“Böcek” soruşturmasında TÜBİTAK skandalı *** ‘Erdoğan’ operasyonu başladı

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2014 Çarşamba

“Böcek” soruşturmasında TÜBİTAK skandalı

Başbakan’ın çalışma ofisinde bulunduğu iddia edilen böcekle ilgili yürütülen soruşturmada müthiş iddialar.

Başbakan’ın çalışma ofisinde bulunduğu iddia edilen böcekle ilgili süren soruşturmanın detaylarıyla ilgili çarpıacı iddialar: TÜBİTAK raporu değiştirilerek dün gözaltına alınan polislerin şüpheli yapılabilmesi için böceğin üretim tarihi erkene alındı. MİT böcek aramasını kamera kaydına almadı. Tutanak tutulmadı. Üç savcının ‘hukuki’ bulmadığı için yapmadığı operasyonu dördüncü savcı olarak görevlendirilen Durak Çetin 2 yıl 6 ay sonra başlattıBugün gazetesinde yer alan haber şu şekilde:

Başbakan’ın ofisinde bulunduğu iddia edilen böcekle ilgili 12 emniyet mensubu için gözaltı kararı alındı.Soruşturma skandal uygulamalara sahne oldu. Önce HSYK’nın atadığı savcılar, ardından polisleri şüpheli göstermek için TÜBİTAK raporları değiştirildi.

‘Erdoğan’ operasyonu başladı

Başbakan’ın çalışma ofisinde bulunduğu iddia edilen böcekle ilgili soruşturmanın skandal detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. TÜBİTAK raporunun değiştirilerek dün gözaltına alınan polislerin şüpheli yapılabilmesi için böceğin üretim tarihinin erkene alındığı öne sürüldü. Üstelik MİT’in böcek aramasını kamera kaydına almadığı, tutanak tutulmadığı da anlaşıldı. Üç savcının ‘hukuki’ bulmadığı için yapmadığı operasyonu dördüncü savcı olarak görevlendirilen Durak Çetin 2 yıl 6 ay sonra başlattı.

HUKUKSUZ OLUR UYARISI

Tar­tış­ma­lı so­ruş­tur­ma bir­bi­ri ar­dı­na ger­çek­leş­ti­ri­len skan­dal uy­gu­la­ma­la­ra sah­ne ol­du. Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) bu dos­ya­ya ba­kan üç sav­cı­yı da­ha ön­ce de­ğiş­tir­di. Bu üç sav­cı “ye­ter­li de­lil bu­lun­ma­ma­sı ve mev­cut de­lil­le­rin top­lan­ma­mış” ol­ma­sı gi­bi ge­rek­çe­ler­le ‘so­ruş­tur­ma­nın hu­kuk­su­z’ ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek iş­lem yap­ma­dı.

Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 10’uncu maddesiyle yetkili Durak Çetin dördüncü savcı olarak dosya için görevlendirildi. Son operasyon Savcı Çetin’le gerçekleştirildi.

ELİYLE KOYMUŞ GİBİ BULDU

Başbakanlık’ta görevli koruma polisleri Başbakan’ın Keçiören’deki çalışma ofisi ile Söğütözü’ndeki AK Parti Binası’ndaki ofisinde 24 Kasım 2011 tarihinden bir gün sonra yani 25 Kasım 2011’de de Başbakanlık resmi çalışma ofisinde böcek araması yaptı.

Bu aramalarda herhangi bir böcek unsuruna rastlanmadı. Ancak 28 Aralık 2011’de Milli İstihbarat Teşkilatı ekibi aniden ve ilk kez böcek araması talep etti. Eliyle koymuş gibi üçlü priz içinde dinleme cihazını buldu. Arama sırasında MİT görevlileri dışında sadece Başbakan Erdoğan’ın danışmanı Mustafa Varank’ın hazır bulunduğu öğrenildi.

KAYIT YOK TUTANAK YOK

Böcek araması sırasında kamera kaydı yapılması ve tutanak tutulması gerekirken MİT ekibinin aramayı kamerayla kayda almadığı ve tutanak tutmadığı öne sürüldü. Ayrıca olay yerinde parmak izi ve DNA kalıntısı gibi delil araması yapılmadı.

Hayati delil ve bilgilerin MİT tarafından toplanmaması şüphe doğururken, bulunduğu öne sürülen böcek, incelenmesi için TÜBİTAK’a gönderildi. Savcılığa suç duyurusunda da bulunulmadı.

BİR YIL SONRA GÜNDEMDE

Başbakan olaydan 1 yıl sonra katıldığı bir televizyon programında konuyu gündeme getirince savcılık soruşturma başlattı. Bulunduğu iddia edilen cihazı TÜBİTAK incelemeye aldı. TÜBİTAK uzmanları cihaz üzerindeki silikonların 4-8 Aralık 2011’de donduğunu belirledi. Bu durum 24-25 Kasım’da arama yaptığı halde böceği bulamayan polislere yöneltilen tüm suçlamaları çökertti. Çünkü polislerin arama yaptığı tarihlerde henüz cihaz üretilmemişti.

MİT’TEN USULSÜZ TALEP

İddiaya göre TÜBİTAK’tan istenilen raporun çıkmaması üzerine yeni Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, kurumdan yeni bir rapor yazmasını istedi. Yapılan baskılar nedeniyle uzman ekip istifa etti. Art arda yapılan operasyonlarla yönetimin yenilenen TÜBİTAK’ın uzman kadrosu tamamen değiştirildi.Ardından savcılık soruşturmasındaki bir dosya için talep yetkisi sadece savcıda olmasına rağmen MİT devreye girerek usulsüz şekilde TÜBİTAK’tan yeni bir rapor hazırlanmasını talep etti.

RAPOR HECELEME EKİBİNDEN

MİT’in talebi üzerine hazırlanan yeni raporla cihazın üretim tarihi öne çekildi. Koruma polisleri böylece şüpheli duruma düşürüldü. Raporla dinleme cihazının üretim tarihini erkene çeken ekibin Başbakan Erdoğan ile Bilal Erdoğan’ın yaptığı konuşmaya “heceleme yöntemiyle montaj raporu veren ekibin” aynı olması dikkat çekti.

İşte o isimler:

Dün gerçekleştirilen operasyonda 12 emniyet görevlisi hakkında gözaltı kararı alındı. Polislerin evlerinde arama yapıldı. Gözaltı kararı alınan polisler şu isimlerden oluştu: Eski Başbakanlık Koruma Daire Başkanı Mehmet Y., Başbakan Erdoğan’ın eski koruma Müdürü Zeki Y. 3’üncü sınıf Emniyet Müdürü Ali Ö., 4’üncü sınıf Emniyet Müdürleri Serhat D ve Sedat Z., Emniyet Amiri Ahmet T., Komiser Enes Ç., Polis memurları İbrahim S., Hurşit, G., Harun Y., Seyit S., İlker U.

TÜ­Bİ­TAK BİL­GEM es­ki Dai­re Baş­ka­nı Dr. Ha­san Pa­laz, 5 Şu­bat 2014’te gö­rev­den alın­ma­sı­nın ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­may­la ra­por bas­kı­sı­nı de­şif­re et­miş­ti. Pa­laz, “İs­te­dik­le­ri şe­kil­de bir ra­por ha­zır­la­ma­mı ta­lep et­ti­ler. Ka­bul et­me­yin­ce bas­kı baş­la­dı ve gö­rev­den alın­dım” de­miş­ti.

BİLGİ VERİLDİ

Bi­lim­sel in­ce­le­me­ler ve ana­liz­le­rin so­nu­cu ha­zır­la­dı­ğı ra­po­ru 2012 yı­lı Ocak ve Mart ay­la­rın­da Mİ­T’­e tes­lim et­ti­ği­ni be­lir­ten Pa­laz, ar­dın­dan Baş­ba­kan­lık Tef­tiş Ku­ru­lu­’na bil­gi ver­di­ği­ni ve uz­man­lık gö­rü­şü­nü açık­la­dı­ğı­nı ak­tar­mış­tı. Pa­laz, “Ka­sım 2013’te Baş­ba­kan­lık Tef­tiş Ku­ru­lu­’na ay­nı ko­nu ile il­gi­li tek­rar çağ­rıl­dım ve ye­ni­den bil­gi­me baş­vu­rul­du. TÜ­Bİ­TA­K’­ta ya­pı­lan test ve ana­liz ça­lış­ma­la­rı­nı an­lat­tım. Bu gö­rüş­me­den an­la­dı­ğım TÜ­Bİ­TAK ra­po­run­dan çı­kan bi­lim­sel ve ob­jek­tif so­nuç­la­rın “bek­len­ti­yi” kar­şı­la­ma­dı­ğıy­dı” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­mış­tı.

“TA­Rİ­Hİ DE­ĞİŞ­TİR”

Pa­laz, et­ki­li ba­zı ki­şi­le­rin ken­di­sin­den ra­po­ru tek­rar is­te­nen şe­kil­de ha­zır­la­yıp sun­ma­sı­nı ak­si tak­dir­de gö­rev­den alı­na­ca­ğı­nı söy­le­dik­le­ri­ni be­lirt­miş­ti. Pa­laz açık­la­ma­sın­da, “Ta­ra­fı­ma ifa­de edi­len ‘bek­len­ti­’ bö­ce­ğin kul­la­nı­ma gir­di­ği ta­ri­hin ger­çek ta­rih­ten baş­ka bir ta­rih ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­siy­di. Ya­ni ra­por­da ma­sa ba­şı tah­ri­fat yap­mam is­ten­di. Ak­si hal­de ‘bi­ri­le­ri­nin ada­mı­’ ola­rak fiş­le­nip gö­rev­den alı­na­ca­ğım be­lir­til­di” şek­lin­de ko­nuş­muş­tu.

***

Alican Uludağ / Cumhuriyet
17 Haziran 2014 Salı

‘Erdoğan’ operasyonu başladı

Başbakanlık Ofisi’nin dinlenmesine ilişkin soruşturmada operasyon başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Keçiören’deki çalışma ofisinde ve makam aracında dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili soruşturmada bu sabah düğmeye bastı.

Mahkemeden alınan kararlar uyarınca Ankara, İstanbul, Diyarbakır ve Erzurum’da düzenlenen operasyonlar kapsamında 12 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan polislerin böceklerin bulunduğu 2011 yılında Başbakanlık Koruma Ekibi’nde yer aldığı öğrenildi.

Cumhuriyet’in aldığı bilgiye göre, gözaltına alınanlar arasında eski Başbakanlık Koruma Daire Başkanı ve Denizli Emniyet Müdürü Zeki Bulut ile Emniyet Müdürü Mehmet Yüksek de yer aldı. Soruşturmanın casusluk suçlamasıyla yürütüldüğü belirtildi.

İstanbul, Erzurum ve Diyarbakır’da birer kişi gözaltına alınırken Ankara’da ise 8 kişi gözaltına alındı, bir kişinin ise yurtdışında olduğu ifade edildi.

ERDOĞAN’DAN İLK YORUM

Başbakan Erdoğan, ‘böcek’ soruşturmasıyla ilgili ”Yetkili birimler konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda değerlendirme yapmayalım daha sonra konuşalım” dedi.

This entry was posted in HUKUK-YARGI-ADALET, İSTİHBARAT KURUMLARI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *