BÖLÜCÜ KÜRT’LER KALKIŞMA HAZIRLIĞINDA *** EGM ve Jandarma İstihbarattan terör örgütüyle ilgili çarpıcı rapor

EGM ve Jandarma İstihbarattan terör örgütüyle ilgili çarpıcı rapor

Güvenlik güçleri, suikast eğitimi alan 500 PKK’lının Güneydoğu’ya yerleştirildiğini belirledi. Rapora göre şehir merkezlerinde beton sığınaklar yapıldı. Mazgallar aracılığıyla giriş tünelleri oluşturuldu. Sürecin sabote edilebileceği endişesiyle tüm birimler uyarıldı

EGM ve Jandarma İstihbarattan terör örgütüyle ilgili çarpıcı rapor

Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü (EGM) ve Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı İs­tih­ba­rat Dai­re Baş­kan­lık­la­rı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ra­por te­rör ör­gü­tü PKK’­nın böl­ge­de­ki var­lı­ğı­nı or­ta­ya koy­du. Ra­po­ra gö­re, se­çim­ler baz alı­na­rak KCK yü­rüt­me kon­se­yi üye­si Du­ran Kal­ka­n’­ın ta­li­ma­tıy­la, ‘kır­sa­la da­ya­lı şe­hir ge­ril­la­sı­’ gru­bu oluş­tu­rul­du. Bu kap­sam­da özel­lik­le Hak­kâ­ri ve Şır­nak, ör­güt için ‘kur­ta­rıl­mış ala­n’ ilan edil­di. Böl­ge­de gü­ven­lik güç­le­ri­ne kar­şı koy­mak için Kan­di­l’­de bom­ba­la­ma, sa­bo­taj ve sui­kast eği­ti­mi alan 500 mi­li­tan, 5’er ki­şi­lik grup­lar ha­lin­de böl­ge­ye gön­de­ril­di.

Ra­po­ra gö­re şe­hir mer­kez­le­ri­nin be­lir­li nok­ta­la­rı­na ör­güt men­sup­la­rı­nın sak­la­na­bi­le­ce­ği sı­ğı­nak­lar ya­pıl­dı. Bu nok­ta­la­ra so­kak­lar­da bu­lu­nan maz­gal­lar ara­cı­lı­ğıy­la gi­riş tü­nel­le­ri oluş­tu­rul­du. Ör­güt men­sup­la­rı tü­nel­le­re gir­dik­ten son­ra da maz­gal­lar aşa­ğı­dan ki­lit­len­di. Ra­por­da, ye­ni sı­ğı­nak­la­rın gü­ven­lik bi­rim­le­ri­nin ola­sı ope­ras­yon­la­rı­na kar­şı özel ola­rak di­zayn edil­di­ği­nin al­tı çi­zil­di. Gü­ven­lik bi­rim­le­rin maz­gal­lar­dan ata­ca­ğı bi­ber ga­zı­na kar­şı oda­la­rın özel ola­rak ko­ru­ma­ya alın­dı­ğı be­lir­til­di. Ay­rı­ca, ör­gü­tün kır­sal­da bu­lu­nan ba­zı sı­ğı­nak­lar ön­ce­ki yıl­la­rın ak­si­ne da­ha ko­ru­nak­lı ve lüks ha­le ge­tir­di­ği vur­gu­lan­dı. Ye­ni sı­ğı­nak­la­rın şe­hir mer­kez­le­ri­ne ya­kın nok­ta­la­ra ve be­ton­dan in­şa edil­di­ği bil­gi­si dik­kat çek­ti.

PAT­LA­YI­CI DE­PO­LA­DI­LAR

Gü­ven­lik bi­rim­le­ri, te­rör ör­gü­tü PKK’­nın si­lah bı­rak­ma­sı için yo­ğun bir ça­lış­ma or­ta­ya ko­yu­yor. Bu­na kar­şın ör­güt sü­re­ci sa­bo­te et­mek için fark­lı stra­te­ji­le­ri dev­re­ye so­ku­yor. Son ola­rak ör­gü­tün Hak­kâ­ri, Şır­nak ve Di­yar­ba­kı­r’­da so­kak­la­rı sa­vaş ala­nı­na çe­vir­me­si, PKK/KCK’­nın ye­ni ey­lem plan­la­rı­nı gün­de­me ge­tir­di. Bu kap­sam­da em­ni­yet ve jan­dar­ma is­tih­ba­rat bi­rim­le­ri, ör­güt­le il­gi­li kap­sam­lı bir ça­lış­ma or­ta­ya ko­ya­rak il­gi­li tüm bi­rim­le­ri uyar­dı. Ra­por­da ön­ce­lik­li ola­rak ör­gü­tün baş­ta Hak­kâ­ri, Şır­nak ve Di­yar­ba­kır kır­sa­lın­da be­lir­le­nen nok­ta­la­ra yük­lü mik­tar­da pat­la­yı­cı de­po­la­dı­ğı kay­de­dil­di.

Şe­hir mer­kez­le­ri­ne ya­kın nok­ta­lar­da ör­gü­tün ba­zı si­lah­la­rı mu­ha­fa­za et­ti­ği­nin al­tı çi­zi­le­rek şu bil­gi­le­re yer ve­ril­di: “Söz ko­nu­su mi­li­tan­lar şe­hir mer­kez­le­rin­de ha­re­ket eder ha­le gel­di. Özel­lik­le Hak­kâ­ri ve Şır­nak böl­ge­sin­de yı­ğı­nak­lar oluş­tu­rul­du. Bu böl­ge­de ör­güt, tek­rar bir kur­ta­rıl­mış alan oluş­tur­mak için ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­yor. PKK’­nın elin­de­ki si­lah­lar, sa­de­ce üst dü­zey ör­güt li­der­le­ri­nin bil­di­ği be­lir­li mer­kez­le­re gö­mü­lü­yor. Bu nok­ta­lar­da çok sa­yı­da si­lah ve pat­la­yı­cı mad­de bu­lu­nu­yor. Bu doğ­rul­tu­da son üç gün­de sa­de­ce Hak­kâ­ri­’de bin mo­lo­tof ya­ka­lan­dı. Bir ay içe­ri­sin­de po­li­se, 42 sal­dı­rı ya­pıl­dı. Ör­güt, he­de­fin­de­ki bü­tün ka­ra­kol­la­rın ve as­ke­ri te­sis­le­rin ke­şif­le­ri­ni ta­mam­la­dı. Ay­rı­ca ka­ra­kol­la­rı tam kar­şı­dan gö­re­bi­le­cek nok­ta­la­ra mev­zi­ler ka­zıl­dı.”

KORUCULUK SİSTEMİ HEDEFTE

Raporda; PKK’nın seçimlere kısa süre kala asker ve polise yönelik de kaçırma eylemleri yapacağı, bu şekilde korku ve sindirme politikası izleyeceğine vurgu yapılarak şu bilgiler veriliyor: “Özellikle örgüt, Şırnak, Hakkâri, Diyarbakır ve Bingöl gibi illerde sansasyonel kaçırma eylemleri planlıyor. Bunun yanı sıra korucular üzerinde yeniden bir baskı politikası oluşturuyor. Korucuların terör örgütü yanında yer alması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Korucular örgütün teklifini kabul etmemeleri halinde aileleri ile tehdit ediliyor.”

11 BİN KİŞİ PKK’YA KATILDI

Raporda son dönemde örgüte katılımın göreceli olarak arttığına dikkat çekiliyor. Buna göre, sadece geçtiğimiz yıl Türkiye’den başta Hakkari, Şırnak, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa ve İstanbul gibi şehirlerden yaklaşık 3 bin 500 kişi örgüte katıldı. Ayrıca Suriye’den 5 bin, Irak ve İran’dan bin 500 ve Avrupa’dan bin kişi PKK saflarında yer aldı. Çalışmada bu kişilerin aldığı eğitimlerle ilgili de önemli bilgiler yer aldı. Buna göre, gençler öncelikli olarak KCK yürütme konseyi üyesi Duran Kalkan’ın talimatları doğrultusunda kurulan ‘kırsala dayalı şehir gerillası’ kapsamında öncelikli olarak şehir merkezlerinde siyasi eğitimlere tabii tutuluyor. Daha sonra 10’ar kişilik gruplar halinde Kandil’e götürülüyor. Burada yeni militanlara sabotaj, bombalama ve suikast gibi eğitimler veriliyor. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından da gruplar şehirlere tekrar gönderiliyor. Şehir merkezlerinde yapılan eylemlerde de bu gençler ön plana çıkarılıyor. Özelikle Hakkâri’nin Yüksekova ilçesi ve Diyarbakır’da polisle çatışan gruplar arasında da militanlar göstericiler arasında silah kullandı.

GÖKHAN ÖZDAĞ – BUGÜN GAZETESİ
http://gundem.bugun.com.tr/korkutan-rapor-haberi/1032441

This entry was posted in Bölücü KÜRTÇÜLÜK, PKK TERÖRÜ, SİYASİ TARİH. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *