DURUM VAZİYETİ 30.04.2016 Sözcü * Atı alan Üsküdar’ı geçiyor!..

Sözcü
Uğur Dündar
Nisan 30, 2016

Atı alan Üsküdar’ı geçiyor!..

La­ik­lik tar­tış­ma­sı­nın alev­len­di­ği şu gün­ler­de en ger­çek­çi ve çar­pı­cı ana­li­zi Oda Tv’­de Prof. Ör­san K. Öy­men yap­tı. Are­na prog­ra­mın­da ça­lış­tı­ğı dö­nem­de ya­kın­dan ta­nı­ma fır­sa­tı­nı bul­du­ğum bu de­ğer­li bi­lim in­sa­nı­na gö­re, la­ik­lik il­ke­si­ni fii­len kal­dı­ran AKP, şim­di de res­men ve hu­ku­ken kal­dır­mak için ha­re­ke­te geç­miş bu­lu­nu­yor. 
İk­ti­dar bu amaç­la “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti… de­mok­ra­tik, la­ik ve sos­yal bir hu­kuk dev­le­ti­di­r” de­ni­len Ana­ya­sa­’nın 2.mad­de­si­ni, bu­nun müm­kün ol­ma­ma­sı ha­lin­de de 24. mad­de­yi de­ğiş­tir­me­yi he­def­li­yor.
Zi­ra bu mad­de­de şun­lar ya­zı­yor: “Kim­se, dev­le­tin sos­yal, eko­no­mik, si­ya­si ve­ya hu­ku­ki te­mel dü­ze­ni­ni kıs­men de ol­sa, din ku­ral­la­rı­na da­yan­dır­ma ve­ya si­ya­si ve­ya ki­şi­sel çı­kar ya­hut nü­fuz sağ­la­ma ama­cıy­la, her ne su­ret­le olur­sa ol­sun, di­ni ve­ya din duy­gu­la­rı­nı, ya­hut din­ce kut­sal sa­yı­lan şey­le­ri, is­tis­mar ede­mez ve kö­tü­ye kul­la­na­maz.”
*  *  *
Bu mad­de­le­rin yer al­ma­dı­ğı bir ana­ya­sa­nın ka­bu­lüy­le is­lam­cı dar­be­nin ya­ni kar­şı dev­ri­min ta­mam­la­na­ca­ğı­nı öne sü­ren Prof. Öy­men teh­li­ke­nin ulaş­tı­ğı ür­kü­tü­cü bo­yut­la­rı da şöy­le özet­li­yor:
“Er­do­ğan ve Da­vu­toğ­lu la­ik­lik kar­şı­tı si­ya­set­çi­ler, AKP de, la­ik­lik kar­şı­tı bir si­ya­si par­ti­dir. De­mok­ra­siy­le uzak­tan ya­kın­dan il­gi­si ol­ma­yan bu odak­la­rın ama­cı, is­lam­cı zih­ni­ye­ti her­ke­se zor­la da­yat­mak­tır. Bu­nu yıl­lar­ca gör­me­yen­le­rin şim­di hay­ret­le­re düş­me­si tra­jik­tir. Er­do­ğa­n’­a ve AK­P’­ye za­ma­nın­da tep­ki ver­me­yen med­ya üye­le­ri­ne, aka­de­mis­yen­le­re, si­ya­set­çi­le­re, iş adam­la­rı­na ve iş ka­dın­la­rı­na dü­şen, ömür bo­yu bu utanç­la ya­şa­mak­tır…
*  *  *
Şu an­da Er­do­ğan ve AKP, İs­ma­il Kah­ra­man ad­lı şa­hıs üze­rin­den, la­ik­lik il­ke­si­ni tar­tış­ma ko­nu­su ha­li­ne ge­ti­rip, hal­kın nab­zı­nı yok­lu­yor. Amaç hal­kı alış­tı­ra alış­tı­ra La­ik­lik il­ke­si­ni or­ta­dan kal­dır­mak. Top­lu­mun bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nun tep­ki ver­me­di­ği­ni ve­ya kork­tu­ğu­nu gör­dük­le­ri an­da, son dar­be­yi vu­rup İs­lam­cı dar­be­yi ta­mam­la­ya­cak­lar.
Te­ok­ra­tik pa­di­şah­lık dü­ze­ni­ni ön­gö­ren ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­ni re­fe­ran­du­ma gö­tü­rüp, hal­kı, la­ik ve an­ti-la­ik ola­rak kar­puz gi­bi or­ta­dan iki­ye bö­le­cek­ler, Tür­ki­ye­’yi ça­tış­ma­ya sü­rük­le­ye­cek­ler. Bir yan­dan, “Baş­kan­lı­k” adı­nı ver­dik­le­ri Pa­di­şah­lık sis­te­miy­le, fii­len or­ta­dan kal­dır­dık­la­rı ya­sa­ma, yürüt­me ve yar­gı ara­sın­da­ki güç­ler ay­rı­lı­ğı, il­ke­si­ni res­men ve hu­ku­ken ip­tal ede­cek­ler, di­ğer yan­dan da, la­ik­lik il­ke­si­ni yo­ke­de­rek Or­taça­ğ’­dan kal­ma te­ok­ra­tik dü­ze­ni me­za­rın­dan çı­ka­rıp di­ril­te­cek­ler!..
*  *  *
O ne­den­le, Ana­ya­sa­’da­ki de­mok­ra­tik, la­ik, hu­kuk dev­le­ti il­ke­si­ne ina­nan tüm va­tan­daş­lar, tep­ki­siz kal­ma­ma­lı, De­mok­ra­tik hak­la­rı­nı kul­la­na­rak Ana­ya­sa­’nın ve re­ji­min te­mel il­ke­le­ri­ne sa­hip çık­ma­lı. Si­vil dar­be­ci­le­re kar­şı Ana­ya­sa­’nın te­mel il­ke­le­ri­ni ko­ru­mak için, yi­ne Ana­ya­sa ta­ra­fın­dan gü­ven­ce al­tı­na alın­mış olan pro­tes­to ve gös­te­ri hak­kı­na sa­hip bu­lu­nu­ğu­nu unut­ma­ma­lı.Top­lum, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin ve Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­’nin ku­ru­cu­su Mus­ta­fa Ke­mal Ata­tür­k’­ün ma­ka­mı­nı iş­gal eden İs­ma­il Kah­ra­man ad­lı şa­hıs is­ti­fa ede­ne ka­dar, de­mok­ra­tik tep­ki­si­ni et­ki­li bir bi­çim­de or­ta­ya koy­ma­lı…
*  *  *
Çok geç ol­ma­dan şu ger­çek gö­rül­me­li: Kor­kak­lık­tan ve uyu­şuk­luk­tan öz­gür­lük ve ada­let çık­maz. Öz­gür­lük ve ada­let mü­ca­de­le­si sa­de­ce ve sa­de­ce ce­sa­ret­le bir­lik­te an­lam ka­za­nır ve so­nu­ca ula­şır…”
*  *  *
Prof. Öy­men da­ha ne de­sin?
La­ik­lik fii­len el­den git­ti, şim­di de res­men ve hu­ku­ken gi­di­yor!
Ya­ni atı alan Üs­kü­da­r’­ı ge­çi­yor, bil­mem far­kın­da mı­sı­nız?..

 

 

This entry was posted in DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, DURUM VAZİYETİ, Gundem, Haber, MEDYA, UĞUR DÜNDAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *