Söz savcının: Asrın yolsuzluğunda, asrın hukuksuzluğu yapıldı

Saygı Öztürk
7 Ocak 2015
Sözcü

Facebook: saygiozturk
Twitter: saygi_ozturk
E-mail: saygi@sozcum.com

Söz savcının: Asrın yolsuzluğunda, asrın hukuksuzluğu yapıldı

Ce­lal Ka­ra, 18 yıl­lık Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı… Bu­nun 6 yı­lı­nı “ö­zel yet­ki­li­” ola­rak ge­çir­di. Ya­ni te­rör ve or­ga­ni­ze suç­la­rı so­ruş­tur­du. Elin­den bin­ler­ce uyuş­tu­ru­cu, si­lah, te­rör, or­ga­ni­ze suç ör­gü­tü dos­ya­la­rı geç­ti. Ken­di­si­ne “En id­di­alı, en kap­sam­lı, en çok bel­ge­li dos­ya­nız han­gi­si­dir?” di­ye sor­du­ğu­nuz za­man hiç dü­şün­me­den “Re­za Zar­rab, üç ba­kan ve ço­cuk­la­rıy­la il­gi­li dos­ya­dı­r” di­yor.

Pe­ki bu na­sıl kap­sam­lı, ka­nıt­lı dos­ya­dır ki, so­ruş­tur­ma­sı elin­den alın­dık­tan son­ra Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ek­rem Ay­dı­ner, “ta­kip­siz­li­k” ve­ri­yor. Pe­ki na­sıl kap­sam­lı, bu ka­dar ka­nıt­lı dos­ya ki TBMM’­de oluş­tu­ru­lan So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu­’nun AK­P’­li üye­le­ri­nin ta­ma­mı “ba­kan­la­rı ak­la­ya­n” ka­ra­ra im­za atı­yor. Si­ya­set­çi­ler ko­nuş­tu, o hep sus­tu. 17 Ara­lık so­ruş­tur­ma­sı­nı baş­la­tan, ba­kan ço­cuk­la­rı­nı gö­zal­tı­na al­dı­rın­ca so­ruş­tur­ma­dan alı­nan Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ce­lal Ka­ra, ses­siz­li­ği­ni SÖZ­CÜ­’ye boz­du. İş­te an­lat­tık­la­rı:

İn­san­lık ta­ri­hi­nin en do­lu dos­ya­sı­dır
“Çok id­di­alı ko­nu­şu­yo­rum; 18 yıl­lık mes­lek ha­ya­tım­da bu ka­dar de­lil­li, mes­net­li dos­ya gör­me­dim. En do­lu dos­ya­dır. Da­ha­sı, in­san­lık ta­ri­hin­de gel­miş geç­miş en kap­sam­lı dos­ya­dır. Da­ha bu­nun öte­si yok­tur. 25 Ara­lık so­ruş­tur­ma­sı­nın da bu ka­dar do­lu ol­du­ğu­nu san­mı­yo­rum. Dos­yam­da hiç­bir usul­süz­lük ol­ma­ma­sı­na rağ­men as­rın yol­suz­lu­ğun­da, ya­pı­lan­lar da as­rın hu­kuk­suz­lu­ğu­dur.

Sav­cı­nın ta­kip­siz­lik ka­ra­rın­da, ‘Bu ka­dar ba­sit ge­rek­çey­le ha­kim din­le­me ka­ra­rı ver­me­me­si ge­re­ki­r’ di­yor. Ha­kim din­le­me ka­ra­rı ver­diy­se, bu­na sav­cı­nın ka­rış­ma yet­ki­si yok. ‘De­lil ye­ter­siz­li­ği­’ni ge­rek­çe gös­te­rip ta­kip­siz­lik ve­re­mi­yor, ‘u­sul­süz de­lil el­de edil­mi­ş’ di­yor. 32 ay­rı ha­kim­den ka­rar alın­mış. İd­di­alı ola­rak söy­lü­yo­rum: Usul­süz de­lil el­de edil­miş de­ğil. Dos­yam­da, bir ta­ne bi­le usul­süz de­lil yok. Din­le­me ka­ra­rı, din­le­me­nin uza­tıl­ma ka­ra­rı alın­mış, hep­si el­den ge­çi­ril­miş. Ta­kip­siz­lik ka­ra­rı­nı da usul­süz din­le­me­den ve­ri­yor. Çün­kü, sı­ğı­na­cak bir baş­ka şey yok. Bu da da­ya­nak­sız bir ge­rek­çe­dir.”

De­lil tü­rü ve sa­yı­sı çok kap­sam­lı
“Sav­cı­nın ‘ta­kip­siz­li­k’ ka­ra­rıy­la o dos­ya ebe­di­yen ka­pa­tıl­mış ol­maz. Dö­nem de­ği­şir, bir say­fa­lık bir bel­ge, o dos­ya­nın ye­ni­den açıl­ma­sı­nı sağ­lar. TBMM’­de ko­mis­yon üye­le­ri­ne bas­kı ya­pıl­dı­ğı­na iliş­kin ba­sın­da hay­li ha­ber ya­yın­lan­dı. Ben bas­kı de­ğil, gö­nül­lü bir an­laş­may­la ka­rar ve­ril­di­ği ka­nı­sın­da­yım. Bir so­ruş­tur­ma dos­ya­sın­da bu­lu­na­bi­le­cek en çok de­lil ve de­lil tü­rü, sa­yı­sı, ‘şu da ol­ma­lıy­dı­’ de­ni­le­bi­le­cek her bel­ge bol bol mev­cut. Ara­ma­lar­da, ta­pe­ler­de, ta­kip­ler­de, ula­şı­lan bel­ge­ler ara­sın­da yok yok. De­lil yö­nün­den zer­re ka­dar sı­kın­tı ol­ma­yan ör­nek bir dos­ya ha­zır­la­mış­tık. O yüz­den üs­tü­ne ba­sa­rak bir kez da­ha söy­lü­yo­rum: İn­san­lık ta­ri­hi­nin en de­lil­li, en mes­net­li so­ruş­tur­ma dos­ya­sı Re­za Zar­rab, ba­kan­lar, ço­cuk­la­rı, ban­ka ge­nel mü­dü­rü dos­ya­sı­dır.”

Hep­si mah­ku­mi­yet­le bi­ter­di
“E­ğer dos­ya eli­miz­den alın­ma­mış, id­di­ana­me ha­zır­la­yıp mah­ke­me­ye sevk et­miş ol­say­dık, dos­ya­mız­da şüp­he­li ola­rak yer alan­la­rın hep­si ça­tır ça­tır mah­ku­mi­yet alır­dı. İş­te, böy­le ola­ca­ğı bi­lin­di­ği için dos­ya elim­den alı­nıp baş­ka­sı­na ve­ril­di. Da­va­nın mah­ku­mi­yet­le bi­te­ce­ği­ni, şüp­he­li­le­rin çok gü­ven­dik­le­ri hu­kuk­çu­la­rın da söy­le­di­ği yo­lun­da du­yum­la­rım var­dı. İş­te, bun­dan son­ra dos­ya­nın ta­kip­siz­li­ğe gi­de­ce­ği­ni tah­min edi­yor­dum ve ni­te­kim de öy­le ol­du. Çün­kü bu dos­ya için hiç­bir ha­kim be­ra­at ka­ra­rı ve­re­mez­di.

Böy­le bir ta­kip­siz­lik ge­rek­çe­si olur mu? Tam 4 say­fa Re­za Zar­ra­b’ın ca­ri açı­ğı ka­pat­ma­sı övü­lü­yor. Bu bir ayıp­tır, hu­kuk met­nin­de böy­le bir şey ola­maz. Ca­ri açı­ğı ka­pa­tı­yor­sa bu iş­le­nen su­çu or­ta­dan kal­dır­maz.”

Dos­yam ka­pı gi­bi sağ­lam
“Tek­nik yön­den dos­ya­nın aley­hi­ne söy­le­ye­cek­le­ri bir şey yok. Da­va mah­ke­me­nin önü­ne git­sey­di, tar­tı­şıl­ma­ya baş­lan­say­dı ne­re­ye gi­de­ce­ği bel­liy­di. Şu­na her­kes inan­sın ki, dos­yam ‘ka­pı gi­bi sağ­la­m’­dır. En ufak bir hu­kuk ha­ta­sı ol­ma­dı­ğı ko­nu­sun­da id­di­alı­yım.

Na­sıl ki dos­ya için ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ri­le­ce­ği­ni bek­li­yor­sam ay­nı du­ru­mun TBMM So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu­’n­da da, ba­kan­la­rın Yü­ce Di­va­n’­a sevk edil­me­ye­ce­ği­ni tah­min edi­yor­dum.”

Şim­di es­ki ba­kan­lar­la il­gi­li Ge­nel Ku­rul ka­ra­rı bek­le­ni­yor. Ama şa­şır­tan bir ka­rar da bek­le­me­yin…

This entry was posted in HUKUK-YARGI-ADALET, SAYGI ÖZTÜRK, YOLSUZLUKLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *