Gen.Kur.Başkanı Necdet özel’e yakışır bir davranış !!! * Paşalara orduevi yasağı

YAZIYAyorum

Gen.Kur.Başkanı Necdet Özel’e yakışır bir davranış !!!

Necdet Özel tarafından Ergenekon ve Balyoz davaları sürecinde mağdurların konuşmaması sessiz kalmaları istenmişti.Ordunun baş komutanı demişti ki ;

“Hukuksuzlukları kendi yöntemlerimle çözeceğim,çözemezsem istifa edeceğim”

Dava büyük adaletsizlikle sonuçlandı.emekli Gen.Kur.Başkanı İlker Başbuğ başta olmak üzere TSK’nın değerli komuta kademesi ve geleceğin komutan adayı olan subaylar akıla ziyan adaletsiz cezalarla karşı karşıya kaldılar.

Bir Anadolu sözü vardır ;
“Asker sözü” deriz..
Necdet Özel silah arkadaşlarına verdiği sözün ardında durmadı.
Sadece sözünün ardında durmamakla kalmadı.
Böylece ASKER SÖZÜNÜ de açığa düşürdü !!!

Kendisini, yazılı ve sözlü olarak eleştiren,hak arayan komutanlar, subaylar hakkında orduevlerine giriş yasağı getirildiği haberi gündeme geldi.

Ergenekon ve Balyoz davalarında silah arkadaşlarına sahip çıkmayan, hatta “Sessiz kalın ” diyerek onları oyalayan Gen.Kur.Başkanı Özel şimdilerde de haklarına sahip çıkılmadığı için kendisini eleştirilen silah arkadaşlarının orduevlerine girmesini yasaklamış.

Özel’e yakışır …

Özel bulunduğu makama atandığında ilk eylemi, Atatürk’ün TSK’ya armağan ettiği 30 Ağustos Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını irticaya odak olmaktan ceza almış olan AKP’nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e devretmesi oldu.Böylece makama atanmış olmanın diyetini ödenmeye başlandı.

Milli Bayram kutlamalarının ve Atatürk anıtlarına çelenk konmasının yasaklanmasına ve Bölücü Kürt politikalarıyla Türkiye’nin bölünmesine sessiz kalan Necdet Özel , Süleymaniye de askerimizin başına çuval geçirilmesi olayını ABD ile birlikte tezgahladıkları ileri sürülen AKP yönetimiyle içli dışlı oluverdi.

Truva atı ne ola ki???

Tarih 2003 CIA’nın Türkiye uzmanı Henri Barkey açıklama yapıyor ;

2003’te 1 Mart tezkeresinin reddedilmesinden 25 gün sonra 26 Mart’ta Utah Üniversitesi’nde verdiği “Felaket ile Flört: Türkiye, Irak ve ABD” adlı konferansta, AKP lideriyle anlaşarak “Türk Ordusu’nu çok sıkı bir kafese kapattıklarını” söylediği ortaya çıktı. Barkey, AKP’nin, AB reformlarında ısrarlı tutumu ve ABD’nin Türkiye’ye gün vermesi için AB’ye baskı yapmasının “Türk Silahlı Kuvvetleri’ni kafesleme” planı olduğunu ifade ediyor. BAKINIZ ; http://www.youtube.com/watch?v=iiiZpKhe-Y8

Özel , ABD – AKP tarafından TSK’ya yönelik kurgulanan tuzaklara , iktidarın hukuksuz siyasetine tutumuyla destek veriyor.TSK’nın en değerli kuşaklarından birisi yok ediliyor.Dönemin Gen.Kur.Başkanı Işık Koşaner’le birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eşref Uğur Yiğit ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Aksay’ın onur istifalarına katılmayan Özel bu tavrıyla istifa eden heyetin davranış gücünün etkisini de kırmış ve AKP’nin totaliter yönetim gücünün daha da yerleşmesine katkı sunmuştur.

Bulunduğu Gen:Kur.Başkanlığı makamına paraşütle gelen ve istifa eden silah arkadaşlarına katılmayarak görevini bırakmayan dönemin Jandarma.Gen.Komutanı olan orgeneral Necdet Özel şimdi bulunduğu makama etik olmayan TSK geleneklerine aykırı atama yöntemiyle gelmişti.

TSK’ya karşı uygulanmakta olan baskı ve tuzaklar nedeniyle büyük oranda ayrılmalar oluyor ve TSK zayıflatılıyor ;

MSBakanı ismet Yılmaz’ın açıklamasına göre ;

“Son 6 yılda TSK’dan kendi isteğiyle ayrılan general ve amiral sayısını 38 olarak açıklayan Yılmaz, emeklilik ve istifa yoluyla ayrılan subay ve astsubay sayısının da 21 bini aştığı bilgisini verdi.1 Ocak-2005-7 Mart 2013 tarihleri arasında TSK’dan kendi isteğiyle emekli olan veya istifa eden subay sayısı 8 bin 349, astsubay sayısı 23 bin 7 ve kendi isteğiyle sözleşme yenilemeyerek ayrılan uzman erbaş sayısı da 13 bin 589’dur.”

2013 Eylül ayında 522, Ekim ayında 158 olmak üzere 710 subay , Eylül ayında 739, Ekim ayında ise 566 Astsubay emekli oldu ya da istifa etti.

TSK’dan iki yılda 450 pilot ayrıldı!
Sadece Ocak-Şubat 2013’te 148 pilotun emeklilik ve istifa yoluyla TSK ile ilişiği kesildi.Bir teğmenin pilot olabilmesi için 4 milyon TL harcanmaktadır. F-16 pilotu olmak için toplam 283 sortide 342 saat uçuş ve 85,5 saat simülatör eğitimi ve 853 saat teorik eğitim gereklidir.

Bal­yoz ve Er­ge­ne­kon Da­va­la­rı­’nın ka­rar­la­rı­na tep­ki ola­rak Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’n­den (TSK) is­ti­fa eden ko­mu­tan­lara ye­ni­le­ri ek­len­di. Daha önce Do­nan­ma Ko­mu­ta­nı Ora­mi­ral Nus­ret Gü­ner, Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı Kur­may Baş­ka­nı Kor­ge­ne­ral Ne­zih Dam­cı, De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı Kur­may Baş­ka­nı Ko­ra­mi­ral Atil­la Ke­zek ve De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı Tek­nik Baş­ka­nı Tu­ğa­mi­ral Sa­mi Ör­güç görevlerinden ayrılmıştı. İs­ti­fa dep­re­mi bu kez Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı­’n­da ya­şan­dı. Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı De­net­le­me Baş­kan­lı­ğı­’n­da bu­lu­nan Tuğ­ge­ne­ral Ünal Ka­ra­os­ma­noğ­lu ile Asa­yiş Da­ire­si Baş­ka­nı Tuğ­ge­ne­ral Meh­met Tu­ral da is­ti­fa et­ti.

Sicili temiz, başarılı, örnek çok sayıda general/amiral ,subay ve astsubay yürütülen davaların sonucunda mesleklerinden ayrılmak zorunda bırakılmıştır. Hükümet kendi ayağına kurşun sıkarken Devlet ve Ülkeyi de derin zaafa düşürmektedir.

Gen.Kur.Başkanının temel görevi Silahlı Kuvvetleri savaşa hazırlamak , caydırıcı güç oluşturmak ve bu nedenle TSK’nın moral ve motivasyonunu da eğitimle birlikte üst seviyede tutmaktır.
Ama öyle midir ?

TSK’nın hiyerarşik yapısını da şekillendirmeye çalışan politikalar ve dış bağlantılı tuzaklar yoğun istifa ve emeklilik nedeniyle Özel döneminde TSK’nın moral gücünün kırıldığı ve bu nedenle zayıfladığı görülmektedir.

Zaman gelecek,
Devran dönecek,

Necdet Özel de silah arkadaşlarına ve Gen.Kur.Başkanlığının makam sorumluluğuna yaptıklarının ceremesini elbet çekecektir …

Özel de orduevine girdiğinde çevresindekilerin kalkıp gittiği günleri yaşayacaktır.Tıpkı “Kasaptaki ete soğan doğramayan” Özkök’e olduğu gibi.

Naci KAPTAN
08.12.2013

Saygı ÖZTÜRK
Aralık 7, 2013
SÖZCÜ

Paşalara orduevi yasağı

Orgeneral Necdet Özel’in talimatıyla 28 komutan hakkında şok karar!

TSK’nın kritik davalarda sessiz kalmasını, yazılı ve sözlü olarak eleştiren emekli komutanlar hakkında orduevlerine giriş yasağı getirildi. Paşalardan tepki yağdı.

Er­ge­ne­kon, Bal­yoz, Poy­raz­köy, As­ke­ri ca­sus­luk gi­bi da­va­lar­da tu­tuk­lu bu­lu­nan ko­mu­tan­la­rın hak­sız­lı­ğa uğ­ra­dı­ğı­nı, ken­di­le­ri­ne, ai­le­le­ri­ne sa­hip çı­kıl­ma­dı­ğı­nı öne sü­ren, bu­nu ya­zı­lı ve söz­lü ola­rak da gün­de­me ge­ti­ren emek­li ko­mu­tan­lar hak­kın­da or­du­evi ve sos­yal te­sis­le­re gi­riş ya­sa­ğı ge­ti­ril­di. Talimatı doğrudan Genelkurmay Başkanlığı’nın verdiği öne sürüldü. Hak­la­rın­da “gi­riş ya­sa­ğı­” ve­ri­len­ler ara­sın­da, De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı ol­ma­sı bek­le­nir­ken, Göl­cük Do­nan­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­’n­dan is­ti­fa eden ve ko­mu­tan­la­ra ya­pı­lan­la­rı pro­tes­to ama­cıy­la ge­çen ay­lar­dır saç ve sa­ka­lı­nı kes­me­yen emek­li Ora­mi­ral Nus­ret Gü­ner de bu­lu­nu­yor.

Listede kimler var?

Ko­mu­tan­lar, ken­di­le­ri­ne böy­le bir ya­sa­ğın ge­ti­ril­di­ği­ni ye­ni öğ­ren­me­ye baş­la­dı. Emek­li Tüm­ge­ne­ral Os­man Öz­bek, sos­yal te­si­se Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­’n­dan ge­len emir üze­ri­ne alın­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti ve lis­te­de 28 ki­şi­nin bu­lun­du­ğu­nu öğ­ren­di­ği­ni söy­le­di. Hak­la­rın­da or­du­evi, sos­yal te­sis­ler ve spor okul­la­rı­na alın­ma­ma­sı ta­li­ma­tı ve­ri­len­ler ara­sın­da emekli Korgeneral Yaşar Müjdeci, emek­li Tü­ma­mi­ral Tür­ker Er­türk, emek­li Tüm­ge­ne­ral Na­ci Beş­te­pe de bu­lu­nu­yor.

Eylemlere katılmışlardı

Ko­mu­tan­la­rın or­tak özel­lik­le­ri­nin Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­’nın ba­zı uy­gu­la­ma­la­rı­na kar­şı açık­la­ma­lar yap­ma­sı dik­kat çek­ti. Ya­sak ge­ti­ri­len emek­li ko­mu­tan­la­rın, tu­tuk­lu ve hü­küm­lü ko­mu­tan­la­rın eş­le­ri­nin oluş­tur­du­ğu “var­di­ya Biz­de Plat­for­mu­”nun her cu­mar­te­si gü­nü dü­zen­le­di­ği “Ses­siz çığ­lı­k” ey­lem­le­ri­ne ka­tıl­dı­ğı, bu­ra­lar­da ko­nuş­ma­lar yap­tı­ğı be­lir­til­di.

Şim­di­lik 6 ay uy­gu­la­na­cak

Ko­mu­tan­lar için ya­sa­ğın şim­di­lik “u­ya­rı­” ama­cıy­la 6 ay uy­gu­la­na­ca­ğı­nı, bu dö­nem­de ko­mu­tan­la­rın ko­nuş­ma­la­rın­da ve ya­zı­la­rın­da bir de­ği­şik­lik ol­ma­ma­sı ha­lin­de ya­sa­ğın uza­tı­la­ca­ğı, “i­yi ha­l” gös­te­ren­ler­de ise ya­sa­ğın kal­dı­rı­la­ca­ğı bil­di­ril­di. Lis­te­de is­mi bu­lu­nan emek­li ko­mu­tan­la­rın, ya­sak ka­ra­rı­nı öğ­ren­me­le­rin­den son­ra Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­’na di­lek­çe ver­me­ye baş­la­dık­lar­dı bil­di­ril­di.

Emek­li Tüm­ge­ne­ral Os­man Öz­bek, di­lek­çe­sin­de, du­ru­mun “TS­K’­nın tea­mül­le­ri­ne uy­ma­yan ne­za­ket ve hu­kuk dı­şı­” ol­du­ğu­nu be­lirt­ti, ni­çin alın­ma­dı­ğı­nın ya­zı­lı ola­rak ken­di­si­ne bil­di­ril­me­si­ni is­te­di.

http://sozcu.com.tr/2013/gundem/pasalara-orduevi-yasagi-419768/

This entry was posted in HUKUK-YARGI-ADALET, TSK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *