Tayyip’ten imam nesil dersleri!..

Mehmet Türker
mturker@sozcum.com
1 Ekim 2014
Sözcü

Tayyip’ten imam nesil dersleri!..

Tür­ki­ye­’nin ima­mı­dır!..
Bir­kaç yıl ön­ce ko­nuş­muş­tu:
“Din­dar ol­ma­sın da ti­ner­ci mi ol­sun?”
Böy­le­ce önü­mü­ze iki se­çe­nek koy­muş­tu:
Ya din­dar ola­cak­sın…
Ya ti­ner­ci…
İki­si­nin or­ta­sı yok!..
Din­dar de­ğil­sen ti­ner­ci­sin!..
Bu la­fı söy­le­di­ği gün­ler­de Eren­köy Ga­lip Pa­şa Ca­mi­i’n­de­ki bir ce­na­ze­den ay­rı­lır­ken, yan ya­na gel­di­ği­miz es­ki Mec­lis Baş­kan­ve­ki­li rah­met­li Mu­rat Sök­me­noğ­lu eği­lip ku­la­ğı­ma fı­sıl­da­mış­tı:
“Ya­hu adam he­pi­mi­zi ti­ner­ci yap­tı­”

* * * *

12’n­ci Tay­yip şim­di de di­yor ki:
“Zo­run­lu din kül­tü­rü ve ah­lak der­si­ni kal­dı­rır­sa­nız, onun ye­ri­ne uyuş­tu­ru­cu, şid­det, ırk­çı­lık ge­li­r” Biz zo­run­lu din der­si gör­me­dik, bi­zim gi­bi mil­yon­lar da…

Onun ye­ri­ne Yurt­taş­lık Bil­gi­si oku­duk na­sıl iyi bir yurt­taş ola­bi­le­ce­ği­mi­zi, dev­le­tin ne de­mek ol­du­ğu­nu; Ada­bı­mu­aşe­ret der­si gör­dük, na­sıl otu­rup kal­ka­ca­ğı­mı­zı, bü­yük­le­ri­mi­ze say­gı­yı, top­lum için­de na­sıl dav­ra­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, ça­ta­lın bı­ça­ğın na­sıl kul­la­nı­la­ca­ğı­nı öğ­ren­dik…Ama uyuş­tu­ru­cu kul­la­nan, şid­det gös­te­ren, ırk­çı­lık ya­pan bir ne­sil ye­tiş­me­di!..

Ak­si­ne Be­ye­fen­di­nin 13 yıl­lık ik­ti­da­rın­da uyuş­tu­ru­cu kul­lan­ma ya­şı 11’e ka­dar düş­tü!..

* * * *

13 yıl­da imam ha­tip okul­la­rı­nın sa­yı­sı kat­la­na­rak bü­yü­dü, bu yıl re­kor dü­ze­ye gel­di…Tür­ki­ye­’de eği­tim imam­laş­tı­rıl­dı!..Ama uyuş­tu­ru­cu kul­la­nı­mın­da pat­la­ma ya­şa­nı­yor!..Tay­yi­p‘­in “din­dar ne­sil ye­tiş­tir­me­” ha­yal­le­ri için­de Tür­ki­ye ge­ri vi­te­se ta­kar­ken uyuş­tu­ru­cu cen­ne­ti ha­li­ne gel­di!..

* * * *

Biz, zo­run­lu din der­si gör­me­dik ama ırk­çı­lık ne­dir bil­me­dik!..
Irk­çı­lı­ğın dik ala­sı­nı son 13 yıl­da Türk, Kürt, Laz, Çer­kez, Boş­nak, Ar­na­vut, Gür­cü bö­lün­me­siy­le ya­şa­dık!..Zo­run­lu din der­si kal­dı­rı­lır­sa şid­det ge­lir­miş!..12’n­ci Haz­ret­le­ri her gün ga­ze­te­le­rin üçün­cü say­fa­la­rı­na bak­sın, şid­de­tin ne ha­le gel­di­ği­ni gör­sün!..

* * * *

Tay­yi­p’­in elin­de alet var, din­dar­lı­ğı, Al­lah sev­gi­si­ni öl­çü­yor!..
Ne­dir din­dar­lık?..Sa­de­ce beş va­kit na­maz, 30 Ra­ma­zan oruç, Hac­ca git­mek mi?..Yok­sa asıl olan ha­ra­ma el sür­me­mek, yol­suz­luk ve rüş­vet­ten uzak dur­mak, oğul­lar, kız­lar, eş dost ak­ra­ba ka­yır­ma­cı­lı­ğı yap­ma­mak, peş­ke­şe bu­laş­ma­mak ve di­ni si­ya­se­te alet et­me­mek, di­ni iş­por­ta­ya dü­şür­me­mek mi?..

* * * *

12’n­ci­nin din der­si­nin zo­run­lu ol­mak­tan çı­ka­rıl­ma­sı yo­lun­da­ki AİHM ka­ra­rı­nı eleş­ti­rir­ken gır­gır­da zir­ve ya­pa­cak şu söz­le­ri ta­ri­he ge­çer: “Bu yan­lış bir ka­rar. Dün­ya­nın hiç­bir ye­rin­de zo­run­lu fi­zik der­si­nin, zo­run­lu kim­ya der­si­nin, zo­run­lu ma­te­ma­tik der­si­nin tar­tış­ma ko­nu­su ol­du­ğu­nu gö­re­mez­si­ni­z” Bu ka­da­rı­na da pes val­la…

Gü­ler mi­sin ağ­lar mı­sın?..

Bu­nu söy­le­yen Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Cum­hur­baş­ka­nı!..Ko­ru­ma mı fe­da­i mi?!.
New Yor­k’­ta kal­dı­ğı otel­den çık­mak üze­re olan Tay­yi­p’­i kar­şı kal­dı­rım­da pro­tes­to eden Türk­le­re
ko­ru­ma­la­rın sal­dır­mak is­ter­ken ya­şa­nan­la­rı in­ter­net­te vi­de­odan iz­le­dim…

Eğer mon­taj-dub­laj (!) de­ğil­se, Tay­yi­p’­in ko­ru­ma­la­rı pro­tes­to­cu­la­ra ana av­rat küf­re­di­yor!.
Tay­yi­p’­in özel ko­ru­ma­lı­ğı­nı (!) ya­pan ye­ğe­ni,
si­ga­ra­sın­dan de­rin bir ne­fes çek­tik­ten son­ra pro­tes­to­cu­la­ra hay­kı­rı­yor:
“O…pu ço­cu­ğu­su­nuz he­pi­niz, lan yav­şak­lar!”
Baş­ka bir ko­ru­ma ba­ğı­rı­yor:
“U­lan ben si­zin ana­nı­zı av­ra­dı­nı­zı……”
Bun­lar ko­ru­ma mı Tay­yi­p’­in fe­da­ile­ri mi?..

New York po­li­si en­gel­le­me­se pro­tes­to­cu­la­ra tek­me to­kat gi­ri­şe­cek­ler!..
Tay­yip aca­ba bu vi­de­oyu iz­le­di mi?..İz­le­diy­se baş­ta ye­ğe­ni ol­mak üze­re ko­ru­ma­la­rı kov­du mu,
yok­sa hep­si­ne ma­dal­ya mı tak­tı?!.

This entry was posted in DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, DİN-İNANÇ, İrtica, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *