BÖLÜCÜ KÜRT AYAKLANMASI * Güzel şeyler olacak ! * Demokrasi açılımı * Habur * Oslo * ŞEHİTLER-ŞEHİTLER *** GÜNEYDOĞU PKK’ya NASIL TESLİM EDİLDİ ? Perde arkası ***

Sözcü
Saygı Öztürk
Ocak 20, 2016

Aşi­ret rei­si Ciz­re­’yi an­lat­tı

Ka­mil Atağ, Ciz­re­’de Ta­yan Aşi­re­ti­’nin re­isi­dir. Ciz­re Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı yap­tı, Al­bay Ce­mal Te­mi­zö­z’­le bir­lik­te “Cizre­’de­ki fai­li meç­hul ci­na­yet­le­r”­le il­gi­li da­va­da yar­gı­lan­dı, be­ra­at et­ti. “Çö­züm sü­re­ci­”n­de dev­let aşi­ret­le­ri, ko­ru­cu­la­rı “yo­k” say­dı­ğı­” dö­nem­de de, aşi­re­tiy­le bir­lik­te te­rör ör­gü­tü­ne kar­şı hep dik dur­du. Ba­ba­sı, iki ye­ğe­ni, aşi­re­tin­den 50’yi aş­kın ki­şi te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü. Ka­mil Atağ, aşi­re­ti­nin bü­yük­lü­ğü ne­de­niy­le böl­ge­de olup bi­ten her şey­den ha­ber­dar…

Ön­ce­ki ge­ce sa­at tam 20.48’de Ciz­re­’de­ki oku­ru­muz­la te­le­fon­la ko­nu­şur­ken, “Say­gı bey du­yu­yor mu­sun?” di­yor, si­lah ses­le­ri­nin ara­sın­da tank­lar­la ya­pı­lan atış­la­rın se­si­ni din­le­ti­yor­du. Aman Al­la­hım… San­ki sa­vaş var. Ger­çek­ten Ciz­re­’de ol­mak, Ciz­re­’de ya­şa­mak zor. He­le Nur, Sur, Cu­di ve Ya­sef ma­hal­le­le­rin­dey­se­niz her an ölüm­le bu­run bu­ru­na­sı­nız de­mek­tir.

PEKİ CİZ­RE, BU HA­LE NA­SIL GEL­Dİ?

Ciz­re kök­lü bir geç­mi­şe sa­hip… Şır­nak, bir za­man­lar Ciz­re­’ye bağ­lı köy­dü. Şır­na­k’­ın il­çe, son­ra il ya­pıl­ma­sı Ciz­re­li­le­ri kız­dır­mış­tı. Te­rö­rün yo­ğun ol­du­ğu Şır­na­k’­ın, ko­nu­mu da dik­ka­te alı­nıp as­ke­rin öne­ri­siy­le Şır­nak il ya­pıl­mış­tı. Şim­di Ciz­re­’nin ve Hak­ka­ri­’ye bağ­lı Yük­se­ko­va­’nın il ya­pıl­ma­sı gün­dem­de…

Ciz­re, te­rör ör­gü­tü­nün geç­miş­ten be­ri “la­bo­ra­tu­va­rı­”dır. Her şe­yi bu­ra­dan baş­la­tır­lar. Aşi­ret rei­si ve es­ki Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­mil Ata­ğ’­a, “Ciz­re bu ha­le na­sıl gel­di?” di­ye sor­du­ğum­da şun­la­rı an­lat­tı:

“Çö­züm sü­re­ci baş­la­dı, böl­ge­de­ki va­tan­daş ta­ma­men PKK’­nın hi­ma­ye­si­ne bı­ra­kıl­dı. Bu­nu kim­se in­kar ede­mez. Te­rör ör­gü­tü mi­li­tan­la­rı as­ke­ri bir­li­ğin önün­den ge­çer­ken as­ke­re bay-bay ya­pın­ca­ya ka­dar on­la­ra do­ku­nul­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dö­ne­min baş­kan yar­dım­cı­sı açık­lı­yor­du. Çö­züm sü­re­ci dö­ne­min­de va­tan­da­şın ha­ra­ca bağ­lan­ma­sı­na, her bir ai­le­den bir gen­cin KCK’­ya kay­de­dil­me­si­ne, ör­gü­tün şe­hir ya­pı­lan­ma­sı­na se­yir­ci ka­lın­dı. Kürt ve Türk işadam­la­rın­dan ha­raç­lar alın­ma­sı­na, es­na­fın ma­li gü­cü­ne gö­re her ay ba­şın­da ör­gü­te ‘ver­gi­’ adı al­tın­da pa­ra ver­me­si­ne se­yir­ci ka­lın­dı. Bun­lar olur­ken dev­le­tin gü­ven­lik­le il­gi­li bi­rim­le­ri ne­re­dey­di?

KA­NA­Lİ­ZAS­YON Dİ­YE TÜ­NEL­LER AÇIL­DI

Be­le­di­ye­nin iş ma­ki­ne­le­riy­le va­tan­da­şa de­ğil ör­gü­te hiz­met ve­ril­di. Hen­dek­ler açıl­dı, bü­yük ka­ya­lar­la yol­lar ka­pa­tıl­dı. ‘Ka­na­li­zas­yo­n’ ya­pı­lı­yor­muş gi­bi ör­güt için yer al­tı ge­çit­le­ri açıl­dı, üze­ri be­ton­la ka­pa­tıl­dı. Açık­ça­sı her şe­ye göz yu­mul­du. As­ke­re, po­li­se ni­çin se­yir­ci kal­dık­la­rı so­ru­lun­ca yet­ki­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor­lar­dı. İş­te, si­lah, mü­him­mat yı­ğı­nak­la­rı da kim­se­nin on­la­ra ka­rış­ma­dı­ğı dö­nem­de ya­pıl­dı.

Bir se­çil­miş be­le­di­ye baş­ka­nı var, bir de Kan­di­l’­in gö­rev­len­dir­di­ği ‘eş baş­ka­n’ de­ni­len be­le­di­ye baş­ka­nı var. Asıl baş­kan­lı­ğı, Kan­di­l’­in gö­rev­len­dir­di­ği eş baş­kan ya­pı­yor. Bun­la­rın hep­si­ne şa­hit ol­duk. Dev­let sey­re­der­ken biz va­tan­daş ola­rak, es­naf ola­rak ne ya­pa­bi­li­riz? O yö­re­de­ki in­san­la­rın hep­si­ni te­rö­rist gi­bi gör­mek çok yan­lış. Dev­let, ma­ale­sef va­tan­da­şı­nı ko­ru­ma­dı, te­rö­ris­tin ku­ca­ğı­na tes­lim edip bı­rak­tı.

‘On­ca si­lah, mü­him­mat na­sıl gel­di?’ de­ni­li­yor. Ge­lir. Si­lah­lar, ma­yın­lar, ro­ke­ta­tar­lar kam­yon­lar­la, oto­mo­bil­ler­le ge­ti­ril­di. Çün­kü bun­la­rın ge­liş­le­ri­ne göz yu­mul­du. Eğer bu­gün alı­nan ted­bir­ler­de bir gev­şe­me ol­maz­sa mü­him­mat­la­rı tü­ken­mek üze­re… El ya­pı­mı pat­la­yı­cı­lar her­han­gi bir ül­ke­nin üre­ti­mi de­ğil, te­rör ör­gü­tü­nün ken­di ima­la­tı­dır.

Dİ­RE­Nİ­ŞİN NE­DE­Nİ POLİSİN DİKKATİ

Şu­nu çok iyi bi­li­yo­ruz ki, te­rör ör­gü­tü ele­man­la­rı Ciz­re­’den kaç­mak is­ti­yor. Ama Ce­mil Ba­yık Kan­di­l’­den on­la­ra,‘E­ğer ay­rı­lır­sa­nız si­zi biz kur­şu­na di­ze­ri­z’ di­yor. Ay­rı­ca il­çe­nin çev­re­si de sa­rı­lı ol­du­ğu için te­rö­rist­ler çı­ka­mı­yor ve di­re­ni­yor­lar.

Bu böl­ge­de ya­şa­yan bi­ri ola­rak şu­nu her­ke­sin bil­me­si­ni is­te­rim, hal­kın yüz­de 99’u ayak­lan­ma is­te­mi­yor. Si­lah zo­ruy­la, bas­kıy­la halk bun­la­rın ya­nın­da gö­zü­kü­yor. Dev­le­tin ken­di­le­ri­ne sa­hip çık­ma­ma­sın­dan do­la­yı ör­gü­tün ya­nın­da gö­rü­nü­yor­lar. PKK Kürt de­ğil, PKK Kür­t’ün düş­ma­nı­dır. Emir hep ör­gü­tün ka­rar­ga­hı olan Ku­zey Ira­k’­tan Kan­di­l’­den ge­li­yor. Kan­dil ne di­yor­sa onu uy­gu­lu­yor­lar.

Ör­güt çok kuv­vet­li ol­sa Si­lo­pi­’den kaç­maz­dı. Bu­gün Si­lo­pi bü­yük öl­çü­de te­miz­len­miş du­rum­da. Ciz­re­’den kaç­ma­ma­la­rı için ör­gü­tün teh­dit­le­ri­ne rağ­men te­rö­rist­ler kaç­ma­ya de­vam edi­yor. Ör­gü­tün bu­gü­ne ka­dar di­re­ne­bil­me­si­nin ne­de­ni va­tan­da­şın za­rar gör­me­me­si için gü­ven­lik güç­le­ri­nin dik­kat­li dav­ran­ma­la­rın­dan kay­nak­la­nı­yor. Can ka­yıp­la­rı­nın ya­nı sı­ra özel­lik­le 4 ma­hal­le­de ha­sar gör­me­yen ev ve iş­ye­ri kal­ma­dı. Ör­ne­ğin be­nim de 5 kat­lı ote­lim ha­va­ya uçu­rul­du.

BUN­DAN SON­RA­SI DAHA DA ÖNEM­Lİ

Yö­re hal­kı dev­let­ten kop­mak is­te­mi­yor. Te­rö­rist­le­re hal­kı ayak­lan­dır­ma­la­rı için emir ver­di­ler. Halk ayak­lan­dı mı? Ha­yır. Olay­lar bit­tik­ten son­ra dev­le­tin va­tan­da­şın ha­sa­rı­nı, za­ra­rı­nı gi­der­me­si la­zım. Yö­re­ye hal­ka te­pe­den bak­ma­yan, hal­kın içi­ne gi­re­bi­le­cek yö­ne­ti­ci­ler gön­de­ril­me­li. Gü­ven­lik bi­rim­le­ri ye­ni­ler­den de­ğil, de­ne­yim­li kad­ro­lar­dan oluş­tu­rul­ma­lı.”

Aşi­ret rei­si bun­la­rı an­la­tır­ken de­rin bir “a­ah­h” çe­ki­yor ve son sö­zü de “Ya­şa­ma­yan bi­zim ora­da ne çek­ti­ği­mi­zi bi­le­me­z” olu­yor.

http://www.sozcu.com.tr/2016/yazarlar/saygi-ozturk/asi%c2%adret-rei%c2%adsi-ciz%c2%adre%c2%adyi-an%c2%adlat%c2%adti-1049216/

This entry was posted in Bölücü KÜRTÇÜLÜK, İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR, PKK TERÖRÜ, Politika ve Gundem, SAYGI ÖZTÜRK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *