KAMU GÖREVİNİZİ YASALARA UYGUN YAPARSANIZ , YAPTIĞINIZ ELİ KİRLİ SİYASETÇİLERİN YASA DIŞI EYLEMLERİNE AYKIRI OLURSA ; SİZ YA CASUS VEYA DARBECİSİNİZDİR !!! *** GÜNÜN HUKUKU ÖYLE DİYOR !!! *** Bunlar mı darbeci bunlar mı casus?

Saygı Öztürk
saygi@sozcum.com
5 Temmuz 2015
Sözcü

Bunlar mı darbeci bunlar mı casus?

Mil­let­ve­ki­li se­çim­le­ri, ye­ni hü­kü­me­ti han­gi si­ya­si par­ti­le­rin ku­ra­ca­ğı, er­ken se­çi­me gi­di­lip gi­dil­me­ye­ce­ği, se­çim hü­kü­me­ti­nin ku­ru­lup ku­rul­ma­ya­ca­ğı ko­nu­şu­lur­ken, “Er­ge­ne­ko­n”, “Bal­yo­z” gi­bi da­va­lar­la ha­yat­la­rı ka­rar­tıl­ma­ya ça­lı­şı­lan­la­rın ya­şa­dık­la­rı, bu kez baş­ka­la­rı­na ya­şa­tı­lı­yor.

Su­ri­ye­’ye gi­den TI­R’­lar­da ara­ma ya­pıl­ma­sıy­la il­gi­li ola­rak Cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı Sü­ley­man Bağ­rı­ya­nık, Ah­met Ka­ra­ca, Aziz Tak­çı, Öz­can Şiş­man, es­ki Ada­na Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Al­bay Öz­kan Ço­kay hak­kın­da “Ce­bir ve şid­det kul­la­na­rak Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti­’ni or­ta­dan kal­dır­ma­ya ve­ya gö­rev­le­ri­ni yap­ma­sı­nı kıs­men ve­ya ta­ma­men en­gel­le­meye teşebbüs” su­çun­dan ömür bo­yu ha­pis ce­za­sı is­te­ni­yor. Hak­la­rın­da ha­zır­la­nan id­di­ana­me mah­ke­me ta­ra­fın­dan ka­bul edil­di.

19 Ocak 2014’de Ada­na­’da dur­du­ru­lan TI­R’­lar­da ara­ma ya­pan 13 as­ker de tu­tuk­lu. Ara­la­rın­da Bin­ba­şı Be­kir Ka­ra­taş, üs­teğ­men ve teğ­men rüt­be­le­rin­de bu­lu­nan Hü­se­yin Öz­men, Ön­der Kır, Ha­kan Kap­lan, İs­ma­il Ön­der Ata da “ca­sus­lu­k”­la suç­la­nı­yor. Söz ko­nu­su ope­ras­yon­la Dev­le­tin giz­li sır­la­rı­nın or­ta­ya dö­kül­me­si­nin amaç­lan­dı­ğı öne sü­rü­lü­yor. As­ker­ler 7. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’n­de yar­gı­la­nı­yor.

BU İŞ­LER ÖY­LE KO­LAY MI?

14 as­ker, 4 sav­cı ken­di­le­ri­ne ula­şan ih­bar­la il­gi­li iş­lem­le­ri yap­tık­la­rı için ca­sus­luk­la, hü­kü­me­ti or­ta­dan kal­dır­ma­ya dö­nük ey­lem­de bu­lun­mak­la suç­lan­ma­sı­na şa­şı­rı­yor­su­nuz. As­ker­le­rin avu­kat­la­rın­dan Ah­met Ka­ya­’nın yaz­dık­la­rı­nı oku­yun­ca da­ha da şa­şı­rı­yor­su­nuz. Ada­na­’da dur­du­ru­lan si­lah ve mü­him­mat yük­lü ol­du­ğu be­lir­ti­len TI­R’­la­rın Su­ri­ye­’de Ba­yır Bu­cak Türk­men­le­ri­’ne de gön­de­ril­di­ği Ada­na 7. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’nin 2014/161 esas sa­yı­lı dos­ya­sın­da sav­cı­lık id­di­ası, Cum­hur­baş­ka­nı, Baş­ba­kan ve ba­zı ka­mu gö­rev­li­le­ri açık­la­ma­la­rıy­la res­mi­yet ka­zan­mış ol­du.

Oy­sa, İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­nın 2014/41637 ha­zır­lık sa­yı­lı dos­ya­sın­dan ya­pı­lan so­ruş­tur­ma­da, TI­R’­lar­da­ki mal­ze­me­le­rin “Ha­lep şeh­rin­de­ki Türk­men­le­r’e git­ti­ği­” ile­ri sü­rü­le­rek so­ruş­tur­ma ya­pı­lı­yor. Tu­tuk­lu­luk in­ce­le­me­si ile şüp­he­li­le­rin tu­tuk­lan­ma­sı ve tu­tuk­lu­lu­ğun de­va­mı­na ka­rar ve­ri­len Sulh Ce­za Ha­kim­li­ği’n­de­ki ge­rek­çe­ler­de de yi­ne “Ha­lep şeh­rin­de­ki Türk­men­le­r’e bu yar­dım­la­rın gön­de­ril­di­ği­” ile­ri sü­rü­lü­yor.Bu iki res­mi da­ya­nak­ta­ki ge­rek­çe­ler bir­bi­riy­le çe­liş­ki­li. Avu­kat Ah­met Ka­ya da, “Kı­sa bir araş­tır­ma ya­pıl­sa bu yar­dım­la­rın Ha­lep şeh­ri­ne yö­ne­lik ol­du­ğu, ay­rı­ca TI­R’­la­rın sü­rek­li Rey­han­lı Güm­rük Ka­pı­sı’­nı kul­lan­ma­la­rın­dan da an­la­şı­lır­dı­” di­yor.

4 SA­AT­LİK GE­CİK­ME

3 Ha­zi­ran 2015 ta­ri­hin­de, hü­kü­me­te ya­kın­lı­ğı ile bi­li­nen ga­ze­te­le­rin bi­ri­sin­de Ba­yır Bu­cak Türk­men­le­ri yet­ki­li­le­ri­nin; 19 Ocak 2014’de dur­du­ru­lan 3 TI­R’­ın ken­di­le­ri­ne ulaş­tı­rıl­ma­dı­ğın­dan do­la­yı 200’e ya­kın kö­yün düş­tü­ğü­nü an­la­ttık­la­rı be­lir­ti­li­yor. Oy­sa ger­çek du­rum şöy­le:

Ara­ma ya­pı­la­ca­ğı ge­rek­çe­siy­le dur­du­ru­lan bu TI­R’­la­rın, MİT ile il­gi­li ol­du­ğu­na iliş­kin Ada­na C. Baş­sav­cı­sı Sü­ley­man Bağ­rı­ya­nı­k’­a bel­ge sun­ulma­sı­nın he­men ar­dın­dan TI­R’­lar, 4 sa­at için­de MİT yet­ki­li­le­ri­ne tes­lim edi­li­yor ve gi­diş­le­ri­ne izin ve­ri­li­yor. Ya­ni, bu TI­R’­lar ger­çek­ten Ba­yır Bu­cak Türk­men­le­ri­ne gi­di­yor ol­say­dı, 3-4 sa­at ge­cik­mey­le de ol­sa on­la­ra mut­la­ka ulaş­tı­rı­lır­dı.

GER­ÇEK­LER OR­TA­YA ÇI­KA­RIL­MA­LI

Bu ül­ke­de “dar­be ya­pa­cak­la­r” de­ni­lip 364 as­ker hak­kın­da da­va açıl­mış­tı. Bun­la­rın 237’si çok ağır ce­za­la­ra çarp­tı­rıl­mış­tı. Ara­dan ne­re­dey­se 4 yıl geç­tik­ten son­ra “par­do­n” de­nil­di. İş­te o as­ker­ler­den ami­ral Cem Çak­mak da ön­ce­ki gün ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. “Er­ge­ne­kon Te­rör Ör­gü­tü­” de­di­ler, bu ör­gü­tün “ha­ya­li bir ör­gü­t” ol­du­ğu ara­dan 7 yıl geç­tik­ten son­ra an­la­şıl­dı. O da­va­nın en uzun sü­re ce­za­evin­de ka­lan sa­nık­la­rın­dan Al­bay Mu­zaf­fer Te­ki­n’­in de Çak­mak gi­bi ce­za­evi ko­şul­la­rın­da has­ta­lı­ğı iler­le­miş­ti. Ni­te­kim tah­li­ye ol­duk­tan kı­sa sü­re son­ra ve­fat et­ti.

Sı­ra gel­di bu kez “MİT TI­R’­la­rı Da­va­sı­”na. Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı, sav­cı­lar, jan­dar­ma ko­mu­ta­nı, üs­teğ­men, teğ­men, ast­su­bay­lar şim­di ca­sus­luk­la, hü­kü­me­ti de­vir­me­ye te­şeb­büs­ten yar­gı­la­nı­yor. 17-25 Ara­lık sav­cı­la­rı mes­lek­ten çı­ka­rıl­dı, yar­gı­lan­ma­la­rı­na izin ve­ril­di. Ya­ni, hü­kü­me­tin aley­hi­ne ola­bi­le­cek ya­sal bir iş­lem ya­pan­la­rın bi­le ce­za­evi­ne ko­nul­du­ğu, yar­gı­lan­dı­ğı bir sü­re­ci ya­şı­yo­ruz.

Avu­kat Ali Ka­ya, o ka­dar id­di­alı ki, “Da­va­ya ko­nu ola­yın, mad­di ge­rek­çe­le­ri­nin ve iç yü­zü­nün or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı için İs­tan­bul C. Baş­sav­cı­lı­ğı’na ve Sulh Ce­za Ha­kim­li­ği­’ne di­lek­çe sun­duk. Di­lek­çe­miz­de ge­çen her bir so­ru­ya ve­ri­le­cek so­mut ce­vap­lar, mü­vek­kil­le­ri­mi­zin suç­suz ol­du­ğu­nu or­ta­ya ko­ya­cak, ger­çek suç­lu­lar da or­ta­ya çı­ka­rı­la­cak­tı­r” di­yor.

Di­le­riz öy­le olur…

http://www.sozcu.com.tr/2015/yazarlar/saygi-ozturk/bunlar-mi-darbeci-bunlar-mi-casus-877795/

This entry was posted in EMPERYALİZM, FAŞİZM, HUKUK-YARGI-ADALET, İSTİHBARAT KURUMLARI, ORTADOĞU ÜLKELERİ, PKK TERÖRÜ, Politika ve Gundem, RADİKAL İSLAM, SAYGI ÖZTÜRK, TSK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *