YOLSUZLUKLARA DEVAM *** Başkanın şaşırtan milyonları

Saygı Öztürk
saygi@sozcum.com
9 Temmuz 2014
Sözcü

Başkanın şaşırtan milyonları

AKP hü­kü­me­ti­nin ilk ic­ra­atı, 10 Ocak 2003’te “Ne­re­den Bul­dun Ya­sa­sı­”nı kal­dır­mak ol­muş­tu. O yüz­den­dir ki, ka­mu gö­rev­li­si ol­ma­yan­la­ra “Ne­re­den Bul­dun?” di­ye so­ru­la­mı­yor. Ka­mu gö­rev­li­le­ri için “Mal Bil­di­ri­min­de Bu­lu­nul­ma­sı Rüş­vet ve Yol­suz­luk­la Mü­ca­de­le Ka­nu­nu­” ise yü­rür­lük­te…

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şar­lı­ğı gö­re­vin­den son­ra Trab­zon Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­’na se­çi­len Or­han Fev­zi Güm­rük­çü­oğ­lu­’nun, Trab­zo­n’­da Yıl­dız­lı Gü­ven Has­ta­ne­si­’nin sa­hi­bi Ha­san Gü­ve­n’­den 4 adet 700’er bin li­ra­lık se­net al­dı­ğı­nı bel­ge­ler­le or­ta­ya koy­muş­tuk. Güm­rük­çü­oğ­lu, has­ta­ne­nin 2 mil­yon li­ra­lık his­se­da­rı ol­du­ğu­nu an­cak hiç­bir bel­ge­de adı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor. Ya­ni “gü­ve­ne da­ya­lı­” bir or­tak­lık­mış. Aca­ba yi­ne mal be­ya­nın­da, şir­ket­le­rin bel­ge­le­rin­de gös­te­ril­me­yen “gü­ve­ne da­ya­lı­” kaç or­tak­lı­ğı var?

Mal be­ya­nın­da yok…

İn­san şu­nu me­rak edi­yor, has­ta­ne­ye 2 mil­yon li­ra­lık or­tak­lı­ğı hiç­bir bel­ge­de yer al­ma­yan, has­ta­ne sa­hi­bi ve baş­he­ki­me bu ka­dar gü­ven du­yan Güm­rük­çü­oğ­lu, ala­cak­lı ola­rak ni­çin 2 mil­yon 800 bin li­ra için se­net dü­zen­le­ti­yor? Se­net­le­rin üçü­nü özel ka­lem mü­dü­rü tah­sil edi­yor. Dör­dün­cü se­ne­din 450 bin li­ra­sı ek­sik öde­nin­ce, has­ta­ne­nin ala­cak­la­rı­na ted­bir koy­du­ru­yor. İş­te, bun­dan son­ra se­net-se­pet or­ta­ya dö­kü­lü­yor.

Kalp has­ta­ne­si ola­rak açı­lan has­ta­ne­nin, ge­nel has­ta­ne­ye dö­nüş­tü­rül­me­si için Güm­rük­çü­oğ­lu­’nun “yar­dım­cı ol­du­ğu­” söy­le­ni­yor. An­cak Baş­kan, o dö­nem müs­te­şar­lık­tan ay­rıl­dı­ğı­nı ifa­de edi­yor. He­men ek­le­ye­lim, ye­ri­ne ge­len ve has­ta­ne­nin ge­nel has­ta­ne­ye dö­nüş­tü­rül­me­siy­le il­gi­li ona­yı ve­ren müs­te­şar da, Güm­rük­çü­oğ­lu­’nun okul dö­ne­min­de­ki ev ar­ka­da­şı…

Bir bü­rok­ra­tın, has­ta­ne­ye söz­de “gü­ve­ne da­ya­lı­” ola­rak 2 mil­yon li­ray­la or­tak ol­ma­sı, son­ra his­se­le­ri­ni 2 mil­yon 800 bin li­ra kar­şı­lı­ğın­da sat­ma­sı in­sa­nı şa­şır­tı­yor. Müs­te­şar­lı­ğı, be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de aca­ba Güm­rük­çü­oğ­lu bu pa­ra­yı na­sıl ka­zan­dı di­ye de me­rak edi­yor­su­nuz. Da­ha­sı, has­ta­ne­nin his­se­da­rı ol­du­ğu­nu mal be­ya­nın­da gös­ter­di mi? Öğ­re­ni­yo­ruz ki mal be­ya­nın­da gös­ter­me­miş. O za­man ya­sa ih­lal de edil­miş ol­mu­yor mu?

Ba­kan­lı­ğa suç du­yu­ru­su

Has­ta­ne baş­he­ki­mi­nin, se­net­le­rin or­ta­ya dö­kül­me­sin­den son­ra bir tu­ta­nak dü­zen­le­yip, Or­han Güm­rük­çü­oğ­lu­’n­dan 2 mil­yon li­ra­yı “gü­ve­ne da­ya­lı­” ola­rak al­dık­la­rı­nı ve hiç­bir bel­ge­de is­mi yer al­ma­dan his­se­dar yap­tık­la­rı­nı söy­le­me­si, bu ola­yın so­ruş­tu­rul­ma­sı önün­de en­gel oluş­tur­maz.

CHP’­nin Trab­zo­n’­da bir mil­let­ve­ki­li var. Vol­kan Ca­na­li­oğ­lu, Ka­ra­de­niz fık­ra­la­rı an­lat­mak­tan, ola­yın üze­ri­ne faz­la gi­de­me­di ve sa­de­ce İçiş­le­ri Ba­ka­nı­’na, ye­rel ba­sın­da­ki ha­ber­le­rin doğ­ru olup ol­ma­dı­ğı ko­nu­sun­da so­ru öner­ge­si ver­mek­le ye­tin­di. Oy­sa Trab­zon kay­nı­yor, üzer­le­rin­de­ki bas­kı­la­ra rağ­men Trab­zo­n’­da­ki ba­zı ga­ze­te­ler baş­ka­nın mil­yon­la­rı­nı, se­net­le­ri­ni gün­dem­de tu­tu­yor.

CHP Bo­lu Mil­let­ve­ki­li Tan­ju Öz­can, ili­nin me­se­le­si ol­ma­ma­sı­na rağ­men ko­nu üze­rin­de önem­le du­ru­yor. Cum­hu­ri­yet sav­cı­lı­ğına suç du­yu­ru­su­nu avu­ka­tı Ha­luk Pek­şen ara­cı­lı­ğıy­la yap­tı. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Tef­tiş Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­’na da baş­vur­du. O di­lek­çe­ler­de ba­kın han­gi ge­rek­çe­ler var:

“Or­han Fev­zi Güm­rük­çü­oğ­lu, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı es­ki Müs­te­şa­rıy­ken, 2009 yı­lın­dan iti­ba­ren Trab­zon Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rüt­mek­te­dir. Her ka­mu ça­lı­şa­nı gi­bi mal bil­di­ri­mi yü­küm­lü­lü­ğü al­tın­da bu­lu­nan şi­ka­yet edi­le­nin, ka­mu ça­lı­şa­nı ola­rak el­de et­ti­ği ge­lir­le­ri, ya­şa­ma stan­dar­dı ile har­ca­ma­la­rı ara­sın­da uyar­lı­lık ol­ma­dı­ğı yö­nün­de, son de­re­ce önem­li söy­len­ti­ler ka­mu­oyun­da yer al­mak­ta­dır.

3. de­re­ce kan ba­ğı olan­lar…

Ni­te­kim, Güm­rük­çü­oğ­lu­’nun ala­cak­lı­sı ol­du­ğu ve na­mı­na dü­zen­le­nen 4 ay­rı se­net be­de­li ola­rak tah­sil edi­len top­lam 2 mil­yon 800 bin li­ra­, mal bil­di­ri­mi be­ya­nın­da gös­te­ril­me­miş. Açık­ça, Mal Bil­di­ri­min­de Bu­lu­nul­ma­sı, Rüş­vet ve Yol­suz­luk­lar­la Mü­ca­de­le Ka­nun hük­mü­nü ih­lal ede­rek, suç iş­le­miş­tir.”

Baş­kan Güm­rük­çü­oğ­lu­’nun, ka­mu­oyun­da so­ru işa­ret­le­ri­ne ne­den olan bu id­di­alar­dan kur­tul­ma­sı için hak­kın­da baş­la­tı­la­cak in­ce­le­me-so­ruş­tur­ma bir fır­sat ola­cak­tır. So­ruş­tur­ma açıl­ma­sı­nı is­te­yen Mil­let­ve­ki­li Tan­ju Öz­can, yal­nız baş­ka­nın de­ğil 3. de­re­ce­ye ka­dar kan ve sıh­ri ak­ra­ba­la­rı­nın mal var­lık­la­rı­nın araş­tı­rıl­ma­sı­nı, ban­ka he­sap­la­rı­nın kon­trol edil­me­si­ni is­ti­yor ve bu du­rum­da ger­çek­le­rin or­ta­ya çı­ka­ca­ğı­nı öne sü­rü­yor. Da­ha­sı, Baş­kan Güm­rük­çü­oğ­lu­’nun açı­ğa alın­ma­sı, ar­dın­dan gö­rev­den ih­raç edil­me­si ve Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’na suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nul­ma­sı­nın da ge­rek­li­li­ği­ni be­lir­ti­yor.

He­men be­lir­te­lim, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Mül­ki­ye Tef­tiş Ku­ru­lu Baş­ka­nı İs­ma­il Ca­nak­lı, 30 Ha­zi­ran 2014 ta­ri­hi iti­ba­riy­le şi­ka­yet di­lek­çe­si­ni, il­gi­si ne­de­niy­le Ma­hal­li İda­re­ler Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’ne gön­der­di. Eğer si­ya­si bir ka­yır­ma ve mü­da­ha­le ol­maz­sa, Trab­zon Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Or­han Fev­zi Güm­rük­çü­oğ­lu­’nu zor gün­ler bek­li­yor.

http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/saygi-ozturk/baskanin-sasirtan-milyonlari-551961/

This entry was posted in YOLSUZLUKLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *