EĞİTİM * KÖY ENSTİTÜLERİ * TBMM kayıtlarında Aydınlanmanın ışığı köy enstitüleri KOMÜNİZM BAHANESİYLE nasıl karartıldı *

29.11.2010

Odatv.com

II. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra Atatürk devrimlerine ve aydınlanmacı kurumlara karşı olanlar sesini yükseltmeye başladılar. Özellikle Köy Enstitüleri’nde yetişen öğretmenler toprak ağalarını, şeyhleri ve katı bürokratları tedirgin etmeye başlamıştı.

1946 seçimlerinden sonra ödünler verilmeye başlandı. Köy Enstitüleri’nin açılmasında Milli Eğitim Bakanı olarak önemli bir payı olan Hasan Âli Yücel’e yeni kurulan kabinede yer verilmedi. Yine Köy Enstitüleri’nin kurucusu, kuramcısı ve uygulayıcısı İsmail Hakkı Tonguç İlköğretim Genel Müdürlüğü’nden alındı. Yücel’in yerine Milli Eğitim Bakanı olan Reşat Şemsettin Sirer, gerici ve tutucu bir politikacıydı. Tonguç’a ve enstitülere karşı önyargılıydı. Enstitülerin kapatılması sürecini başlattı.

Hemen Köy Enstitüleri ile ilgili büyük bir karalama ve iftira kampanyası başlatıldı. Köylerde görev yapan enstitülü öğretmenlerin kurumları ile ilişkisi kesildi. Ellerinden araç gereçleri alındı. Yüksek Köy Enstitüsü, 1947–1948 öğretim yılında kapatıldı. Öğrencilerin yönetimde söz sahibi olmalarına son verildi. Ders dışı çalışmaları kısıtlandı. Karma eğitime son verildi. Enstitüde okuyan kız öğrencileri iki enstitüde topladı. Enstitü kitaplıklarında sakıncalı görülen kitaplar ayıklandı ve yakıldı.

1950 Seçimlerinden sonra Demokrat Partinin ünlü demagogu Tevfik İleri bakan oldu. Köy Enstitülerinin tamamen kapatılması için TBMM’de çalışmaları başlattı.

GİZLİ OTURUM NİÇİN YAPILDI?

Türk Ceza Yasası’nın bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında yasa tasarısı görüşülürken verilen bir önerge üzerine bir gizli oturum yapılması kararı alındı. Daha önce Adalet Komisyonu gizli oturumunda, dünyada ve Türkiye’de Komünizm tehlikesi hakkında açıklamalarda bulunan askeri yargıç Şevki Mutlugil’in aynı bilgilendirmeyi Meclis’te yapması istendi. Mutlugil 19 Kasım 1951 tarihinde Meclis’te aynı açıklamaları yaptı.
Şevki Mutlugil’in açıklamaları Meclis tutanaklarında 28 sayfa tutuyor. 26 Sayfası dünyada ve Türkiye’de Komünizm tehlikesi üzerine. Türkiye’de bu adla kurulan partiler, Komünist olduğu düşünülen kişiler, kurumlar hakkında bilgi veriliyor. Sonra Köy Enstitülerine geçiliyor. Yargıcın bu konuda açıklaması tutanakta bir buçuk sayfa. Bildiğimiz aslı astarı olmayan suçlamalar yineleniyor. Sonra nedense Köy Enstitüleri üzerine tartışma açılıyor, tartışma tutanakta on sayfadan fazla yer tutuyor.

Asıl dikkat çeken nokta, yargıcın açıklamasında; yalnız Köy Enstitüleri adı geçmiyor; ordu, Harp Okulu, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesinin ve başka kurumların da adı geçiyor, ama Köy Enstitüleri dışındakilerle ilgili tartışma yapılmıyor. Tartışmanın yalnızca Köy Enstitüleri ile ilgili olması düşündürücü. Kanımızca bu tartışmanın ana nedeni Köy Enstitüleri’nin kapatılması konusunda Meclis’in hazırlanmak istenmesidir.
Bu gizli oturumda görüşlerini açıklayan Reşat Şemsettin Sirer ve Tevfik İleri’nin daha yakından tanınması için onlar hakkında kısaca ek bilgi vermek gerekli olacaktır.

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER

Köy Enstitüleri’nin Kurucusu İsmail Hakkı Tonguç’a bir gezi sırasında: “Sen bunları (köylüleri) okutuyorsun ama sonra başımıza iş çıkarmasınlar” diyen,
bakan olur olmaz; Köy Enstitüsü müdürlüklerine “Köy öğretmenlerimizi daha bilgili ve milli duyguları daha sağlam yetiştirilmeli” diye mektup yazan, Uğur Mumcu’ya göre; “Sağcı ve tutucu düşünceleriyle tanınan”, Doğan Avcıoğlu’na göre; “Hitler rejimine hayran ve Köy Enstitüleri aleyhinde”, Necip Fazıl’a göre, “Hem dinci, hem laik görünen, ikili oynayan biri” Reşat Şemsettin Sirer, Hasan Âli Yücel’den sonra Milli Eğitim Bakanı oluyor ve yıkım, kapatılma sürecini başlatıyor.

TEVFİK İLERİ

Samsun Bayındırlık Müdürü iken 1944 yılında Samsun – Ladik, Akpınar Köy Enstitüsü’ne gider. İzlenimlerini 19 Mayıs dergisine yazar. (Sayı 66) “Tesadüfen görmemiş olanların katiyen bilmelerine ve tasavvur etmelerine imkân olmayacak şekilde yepyeni bir gençliğin, yepyeni bir neslin bu köy enstitülerinde yaratılmakta olduğunu zevk alarak, gurur duyarak gördük. Bugün dileğimiz… Yurt için de büyük Türkiye için de çok faydalı olan bu köy enstitüleri davasının muaffak olması gerçekleşmesidir.

Enstitülerde gördüklerini ve orada uygulanan eğitimden övgüyle söz eden Tevfik İleri 19 Kasım 1951 yılında TBMM’de yapılan gizli oturumda ise; “Bu Hakkı Tonguç bir müddet Talim Terbiyede kaldıktan sonra Atatürk Lisesine resim hocası yapılmıştır. Hakkı Tonguç, değil İlk Tedrisat Umum Müdürü, değil Talim Terbiye heyeti azalığı, değil resim hocalığı, Türk çocuğunun karşısına çıkamayacak kadar bu memlekete hıyanet etmiş, bir adam olması sıfatıyla onun oradan tutulup atılması şükür olsun, bize nasip olmuştur.” diyor.

Karma eğitime karşı olan, bu nedenle köy enstitülerinde karma eğitimi sonlandıran, bununla övünen; gerekçe olarak da öğretmen adayı olan tertemiz enstitülü kız öğrencileri en çirkin şekilde suçlamaktan çekinmeyen birinin o dönem Milli Eğitim Bakanı olmasının yorumunu sizlere bırakarak yazımızı sürdürüyoruz.

GİZLİ OTURUMUN KÖY ENSTİTÜLERİ BÖLÜMÜ

Askeri Yargıç Şevki Mutlugil’in Meclis gizli oturumunda yaptığı açıklama: “Bizde ve komşu memleketlerde ilköğretim daima komünistlerin köy köy nüfuz ve istismar için müracaat ettikleri bir sahadır.

1926 senesinde hususi idarelerin İlköğretim müesseselerine bakamaması, bilhassa öğretmenlerin maaşlarının verilememesi, oldukça kalabalık bir İlköğretim kadrosunu gayri memnun hale sokmuştur. Hepimizin hatırladığımız bu devir, hele İzmir ve İstanbul’da, bu memnuniyetsizlik havasından komünistliğe doğru kaymalara sebebiyet verilmiştir.
İzmir’deki öğretmenler ve İlköğretim müfettişleri arasında “İzmir Yaranı” diyebileceğimiz bir grup teşekkül etmiştir. Bunların elimizde mevcut yazıları, Marksizm’e nasıl kapılmış olduklarını göstermektedir.

Bilahare köy enstitülerinin açılmasına karar verildiği vakit bu solcu grup önce bundan hoşlanmamıştır. Fakat sonra bütün mevcudiyetleri ile işi benimsemişlerdir. Bilhassa İzmir yaranı bu müesseselerde esaslı rolleri ellerine almışlardır.

Köy enstitülerinin başına getirilen İsmail Hakkı Tonguç, hususi münasebetleri itibariyle sol anlayışı ile münasebeti olan bir zattır. Fakat İlk Tedrisat Müdürlüğüne getirildikten sonra, bilhassa Ferit Oğuz’un yakın yardımı ile işleri çevirmeye başlamıştır.

Köy enstitüleri hususi bir hava ile beslenmeye başlanmıştır. Bu müesseselerin belkemiğini teşkil eden zatların, koyu birer Marksist oldukları su götürmez, bir hakikattir. Bir taraftan da, yeni yetiştirdikleri elamanları türedikçe vazifeye almak yolunu tutmuşlardır.
Bu faaliyet – maalesef – çok gizli yürütülerek bütün hayırhah, tavsiyeler ve patlak veren hadiseler örtbas edilip devam ettirilmiştir.

Evvela Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Hasanoğlan Köy Enstitüsü ile vasıtasız bir irtibat tesis ederek, orada mütemadiyen konferanslar vermiş, karşılıklı talebe ziyaretleri tertip olunmuştur. Yine bu müessesenin tesiri altında, Hasanoğlan’ın diğer enstitülere de gönderilen dergisi, mükemmel bir sol propaganda organı olmuştur. Şefik Hüsnü’nün adımları enstitülere bol miktarda sokulmuştur.

İşi nazari sahadan çıkarmak için bazı garip olaylar arz edilebilir:
Meşhur Komünist Emin Türk Eliçin’in sonradan karısı olan yetiştirmesi Asiye Çifteler Köy Enstitüsü’ne yerleştirilmiştir. Emin’in tercüme ettiği bir komünist eserin bu müessesede satışı vesilesiyle elimize geçen bir vesikadan anlıyoruz ki: Orada müessese müdürü olan ve fikirleri malum zata, ‘Siz ki bu davanın mücahitlerisiniz; biz de naçiz bir hizmette bulunmaya çalışıyoruz” diyor. Daha önce öğrencilerin şikâyeti üzerine Eskişehir zabıtası bu müessese ile alakadar olduğu vakit, ilköğretimin iç âlemi bunu örtbas etmiştir. Bu öğrenciler, bilhassa aile mefhumu, ana ve babaları hakkında cüretkâr telkinlere tahammül edemeyerek isyan etmişlerdir. İtibarlı birçok şahit ve bizzat buradan yetişen bazı öğrenciler, bu müessesenin ahlaksızlığa kadar varan geniş terbiye sistemini hayretle anlatmışlardır.

Kars civarında bir köy okulunda “Ukrayna” diye bir şarkı dinleyen bir mutemet bu garip sesle alakadar olarak öğrencilerden birinin notlarını görmüştür. Daha sonra sorduğu zaman öğretmen, bu şarkının bestesi kolay olduğu için kendisine Hasanoğlan’da öğretildiğini söylemiştir.

Hasanoğlan hakikaten enstitü haline sokulmak istenilmiştir. Burada köy müziği, sol eller vasıtasıyla bestelenmekte ve köyün her cephesi etüd mevzuu olmaktaydı. Dil ve Tarih Fakültesindeki komünist elamanlardan olan doçent Niyazi Berkes birkaç defa köy gezilerinin başında bulunmuş; esasen Amerika’da da Kızılderililer arasında ilkel site mevzuunu tetkik etmiş olduğundan, bu enstitülere kötülüğe yarayacak fakat kendince güzel fikirler vermiştir.Yüksek vaktinizi almaktan çekinerek arz ediyorum ki, parti doktrinleri dikkatle arz etmiş bulunduğumuz sınıflar tezadı, bu müessesenin başındakiler tarafından ve köy sahasında, ellerinden geldiğince işlenmiştir.

Bütün komünist ve sol unsurlar, az çok ele gelen ve yetişmekte olan öğrencileri, büyük bir itinayla birbirlerine tavsiye ederek, üzerlerinde titreyerek inkişaf ettirmeye uğraşmışlardır. İsmail Hakkı Tonguç bu müesseseleri ziyaret ettiği zaman ‘Tonguç baba’ diye sembolize edilmiş ve oralarda bulunduğu günlerde büyük ziyafetler tertip olunmuştur. Bu ziyafetler enstitülerin birinden diğerine intikal eden bir parlaklıkta olduğu gibi; birbirlerine yeni ahlakın birtakım vakacıklarını hatırlatan tezahürlere de meydan vermekte idiler.

Bir Mahmut Makal’ın hal tercümesi, bu masum manzara arkasında komünist hayaletini belirtmeye yarayacaktır. Mahmut Makal ne surette olursa olsun bir esercik hazırlamaya karar vermiştir. Fakat bu eser hazırlanırken, Aksaray’da kütüphane memurluğu yapmakta bulunan ve İzmir’de birçok defalar komünistlikten de takibata maruz kaldığı için Aksaray’a nakledilmiş olan Lütfiye Güçlü ile tanışmıştır. Eser bu kadının tesiri altında şeklini almıştır. Bilahare bütün komünistlerin yaptıkları gibi, Yaşar Nabi’ye götürülmüştür. Yaşar Nabi, sosyalist kenarda kalmaya itina eden bir yayıncıdır. Eseri kabul ve ifadesine göre ve kendince bir şekil vererek neşretmiştir. Sonra kopan fırtına malumdur. Bu genç İstanbul’a gittiği vakit, bir ara, Galatasaray’da, komünistlerin koltuk meyhanecisi Demboy’a götürülmüş; komünist ağabeyler tarafından iltifat görmüştür. Fakat Rusya ve peyk devletlerin alakaları; bilhassa mühimdir. Buradaki bütün peyk elçilikleri tam kadrolarıyla, her konuştuklarına ‘Kimmiş bu Makal? Neymiş bu eser?’ diye sorarak, Türkiye’de ve dünyada Türk köylüsünü var kuvvetleriyle bir mevzu haline sokmak istemişlerdir.
Lütfiye Güçlü iyi hazırlanmış bir komünisttir. Kardeşi usulsüz olarak senelerce Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde ablasının hatırı için burslu olarak tahsil ettirilmiştir.
Bir daha şayanı dikkat bir noktayı arz etmek isterim: Hasanoğlan’ın havadan alınmış fotoğrafı elimizdedir. Bu fotoğrafta görüleceği üzere müzik salonu diye yapılmış bir salonu hiçbir mimari münasebeti olmadan ‘Orak’ şekli verilmiştir. Burası resmi bir devlet mektebidir. Bu neyin sembolüdür? Burada esen taşkın bir hava, çekinmeden bu binaya bu şekli vermiştir.”

TARTIŞMA BAŞLIYOR

Reşat Şemsettin Sirer (Sivas) Bendeniz bir hususu Sayın Hükümet temsilcisi Milli Eğitim Bakanı arkadaşımız tarafından açıklanmasını rica edeceğim. Burada izahat veren teknik elaman köy enstitülerinden bahsetti. Bugünkü iktidar, köy enstitülerini uzman arkadaşımızın tasvir ettikleri şekilde mi bulmuştur, yoksa o hal çok daha evvelki devirlere mi aittir? Burada açıklamalarını rica edeceğim.
Başbakan Adnan Menderes (İstanbul) Muhterem arkadaşlar, muhterem eski Milli Eğitim Bakanı arkadaşımın sualini bugünkü Milli Eğitim Bakanı arkadaşımız daha tafsilatlı olarak cevaplandırırlar. Bendeniz ancak huzurunuzda kendileriyle vaktiyle aramızda geçen bir, iki konuşmayı hatırlatmak lüzumunu hissettim.

Kendileri Milli Eğitim Bakanlığına getirildikleri zaman bu köy enstitülerinin ne kadar fena maksatla kurulmuş olduklarını ve bu fena maksadın izlerini ve neticelerini silip ortadan kaldırmak için büyük gayretler sarf etmekte olduklarını ve fakat bu işin, gizli açık birçok taraftarları ve himaye edicileri bulunduğu için büyük müşkülat içinde bulunduklarını bana ifade etmişlerdi. Bu sözleri kendilerinin de hatırlayacaklarını tahmin ederim.

Reşat Şemsettin Sirer (Sivas) Değerli Arkadaşlarım; sizleri çok rahatsız etmek istemem, müsamahanızı rica edeceğim. Her hastalık üreten mikrop gibi Bolşevizm fikirleri ve ajanları da her yere girer. Orduya girer, mektebe girer, kışlaya girer, Meclis’e girer, her tarafa sokulur. Elverir ki uzviyet kuvvetli olsun.

Kaderin bana bahşettiği bir fırsat. Allahın bir lütfudur ki İlk Tedrisat Umum Müdürü olduğum tarihten beri bu mesele ile yani Türkiye köylerine köyün çocuklarını alarak öğretmen yetiştirmek davasına kendimi vermiş olduğum için, bu müesseselerin fena gidişini önceden gördüm. Bu bir talih eseridir. ( Nasıl gördünüz sesleri) Müesseselerimizi o şekilde gördüm ki; bana mühim bir vazife düşüyordu ve ben o vazifeyi yaptım ve bana düşen vazifeyi yaparken de sayın arkadaşlarım zamanın salahiyetlerinden ancak yardım gördüm. Biraz evvel ismi telaffuz edilen adam etrafını kandırmıştı. (Tonguç baba mı sesleri) Evet Tonguç Baba. Bütün hüsnüyet sahiplerini, bütün iyiniyet sahiplerini kandırmıştı. Tonguç babayı defederken hiçbir mukavemetle karşılaşmadım.

Reşat Şemsettin Sirer (Devamla) İcraatıma devam ederken, 500 kişilik kadrodan 400 kişiyi ayırırken hiçbir taraftan güçlük görmedim, yardım gördüm. Bana manen yardım edenler içinde Demokrat Partili arkadaşlarımız da vardı. Bilhassa, Fuat Köprülü beni mesaimde yüreklendiren, teşvik eden arkadaşlardan biridir. Şu sıralarda oturan; o günkü icra mevkiinde oturan arkadaşlar da beni yüreklendirmişlerdir. Kendilerine derin minnettarlığımı ifade ederim. (Soldan bir ses; iş işten geçtikten sonra)

Başbakan Adnan Menderes (İstanbul) (*)

Hamdullah Suphi Tanrıöver (Manisa) … Demin buraya gelip hitap eden Şemseddin Sirer, genç ve aziz arkadaşım bana yalnız; maarif vekâletine gelirsen beni şu vazifeye alır mısın demedi, başka bir şey daha söyledi. Onu haber vermemde büyük menfaat vardır. Bana dedi ki; burada holde, Hasanoğlan Enstitüsüne gidip bir hasbıhalde bulunmak ister misiniz? Niçin, dedim? Lüzumu var, dedi. O, bu derdi görmüştü, bu derde deva aramıştı. Maksadın ne olduğunu anlamıştım…(Uzun konuşma tarafımdan kısaltıldı. Yazarın notu)

Reşat Şemsettin Sirer (Sivas) (*)
İşletmeler Bakanı Hakkı Gedik (Kütahya) (*)

Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri (Samsun) … Komünizmle mücadele gibi dünya çapında bir dava karşısında, mutlaka partiler üstünde bir yer almak hepimize düşen bir vazifedir. Bunu kendilerinden ve bütün arkadaşlarından bu noktada hassasiyet rica edeceğim. Konuşacağım mevzu çok samimi olacaktır. Reşat Şemsettin’in bu davadaki hizmetlerini böylece tespit ettikten sonra şunu açıklayayım ki, her şeye rağmen devraldığımız müesseseleri, bilhassa köy enstitülerini birçok hastalıklarla, birçok mikroplarla malul olarak devraldık. Demin askeri yargıç arkadaş burada enstitülerden ve Hakkı Tonguç’tan bahsetti. Bana sorarsanız Reşat Şemsettin arkadaşın, köy enstitülerinden Hakkı Tonguç’tan bahsedişi ile onun bahsedişi arasında bir fark vardır, onun yanında bu çok hazindir. Hadiseyi çok korkunç mahiyette burada aksettirdiler. Bunlar burada zapta da geçmiş bulunuyor.

Şimdi, Sayın Başbakanın, birçok işler yapmak zarureti vardır, birçok müşküllerle karşılaşıyorum, yolundaki iddialarını kabul etmek istemediler. Bir şeye temas edeceğim. Demin burada İsmet İnönü’yü iğfal etmiş olmakla onu kandırmış olmakla, iyi bir dava uğrunda onu yanlış yollara sevketmiş olduğunu açıkça söyledikleri Hakkı Tonguç’a Reşat Şemsettin, bu milli hislerle acaba ne yapmak isterdi? Çok şey yapmak isterdi. Ama kabul etmek istemedikleri, o destek, istediğini yaptırmamıştır. İlk tedrisat umum müdürlüğü gibi çok aziz bir mevkiden alınarak ancak ikinci bir aziz mevki olan talim terbiye heyetine nakletmekle yetinmişlerdir. Bunu kabul etsinler. Bu Reşat Şemsettin’in kendi arzusu değildir. Fakat Hakkı Tonguç’a destek olanın arzusudur.

Bu Hakkı Tonguç bir müddet talim terbiyede kaldıktan sonra, Atatürk Lisesine resim hocası yapılmıştır. Hakkı Tonguç değil, ilk tedrisat umum müdürü, değil talim terbiye heyeti azalığı, değil resim hocalığı Türk çocuğunun karşısına çıkamayacak kadar bu memlekete hıyanet etmiş bir adam olması sıfatıyla onun oradan tutulup atılması şükür olsun, bize nasip olmuştur.

Çünkü biz, davamızın uğrunda çalışırken yalnız arkadaşlarımızdan destek gördük, bütün Hükümet azalarından ve başkanından destek gördük. Ve istediğimizi yapabilmek imkânını milletten aldık. İşte dünle bugünün açık özelliği de budur. Arkadaşlar, devraldığımız müessese temiz değildi, dedim. Bir ay evvel Arifiye Köy Enstitüsü Müdürünü, 6 – 7 aylık sıkı bir teftişten sonra vekâlet emrine almak zaruretinde kaldık. Reşat Şemsettin Beyefendi arkadaşımızın İlk Tedrisat Umum Müdürlüğüne getirdiği ve benim orada bulduğum zata, Arifiye’ye tayin edilmiş bulunan bu arkadaşı, bu müdürü ona sordum, nasıldır? İyidir, nasıldır, iyidir. Yaptığım tahkikat sonunda maalesef hiçte iyi olmadığı meydana çıktı. Kütahya mebusları bilirler. Altı, yedi aylık bir tahkikattan sonra bu arkadaşı görevinden uzaklaştırmış bulunmaktayım.

Bir hadise anlatacağım, bilmiyorum, Reşat Şemsettin Bey biliyorlar mı? Kendileri çok şey biliyorlar. Bir seneden beri inceden inceye yaptığımız tahkikat sonunda, komünizm manifestosu tercüme edilerek Hasanoğlan Enstitüsünün birtakım talebelerine dağıtılmış olduğunu tespit ettik. Bu iş bu kadar sistemli, bu kadar hainhane idare edilmiştir. Hakkı Tonguç’un bu derece laubalilik, müsamahalı teşvikleri olan dosyası hazırlanmış ve Şurayı Devlete verilmiş bulunmaktadır. (Yazarın notu, Tonguç bu dosyaların tamamından aklanmıştır.)

Şu cihetle de temas edeceğim. Her devirde ahlaksızlık da olacaktır, komünistlik de olacaktır; kendilerinin de dedikleri gibi komünistlik orduya da girmek isteyecektir, mektebe de girmek ister, cemiyete de girmek ister, bunun tamamen tertemiz olduğu bir devri görmek belki mümkün olmayacaktır.

Elimizdeki vesikalardan şunu anlıyoruz: İçişleri Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığına yazı yazmış; Hasanoğlan Köy Enstitüsünde bir fuayye var, korunulması mühim plan bir cihet var demiş. Maarif Bakanlığında reaksiyon yoktur. Bu yazı hasıraltı edilmiştir. İçişleri Bakanlığı tekrar yazmış bu yazıya yine cevap alamamıştır. Aylar geçmiş meşhur yangın hadisesinde bu yazılar yanmış ve nice nice sonra siz, vaktiyle bize bir yazı yazmıştınız, yangında bu yazı yandı. Neydi o yazı? Demişler tahkikat yapılmış, fakat ondan sonra deliller ve vesikalar yok edilmiş. Bu reaksiyon yokluğudur. Korkunç olan budur.

Bir noktaya daha temas edeceğim. Köy Enstitülerini nasıl teslim aldınız dediler. Kendileri gayet iyi bilirler; Komünizmin telkin unsurlarından birisi de, aile mevhumunu yıkmak yok etmektir. Din mevhumunu yıkmak nasıl gayelerinden biri ise; aile müessesesini yıkmak da diğer gayelerinden biridir. Birtakım genç insanların komünizme katılımlarını temin etmek için buldukları çare, para yerine serbest cinsi münasebettir. Gençler bununla avlanıyor arkadaşlar. Köy Enstitülerinin bir feci manzarası da budur. Dağ başlarında kurulmuş olan, Valilerin ve Maarif Vekaleti umumi müfettişlerinin girmesi yasak edilen ki, bu arkadaşlar her yere girer oraya giremezler. Bu müesseselerde 500 erkek çocuğun, yanında hepsi 16, 20, 22 yaşlarında 60 – 70 kız çocuğu beraber okur, beraber çapa çapalar. Beraber horon oynar. Gece yan yana pavyonlarda yatar. Bu yüzden nice çocuklar düşmüştür. Bu gizli celsede söylenebilir. Nice köy kızları serbest fuhuşa teşvik edilmiştir. Bunu Reşat Şemsettin’den sonra teslim aldığımız zaman oradaki kızları toplayarak, ayırarak, İzmir’de tertemiz bir yuva içinde toplamak ve ayrı bir kız enstitüsü haline getirmek ve böylece bu memleket içindeki çıban başlarını temizlemek çok şükür olsun bize nasip oldu.” (1)

SONUÇ

Bu gizli oturum sürecine dıştan bakılınca sanki Reşat Şemsettin Sirer’le Tevfik İleri arasında Köy Enstitülerine “İhanet”te bir yarış olduğu düşüncesi uyanır insanda. Oysa birinin ötekinden hiç de farkı yoktur. Her ikisi de tam bir Köy Enstitüsü düşmanıdır. Her iki Bakan da çok kısa bir sürede ülkenin gurur kaynağı olan Köy Enstitüleri’nden ürkerlerken, bir başka yanlarıyla da o kurumları karalama, halkın gözünde düşürme yollarını ararlar… Özellikle; Milli Eğitim Bakanı olan İleri’nin, TBMM kürsüsünden, sorumlusu olduğu kız öğrencileri için bu denli insafsız, vicdansız, çirkin bir konuşmayı nasıl yapabildiğini insanın aklı almıyor… Öyle anlaşılıyor ki, Köy Enstitüleri’ni kapatmak için her yol geçerli sayılmış…

“Demokrat Parti’de Köy Enstitülerinin gerçek kimliğini anlayan bir tek kişi yoktur. Saldırı acımasızlık onların yaşamlarında en ön sırayı alırken, ülkeye hizmetteki kusursuzluk onların gözünde hiçtir! Büyük çiftlik sahibi olup da sürekli köylüleri, yoksulları sömürenlerden başka ne beklenebilirdi ki! Dağ başlarında kurulduklarını eleştiren bu siyaset bezirgânları Köy Enstitülerini beğenmedikleri yerlerden alıp ovalara mı, kentlerin yanı başına mı taşıdılar ki? Namuslu devlet adamı bin bir emekle kurulmuş kurumlara hiç olmazsa saygıyla yaklaşır… Yaratıcılık ne yazık ki onlara özgü değildi…” (2)

(*) Gizli oturumda Köy Enstitülerle ilgili tartışmaların uzunluğu nedeniyle bazı konuşmacıların konuşmaları bu yazıya hiç alınmamıştır. Bazı konuşmacıların da konuşmalar kısaltılarak alınmıştır. Bu tutanakların tamamına Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından yayınlanan “TBMM Bütçe Görüşmelerinde ve Milli Eğitim Şuralarında Köy Enstitüleri (1935 -1954)” kitabından ulaşılabilir.

(1) “TBMM Bütçe Görüşmelerinde ve Milli Eğitim Şuralarında Köy Enstitüleri (1935 -1954)” Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Yayınları, Şubat 2010, I. basım

(2) “Anadolu’da Aydınlanma Ateşini Yakanlar 2, Köy Enstitülülerle Söyleşiler”, Erdal Atıcı, Nadir Gezer’le söyleşi bölümünden. (Basılıyor)

Erdal Atıcı
Odatv.com

This entry was posted in EĞİTİM, İrtica, KÖY ENSTİTÜLERİ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *