AKP’NİN KAYBETTİĞİ TOPRAKLAR *** Yunanistan 16 adacık ile 1 kayalığımızı işgal etti * Hükümetten TISSS YOK !!!

Soner Yalçın
1 Mart 2015
Sözcü

Twitter: hsoneryalcin
E-mail: syalcin@sozcu.com.tr

AKP’NİN KAYBETTİĞİ TOPRAKLAR
AKP Hükümeti’nin sadece Süleyman Şah Türbesi-karakolunu mu kaybettiğini sanıyorsunuz? Yanılırsınız. Gerçeklerin üzerini kapatmak isteyen yandaş çevreler konuyu yine Lozan’a-İsmet İnönü’ye getirdi. Gerçek tam aksi ve üstelik AKP’nin iktidar boyunca Ege ve Akdeniz’de kaybettiği toprakları biliyor musunuz? Şaşırdınız mı? Şaşırmayın ve şu sorunun yanıtını arayın: İhmal mi? Yoksa…

Os­man­lı Ege ada­la­rı­nı üç saf­ha­da ele ge­çir­di:
1) 1456’da Ta­şoz, Se­ma­di­rek, Lim­ni, Gök­çe­ada ve Boz­ca­ada, 1462’de Mi­dil­li, 1470’de Eğ­ri­boz Ada­sı ve Şey­tan Ada­la­rı ile 1479’da Si­sa­m’­ı ha­ki­mi­ye­ti­ne al­dı.

2) 1522’de Ro­dos ve di­ğer Men­te­şe Ada­la­rı (ka­mu­oyun­da bi­li­nen adıy­la Oni­ki Ada), 1534-1545 yıl­la­rı ara­sın­da Ker­pe, Ço­ban ve Kik­lat Ada­la­rı­’nın ta­ma­mı ile 1566’da Sa­kız ve ci­va­rın­da­ki ada­lar Os­man­lı­’nın ol­du.

3) 1669’da Gi­rit ve 1718 yı­lın­da İs­ten­dil Ada­sı ele ge­çi­ril­di.
Pe­ki… Ege ada­la­rı­nı ne za­man kay­bet­tik?

1) Ege ada­la­rı, Yu­na­nis­ta­n’­ın 1826’da ba­ğım­sız­lı­ğı­nı el­de et­me­siy­le Os­man­lı ege­men­li­ğin­den çık­ma­ya baş­la­dı. (Mo­ra ve At­ti­ka Ya­rı­ma­da­sı’y­la bir­lik­te; Eğ­ri­boz, İs­ki­ri da­hil Şey­tan Ada­la­rı, Ya­mur­gi Ada­sı da da­hil ol­mak üze­re ge­nel ola­rak Kik­lat Ada­la­rı.)

2) Trab­lus­garp Sa­va­şı­’y­la İtal­ya Men­te­şe Ada­la­rı­nı; ve Bal­kan Sa­vaş­la­rı­’y­la Yu­na­nis­tan, Lim­ni, Gök­çe­ada, Ta­şoz, Boz­ba­ba, Se­ma­di­rek, Boz­ca­ada, Sa­ru­han, İp­sa­ra, Ahi­ker­ya, Sa­kız, Mi­dil­li, Si­sam, Me­is ada­la­rı­nı iş­gal et­ti.

3) Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı­’n­dan son­ra Mon­dros ve Sevr Ant­laş­ma­la­rı­’y­la Ege ada­la­rı üze­rin­de­ki Os­man­lı ha­ki­mi­ye­ti fii­len so­na er­di. (Sevr Ant­laş­ma­sı­’nın 84. mad­de­si ile; Gök­çe­ada ve Boz­ca­ada ile Se­ma­di­rek, Lim­ni, Mi­dil­li, Sa­kız, Si­sam, Ahi­ker­ya, Ta­şoz, Boz­ba­ba ve İp­sa­ra ada­la­rı Yu­na­nis­ta­n’­a ve­ril­di. 122. mad­de­si ile de; Me­is Ada­sı, Men­te­şe Ada­la­rı, İs­tan­bul­ya, Ro­dos, Her­ke, Ker­pe, Ka­şot, İl­ya­ki, İn­cir­li, Ki­lim­li, İle­ri­ye, Bat­noz, Lip­so, Söm­be­ki, İs­tan­köy ve tâ­bi ada­cık­lar İtal­ya­’ya bı­ra­kıl­dı.)
Ama… Son sö­zü­nü söy­le­me­yen bi­ri var­dı; Mus­ta­fa Ke­mal…

Ye­di dü­vel

Ta­rih: 11 Ekim 1922
Mu­dan­ya Mü­ta­re­ke­si ile Türk-Yu­nan Sa­va­şı bit­ti. Do­ğu Trak­ya kur­ta­rıl­dı.
Fran­sa­’nın ar­dın­dan İn­gil­te­re ve İtal­ya TBMM Hü­kü­me­ti­’nin var­lı­ğı­nı ka­bul et­ti.

Ta­rih: 20 Ka­sım 1922
Lo­za­n‘­da­ki ba­rış kon­fe­ran­sı­nın be­şin­ci gü­nü İn­gi­liz de­le­ge­si Lord Cur­zo­n‘­un baş­kan­lı­ğın­da Ege De­ni­zi­’n­de­ki ada­lar so­ru­nu gö­rü­şül­me­ye baş­lan­dı. Sa­at 15.00’te baş­la­yan otu­rum­da Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri, İn­gil­te­re, Fran­sa, Yu­na­nis­tan, İtal­ya, Ja­pon­ya, Ro­man­ya, Sırp-Hır­vat-Slo­ven Kral­lı­ğı ve Tür­ki­ye tem­sil­ci­le­ri ha­zır bu­lun­du.

İlk sö­zü alan İs­met (İnö­nü) Pa­şa, Ana­do­lu­’nun ta­mam­la­yı­cı par­ça­sı olan ada­la­rın Tür­ki­ye­’nin ege­men­li­ği al­tı­na ko­nul­ma­la­rı­nın zo­run­lu­luk ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, Gök­çe­ada, Boz­ca­ada, Se­ma­di­rek, Lim­ni, Mi­dil­li, Sa­kız, Si­sam ve Ni­ker­ya (Ahi­ker­ya) ada­la­rı­nı is­te­di.

Yu­nan He­ye­ti Baş­ka­nı Ve­ni­ze­los bu ada­lar­da ka­la­ba­lık bir Rum nü­fu­su­nun ya­şa­dı­ğı­nı be­lir­te­rek İs­met Pa­şa­’ya kar­şı çık­tı.Di­ğer dev­let­le­rin söz­cü­sü ola­rak ko­nuş­tu­ğu­nu ifa­de eden Lord Cur­zon, Gök­çe­ada, Boz­ca­ada ve Me­is dı­şın­da­ki tüm ada­la­rın Yu­na­nis­ta­n’­a bı­ra­kıl­dı­ğı­nı söy­le­di.

İs­met Pa­şa di­ren­di; Gök­çe­ada ve Boz­ca­ada’­nın ya­nı sı­ra Se­ma­di­re­k’­in Tür­ki­ye­’ye bı­ra­kıl­ma­sı­nı, Yu­na­nis­ta­n’­a ve­ril­me­si tek­lif edi­len tüm ada­la­rın özel­lik­le de Lim­ni, Mi­dil­li, Sa­kız ve Ni­ke­ya­’nın Tür­ki­ye­’ye bağ­lı özerk ol­ma­sı­nı is­te­di.

Lord Cur­zon, özerk­lik uy­gu­la­ma­sı­nın da­ha ön­ce Si­sam ve Gi­ri­t’­te de­nen­di­ği­ni ama bu­nun ge­nel anar­şi­ye se­bep ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek kar­şı çık­tı. An­laş­ma sağ­la­na­ma­dı ve ada­lar ko­nu­suy­la il­gi­li alt ko­mis­yo­nun ku­rul­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di.

Alt ko­mis­yon ça­lış­ma­la­rı­nı üç gün­de ta­mam­la­dı.Alt Ko­mis­yon Ra­po­ru 29 Ka­sım Çar­şam­ba gü­nü sa­at 16.30’da Lord Cur­zo­n’­un baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan ko­mis­yon­da tar­tı­şıl­dı.

Baş­ta ada­lar so­ru­nu ol­mak üze­re pek çok ko­nu­da an­laş­ma sağ­la­na­ma­mış ol­ma­sı­na rağ­men İn­gil­te­re, Fran­sa ve İtal­ya ken­di is­tek­le­ri doğ­rul­tu­sun­da 150 say­fa, 160 mad­de ve 9 ek söz­leş­me­den olu­şan bir ant­laş­ma met­ni ha­zır­la­ya­rak 30 Ocak 1923’te Türk he­ye­ti­ne ver­di.

Bu ant­laş­ma met­ni -ada­lar­la il­gi­li ola­rak- Sevr Ant­laş­ma­sı­’n­dan fark­lı de­ğil­di.İs­met Pa­şa, 26 mad­de­ye iti­raz et­ti. Ve tek­lif­le­ri ka­bul edil­me­yin­ce 6 Şu­bat 1923’te Lo­za­n’­dan ay­rı­lıp An­ka­ra­’ya dön­dü. Du­ru­mu TBMM’­de an­lat­tı. Mü­za­ke­re­ler hu­su­sun­da ge­rek­li yet­ki­le­ri al­dı ve Gök­ce­ada, Boz­ca­ada, Men­te­şe ile Eşek Ada­la­rı­’y­la Ana­do­lu sa­hil­le­ri­ne çok ya­kın olan Me­is Ada­sı­’nın Tür­ki­ye­’ye bı­ra­kıl­ma­sı­nı bil­dir­di.

Eşek Ada­sı

Ta­rih: 23 Ni­san 1923
Lo­zan Kon­fe­ran­sı tek­rar top­lan­dı. Otu­rum baş­ka­nı İn­gi­liz Baş­de­le­ge­si Sir Ho­ra­ce Rum­bold idi. Ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de Eşek Ada­la­rı­’nın Tür­ki­ye­’ye bı­ra­kıl­ma­sı ka­bul edil­miş­ken Me­is Ada­sı­’nın Tür­ki­ye­’ye bı­ra­kı­la­ma­ya­ca­ğı ifa­de edil­di.

İtal­yan tem­sil­ci Mon­tan­ya, Me­is’­in ken­di­le­ri­ne ait ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. İs­met Pa­şa, Me­is’­in Türk ka­ra­su­la­rı için­de ol­du­ğu­nu, Ana­do­lu­’nun ta­mam­la­yı­cı bir par­ça­sı sa­yıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Tar­tış­ma­lar üze­ri­ne İs­met Pa­şa yi­ne ka­pı­yı vu­rup çık­tı.

Uzat­ma­ya­yım… So­nuç­ta…
Ta­rih: 24 Tem­muz 1923
Lo­zan Ba­rış Ant­laş­ma­sı­’nın 12. mad­de­si ile Lim­ni, Se­ma­di­rek, Mi­dil­li, Sa­kız, Si­sam, Ahi­ker­ya, Ta­şoz, Boz­ba­ba ve İp­sa­ra ada­la­rı si­lah­lan­dır­ma­ma/as­ker bu­lun­dur­ma­ma şar­tıy­la Yu­na­nis­ta­n’­ta kal­dı.

Ay­nı ant­laş­ma ile; Men­te­şe Ada­la­rı; İs­tan­bul­ya, Ro­dos, Her­ke, Ker­pe, Ço­ban Ada­sı, İl­ya­ki, İn­cir­li, Ki­lim­li, İle­ri­ye, Bat­noz, Lip­so, Söm­be­ki ve İs­tan­köy ada­la­rı bun­la­ra bağ­lı ada­cık­la­rı ile be­ra­ber ve Me­is Ada­sı İtal­ya­’da kal­dı. (İkin­ci Dün­ya Sa­va­şı­’n­dan son­ra Yu­na­nis­tan 10 Şu­bat 1947 Pa­ris İtal­yan Ba­rış Ant­laş­ma­sı ile Lo­zan Ba­rış Ant­laş­ma­sı­’n­da İtal­ya­’ya bı­ra­kı­lan ada­la­rı ele ge­çir­di.)

Tür­ki­ye ise Lo­za­n’­da; Gök­çe­ada, Boz­ca­ada, Tav­şan Ada­la­rı ve Ana­do­lu sa­hil­le­ri­ne üç mil­den az uzak­lık­ta bu­lu­nan ada­la­rın-ada­cık­la­rın-ka­ya­lık­la­rın hep­si­ni al­dı.

Os­man­lı; Ege ada­la­rın­da 100 yıl­dır top­rak/ada kay­be­der­ken, Tür­ki­ye; Lo­zan Ant­laş­ma­sı­’y­la ilk kez top­rak/ada ka­zan­mış ol­du.

Şim­di…
Di­ye­cek­si­niz ki, ‘’­ha­ni AK­P’­nin kay­bet­ti­ği top­rak­lar ne­re­de?’’
O hal­de, bir son­ra ki ya­zı­ya ge­çi­niz…

OKUDUKLARINIZA İNANAMAYACAKSINIZ

Hurşit Adası‘nı bilir misiniz; İstanbul’daki Büyükada’nın beş milli büyüklüğündedir! Koyun Adası‘nı bilir misiniz; İzmir’in hemen burnunun dibindedir! Lozan’da hararetli tartışmalara neden olan Eşek Adası‘nı bilir misiniz; Aydın il sınırları içindedir.

Gir vikipedi’ye, yaz ‘’Bulamaç’’ diye; karşına ‘’Farmakos’’ çıkar; ‘’Oniki Ada’ya bağlı küçük ada’’ imiş!

Oysa… Bu dört ada ve Ege Denizi’ndeki Fornoz, Nergizçik, Kalolimnoz, Keçi, Sakarcılar, Koçbaba, Ardacık Türk adalarıdır.

Keza… Akdeniz’deki Gavdos, Dhia, Dionisades, Gaidhouronisi ve Koufonisi de Türk adalarıdır!

Tamı tamına 16 ada…
Lozan Antlaşması’na göre Türk adaları. Lozan Antlaşması’nın ekli 2 No’lu haritada her şey çok açık ve altı kırmızı ile çizili. Görülüyor ki bu adalar, Türkiye Cumhuriyeti egemenliği altında.

Artık değil!…
AKP iktidarıyla birlikte hepsi tek tek Yunanistan tarafından işgal edildi! Kardak Kayalığı için 1996’da Yunanistan’la savaşın eşiğine gelen Türkiye, 2004 itibariyle 16 adayı sessiz sedasız kaybetti!

Lozan Antlaşması’na göre, Türkiye’nin savaş borcu 84 milyon, Yunanistan’ın borcu 11 milyon ve İtalya’nın borcu 243 bin lira idi. Türkiye mevcut bu 16 ada dahil olmak üzere tüm borçlarını ödedi! Parasını verdiği adalar Türkiye’nin elinden alındı.

Ayrıca… Adalara salt büyüklük açısından bakmak yanlıştır; çünkü deniz ve hava hukukuna göre adaların etrafında 6 millik karasuları ile hava sahası var. Ayrıca karasularına ilave olarak bitişik bölge, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge de bulunmaktadır. Yani…
Kaybedilen 16 ada ile birlikte Yunanistan’ın kıta sahanlığı 7 bin kilometrekareye çıktı!

Böylesine vahim bir olay nasıl gerçekleşti?
AKP ihmali mi? Yoksa ne?..

İşgali gün yüzüne çıkaranlardan biri olan emekli Kurmay Albay Ümit Yalım diyor ki: ‘’AKP Hükümeti Avrupa Birliği (AB) müzakerelerinde gün almak için adaların Yunanistan tarafından ele geçirilmesine göz yumdu!’’

Yunan işgalinin başladığı yıl, 2004 idi.

Peki bu yıl neler yaşanmıştı?
O yılın gündem konusu, Annan Planı idi; BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan Kıbrıs’ın tek parça bağımsız bir devlet olması teklifini getirmişti. Rauf Denktaş‘ın plana karşı çıkması üzerine Erdoğan’ın neler dediğini anımsayınız!..

Nisan ayında her iki tarafta yapılan referandum sonucunda plan hayata geçirilemedi. Ne tesadüf, hemen Güney Kıbrıs, 1 Mayıs’ta AB’ye alındı.
Ayrıca…

O yıl, 17 Aralık 2004’te AB, Türkiye ile müzakerelere başlama tarihi aldı.Bak sen!.. AB üyesi olan Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Türkiye’yi veto etmemişti!

Emekli Albay Yalım, “Ekim-Kasım 2004’te Eşek ve Bulamaç Adaları’nda inşaat faaliyetlerinin başladığı, belediye, polis ve ilk yardım teşkilatı kurulduğu, Yunan Bayrağı çekildiği, silahlı asker, araç, gereç ve hücumbot yerleştirildiğini’’ tespit etti!

Ve… Ne tesadüf! Yunan işgali sürerken Kardak kahramanları kumpasla Silivri Cezaevi‘ne dolduruldu; Deniz Kuvvetleri’nin eli kolu bağlandı!..

Bugün…

Girin bakın Genelkurmay internet sitesine, Ege’de hava sahası ihlali sıfır görünüyor. Çünkü artık, hava sahası ihlalleri ve kara sınırı ihlalleri yayınlanmıyor!

Niye? Çünkü:
Yunan işgali, bir Yunan askeri helikopterinin 31 Aralık 2008 günü, Türk hava sahasını ihlal etmesiyle ortaya çıktı. Yunan askeri helikopterinin Bulamaç Adası bölgesinde, Türk hava sahasını ihlal ettiği haberi, Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde aynı gün yayınlanarak kamuoyuna duyuruldu. Gerginlik oldu ve bir gün sonra Yunanistan Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Bulamaç Adası’na gitti.

Ardından Eşek Adası‘na gitti. Ege Ordusu’nun burnunun dibindeki Koyun Adası‘nda Yunan Bayrağı dalgalandırıldı. Vs… Açıkça bu bir meydan okumaydı. Türk tarafından ne oldu dersiniz?

Bir general ve bir büyükelçi hava sahası ihlali haberinin Genelkurmay internet sitesinden çıkarılmasını sağladı. Ve o general AKP tarafından 2011’de milletvekili yapıldı. Büyükelçi ise Brüksel’e NATO Daimi Temsilciliği görevine atandı!

Yunan işgali TBMM’ye getirildiğinde dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,‘’Ege’de sahiplik konusu da dahil birkaç adayı ilgilendiren sorun olduğunu ve Türkiye’nin Yunanistan ile diyalog yoluyla çözüm bulmak için çaba sarf ettiğini’’ söyledi!

Yani…
Demem o ki:
AKP’nin kaybettiği tek vatan toprağı Süleyman Şah değil!..

This entry was posted in Gundem, Haber, Politika ve Gundem, SİYASİ TARİH, SONER YALÇIN yazıları, TSK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *