo­rum.
Yü­zü olan uta­nır.

Ata­türk için ay­yaş di­yor­lar. 1923-1938 ara­sın­da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı yap­tı. Cum­hu­ri­ye­tin ilk büt­çe­si 1924 yı­lıy­la baş­la­dı. Sa­vaş­tan çı­kıl­mış­tı. Ül­ke ha­rap­tı. Ge­lir kay­nak­la­rı çok az, ih­ti­yaç (har­ca­ma­lar) sa­yı­la­ma­ya­cak ka­dar çok­tu. Ül­ke­nin hız­la kal­kın­ma­sı, sa­na­yi­leş­me­si, tam ba­ğım­sız­lı­ğı­nı sür­dür­mek için cum­hur­baş­ka­nı da­hil her­ke­sin “çok ça­lı­şıp-az har­ca­ma­sı­” he­def­len­miş­ti.

1929 yı­lın­da dün­ya­yı sar­san “29 eko­no­mik kri­zi­” pat­la­dı. Tür­ki­ye­’yi de de­rin­den et­ki­le­di. Bu­na rağ­men kar­şı­lık­sız pa­ra ba­sıl­ma­dı, 15 yıl bo­yun­ca denk büt­çe ya­pıl­dı. Ba­ğım­lı­lık ya­ra­ta­cak dış borç alın­ma­dı, sa­de­ce mil­li­leş­tir­me yap­mak için dış kre­di kul­la­nıl­dı. Dev­let ve Ha­zi­ne mal­la­rı, ulu­sal de­ğer­ler bu­gün­kü gi­bi “büt­çe­ye ge­lir sağ­lı­yo­ru­z” di­ye­rek ya­ban­cı­ya ve yer­li zen­gi­ne ha­raç me­zat sa­tıl­ma­dı. Her yıl yüz­de 8 yüz­de 9 çok yük­sek bü­yü­me­ler ger­çek­leş­ti. Ata­tür­k’­ün cum­hur­baş­kan­lı­ğı yap­tı­ğı 15 yıl­da ge­nel büt­çe­de­ki (hal­kın büt­çe­si) ar­tış, cum­hur­baş­kan­lı­ğı büt­çe­sin­de­ki ar­tı­şın hep önün­de ol­du.

* * * *

So­ru­yu vic­dan­lı so­ra­lım:
Halk­tan top­la­nan ver­gi­ler­le yüz­de 99 ar­tış ya­pa­rak har­ca­ma sar­ho­şu ola­na “Ha­cı­ağa 99” de­nil­mez­se baş­ka ne de­nir.

OKU­RA­ NOT:
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı, dün ge­ce ak­şam geç va­kit bir açık­la­ma yap­tı ve büt­çe­sin­de­ki ar­tı­şın yüz­de 48,97 ol­du­ğu­nu ile­ri sür­dü. Oy­sa Mec­li­s’­te ka­bul edi­len 2014 büt­çe­sin­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­’na ay­rı­lan 199 mil­yon 500 bin li­ra (öde­nek­siz) ola­rak ka­bul edil­di. 2015 yı­lı için ise 397 mil­yon li­ra (öde­nek­siz) ay­rı­lı­yor.
Bu da yüz­de 99 ar­tış ya­pı­yor.

This entry was posted in Ekonomi, NECATİ DOĞRU YAZILARI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *