BELLEK DÜRTÜCÜ * ORGANİZE İŞLER * GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İSTANBUL BELEDİYESİNDE NELER OLDU? * Bölüm 6

Naci Kaptan / 29 haziran 2020 / Güncellendi 30 Mart 2024
YAYIMLANMIŞ BÖLÜMLER
Bölüm 1 / 2 / 3  https://nacikaptan.com/?p=79197
Bölüm 4 https://nacikaptan.com/?p=79478
Bölüm 5 https://nacikaptan.com/?p=79554
Bölüm 6 https://nacikaptan.com/?p=79783

Yazımın bu bölümüne Çiçero’dan alıntıyla başlayacağım;
Se­zar bir dik­ta­tör­dü. He­pi­mi­ze bü­yük va­at­ler­de bu­lun­du, ama ilk işi Cum­hu­ri­ye­tin ba­şı­nı ez­mek ol­du ve tek ba­şı­na ül­ke­yi hem de acı­ma­sız­ca yö­net­me­ye baş­la­dı. Onu, de­de­le­rin­den Ca­li­gu­la ile eş tut­mak ge­rek.
Evet, Se­zar bü­yük as­ke­ri ba­şa­rı­la­ra im­za at­mış­tır, Ro­ma İm­pa­ra­tor­lu­ğu’nun sı­nır­la­rı­nı da ge­niş­let­miş­tir, ama ne­ye rağ­men? Hal­kı­nın tüm hak­la­rı­nı elin­den alıp, on­la­rı yal­nız­laş­tı­rıp, Ro­ma sur­la­rı­nın ge­ri­si­ne ite­rek ken­di im­pa­ra­tor­luk he­ves­le­ri­ni tat­min için acı­ma­sız­ca ölü­me ve aç­lı­ğa gön­der­miş­tir. Çal­mak, hır­sız­lık, giz­li ta­nık­lar, ya­lan­cı ta­nık­lar, ci­na­yet­ler…
Bü­tün bun­la­rı en­gel­le­ye­cek olan ya­sa­la­ra hiç do­kun­ma­mış, tam ter­si­ne da­ha da ser­best­leş­me­si­ni sağ­la­mış­tır. Bü­tün bu in­san­lık dı­şı uy­gu­la­ma­la­rı en­gel­le­ye­cek tek şey; akıl ile al­gı­la­na­bi­len, ka­nıt­la­na­bi­len bir hu­kuk­tur.”
“Son kez söy­lü­yo­rum: Unut­ma­yın ki im­pa­ra­tor­luk­lar dik­tik­le­ri çar­mıh­lar­la an­cak ada­le­ti sağ­la­ya­bi­lir­ler. Ah­lak ve er­dem çök­tü­ğün­de, dev­le­ti yö­ne­te­mez­si­niz!

5.Bölümü şöyle bitirmiştik;
“İşte böyle değerli okur, Belediyenin, yani halkın parası önce  ihalelerle müteahhitlere aktarılıyor sonra da ihalelerden alınan rüşvet/komisyonlarla bu para kurulan yandaş, çıkarcı vakıf ve derneklere pompalanıyordu… Kurulmuş olan İSEGEV  ise adını değiştirerek TÜRGEV oluyor ve Erdoğan ailesinin yönetiminde Türkiye’nin dört bir yanında kamuya ait değerli taşınmazları AKP’nin yerel yönetimleri tarafından TÜRGEV’  bağışlanarak bu vakfın mülkiyetine geçiriliyordu. İşler ORGANİZE İŞLERDİ…”

Makarayı geriye saralım, ORGANİZE İŞLERE devam edelim;
Şarkılarında diyorlardı ki; “Beraber ıslandık yağan yağmurda!!!” Gerçekten  ıslanmışlar mıydı?   Yoksa üzerlerine yağan RAHMET ile Harun gibi gelerek KARUN mu olmuşlardı?
Geçmişte ayakkabılarının altı delik, bakkala, manava borcu olan, bir takım eski elbisesi olan, bazen İETT otobüslerine bile kaçak binenlerin yaşamları,  talan düzeninin başlamasıyla sistem içinde olanların yaşamları hızla değişmeye başlamıştı. Önce yaşadıkları yoksul, gecekondu mahallerini terk ettiler. Yaşam standartı yüksek alanlarda pahalı lüks evler aldılar. Terk ettiği mahallelerde, sokaklarda yaşayan eski arkadaşlarını, komşularını tanımaz oldular. Ceplerindeki talan paraları çoğaldıkça kumalar, metresler edindiler. Onlara korunaklı sitelerde evler aldılar.
Kapısını iple bağladıkları 2.el yerli arabalar yerini lüks jiplere bıraktı. Piramitin üst tarafında olanlar ise yalıların, Çamlıca’da lüks villaların, özel çiftliklerin, yurt dışında malikanelerin uçakların sahibi olmaya başladı. Hayat onlar için güzelleşti!!! Ama çirkinleşti de…
Değerli eşleri ise Avrupa’da Louis Vuitton, Bulgari, Prada, Dior, Burberry,Michael Kors, Swarovsk, Gucci, Dolce&Gabanna, Prada gibi dünyanın en pahalı mağazalarını KAPATARAK alış veriş yapmaya başladı. Türkiye’de SÜSLÜMANLAR diye yeni bir nesil türedi…Bu süslümanlar Louis Vuitton çantayı 52.500 Dolara, Hermes Graphite’den Timsah Derisi Çantayı ise 85.000 Dolara alabilecek güce ulaşmışlardı…
Yağan yağmur bunların üzerine DOLAR ve SİYASİ GÜÇ olarak yağarken toplum ise gittikçe yoksullaşıyordu. İşsizlik tarihte görülmediği kadar artarken Devlet talan ediliyor ve tarihte görmediği kadar borçlanıyordu. Tıpkı müflis bir tüccar gibi. El açarak borç istediği ülkeler, batan tüccara borç vermez oldular… Ekonomiyle birlikte, hukuk, demokrasi, insan hakları da çöküyordu…

ERDOĞAN’IN GÖZDESİ ALBAYRAK’lar;
Albayrak Holding 1952’de kurulmuş olup Erdoğan’ın İBB başkanı olmasıyla ihalelerde öne çıkarak belediyenin nerede ise tüm ihalelerini alarak zenginleşmiş ve önlenemez büyümesi başlamıştır. Senelik gelirlerinin yaklaşık 1 MİLYAR dolar olduğu wikipedi’de yazılıdır.
Ahmet Albayrak ve kardeşleri Bayram, Nuri, Kazım, Mustafa ve Muzaffer Albayrak’ın ortak girişimleridir. Grup, inşaat, müteahhitlik, medya, traktör ve motor üretimi, liman işletmeciliği, kâğıt fabrikası, tekstil, temizlik ve sosyal hizmetler alanında faaliyet göstermektedir.Albayrak Medya Grubu, Yeni Şafak gazetesi ve TVNET televizyonunun sahibi olup, AKP’nin sesi olan SABAH Gazetesini de yönetmektedir.
Bilinmeyen bir konuyu da açıklamak isterim;
Atatürk düşmanı olan sözde tarihçi Mustafa Armağan adında bir yobaz var. Albayrak’ların çıkardığı ve Cumhuriyet tarihini saptırmaya yönelik yayımlar yapan DERİN TARİH isimli derginin yayım yönetmenidir. Görülen odur ki Albayrak’lar medyada Cumhuriyet tarihini saptırmaya yönelik çalışmaların da finansörüdür.
Derin Tarih, Albayrak Grubu tarafından ilk sayısı 2012 yılının
Nisan ayında yayımlanmış aylık bir tarih dergisidir.
Sloganı “Derin Tarih’le tüm bildikleriniz tarih olacak!”tır. Derginin tirajı yaklaşık 20.000’dir.Derginin tanıtım toplantısı TBMM Millî Saraylar Saray Koleksiyonları Sergi Salonu’nda yapılmış, toplantıya Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da katılmıştır. İlk sayısından itibaren yayın yönetmenliğini gazeteci ve yazar Mustafa Armağan üstlenmiştir.Yazar kadrosu arasında; Mustafa Armağan, Semavi Eyice, İsmail Kara, Mümtaz’er Türköne, Mahmut Erol Kılıç, Norman Stone ve Mehmet Çelik gibi yazarlar yer almaktadır.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Derin_Tarih

Bütün ihaleler Albayraklar’a
Sanayi Bakanlığı müfettişleri de, Albayraklar’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait beş şirketten aldığı ihalelerde yolsuzluk tespit etti
İstanbul DGM Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada görev alan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri de, Albayrak Şirketler Grubu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Halk Ekmek AŞ, İGDAŞ, İSTAÇ, İSBAK ve İSFALT’tan aldığı ihalelerde yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığını ortaya çıkardı. İçişleri Bakanlığı’nın ardından Sanayi Bakanlığı’nın görevlendirdiği Başmüfettiş Doğan Atamer’in başkanlığındaki heyetin hazırladığı raporda, söz konusu beş şirketle ilgili şu tespitlere yer verildi:

• İstanbul Halk Ekmek (Un ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ): Edirnekapı merkez fabrikanın ekmek dağıtımını kapsayan işe ilişkin 16. 11. 2000 tarihli sözleşme, ihale sonucu Albayrak A.Ş ile imzalanmıştır. Ancak 24. 05. 2000 tarihli ek bir sözleşmeyle gerçekte şirketin tüm dağıtım ve pazarlama işleri, açık ve şeffaf olmayan bir şekilde ve rekabetçi ortam yaratılmadan Albayrak A.Ş’ne devredilmiştir.

• İGDAŞ – İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ: 2000 – 2001 yıllarında şirketin kiralık araç ihtiyacını temin maksadıyla açılan sürücüsüz binek araçları ihalesinde çok sayıda lüks binek aracı, ihaleyi kazanan Albayrak A.Ş’den kiralanarak, kamu kaynağı olan şirket sermayesi yerinde kullanılmamış, tasarrufa riayet edilmemiştir.

• İSBAK – İstanbul Belediyeler Bakım Sanayi ve Ticaret AŞ: Kiralık araçlar ana sözleşmesinde belirtilen şirket maksadına aykırı olarak temin yoluna gitmiştir. Kiralık araç temini, idari ve teknik şartname ile tahmini bedel tespiti yapılmadan, İSBAK yetkililerinin belirlediği üç firmadan fiyat teklifi dilekçeleri dışında hiçbir belge ve doküman istenmeden oluşturulan bir ortamda, en ucuz fiyat teklifini veren Albayrak A.Ş’den yapılmıştır.

• İSFALT (İstanbul Asfalt Fabrika Sanayi ve Ticaret A.Ş): Şirketin 2000’de personel taşıma ve kiralık araç hizmetlerini karşılamak üzere belirlediği şartnameler çerçevesinde açtığı ihalelerde katılımcı firmaların dosyalarında şartname gereği firmalardan alınması gereken belgelerin bulunmadığı görülmüş, bu çerçevede firmaların dilekçeleri değerlendirilerek mezkur işin Albayrak AŞ’nin taahhüdünde yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

Uzman şirketler davet edilmedi
Maliye müfettişlerinin İSTAÇ (İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme A.Ş) için raporları şöyle: Şirket 1997’de İBB’ye ait 6 katı atık tesisinin işletilmesini üstlenmiş ve açtığı ihaleyi kazanan Albayrak A.Ş’ye teslim etmiştir. 31. 12. 1999 tarihinde sona eren iş süresi ilkin 3 ay, bilahere 21. 07. 2000 tarihine kadar uzatılmıştır. 18. 07. 2000 tarihinde aynı iş için açılan ihalede de Albayrak A.Ş’ye yaptırılması kararlaştırılmıştır.
İhaleye davet olunan 6 firmadan dördünün inşaat şirketi olduğu, diğer iki firmanın iştigal konularının ihale konularını kapsadığı, bunlardan ihaleyi alan Albayrak A.Ş dışındaki Şafak Temizlik Ltd. Şti’nin yetkili müdürünün Albayrak yöneticileri ile aynı nüfusa kayıtlı Saffet Albayrak olduğu, dolayısıyla ihalelerde iştigal konuları ihale konusunu kapsayan tecrübeli ve taahhütlerini finans ve organizasyon açısından yerine getiren kapasiteleri yüksek şirketlerin araştırılarak ihaleye katılımlarının sağlanmadığı müşahade edilmiştir.[*]

Albayraklar olayı
TÜRKİYE’de Albayraklar isimli bir şirketler grubu var. Bunlar Recep Tayyip ve AKP’ye en yakın olan kimseler. Trilyonlarla, katrilyonlarla oynuyorlar. Gerek Recep Tayyip ve gerekse şimdiki Başkan Müfit Gürtuna döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden çok büyük işler ve çok büyük ihaleler aldılar. Yıldızları onların sayesinde parladı.
Ama onlar da ‘‘vefalı’’ insanlar! İslamcı bir gazete çıkarıyorlar. Bu gazete Recep Tayyip ve ekibine en büyük desteği verdi. AKP iktidarını övmekle bitiremiyor. Yani çark çok iyi çalışıyor. Tayyip onlara ihale veriyor, onlar gazeteleriyle Tayyip’e destek veriyor. ‘‘İslamcı’’ olmakla ‘‘tüccar’’ olmak böyle bağdaşıyor!
Emme basma tulumba sistemi!
Albayraklar’ın birader patronları hakkında başlatılmış soruşturmalar, ihaleye fesat karıştırma gibi iddialarla açılmış davalar ve yedikleri cezalar var. Ama Albayraklar durmuyor, hele AKP döneminde işleri çok iyi gidiyor!
Doğrusu AKP iktidarı da onlara karşı ‘‘vefalı’’ çıktı. Geçenlerde gargaraya getirip CHP’yi de uyutarak çıkardıkları 2 maddelik bir yasa ile onların 100 trilyon lira dolaylarında vergi kaçağını affediverdi.
Neyse ki işin üzerine gittik, Cumhurbaşkanı bu yasayı veto etti. Aynı yasayı bir kez daha çıkarmaları biraz zor. Altından kalkamazlar.

Efendim şimdi gelelim bir başka konuya. Mart ayı sonlarında bir özelleştirme ihalesi yapılıyor. SEKA Balıkesir káğıt fabrikası özelleşecek. Ne hikmetse ihaleye sadece bu Albayraklar giriyor. Tek tabanca!.. Ve nedense, başka hiçbir firma ihaleye teklif vermiyor!
Bu fabrika Balıkesir’in yanıbaşında. 40 bin metrekare kapalı alana sahip. Burada milyonlarca dolarlık araç gereç, makine teçhizat var. Şakır şakır káğıt üretiyor. Fabrika ayrıca 1 milyon 795 bin metrekare açık alana sahip. Albayraklar tek tabanca girdikleri ihalede ne kadarlık teklif veriyorlar biliyor musunuz?.. Şimdi sıkı durun:
Sadece 1 milyon 100 bin dolar!
İnsaf, insaf! Büyük kentlerde lüks bir daire fiyatı.
Daha doğrusu, ölmüş eşek fiyatı.
Uzmanlar bu fabrikanın en alt düzeyde hesaplanan bedelinin 100 milyon dolar olduğunu söylüyor.

Hangi iktidarın kamu malını böyle peşkeş çekmeye hakkı olabilir? Bu nasıl iştir?
Şimdi bu göstermelik ihalenin sonucunu izleyeceğiz. Bakalım SEKA Balıkesir káğıt fabrikası bu fiyata, ya da pazarlıkla birkaç bin dolar daha ekleterek Albayraklar’a verilecek mi, verilmeyecek mi?
CHP bu işlerin üzerine gitsin. Recep Tayyip döneminde Albayraklar’a belediyenin kaç trilyonluk ihale verdiğini ortaya çıkarsın, şu karmaşık ilişkiler yumağını çözsün. Böyle özelleştirme olur mu? Özelleştirme, kamu malını yandaşlara peşkeş çekmek mi?
Ayıptır yahu!

EL TAYYİP KİTABI
Mehmet Bölük’ün yeni bir kitabı çıktı: ‘‘El Tayyip’’. (Toplumsal Dönüşüm Yayınları).
Lütfen okuyun, Recep Tayyip’i daha iyi tanıyın. Onun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptıklarını ve söylediği sözleri bir kez daha görün… Ve şimdi Türkiye’yi ‘‘Başbakan’’ kimliği ile kimin yönettiğini anlayın…
Çünkü bir insanın gerçek kimliği ve kişiliği, geçmişidir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yolsuzluklar, belediye parasının hangi amaçla kimlere peşkeş çekildiği, yandaş şirketler, İGDAŞ ve AKBİL dosyaları, köktendinci örgütlenmeler, tarikatler, şimdi tek tek devletin en önemli görevlerine taşınan belediye kadroları, vakıflar, kıyak ağaç işleri, Albayraklar, İstanbul’un ilk imam başkanı…[**]
Tekmili 36 kısım birden!
Bu kitabı mutlaka okuyun.

[*] Milliyet / TOLGA ŞARDAN haberi / 29.10.2001
https://www.milliyet.com.tr/gundem/butun-ihaleler-albayraklar-a-5272171
[**] Hürriyet / Emin Çölaşan köşe yazısı / 3 Nisan 2003 https://www.hurriyet.com.tr/albayraklar-olayi-139874

Naci Kaptan / 29 haziran 2020 / Güncellendi 30 Mart 2024
This entry was posted in Dizi Yazilari, Ekonomi, ORGANİZE İŞLER, PANDORA'nın KUTUSU, PERDE ARKASI, YOLSUZLUKLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *