ARŞİVDEN GÜNDEME * TBMM’nin yeni bir anayasa yapma yetkisi yoktur * Anayasa’da TBMM’ne yeni bir anayasa yapma yetkisi verilmemiştir. Dolayısıyla TBMM’nin kaynağını Anayasa’dan almayan bir devlet yetkisi kullanarak yeni bir anayasa yapması hukuken olanaksızdır.

odatv.com / Bülent Serim /04.05.2016

TBMM’nin yeni bir anayasa yapma yetkisi yoktur

28 Nisan 2016 günü Odatv’de yayımlanan yazıda yeni anayasa tuzağına dikkat çekmiş, kamuoyunu yanıltmak için söylenen yalanları başlıklar olarak sıralamıştık.
Bugün bu yalanlardan birincisini ele alacağız.
Ne diyorlar: “Bu Meclis yeni bir anayasa yapacaktır.” Bu Meclis dedikleri de Meclis’teki AKP çoğunluğu ve onların kayıtsız koşulsuz biat ettiği RTE iktidarı. Yani bırakın Meclis’i, tek başına bir parti ya da daha doğru söyleyişle bir kişi bu ülkenin anayasasını yapmaya soyunuyor.
Diktatörlükler dışında dünyada bunun örneğinin bulunmadığını belirtip konuya dönelim ve son sözü baştan söyleyelim: TBMM’nin yeni bir anayasa yapma yetkisi yoktur.Bunun Anayasa’dan, yasalardan ve AKP özelinden kaynaklanan nedenleri vardır.
1) Anayasa’dan kaynaklanan nedenler
Egemenlik, devlet kudreti ve iktidarı demektir.
Anayasa’nın 6. maddesine göre, egemenlik kayıtsız koşulsuz milletindir. Türk Milleti egemenliğini yetkili organlar eliyle kullanır.Maddede göre Türk Milleti ve egemenliği kullanacak organlar “Anayasa’nın koyduğu esaslarla” bağlıdır.
Türk Milleti adına egemenliği kullanacak yetkili organlar, Anayasa’ya göre yasama, yürütme ve yargıdır. (m.7, 8, 9) Yasama yetkisi Türk Milleti adına TBMM’nindir. (m.7)
TBMM yasama yetkisini kullanırken, 6. maddedeki sınır nedeniyle “Anayasanın koyduğu esaslar” çerçevesinde davranmak zorundadır.
Yanlış anlamalara meydan vermemek için bu yetki sınırı 11. madde ile pekiştirilmiş, yasama organının anayasal kurallarla bağlı olduğu ayrıca vurgulanmıştır.
Yine kimilerinin zor anlayacağını önceden bilen Anayasa Koyucu bununla da yetinmemiş; 6. maddeye, “Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz” diye bas bas bağıran bir kural daha koymuştur.
İşte bu sınırlayıcı kurallar gereği, TBMM’nin Anayasa ile verilen yetkiler dışına çıkması olanaksızdır.Bu durumda, Anayasa’da TBMM’ne verilen yetkilerin kapsamına bakmak gerekir.
TBMM’NİN O ŞEKİLDE ANAYASA YAPMASI HUKUKEN OLANAKSIZ
TBMM’nin görev ve yetkileri Anayasa’nın 87. maddesinde tek tek sayılmıştır.Maddeye göre TBMM, yasa koymak, değiştirmek, kaldırmak; Bakanlar Kurulu’nu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kurulu’na belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap yasa tasarılarını görüşüp kabul etmek; para basılmasına, savaş ilanına, genel ve özel af ilanına karar vermek; uluslararası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak yetkileri ile donatılmıştır.
Maddenin sonunda TBMM’nin Anayasa’nın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanacağı da ayrıca vurgulanmıştır. Öyleyse diğer maddelere de bakmak gerekir.
Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması (m.83), milletvekilliğinin düşürülmesi (m.84), seçimlerin yenilenmesi ve geriye bırakılması (m.77, 78), silahlı kuvvetlerin yurt dışında kullanılmasına izin verilmesi (m.92), İçtüzüğün yapılması (m.95), Anayasa Mahkemesi’ne üye seçilmesi (m.146) ve Anayasa’da değişiklik yapılması (m.175) yetkileri de TBMM’ne verilmiştir.
Görüldüğü gibi Anayasa’da TBMM’ne yeni bir anayasa yapma yetkisi verilmemiştir. Dolayısıyla TBMM’nin kaynağını Anayasa’dan almayan bir devlet yetkisi kullanarak yeni bir anayasa yapması hukuken olanaksızdır.
Anayasa Hukuku öğretisinden yola çıkılarak Anayasa’nın 6. madde gerekçesinde de belirtildiği gibi, Anayasa’ya göre “KURULMUŞ bir ORGAN” anayasal sınırları aşamaz ve kaynağını anayasadan almayan bir yetki kullanamaz.
Varlık ve meşruiyet kaynağı ve dayanağı olan Anayasa’yı yürürlükten kaldıramayacağı için de yeni bir anayasa yapamaz.
2) Yasal nedenler
** 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Yasası’nın 33. maddesinde, ülke genelinde geçerli oyların % 10’undan azını alan siyasal partilerin Meclis’te temsil edilemeyeceği yazılıdır.
“Temsilde adaleti” yok sayan % 10 barajlı, her türlü hileye açık bir seçim sistemiyle; seçmenin yoksulluğu ve cahilliğinden yararlanılarak geliştirilen sadaka ve din sömürüsü yöntemiyle oy satın alınarak oluşturulan parlamento, toplumun tüm kesimlerini ve dürüst bir biçimde temsil etmemektedir.
TALİMATLA YASA ÇIKARILMAKTA
** 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası ile parti tüzüklerindeki anti demokratik kurallar nedeniyle, milletvekili adaylarının neredeyse tümünü liderler belirlemektedir. Bu nedenle milletvekilleri halkı değil, liderlerini temsil etmektedirler. Mecliste iradesini kullanan milletvekili yok gibidir. Talimatla yasa çıkarılmakta, milletvekilleri oy makineleri gibi kullanılmaktadır. Böyle bir Meclis’in, bırakınız yeni bir anayasayı, yasa yapma hakkı bile yoktur.
** Genel seçimle oluşturulan Meclis “Kurucu Meclis” değildir; 4 yıllığına ülkeyi yönetmek için seçilmiştir. Çok sevdikleri anlatımla, “Milli irade” kendilerine, yalnızca ülkeyi belli süre yönetmek için yetki vermiştir.
Kurucu meclis yalnız siyasilerden değil, tüm toplum kesimleri temsilcilerinin katılımıyla oluşur. Bu nitelikte olmayan bir Meclis’in yeni bir anayasa yapma hakkı yoktur.
3) AKP’den kaynaklanan nedenler
** AKP, Anayasa Mahkemesi kararı ile “laiklik karşıtı” bir parti olarak ilan edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinde “Atatürkçü Düşünce Sistemi” bulunmakta, bu sistem de laiklik temeline dayanmaktadır. Böylece, AKP’nin laik Cumhuriyeti yıkma amacı ortaya çıkmıştır.
Nitekim Anayasa Mahkemesi kararından önceki ve sonraki tüm gelişmeler bunu açıkça ortaya koymaktadır.
Böyle bir parti yeni anayasayı, ancak kin ve intikam duygularıyla; laik Cumhuriyeti yok etmek için yapacaktır ki, intikam duygusuyla anayasa yapılamaz.
** Esasen AKP’nin, iktidara geldiği günden beri önce gizlemeye çalışılan, sonra buna gerek duyulmayan bir “Büyük Projesi” vardır. Bu proje, laik, demokratik ve çağdaş Cumhuriyeti “İslami cumhuriyete” dönüştürme projesidir.
Bunu anlayabilmek için, AKP’li yöneticilerin iktidar olmadan önceki ve sonraki söylemlerine, eylemlerine ve uygulamalarına bakmak yeterlidir.
Bu yapıdaki bir siyasal partinin yeni anayasa yapmaktaki hedefinin, laik Cumhuriyeti yok etmek olduğu apaçık ortadadır.
ASLA KABUL EDİLEMEZ
Böyle bir partinin yeni bir anayasa yapması asla kabul edilemez.
** AKP “uzlaşma kültürüne” sahip değildir. 14 yıllık siyasal yaşam bunun örnekleriyle doludur.
Oysa anayasalar, toplumların birlikte yaşama sözleşmeleridir ve ancak toplumun tüm kesimleriyle uzlaşarak yapılabilirler.Toplumun diğer kesimleriyle uzlaşamayanların anayasa yapma hakları da olamaz.
** RTE tüm yetkilere sahiptir. AKP milletvekillerinin tümünün iradesine egemendir. Yani yeni bir anayasayı yapacak olan TBMM’ndeki AKP çoğunluğu bile değil, tek başına RTE’nin kendisidir. Nitekim sarayda çalışmaları başlattığını açıklamıştır.
Dünyada bir tek partinin ya da bir tek kişinin yaptığı anayasa örneği yoktur.
** AKP’nin fiili Genel Başkanı RTE ve diğer yöneticiler Anayasa’yı sürekli ihlal etmektedirler. RTE, Parlamenter sistemin askıya alındığını, fiilen başkanlık sistemine geçildiğini, bu durumun hukuksal statüye kavuşturulması gerektiğini söyleyebilmiştir.
Tarafsızlık yeminini hiçe sayarak her gün eylem, söylem ve uygulamalarıyla Anayasa’yı ihlal etmeyi sürdürmektedir.
AKP dışındaki siyasal partilere, liderlerine ve tüm karşıt görüşlülere hakaretler yağdırarak toplumun tümünü temsil etmediğini kendisi ortaya koymaktadır.
AKP’nin ileri gelenleri hemen bu söylemlerin peşinden gitmektedirler. Hatta İçişleri Bakanı Anayasa’yı tanımadığını bile ifade etmiştir.
Anayasal düzenle kavgalı böyle bir kadronun toplumun tümünü kapsayacak yeni bir anayasa yapmasına olanak var mıdır?
İşte Anayasa, yasalar ve AKP özelinden kaynaklanan bu nedenlerle diyoruz ki AKP/RTE yeni bir anayasa yapamaz. Böyle bir hakları ve yetkileri yoktur.
Yaparlarsa bunun adı anayasa olmaz; diktatörlük manifestosu olur.
Odatv.com
http://odatv.com/tbmmnin-yeni-bir-anayasa-yapma-yetkisi-yoktur-0405161200.html
This entry was posted in ANAYASA, CUMHURİYET - DEMOKRASİ - ÇAĞDAŞLIK, DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *