BEN TÜRKİYE’Yİ PAZARLAMAKLA MÜKELLEFİM *** ÖZELLEŞTİRMELER * IMF’ye borcumuzu hangi kaynaktan ödedik ?

Naci KAPTAN
10. Şubat. 2015

ÖZELLEŞTİRMELER

Milletin altın yumurtlayan tüm değerli yatırımları yabancılara veya eş dost akrabaya değerinin altında ve hatta TELEKOM gibi stratejik bir kurum 2 senelik kazancına karşılık satıldı . Satanla alan kapı ardında görüştüler. özelleştirmelerde şeffaflık olmadı. Zamanın başbakanı şöyle diyordu ;

“Ben Türkiye’yi pazarlamakla mükellefim” Bu deyişiyle başbakan kendi uslubuyla üst akıl tarafından ülkesini pazarlamakla görevlendirildiğini söyleyiverdi.

Böylesi başbakana yaraşan maliye bakanı ise ” Babalar gibi satacağım “ diyordu. Nitekim gece yarısı saat 23.30 da evinde İsrail’li Ofer’i çizgili pijamalarının üzerine giydiği röbdoşambrı ile kabul ederek Tüpraş’ın %14.75 lik hissesini değerinin ÜÇTE BİRİNE evinde satıyordu. Yapılan özelleştirmeler TÜPRAŞ örneğinde olduğu gibi yargı tarafından iptal ediliyor ve Devletin büyük zararlara girmesi vicdanlı hakimler tarafından önleniyordu.  Minareyi kılıfa sokmak için ihale yasası 100 kezden fazla değiştiriliyordu.

Kısa bir fıkra anlatmak isterim ,

Anadolu’nun bir ilçesinden zamanın Maliye bakanı İPE UNSEREN geçecektir. Kaymakam ve belediye başkanı ilçenin ana caddesini temizletir, yıkarlar , caddeye park edilmiş olan taşıtlar da başka yere alınır. Kahvenin önünde bir bisiklet kalmıştır.Belediye memuru kahveye girer , seslenir ; ” Bisiklet kiminse alsın maliye bakanı geçecek” .. Ayağa kalkan bisikletin sahibi ; “Bisikleti kilitledim bir şey olmaz “

Devam edelim ;

Özelleştirme adıyla yapılan tüm satışların ardından pis kokular geliyor , Malı alanlar bir kaç sene sonra  KELEPİRİ 3-5-10 misli kazançla devrediyordu. Çarpıcı örneklerden birisi de Tekel’in içki bölümünün özelleştirilmesidir ;

292 MİLYON DOLARDAN 2 MİLYAR 100 MİLYON DOLARA

TEKEL’in alkollü içki bölümü 17 fabrika, hammadde, stok ve varlıklarıyla, 2004 yılında 292 milyon dolara (Nurol-Limak-Özaltın-Tütsab ortak girişim grubu) MEY İçki Sanayi ve Ticaret AŞ’ye, MEY İçki’de iki yıl sonra 2006 yılında bu kez 810 milyon dolara ABD’de kurulu bir ortak gruba (Texas Pacific Group) satıldı. Yıl 2011, bu kez Amerikalılar satışa çıktı ve MEY İçki, 2 milyar 100 milyon dolara, Dünyaca ünlü, içkide dünya devi olarak tanınan İngiliz DİAGEO Şirketine satıldı.

Bu satış esnasında Tekel’in içki bölümünün kasasında  100 milyon dolar civarında para , yaklaşık 50 milyon dolarlık içki ve içi yapımında kullanılan malzeme stoku olduğu da yazılmaktadır.

Tüm Cumhuriyet hükümetleri döneminde tuğla üzerine tuğla konarak yapılan Milli değerlerimiz elden çıkartılırken Devlet ve halk yoksullaşıyor çeteleşmiş bir grup zengin olurken ekonomik bağımsızlığımızı da kaybediyorduk.

Fabrikalar, rafineriler, limanlar , demir çelik tesisleri , tersaneler , iletişim kurumlar alt yapısıyla birlikte devredilirken burada çalışanlar işsiz kalıyordu. Bu özelleştirmeleri yapanlar üretim ve istihdam sağlayacak tesisler , fabrikalar yerine tüketimi körükleyen AVM’lerle ve duble yollarla halkı avuturken yabancı sermayeyi güçlendiriyordu.Duble yollar ise kolay rant sağlayan yatırımlar olarak öne çıkıyor petrol giderimizi arttırırken karayolları ile pahalı nakliyeyi arttırıyordu. (okuyunuz https://nacikaptan.com/?p=16954  )

Petrol Ofisi Anonim Şirketi (POAŞ) 3 Mart 2000 günü 1 milyar 260 milyon dolara satıldı. POAŞ’ı alanlar satıştan o denli memnundu ki gazetelere “özelleştik güzelleştik” diyerek ilanlar verdi. Yeniden kurulmasının 8 milyar dolarlık bir yatırımla gerçekleşebileceği hesaplanan POAŞ’ın, borsa değerinin bile 4 milyar 521 milyon dolar olduğu açıklandı.

Devlet ve halk yoksullaşıyor ,
İktidar hükümeti ise gittikçe zenginleşiyordu

“Büyükelçi buz gibi bir ses tonu ile önünde duran dosyayı muhatabına doğru itekleyip, “Lütfen sessiz olup, şu dosyayı inceleyin” der. Dosyada, Başbakan’ın, 5 farklı hesapta yer alan, 7 milyar dolarlık “gizli serveti”nin belgeleri yer almaktadır.(Bu ifadeler daha sonra adı WikiLeaks konulan belgelerde de kısmen yer aldı.) ”
(okuyunuz https://nacikaptan.com/?p=4852  )

Böylece para hırsı ve yolsuzluklar iktidar hükümetini yabancılara karşı şantaja da açık kıldı. Gittikçe Devlet yönetilemez hale geldi.

AKP döneminde

*- Türk Telekom, Arap’ ın.*- Telsim İngiliz’ in.*-
Kuşadası Limanı İsrailli’ nin.*- İzmir Limanı Hong Konglu’ nun…

*- Araç muayene işi Alman’ ın.

*- Başak Sigorta Fransız’ ın.

*- Adabank Kuveytli’ nin.

*- İETT Garajı Dubaili’ nin.

*- Avea Lübnanlı’ nın.

*- Petkim? Ermeni’ nin. ( Kazak’a sattık, dediler. Kazağı bir çıkardık Ermeni…)

*- Rakı, Amerikalı’ nın.

*- Finansbank Yunanlı’ nın…

*- Oyakbank Hollandalı’ nın.

*- Denizbank Belçikalı’ nın.

*- Türkiye Finans Kuveytli’ nin.

*- TEB Fransız’ın.

*- Cbank İsrailli’ nin.

*- MNG Bank Lübnanlı’ nın.

*- Alternatif Bank Yunanlı’ nın.

*- Dışbank Hollandalı’ nın.

*- Şekerbank Kazak’ ın.

*- Yapı Kredi’ nin yarısı İtalyan’ ın.

*- Turkcell’ in yarısı Finli’ nin Rus’ un.

*- Beymen’ in yarısı Amerikalı’ nın.

*- Enerjisa’ nın yarısı Avusturyalı’ nın.

*- Garanti’ nin yarısı Amerikalı’ nın.

*- Eczacıbaşı İlaç, Çek’ in.

*- İzocam, Fransız’ ın.

*- TGRT ( Fox ) Amerikalı’ nın.

*- Demirdöküm Alman’ ın.

*- Döktaş Fransız’ ın.

*- Süper FM Kanadalı’ nın. oluyordu

16.05.2013

AKP Hükümeti, IM­F’­ye borç kalmadığını “ö­vü­ne­re­k” açık­la­dı. An­cak, on yıl­lık tab­lo ödemenin özel­leş­tir­mey­le yapıldığını or­ta­ya koy­du…

Türkiye­’nin 10 yıl ön­ce IM­F’­ye 23.5 mil­yar do­lar bor­cu var­dı. Tür­ki­ye­’nin özel sek­tör da­hil o yıl­ki top­lam dış bor­cu da 130 mil­yar do­lar­dı. AKP, ik­ti­da­rı­nın ilk yı­lın­dan iti­ba­ren özel­leş­tir­me­ye hız ver­di.

Cum­hu­ri­yet dö­ne­mi bo­yun­ca ya­pı­lan ka­mu­ya ait baş­ta sa­na­yi ol­mak üze­re tüm te­sis­le­ri ar­ka ar­ka­ya sa­tı­şa çı­kar­dı. Bun­la­rın ço­ğu, ik­ti­da­ra ya­kın yer­li ve ya­ban­cı ser­ma­ye ta­ra­fın­dan yok pa­ha­sı­na ka­pı­şıl­dı. AKP ik­ti­da­rı­nın 10 yıl­lık dö­ne­min­de Tür­ki­ye­’nin dış bor­cu, 2012 so­nu iti­ba­riy­le 336 mil­yar do­la­ra yük­sel­di.

Bu bor­cun 101 mil­yar do­lar­lık kıs­mı­nın ka­mu­ya, 7 mil­yar do­la­rı­nın Mer­kez Ban­ka­sı­’na, 217 mil­yar do­la­rı­nın da özel sek­tö­re ait ol­du­ğu açık­lan­dı. Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­’nın ka­yıt­la­rı­na gö­re, bu dö­nem­de ara­la­rın­da Türk Te­le­kom, TE­KEL, SE­KA, PET­KİM, TÜP­RAŞ ve Er­de­mir gi­bi sa­na­yi te­sis­le­ri, li­man­la­rın ta­ma­mı, 195 ka­mu te­si­siy­le 2 bin 629 adet ar­sa, bi­na ve loj­man ses­sizce el­den çı­ka­rıl­dı. Ka­mu­ya ait bu var­lık­la­rı­n sa­tı­şın­dan 38 mil­yar 84 mil­yon do­lar­lık ge­lir el­de edil­di. Cum­hu­ri­yet dö­ne­min­de mil­le­tin öde­di­ği ver­gi­ler­le ya­pı­lan te­sis­le­rin sa­tı­şın­dan el­de edi­len ge­lir, IM­F’­ye olan 23.5 mil­yar do­lar­lık bor­cu ka­pat­ma­ya yet­ti. Ar­tan kıs­mıy­la da büt­çe açık­la­rı fi­nan­se edil­di.

AKP HANGİ YIL NE SATTI

YIL 2003

– KAYSERİ’de­ki Tak­san, Bo­lu Ge­re­de­’de­ki Ger­kon­san, SE­KA­’nın Ba­lı­ke­sir, Af­yon, Kas­ta­mo­nu, Ak­su ve Çay­cu­ma iş­let­me­le­riy­le Ta­şu­cu ter­sa­ne ala­nı, TE­KE­L’­in ka­ya tu­zu te­sis­le­ri, Çeş­me, Ku­şa­da­sı, Trab­zon ve Di­ki­li li­man­la­rı, Sü­mer Hol­din­g’­in Me­ri­nos Ha­lı Mar­ka­sı ve Adı­ya­man İş­let­me­si, Tür­ki­ye Zi­ra­i Do­na­tım Ku­ru­mu­’nun Sa­kar­ya iş­let­me­si, İş Ban­ka­sı C, Ar­çe­lik, To­faş, Ün­ye Çi­men­to ve Tür­ki­ye Kal­kın­ma Ban­ka­sı­’na ait ka­mu­nun elin­de­ki his­se­ler­le 277 adet ta­şın­maz, 103 ar­sa ve 90 adet loj­man;

YIL 2004

– TE­KE­L’­in al­kol­lü iç­ki­ler bö­lü­mü, Es­ki­şe­hir Do­ğal­gaz Şir­ke­ti (Es­gaz), Art­vin Mur­gul ile Kas­ta­mo­nu Kü­re­’de ba­kır ma­de­ni çı­ka­rıp iş­le­yen Eti Ba­kır, Si­vas ve Ma­lat­ya­’da­ki Div­ri­ği He­kim­han Ma­den İş­let­me­le­ri, Bur­sa Do­ğal­gaz Şir­ke­ti (Bur­sa­gaz), Amas­ya Şe­ker Fab­ri­ka­sı, Kü­tah­ya Tav­şan­lı­’da­ki Eti Gü­müş, Ela­zı­ğ’­da­ki Eti Krom, An­tal­ya­’da­ki Eti Elek­tro­me­ta­lur­ji iş­let­me­le­ri, Ça­ye­li Ba­kır İş­let­me­le­ri, Kü­tah­ya Şe­ker Fab­ri­ka­sı, Tür­ki­ye Güb­re Sa­na­yi şir­ke­ti­ne ait Gem­lik ve İs­tan­bu­l’­da­ki fab­ri­ka­la­rı ile Kü­tah­ya Güb­re Var­lık­la­rı ve Şan­lı­ur­fa de­po­la­rı ara­zi­si, Sü­mer Hol­din­g’­in Ma­lat­ya, Ba­kır­köy ve Di­yar­ba­kır iş­let­me­leri, SE­KA­’nın Ka­ra­ca­su, Ar­da­nuç ve Ak­kuş iş­let­me­le­riy­le An­ka­ra Alım Sa­tım Mü­dür­lü­ğü bi­na­sı, EBÜ­AŞ’­ın Sam­sun So­ğuk Ha­va De­po­su, Ma­ni­sa Kom­bi­na­sı ve ar­sa­sı, Sü­mer Hol­din­g’­e ait Or­ta­do­ğu Tek­no­park şir­ke­ti, Ça­nak­ka­le De­ri, Ma­lat­ya ve Tü­mo­san iş­let­me­le­ri, Tür­ki­ye De­mir Çe­lik İş­let­me­le­ri­’ne ait Kal­kın­ma Ban­ka­sı his­se­le­ri, TE­KE­L’­in Tuz­lu­ca ve Se­ki­li tuz­la­la­rı, Bur­sa İnel­gö­l’­de­ki Kib­rit Fab­ri­ka­sı, Ka­da­de­niz Ba­kır İş­let­me­le­ri­’nin Sam­sun İş­let­me­si, Tür­ki­ye De­niz­ci­lik İş­let­me­le­ri­’ne ait An­ka­ra ve Sam­sun fe­ri­bot­la­rı, THY’­nin 126 mil­yon do­lar­lık his­se­si­ ile 375 adet ta­şın­maz ve loj­man;

YIL 2005

– TÜRK Te­le­kom, TE­KE­L’­in si­ga­ra bö­lü­mü, İs­tan­bul Ata­köy Tu­rizm, Ata­köy Otel­ci­lik, Ata­köy Ma­ri­na ve Yat İş­let­me­le­ri, Kon­ya Sey­di­şe­hi­r’­de­ki Eti Alü­min­yum Fab­ri­ka­sı, Kıb­rıs Türk Ha­va Yol­la­rı şir­ke­ti, Ada­pa­za­rı Şe­ker Fab­ri­ka­sı, Tür­ki­ye De­niz İş­let­me­le­ri­’nin Ka­ra­de­niz ve Tu­ran Emek­siz ge­mi­le­ri ile şe­hir hat­la­rı hiz­met­le­ri ve ge­mi­le­ri, TE­KE­L’­in Kris­tal Tuz Ra­fi­ne­ri­si ile Ka­ğız­man Tuz­la­sı, Sü­mer Hol­din­g’­in İs­tan­bul İmar Şir­ke­ti, Bey­koz İş­let­me­si, ma­ki­na ve teç­hi­zat­la­rı, Tür­ki­ye Güb­re Sa­na­yi­’nin Sam­sun Güb­re Fab­ri­ka­sı ve Or­du Fat­sa ile Te­kir­dağ de­po­la­rı, DSİ, Ba­yın­dır­lık Ba­kan­lı­ğı ve Ka­ra­yol­la­rı­’nın Kay­se­ri Er­ci­ye­s’­te­ki sos­yal te­sis­le­ri, Sü­mer Hol­din­g’­in Asel­sa­n’­da­ki his­se­si, Sa­rı­ka­mış ve Ter­can iş­let­me­le­ri, Ye­şi­lo­va Ha­lı ve Bat­ta­ni­ye Fab­ri­ka­sı, Emek­li San­dı­ğı­’nın Ku­şa­da­sı Ta­til Kö­yü ile İs­tan­bul Hil­ton Ote­li, THY’­nin USA­Ş’­ta­ki his­se­si, TOP­RAŞ ve PET­Kİ­M’­de­ki ka­mu his­se­le­ri­nin bir bö­lü­müy­le 120 ta­şın­maz ile 41 adet ar­sa;

YIL 2006

– TÜP­RAŞ, Er­de­mir, Ba­şak Si­gor­ta ve Ba­şak Emek­li­lik, TE­KE­L’­in Ka­ya­cık, Yav­şan ve Kal­dı­rım tuz­la­la­rı, TE­KE­L’­in ikiz ku­le­ler ola­rak bi­li­nen An­ka­ra Baş­mü­dür­lük Bi­na­sı ve Bod­rum te­sis­le­ri, Emek­li San­dı­ğı­’nın baş­kent­te­ki Bü­yük An­ka­ra Ote­li ve Kı­zı­lay Emek İş­ha­nı, İz­- mi­r’­de­ki Bü­yük Efes Ote­li, İs­tan­bu­l’­da­ki Bü­yük Ta­rab­ya Ote­li, Tür­ki­ye De­niz­ci­lik İş­let­me­le­ri­’nin Ya­kıt-2 ge­mi­si, Ça­nak­ka­le Şe­hir Hat­la­rı Hiz­met­le­riy­le 9 ge­mi­si, THY’­ye ait ka­mu his­se­le­ri­nin bir bö­lü­müy­le 350 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz;

YIL 2007

– TCDİ- De­ve­ci Ma­den Sa­ha­sı İş­let­me Hak­kı, TCDD Mer­sin Li­ma­nı, KGM İs­tan­bul Le­vent Ar­sa­sı, Sü­mer Hol­ding- BU­MAS, Araç Mu­aye­ne İs­tas­yo­nunun 1.-2. böl­gesi, Emek­li San­dı­ğı Mül­ki­ye­ti Bur­sa Çe­lik Pa­las Otel, Tür­ki­ye Halk Ban­ka­sı, 245 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz;

YIL 2008

– Pet­kim Pet­ro­kim­ya Hol­ding A.Ş., Sü­mer Hol­ding NİT­RO-MAK Ma­ki­ne Kim­ya Nit­ro No­bel Kim­ya Sa­na­yi A.Ş.’nin yüz­de 33.5 his­se­si, Te­kel ve Si­ga­ra Sa­na­yi­i İş­let­me­le­ri ve Ti­ca­re­ti A.Ş., An­ka­ra Do­ğal Elek­trik Üre­tim ve Ti­ca­ret A.Ş.’nin 9 san­tra­li, Te­kel ve Si­ga­ra Sa­na­yi İş­let­me­le­ri’­ne ait Pi­po ve Nar­gi­le Mar­ka­la­rı, Türk Te­le­ko­mü­ni­kas­yon ve 196 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz;

YIL 2009

– TE­DAŞ Baş­kent Elek­trik Da­ğı­tım A.Ş., TE­DAŞ Sa­kar­ya Elek­trik Da­ğı­tım A.Ş., TE­KEL Kas­ta­mo­nu Jüt İp­li­ği Fab. Ma­ki­ne ve tec­hi­za­tı, TE­DAŞ Kon­ya Me­ram Elek­trik Da­ğı­tım A.Ş. ve 140 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz;

YIL 2010

– TCDD’­nin Sam­sun ve Ban­dır­ma li­man­la­rı, TE­KE­L’­in Ça­mal­tı ve Ay­va­lık tuz­la­la­rı, Es­ki­şe­hir Os­man­ga­zi, Çam­lı­bel, Ulu­dağ, Ço­ruh, Ye­şi­lır­mak ve Fı­rat elek­trik da­ğı­tım şir­ket­le­ri, Sü­mer Hol­din­g’­in An­tal­ya Ba­rit ve Mer­sin Ta­şu­cu iş­let­me­le­riy­le 205 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz;

YIL 2011

– Bay­burt, Çe­miş­ge­zek, Gir­le­vik, Bün­yan, Ça­mar­dı, Pı­nar­ba­şı, Sı­zır, İz­nik, De­re­köy, İne­göl, Cer­rah, Mus­ta­fa­ke­mal­pa­şa, Su­uç­tu, Çağ Çağ, Ot­lu­ca, Ulu­de­re, Adil­ce­vaz, Ah­lat, Ma­laz­girt, Var­to, De­ğir­men­de­re, Ka­ra­çay, Ku­zu­cu­lu, Tu­run­ço­va, Fi­ni­ke, Ka­ya­di­bi, Bes­ni, Der­ne, Er­ke­nek, Ker­nek ve Ko­va­da 1-2 akar­su san­tral­le­ri, İs­ken­de­run Li­ma­nı, Trak­ya Elek­trik Da­ğı­tım şir­ke­tiy­le 195 adet dai­re, ar­sa ve taşın­maz;

YIL 2012

– ACI­SEL­SA­N’­ın yüz­de 77 his­se­si, PET­Kİ­M’­in yüz­de 10 his­se­si, Kay­se­ri Elek­tri­k’­in yüz­de 20 his­se­si, Bey­ko­z’­da­ki is­ke­le ve rıh­tım, Halk Ban­ka­sı­’nın yüz­de 24 his­se­siy­le 192 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz; (Ceren Koluman / Sözcü)

Odatv.com
http://www.odatv.com/n.php?n=bu-haberin-ciktisini-alip-arsivleyin-1605131200

This entry was posted in Ekonomi, Politika ve Gundem, YOLSUZLUKLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *