Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasındaki çelişkiler zinciri

Cumhuriyet
11 Haziran 2016, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
diplomasındaki çelişkiler zinciri


Eminağaoğlu’nun açıklamasına göre, YSK’nin paylaştığı diplomada Erdoğan’ın 1981’de mezun olduğunun görülmesine rağmen fakültenin 1983’te kurulduğuna dikkat çekerek diğer çelişkili bilgileri de tek tek sıraladı.İşte Eminağaoğlu’nun dikkat çektiği çelişkiler:

1- Erdoğan DİPLOMASINI kaybetmesi/okunaksız hale gelmesi nedeniyle, bunun yerine 2011de DUPLİKATA alırken, diploma konusundaki önceki belgeler iade edilir. Duplikatada, diploma üstündeki isimlerin, imzasız olarak yer alması esastır. (Mevcut 2013 sonrası yönerge md. 12/3)

2- Rektörlük, açıklamasında “2011’de duplikata verildi” der.

3- Duplikata varken, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde bu duplikatanın kullanılması gerekirken (1512 Sayılı Noterlik Yasası md. 94 dolanılarak) aslı olmayan diplomanın 1995’teki noterdeki onaylı örneği üzerinden 2014’te noterden bir daha örnek çıkartılarak, bu örnek YSK’ye verilir.

4- Diploma ve duplikata üstünde Marmara Üniversitesi ve “dört yıl” öğrenim ifadesi yer almaktadır.

5- 1981 Şubat’ta öğrenim bitirildiği ifade edilmesine rağmen, 1982 de kurulan Marmara Üniversitesi ve 1983 de kurulan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (Rektörlük açıklaması, sy 2, prg 8) diploması/duplikatası verilmiştir. diploması/duplikatası verilmiştir.

6- 1973 yılında İHL mezunu olmasına rağmen, 1973 sonbaharında Eyüp Lisesi’nde fark dersi verildiği ifade edilmektedir. Bu konuda hiç bir belge bulunmamaktadır.

7- Eyüp Lisesinden 1973 sonbaharında fark dersi verilmesi durumunda 1974 yılı için üniversite merkezi sınava girilmesi ve aynı yıl yerleşme söz konusu olmaması gerekirken, 1974 yılında kayıt yaptırıldığı ifade edilmektedir. Fark dersleriyle, hangi bölümlere kayıt yaptırılabildiği de açıklığa kavuşturulmamıştır.

8- 1973 tarih ve 1750 sayılı (4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yasa öncesindeki) Üniversiteler Yasası’nın 54 ncü maddesine göre, öğrenim süresine ek olarak yarısı kadar bir süre içinde bitirme durumu olmazsa ilişik kesilmesi söz konusudur.

9- 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası’nın 31, 32, 36’ncı maddelerinde, İHL bitirenlerin girebileceği alanlar konusunda hüküm getirilmiş, yüksekokullarının sürelerinin yasa ile düzenleneceği ifade edilmiştir.

10- “Aksaray Yüksek Ticaret Okulu” (1974 yılındaki adı ile Aksaray İktisadî ve Ticarî İlimler Yüksekokulu)’nun, giriş tarihindeki öğrenim süresi ortaya konulmamıştır.

11- Yüksekokul öğrenin programına tabi tutulup, 1980-1981 Şubat döneminde öğrenimin bitirildiğinin belirtilmesi karşısında, (okul 4 yıllık olmamasına rağmen, 4 yıllık olsa bile, yarı süre de eklenince, eğitim öğretim yılı üzerinden süre hesabı yapıldığında) normalde 1750 SY md 54’teki süre aşılmıştır.

12- Mezuniyet belge tarihindeki isim, sıfat ve ünvanlar, o tarihte görevde olan kişilerle ilgili iism, sıfat ve ünvanlarla çelişki taşımaktadır.

13- Sınıf arkadaşı olduğu söylenen rektör, kendisinin 1978’de mezun olduğunu söylemektedir. Mezun olduğu okul için, bugünkü adıyla değil, o günkü adıyla İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler AKADEMİSİ ifadesini kullanmaktadır.

Aydın Ayaydın ise 1978-1981 arasında dört yıl boyunca hocası olduğunu, dört yıllık İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı İktisat ve Ticaret Yüksekokulu’nu bitirdiğini söylemektedir. Erdoğan ise 1981 yılında, Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi’ni bitirdiğini ifade etmektedir.

YSK’ya ise, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, noter onaylı diploma örneği sunulmaktadır.

14- Aykırılık ve çelişkiler devam edip gitmektedir.

15- YÖK ve YSK, tarih yazmaktadır!

This entry was posted in EĞİTİM, Politika ve Gundem, YOLSUZLUKLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *