ÇANAKKALE SAVAŞININ BİLİNMEYEN KAHRAMANI; Tüfeği bozulduğu için düşmana taşla saldıran Mustafa çavuş

Maydos 20/12/330 [5 Mart 1915]


Bugün Fırka Kumandânlığı’ndan âtîdeki emr alındı:

Maydos Fırka Karârgâhı20/12/330 [5 Mart 1915]1-Dün Seddülbahir’de karaya çıkan düşman piyâdesi vebi’l-hâssa bir nısf takımla tüfeğinin bozulmasından dolayı elinde taşla düşmana saldırıp başından ve sol memesinden mecrûh olan ihtiyât çavuşlarından Mustafa oğlu Mehmed’in cesâret ve arkadaşlarına numûne-i imtisâl olması sâyesinde yarı yarıya te-lef ve tard edilmiştir. Merkûm çavuş lâyık olduğu sûrette taltîf edilecektir. Tekmîl efrâd ve küçük zâbitânımızdan îcâbında ‘aynısûretle kahramânlık gösterilmesine intizâr ederim. Bu husûsun cümleye teblîğ ve tefhîmi ve her alâydan küçük zâbit ve efrâd-dan münâsib birkaç kişi intihâb edip Mehmed Çavuş’un ziyâreti-ne gönderilmesini tavsiye ederim.


19’uncu Fırka Kumandânı Mustafa Kemâl


Harp_Ceridelerine_Göre_Çanakkale_Savaşlarında_57_Alay

This entry was posted in ATATURK, TARİHE - AYDINLANMAYA - CUMHURİYETE NOT DÜŞENLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *