AKIL FİKİR YAZILARI * Söyleşi ; Nurzen Amuran sordu, Yargıtay Onursal Başsavcı Sabih Kanadoğlu yanıtladı ; CHP vahim bir sorunla baş başa kalacak

06.01.2019

Nurzen Amuran sordu,
Yargıtay Onursal Başsavcı
Sabih Kanadoğlu yanıtladı

CHP vahim bir sorunla baş başa kalacak

Nurzen Amuran: Sayın Kanadoğlu önce yeni yılınızı kutlarız. Umutlarla başlayan bir yıl olması dileğiyle geleneksel hale getirdiğimiz yılın ilk söyleşisini yine sizinle yapmak istedik.2018 de en çok demokrasi insan hakları ve hukuk konuşuldu. Bugünkü sohbetimizde gündemden düşmeyen bazı hukuksal konuları ele alalım diyorum.

Son yıllarda televizyonlara çıkan herkes uzmanlık alanları olmadığı halde ceza hukukçusu oluverdi. En çok konuşulan konular suçlar ve cezalar. Ancak kavram kargaşası da yaşanıyor. Bu kavram kargaşası algı operasyonlarıyla sürüp gidiyor. Bu durumdan kimler faydalanıyor?

Sabih Kanadoğlu: Huzur, güven ve gönenç içinde yaşamak isteyen her yurttaş için, her yeni bir gün ve yeni bir yıl umudun başlangıcıdır. Bu umudun gerçekleşmesi ancak çağdaş ve uygar bir demokratik rejimde olanaklıdır. Çağdaş demokrasi, varlık sebebi olan laiklik ilkesinin koruması altında, gücünü çoğulculuktan, katılımcılıktan, saydamlıktan ve hukuka bağlılıktan alan bir kurallar rejimidir. 1982 Anayasası’nın mimarı olan Prof. Orhan Aldıkaçtı’nın “Darbe Konseyinin müdahalelerine rağmen, sağlam bir devlet çatısı kurduk” deyişini anımsıyorum, rahmetli, Anayasanın başlangıcında yer alan ilkelere ve ilk dört maddesine dayanıyordu. Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez “Kuvvetler Ayrılığı, Laiklik, İnsan Hakları, Atatürk Milliyetçiliği, Demokratik Sosyal Hukuk Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlük ve Anayasaya saygı ve mutlak sadakat” ilkelerine güveniyordu.

12 Eylül 2010 halkoylamasına kadar yapılan değişiklikler ile Anayasa, 1982 tarihinde kabul edilen haline göre, daha demokratik bir içeriğe kavuşturulmuştu. Bugün de temel insan hak ve özgürlükleri ve Cumhuriyetin nitelikleri Anayasa da varlıklarını korumaktadır. Ancak, uygulamada 16 Nisan halkoylaması sonucu kuvvetler ayrılığı yok edilmiş ve tek adam rejimi kurulmuştur. Dinin siyasete, siyasetin yargıya, kışlaya ve camiye müdahalesi sağlanmış, temel haklardan basın özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü, özel hayatın özgürlüğü, kişi özgürlüğü ve güvenliği, düşünce ve ifade özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğü kısıtlanmış, yargı bağımlı hale getirilerek yargıya güven en aza indirilmiştir. Genel ve yerel seçimlerin, halk oylamalarının eşit, adil, dürüst yapıldığı ve yapılacağı konusunda kuşku yaratılmıştır. Siyasi iktidarın gerginlik yaratma, ötekileştirme, kötüleme ve korkutma, sindirme politikasına, yolsuzluğu ve israfı umursamaz tutumu da eklenince yurttaşın karamsarlık ve umutsuzluk nedeni ortaya çıkmaktadır.

Bankalardan sağlanan kredilerle yandaşlara aktarılan TV’ler, siyasi iktidarın propaganda aracı olmuştur. Nitelik, ehliyet, liyakat, bilgi ve deneyim aranmadan her konuda kadrolu profesyonel iktidar sözcüsü yaratılmış olup, hedef, yurttaşın aldatılması, kandırılması ve inandırılmasıdır. Uygulama, bu yönde hızla yürütülürken demokrasiyi tam olarak uygulayan az sayıda ülkelerden biri olduğunu söylemek, yurttaşın aklıyla alay etmekten ileri gitmez.

2019’a girerken siyasi iktidarın yarattığı bu karamsar ortamda, çare ve umut, yurttaşın sağduyusunda, aklıseliminde ve vicdanındadır.

Amuran: Bir zamanlar Yargıtay’da, Danıştay’da Anayasa Mahkemesi’nde alınan kararlar, hukuk alanında bilimsel tezlerde araştırmalarda önemli kaynaklar olarak yerini alırdı… Özellikle Anayasa Mahkemesinde bu alanda çok önemli kararlar çıkmıştır. Oysa bugün verilen kararlar neden böyle algılanmıyor sadece kararların doğruluğu yanlışlığı tartışılıyor?

Kanadoğlu: Siyasi iktidara bağımlı bir yüksek yargının oluşumu 12 Eylül 2010 halkoylamasıyla yapılan Anayasa değişikliğiyle sağlandı. Yeni oluşturulan HSYK tarafından Yargıtay ve Danıştay’a yapılan seçimlerde, üyelerin çoğunluğunun FETÖ terör örgütü ile irtibatlı olduğu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra anlaşıldı. Anayasa Mahkemesi de dahil yüksek yargı üyeleri arasında tutuklanan ve ihraç edilenlerin yerine 16 Nisan 2017 deki Anayasa değişikliğinden sonra oluşturulan HSYK tarafından Yargıtay ve Danıştay’a Cumhurbaşkanı ve TBMM’ce Anayasa Mahkemesine yeni üyeler seçildi. Ehliyet ve liyakat yerine siyasi iktidara yakınlığın arandığı bir seçim olarak algılanması, siyasetin yargıya müdahalesi sonucu kaçınılmaz oldu.

Yargıya güvenin bizzat Yargıtay Başkanının ifadesiyle %30’a düştüğü, 15 Temmuz’dan sonra ilk derece mahkemelerde ihraç edilen 4238 hakim ve savcı yerine iktidar partisine yakınların atandığı, örneklerle sergilendiği bir ortamda verilen kararların bilimsel olarak tartışılıp değerlendirilmesi olanak dışıdır. Yargının bağımsızlığı sağlanmadan, yargıdan verilen kararların doğru-yanlış ekseninde tartışılması da devam edecektir.

TORBA YASA SORUNU TURGUT ÖZAL DÖNEMİNİN KÖTÜ BİR MİRASIDIR

Amuran: Bir de kanun yapma tekniği üzerinde çok duruluyor. Birbirinden farklı olan yasalarda yapılması düşünülen değişiklikler, aynı paketin içinde yer alarak torba yasa teklifi olarak TBMM’ye sevk ediliyor. Olağan hale gelen torba yasalarda yer alan düzenlemeleri takip etmek zorlaştı. Ne yazık ki yasalaştıktan sonra bilgi sahibi olunuyor. Olağanüstü hal sürecinde çıkarılan kararnamelerle birlikte bu torba yasa teklifleri yasa yapma tekniğine uygun mu hazırlanıyor?

Kanadoğlu: Torba yasa sorunu, Turgut Özal döneminin kötü bir mirasıdır. Birçok yasanın, birçok maddesinde adı bile belirtilmeden sadece rakamlarla ifade edilen değişikliklerin, aynı yasa içinde birleştirilip üzerinde tartışılmadan yasalaşması sağlanmaktadır. İktidar tarafından, muhalefete gol atmak biçiminde kullanılan bu kanun yapma tekniğinin hiçbir demokratik ülkede örneği yoktur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi denilen bu tek adam sisteminde hükümet tasarısı verilemediği için bürokratların hazırladığı ve milletvekili eliyle meclise sunulan yasa tekliflerinin içeriğinden ve anlamından bizzat milletvekilinin haberdar ve bilgili olduğu kanısında değilim. Bu durum TBMM’ye yapılan büyük saygısızlıktır ve bir an önce son verilmelidir.

Amuran: Seçimler öncesi ve sonrası tartışılan kurumların başında Yüksek Seçim Kurulu geliyor. Sözgelimi 24 Haziran seçimlerinde mühürsüz zarfların geçerli olması kararı, YSK’yı eleştirilerin odak noktası haline getirmişti. Bu nedenle de alınan kararlar hukuken değil siyaseten tartışılmıştı. Bugün TBMM’de 2019’da görev süreleri dolacak olan üyelerin bir yıl daha görev süreleri uzatılması tartışılıyor. Bu düzenleme Anayasa’ya uygun mu?

Kanadoğlu: Anayasanın 79. maddesine göre seçimlerin başlamasından bitimine kadar düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim kanunlarıyla ilgili bütün yolsuzlukları şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama, tüm seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiştir. Kurulun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz. Bu görev aynı zamanda kurula büyük sorumluluk yüklemektedir. Seçimlerin eşit, adil ve dürüst yapılmasını YSK sağlayacaktır. Görevini ifa ederken Kurul, sadece Anayasa ve yasa hükümlerine dayanacaktır. Oysa, Yüksek Kurul son halk oylamasında iktidar partisinin, sandıkların kapanmasına bir saatten az kala yaptığı başvuru üzerine kanuna aykırı olarak mühürsüz oy zarflarının geçerli olduğuna karar vererek seçim sonucunu kuşkulu hale getirmiştir. Kurul kanunla verilen görevini açıkça kötüye kullanmıştır. Yapılacak yerel seçimlerde zarfların mühürlenmesi gereği genelge ile bütün seçim kurullarına bildirilmesi karşısında oluşan çelişkinin, açıklaması yoktur. Yüksek Kurulun, Anayasanın 11. maddesi uyarınca Anayasanın bağlayıcılığını ve üstünlüğünü göz ardı ederek Cumhurbaşkanını seçim yasaklarından muaf tutması, 67. maddesine aykırı olarak bir kısım vatandaşı seçme hakkından mahrum kılması yönündeki kararlarının, bitecek görev sürelerinin birer yıl uzatılması ile birlikte değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Verdikleri ve verecekleri olası kararlar karşısında, yerel seçimlerin eşit, adil ve dürüst yapılacağı konusunda endişeye düşmemek mümkün değildir. Yapılması gereken, YSK kararlarının bir itiraz merciinin olmasıdır. İtiraz merciinin ehliyet, nitelik ve liyakatı ise yargının A dan Z ye kadar sayılan ilkeler ışığında bağımsızlığı ile sağlanabilir.

Ayrıca Anayasanın 67/son maddesi uyarınca, seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. YSK’nın oluşumu ve görev süreleri, 298 sayılı Milletvekili Genel Seçimleri Yasasında yer almaktaydı. YSK için çıkarılan özel 7062 sayılı yasada görev süreleri belirtildi. Son 7159 sayılı torba yasasıyla süreleri bitecek başkan ve üyelerin görev süreleri uzatıldı. Seçimleri yürütecek, dürüstlüğünü sağlayacak ve yolsuzlukları, şikayet ve itirazları kesin karara bağlayacak YSK üyelerinin görev sürelerini düzenleyen her yasa seçim yasasıdır. Bu yasa, yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl uygulanamaz. Süresi bitecek başkan ve üyelerin katılacağı her toplantı ve verilecek her karar hukuken sakat yani hükümsüz olacaktır.

Amuran: Eski sistemde seçim yasasına göre başbakan, bakanlar ve milletvekilleri görevlerinden kaynaklı ayrıcalıklarını seçimlerde kullanamazdı. YSK, kamuoyunda “seçim yasakları” olarak bilinen bu yıl ki kararın da, sadece ‘bakanlar ve milletvekilleri seçim yasaklarına tabidir’ diyor. İYİ Parti bu karara itiraz etti. Yeni sistemde milletvekilleri ve cumhurbaşkanı ifadesinin yer alması gerektiğini belirtti. YSK ise “Kanunda cumhurbaşkanı ibaresi geçmiyor gerekçesi” ile itirazı ret etti. Bu durumun partiler açısından bir eşitsizliğe yol açabileceği öne sürülüyor. Bir hukukçu olarak neler diyeceksiniz?

Kanadoğlu: Tüm seçimlerin eşit, adil ve dürüst koşullar altında gerçekleşmesi demokrasinin temel unsurudur. Bu nedenle devlet gücünü temsil edenleri bu gücü kendi veya partilerinin lehine kullanmalarının önüne geçilmek istenir. Tarafsız sıfatı taşıyan ve bu sıfata uygun davranan Cumhurbaşkanı için yasak sınırlaması gerekmez. Ancak, ucube diye adlandırdığımız Cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminde Cumhurbaşkanı hem görevini tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücüyle çalışacağına namus ve şerefi üzerine ant içmekte ve hem de bir siyasi partinin genel başkanı olabilmektedir. Cumhurbaşkanı hem devletin başkanıdır hem de hükümetin yani yürütmenin başkanıdır. Başbakanlık kaldırılmış ve tüm yetkiler tek adam olarak Cumhurbaşkanına verilmiştir. Demokrasinin gereği parti genel başkanları kuşkusuz iktidar veya muhalefette kendi partilerinin propagandalarını yapacaklar, tartışma yapacaklar, polemik biçiminde çalışmalar yürüteceklerdir. Seçim dönemi içerisinde muhalefet partilerinin liderlerini yasak kapsamına almak, iktidarda bulunan siyasi partinin genel başkanını Cumhurbaşkanı sıfatını taşımasını yeterli görüp yasaklar dışına almak eşitlik ve demokratik Cumhuriyet ilkelerine aykırıdır.

Amuran: Yerel seçimler yaklaşırken aday seçimleri de gündemden düşmüyor. Seçim yasasına göre milletvekilleri yerel seçimlerde istifa etmeden belediye başkanlığına aday olabiliyor. AKP İstanbul Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım’ın da, Başkanlıktan istifa etmesi hukuken zorunlu mudur yoksa sadece etik açıdan mı tartışmaya yol açar?

Kanadoğlu: Anayasanın 94/son maddesine göre TBMM Başkanı, Başkan Vekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine katılamazlar. Bu hüküm, tartışmasız açık, yorumsuz biçimde, adı geçenlerin tarafsız olmalarını ve böyle kalmalarını sağlamak için konulan ve uyulması istenen bir Anayasa hükmüdür. Yine Anayasanın 11. maddesi uyarınca Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlar. O halde TBMM Başkanı, görevinden ayrılmadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday olması bir yana, aday olarak ilan edildiği parti toplantısına dahi katılamaz. Çağdaş demokrasilerde, Anayasaya aykırı olarak aday olsa ne olur sorusu akla bile getirilmez, sadece Anayasaya uygun hareket edilir. Türk demokrasi tarihinde yer alan “Anayasanın bir kere ihlalinden bir şey olmaz” düşüncesi kötü bir örnek olarak gösterilmektedir. Bu görüşe uygun ihlâller birbirini izlemektedir. “Kuvvetler ayrılığı yoksa Anayasa yoktur” özdeyişi ne denli geçerli ise “birer kere ihlâlden bir şey olmaz” deniyorsa Anayasada yoktur ifadesi de aynı oranda doğrudur.

TBMM Başkanının görevine devam ederek aday olması ve adaylığının YSK tarafından kabulü anından itibaren anayasa ihlâli gerçekleşecektir. Anayasanın özünü ve sözünü özümsemeyenlere, demokrasinin bir kurallar rejimi olduğundan habersiz olanlara veya ihlâlin yaptırımı yok diyenlere önerim Anayasanın 67 ve 68. maddelerine bakmaları ve içtenlikle okumalarıdır.

Anayasanın 94/son maddesi, dürüst, adil ve eşit seçimin güvencesidir. Ayrıca, Anayasanın başlangıç bölümünün 3. fıkrasında yer alan “hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni” ne ve 68/4 maddesinde yer alan “Demokratik Cumhuriyet” ilkelerine aykırılığı önceki ihlallerle birlikte “odak olma” iddiasını gündeme getirecektir.

Muhalefet partileri TBMM Başkanının görevinden ayrılmadan belediye başkanlığına aday olmasını YSK’ya itirazen götüreceklerdir. YSK kararı kesin olacaktır. Anayasa Mahkemesine başvuru yolu, yine Anayasa hükmü karşısında kapalıdır. YSK’nın büyük olasılıkla itirazı reddetmesi halinde, özellikle CHP vahim bir sorunla baş başa kalacaktır. 17 Nisan 2017 de olduğu gibi YSK kararını ve Anayasa ihlalini sineye çekerek yerel seçim sonucunu mu bekleyecektir. Halli gereken öncelikli sorundur.

SEÇMEN OYUNU YEREL YÖNETİCİLERİN SEÇİLMESİ YANINDA SİYASİ İKTİDARIN DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNÜNDE DE KULLANACAKTIR

Amuran: 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerin yerel sorunların çözümü yerel hizmetlerin gerçekleştirilmesi ötesinde daha önemli bir anlamı var. Siz bu seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kanadoğlu: Yerel yönetimlerin, çağdaş ve uygar demokrasilerin oluşmasında, yerleşmesinde büyük etkileri vardır. Katılımcılığın ve çoğulculuğun başlangıç noktasıdır. Belde, kasaba ve kentlerin yönetilmesi, hizmetlerin görülmesi o yerde yerleşenlerin seçtikleri tarafından yapılacaktır. 31 Mart 2019 seçiminin bu yönden önemi büyüktür. Ancak Cumhurbaşkanı ve Genel milletvekili seçimlerinin yapılmasına, öne alınmamaları halinde 4 yıllık süre vardır. Kuvvetler ayrılığının bitirildiği, yasamanın yürütmeyi denetleme yetkisinin budandığı, yargı bağımsızlığının temel hak ve özgürlüklerin kağıt üzerinde bırakıldığı, ekonomik krizin toplumun yaşamını tehlikeye soktuğu, işsizliğin dış siyaset ve sağlık politikasının yurttaş üzerindeki etkisinin olumsuzluğu karşısında yerel seçim siyasi iktidarı uyarmak için seçmen yurttaşın eline değerli bir imkan vermiştir. Seçmen oyunu, yerel yöneticilerin seçilmesi yanında siyasi iktidarın değerlendirilmesi yönünde de kullanacaktır.

Amuran: Şimdi de siyasette ve kamuoyunda gündeme gelen bazı davaları ve olayları değerlendirelim. İstanbul Barosu yaptığı bir açıklamada, “Siyaset kurumunun kendi doğası içinde yapacağı tartışmalardan vazife çıkarmak yargı görevi yapanların meşguliyet alanı olmamalıdır” dedi. Yeni sistem içinde özellikle yargı mensuplarının atamalarında yürütme gücünün etkinliği arttığı için mi bağımsızlık ve tarafsızlık konusunda yeterince direnç gösterilemiyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu?

Kanadoğlu: Anayasanın 159. maddesinde yüksek sıfatı kaldırılmış HSK’nın oluşumu ve görevi ile yetkileri incelendiğinde, yargı bağımlılığının bir önemli nedeni ortaya çıkmaktadır. Dört üyesinin yürütmenin başı, yedi üyesinin yürütmeye bağımlı meclis tarafından seçilmesi ve Bakan ile Müsteşarın kurulun doğal üyesi olması kurulun bağımsız, siyasi etkiden uzak çalışmasına önemli engeldir. Kurulun mesleğe kabulden başlayarak atama, nakil, yükselme ve cezalandırma görev ve yetkisi yanında inceleme soruşturmanın aynı zamanda kurul başkanı olan Adalet Bakanı’nın oluruna bağlı olması siyasi iktidarın hoşuna gitmesi veya gitmemesi üzerine hakim ve savcılar hakkında ödüllendirme yanında cezalandırma usullerinin ve örneklerinin kamuoyuna aksetmesi, İstanbul Barosu açıklamasının perde arkasıdır.

Amuran: Anayasa’nın 34’üncü maddesi, “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” diyor. Beş yıl öncesindeki gezi eylemlerinin yeniden tartışma konusu haline getirilmesi, ayrıştırmayı kutuplaştırmayı gündeme getirmez mi?

Kanadoğlu: Temel hak ve özgürlüklerden olan toplantı, gösteri ve yürüyüşü düzenleme hakkı, anayasal bir hak olarak Anayasada vardır. Ancak, fiili olarak yoktur. Zaten demokrasimizin hibrit olarak nitelendirilmesi ve tüm uluslararası demokrasi derecelendirmelerinde en altta yer almamızın bir nedeni de budur. 5 yıl önceki Gezi eylemlerinin yeniden gündeme getirilmesi, siyasi iktidarın adet haline getirdiği ötekileştirme, düşman yaratma, korkutma ve sindirme ile taraftarlarının birlik ve beraberliğini sağlama siyasetinin bir parçasıdır.

Amuran: FETÖ davaları sürerken FETÖ ile yıllar yılı mücadele edenlerin FETÖ üyesi olmakla suçlanmaları kamuoyunda tepkilere yol açıyor. Bu tür yargılamalar, FETÖ’yü sevindirmez mi? Benim de sizin de yakından tanıdığımız tartışılması bile düşünülmeyecek sağlam bir Atatürkçü olan Emin Çölaşan ve arkadaşlarının FETÖ’cü olarak yargılanması ne anlama geliyor?

Kanadoğlu: Traji-komik oluşu anlamına geliyor. Komik tarafı sadece benim ve sizin değil, yazılarıyla ve FETÖ ile mücadeleleriyle kamuoyunca tanınan Emin Çölaşan, Necati Doğru ve arkadaşlarının FETÖ’ye yardım ile suçlanmasıdır. Trajik yönü ise FETÖ’nün gerçek siyasi ayağı üzerine hiç gidilmeden bu ayağı korumak ve soruşturmaları sulandırarak bilerek veya bilmeden örgüte yararlı olmasıdır.

DEMOKRASİ KURALLAR REJİMİ OLDUĞU KADAR AYNI ZAMANDA AĞIR ELEŞTİRİLERE TAHAMMÜL VE HOŞGÖRÜ REJİMİDİR

Amuran: Son günlerde Metin Akpınar-Müjdat Gezen’in eleştirileri ifade özgürlüğü sınırları içinde değerlendirilmeyerek, hakaret ve örgütlü suçlar kapsamında ele alınarak yargıya taşındı. Yargıçlar Sendikası eski Başkanı, emekli hakim Mustafa Karadağ basına yaptığı bir açıklamada “Eskiden talimatlar sonucunda delil bulma kaygısıyla yapılan soruşturmalar vardı, şimdi talimatlar sonucunda delilsiz mahkumiyet aşamasına geçtik. Burada demokratik bir ülkenin bağımsız bir yargısından bahsedemezsiniz” diyor. Siz bu olayı bir hukuk insanı olarak nasıl yorumluyorsunuz?

Kanadoğlu: Demokrasi kurallar rejimi olduğu kadar aynı zamanda ağır eleştirilere tahammül ve hoşgörü rejimidir. İfade, haber alma ve basın özgürlüğü ancak böyle bir ortamda sağlanabilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin aynı yönde birçok kararı örnek gösterilebilir. Talimat biçimindeki şikayet, anında cevabını almıştır. Yargı bağımsızlığının günümüzdeki görünümü içler acısıdır. Ülkemizin iki çok değerli sanatçısına reva görülen uygulamalara karşı yürekten üzüntülerimi sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.

Ayrıca belirtmeliyim ki TCK’nın 299. maddesinde yer alan “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunun tarafsız bir Cumhurbaşkanı yönünden savunulabileceği gözetilerek parti başkanı sıfatı taşıyan, siyasi polemik ve tartışmalara giren bir Cumhurbaşkanı ile diğer siyasi parti liderleri arasında eşitlik kurulmalı ve bu madde bir an önce yürürlükten kaldırılmalıdır. TCK’nın 125. maddesi amacı sağlamaya yeterlidir.

Amuran: RTÜK’ün oy çokluğuyla Halk TV ve FOX TV’ye rekor ceza vermesi seçim öncesi tepkilere yol açtı. RTÜK tarafından FETÖ darbe girişiminde alınan kararlar dışında Atatürk’e hakaret eden, dinin kutsallığına zarar veren dinci yayınlara hiç bu kadar ağır bir ceza verilmedi. Bu tür kararlar seçim öncesi siyasete gölge düşürmez mi siyasi iktidara zarar vermez mi?

Kanadoğlu: RTÜK’ün oluşumunun siyasi parti gruplarının üye sayısı oranına göre yapılması Anayasanın 133. maddesi hükmüdür. Tarafsız ve bağımsız nitelikli uzmanlardan oluşan bir kurul yerine parti kontenjanından partiye bağımlı yandaş kişileri görevlendirirseniz iktidar partisini ve siyasetini egemen kılarsınız. Kurul tarafından alınan kararların, iktidara karşı eleştirileri baskı ile korkutmak ve sindirmek için verildiği algılaması kaçınılmaz olacaktır. Bu kararların siyasete gölge düşüreceği, sonuçta siyasi iktidara zarar vereceği kuşkusuzdur.

Amuran: Gündemdeki hukuk sorunlarını konuştuk. Bir yurttaş olarak 2019 yılında nasıl bir Türkiye bekliyorsunuz? Neye ihtiyacımız var, topluma düşen sorumluluk neler olmalı?

Kanadoğlu: Türkiye Cumhuriyeti Devletinin laik çağdaş ve uygar demokratik yapıya kavuşması için, öncelikle kuruluş ayarlarına dönmesi, aziz Atatürk’ün yurtta ve dünyada barış ilkesinin hayata geçirilmesi, gerginlik, ötekileştirme, kötüleştirme, korkutma siyasetinden biran önce kurtulması sosyal hukuk devletinin işler hale getirilmesi gerekmektedir. Atatürk Türk Milletine güvenerek başardı. Milletimizin sahip olduğu yüksek hasletlerle bu sıkıntılı, karamsar ortamdan aydınlığa çıkacağı inancımı belirterek 2019’un huzur, güven ve gönenç yılı olmasını dilerim.

Amuran: Biz de sizin yeni yılınızı kutluyor, bilgi dolu bu doyurucu açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz.

Nurzen Amuran / Odatv.com

https://odatv.com/chp-vahim-bir-sorunla-bas-basa-kalacak-06011937.html

This entry was posted in AKIL FİKİR YAZILARI, DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, HUKUK-YARGI-ADALET, İNSAN HAKLARI - DEMOKRASİ, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *