Terörist İsrail’in ekonomik gücü…

Mustafa Sönmez
26 Temmuz 2014
SÖZCÜ

Terörist İsrail’in ekonomik gücü…

Adı “te­rö­rist dev­le­t”­e çok­tan çı­kan ve son Gaz­ze kat­li­amı ile tüm dün­ya­da vic­da­nı olan in­san­la­rın nef­re­ti­ni bir kez da­ha üs­tü­ne çe­ken İs­ra­il, bu te­rör cü­re­ti­ni el­bet­te bir eko­no­mik güç­ten alı­yor.Beş kü­sur mil­yon nü­fu­su olan bu ül­ke, dün­ya­nın dör­dün­cü en bü­yük as­ke­ri har­ca­ma ya­pan gü­cü du­ru­mun­da.

Mi­li­ta­rist dev­let

Mil­li ge­li­ri­nin yüz­de 6’sı­nı as­ke­ri har­ca­ma­la­ra ayı­ran bir ül­ke­den söz edi­yo­ruz. Nü­fus 5 kü­sur mil­yon, ama ki­şi ba­şı­na ge­lir AB dü­ze­yin­de 35 bin do­la­rın üs­tün­de, ya­ni Tür­ki­ye­’de­ki­nin 3 kat üs­tün­de… Yıl­lık 275 mil­yar do­lar­lık mil­li ge­li­ri­nin yüz­de 6’sı­nı as­ke­ri har­ca­ma­la­ra ayı­ran, er­ke­ği ka­dı­nıy­la önem­li bir nü­fu­sa as­ke­ri yü­küm­lü­lük ge­ti­ren za­lim bir mi­li­ta­rizm­den söz edi­yo­ruz.

Yıl­lık 275 mil­yar do­lar­lık mil­li ge­li­ri ile ar­tık “or­ta­” de­ğil, üst-or­ta ge­lir­li, OEC­D’­ye üye­li­ği onay­lan­mış bir ül­ke İs­ra­il… 65 yıl­lık bir dev­let ol­ma­sı­na kar­şın yük­sek sa­na­yi ürün­le­ri üre­ten, ih­raç eden Or­ta­do­ğu’­nun en var­lık­lı gay­ri­müs­lim ül­ke­si… Ku­rul­du­ğu 1948’den iti­ba­ren böl­ge ül­ke­le­ri ile sa­va­şan, ama hem sa­va­şan hem ku­ru­lu­şu­nu iler­le­ten İs­ra­il, bek­le­ne­ce­ği gi­bi, bi­ri­ki­mi­ni ku­ru­luş yıl­la­rın­da ül­ke­ye ge­ti­ren Mu­se­vi ser­ma­ye­dar­lar­dan, İs­ra­il dı­şın­da yer­le­şik Mu­se­vi bü­yük grup­la­rın doğ­ru­dan ya­tı­rım­la­rın­dan, kre­di bi­çi­min­de­ki ser­ma­ye ih­raç­la­rın­dan sağ­la­ya­rak bu­gün­le­re gel­di. Da­ha­sı, her­kes de bi­lir ki, ku­rul­du­ğu yıl­lar­da İn­gil­te­re, son­ra­ki yıl­lar­da dün­ya im­pa­ra­tor­lu­ğu­nu ele ge­çi­ren AB­D’­dir İs­ra­il’­in dün­ya­da­ki ha­mi­le­ri…

Ne­oli­be­ral te­rö­rist…

1980 son­ra­sı­nın ne­oli­be­ral rüz­gar­la­rı­na anın­da ayak uy­du­ra­rak dün­ya eko­no­mi­si ile da­ha da bü­tün­le­şen İs­ra­il, bu­gün mil­li ge­li­ri­nin dört­te bi­ri­ne ya­kın mik­tar­da dış ti­ca­ret ya­pı­yor dün­yay­la. Özel­leş­tir­me­ler­den pi­ya­sa­laş­tı­ma­la­ra ne­oli­be­ral pren­sip­le­re eko­no­mi­si­ni hız­la uyar­la­yan İs­ra­il, son 20 yıl­da da dün­ya eko­no­mi­si ile hız­la bü­tün­leş­ti. İs­ra­il’­in 2013 ih­ra­ca­tı 61, it­ha­la­tı 67 mil­yar do­lar ola­rak ger­çek­leş­ti. Açı­ğı, tu­rizm gi­bi ge­lir­ler­le ka­pat­sa da yıl­lık 5 mil­yar do­lar ka­dar ca­ri açık ve­ri­yor ama ka­pat­ma­sı hiç zor ol­mu­yor.

Mil­li ge­li­ri­nin yüz­de 23’ü tu­ta­rın­da ta­sar­ruf ya­pan İs­ra­il, dı­şa­rı­dan borç ola­rak 2013’e ka­dar 96 mil­yar do­lar kul­lan­mış ya­ni mil­li ge­li­ri­nin yüz­de 35’i tu­ta­rın­da (Tür­ki­ye­’nin­ki 390 mil­yar do­lar ve mil­li ge­li­rin yüz­de 50’si), bu­na kar­şı­lık 86 mil­yar do­lar­lık doğ­ru­dan ya­ban­cı ser­ma­ye çek­miş. Enf­las­yon­la da sa­vaş­mış ve ka­zan­mış; İs­ra­il’­in 2013 enf­las­yo­nu yüz­de 1.5’dan iba­ret…

Ti­ca­ri or­tak­la­rı…

İs­ra­il te­rö­rist dev­let ama ki­min umu­run­da! Ti­ca­ret part­ner­le­ri­ne, mal alıp mal sat­tık­la­rı­na bak­tı­ğı­nız­da, yok, yok… Dış ti­ca­ret­te bir nu­ma­ra­lı part­ne­ri bek­le­ne­ce­ği gi­bi ABD… İh­ra­ca­tı­nın yüz­de 30’a ya­kı­nı­nı AB­D’­ye ya­pı­yor, it­ha­la­tı­nın da yüz­de 13’ü­nü AB­D’­den ya­pı­yor. İh­ra­ca­tın­da ikin­ci ül­ke İn­gil­te­re, son­ra Bel­çi­ka. Çin ile Hong Kong, yüz­de 12’lik pay sa­hi­bi­ler İs­ra­il’­in ih­ra­ca­tın­da ve it­ha­la­tın­da… Al­man­ya, İs­veç, Bel­çi­ka, en çok mal al­dı­ğı ül­ke­ler…

Tür­ki­ye mi? RTE Tür­ki­ye­si, yıl­lık 3 mil­yar do­la­ra yak­la­şan ih­ra­cat ve ona yak­la­şan it­ha­la­tı ile ti­ca­ri or­tak­la­rı ara­sın­da İs­ra­il’­in…İs­ra­il, yük­sek tek­no­lo­ji­li ürün­ler de üre­ten bir “yük­se­len ül­ke­”… İş­gü­cü­ne ka­tı­lım ora­nı yük­sek ve 3.5 mil­yon­luk bir iş­gü­cü var, iş­siz­lik ora­nı ise yüz­de 6’nın al­tın­da. Ta­rım­da ça­lı­şan­lar yüz­de 2 do­la­yın­da, sa­na­yi­de­ki­ler yüz­de 20, ama ağır­lık­la hiz­met sek­tö­rü, is­tih­dam ala­nı.

Gü­ven­lik dev­le­ti…

Te­rö­rist dev­let İs­ra­il, ta­bi­i ki bir sos­yal dev­let de­ğil, bir gü­ven­lik dev­le­ti. Büt­çe­si­ni sı­kı tu­tu­yor, on­ca as­ke­ri har­ca­ma­yı yap­mak da bu­nu ge­rek­ti­ri­yor. Mil­li ge­li­ri­nin yüz­de 40’ı­nı bu­lan büt­çe ge­li­ri ve har­ca­ma­sı var. Büt­çe kay­nak­la­rı­nın önem­li bir kıs­mı ile si­lah-mü­him­mat alı­yor ve si­lah al­tın­da as­ker tu­tuyor. Ka­dın­lar da er­kek­ler ka­dar as­ker­li­ğe mec­bur tu­tul­muş İs­ra­il’­de. Er­kek­ler 36 ay, ka­dın­lar 21 ay as­ker­lik ya­pı­yor.

Ge­lir bö­lü­şü­mü­ne ge­lin­ce, olduk­ça ada­let­siz, en az Tür­ki­ye ka­dar ada­let­siz bir ül­ke İs­ra­il. Bö­lü­şü­mün gös­ter­ge­si olan Gi­ni kat­sa­yı­sı 37 ve Tür­ki­ye­’nin­ki­ne ya­kın. Nü­fu­sun yüz­de 21’i yok­sul­luk sı­nı­rı­nın al­tın­da ya­şı­yor, nü­fu­sun en yok­sul yüz­de 10’u mil­li ge­lir­den yüz­de 2.5 pay alır­ken en var­lık­lı yüz­de 10, ge­lir pas­ta­sı­nın dört­te bi­ri­ne el ko­yu­yor.

Gü­ven­lik dev­le­ti kon­sep­ti ile ken­di hal­kı­nı da sü­rek­li teh­dit al­tı­na so­kan ve te­rö­ri­ze eden, te­rö­re suç or­ta­ğı kı­lan İs­ra­il, baş­ta Fi­lis­tin­li­ler ol­mak üze­re Or­ta­do­ğu halk­la­rı­na uy­gu­la­dı­ğı zul­mü, iç ve dış bü­yük Mu­se­vi ser­ma­ye­dar­la­rın kat­kı­sı, des­te­ği, ona kol ka­nat ge­ren ABD, İn­gil­te­re gi­bi bü­yük em­per­ya­list­le­rin hi­ma­ye­si ile sür­dü­rü­yor ve bü­yük güç­le­rin ta­şe­ro­nu ola­rak “böl­ge­sel gü­ç” ol­ma yo­lun­da iler­li­yor.

Te­rö­rist İs­ra­il dev­le­ti, dün­ya halk­la­rı­nın tüm plat­form­lar­da bir­le­şik mü­ca­de­le­si ile ge­ri­le­til­mez ise, ka­ina­tın ba­şı­na bu­gün­kün­den da­ha bü­yük bir be­la ola­cak­tır

http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/mustafa-sonmez/terorist-israilin-ekonomik-gucu-564841/

This entry was posted in DÜNYA ÜLKELERİ, Ekonomi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *