OSMANLI BİR HANEDANDIR, TÜRKLERİN ATASI DEĞİLDİR * *Türk karşıtlığı Fatih Sultan Mehmet zamanında başlatılmış, torunu olan Yavuz Sultan Selim döneminde ise tam bir Türk düşmanlığına dönmüştür. * Böylece, devlet örgütündeki Türkler temizlenmişler; kurucu millet Türk, kendi devletinin düşmanı gibi gösterilmiştir.

BAĞLANTILI YAZI
Uyarı+18 * TANIMADAN BİLMEDEN OSMANLI’YA HAYRAN OLANLARA TARİH DERSLERİ*
Osmanlı’da, din, ahlak mı dediniz? Alın size Osmanlı’nın arka yüzü *
https://nacikaptan.com/?p=35189

Cehaletin bilgi diye pazarlandığı bir ülkede yaşıyoruz. Halkın büyük bölümü, hatta okumuşlar bile, Osmanlı denilince bundan bir millet anlıyor. Ve Osmanlı’yı Türk sanarak onu atalarımız yerine koyuyor. 40 yıldır Osmanlı tarihi, kültürü, sanatı üzerine çalışmalar yapan birisi olarak Osmanlı gerçeğini özetliyorum:

Rıza Zelyut / 27 Nisan 2018

*Osmanlı, bir milletin adı değil, bir ailenin adıdır. “Âl-i Osman” yani Osman oğulları diye bilinen ve Söğüt bölgesinde küçük bir beylik kuran ailedir bu. Bu aile, Türk’tür yani Türk milletin bir parçasıdır.
*Türk töresinin egemen olduğu kuruluş süreci, saray teşkilatı devreye girince yavaş yavaş atılmış; yerine Sünni Şeriat anlayışı hakim olmuştur.
*Osmanlı ailesinden gelen padişahlar, Türk ailelerin de beylik isteğiyle ortaya çıkmalarını önlemek için asla Türk kızlarını eş olarak almamışlardır. Türk korkusu yüzünden, Osmanlı ailesi Türkleri devlet organının dışına atmıştır.
*Türk karşıtlığı Fatih Sultan Mehmet zamanında başlatılmış, torunu olan Yavuz Sultan Selim döneminde ise tam bir Türk düşmanlığına dönmüştür.
*Böylece, devlet örgütündeki Türkler temizlenmişler; kurucu millet Türk, kendi devletinin düşmanı gibi gösterilmiştir.
*Osmanoğlulları, Türkleri kötülemek için onları “Kızılbaş, Rafizi, Işık, Zındık, Mülhid” gibi sıfatlarla yermiştir. Ve Yavuz Sultan Selim döneminden başlayarak bunlar Celali diye kötülenip yüz binlercesi katledilmiştir.
*Bu işler Başkent İstanbul’daki Topkapı Sarayı’ndan yönetilmiştir.
*Topkapı Sarayı, Osmanlı Devleti’ni yöneten kadroların yetiştirildiği yer idi. Buradaki Enderun denilen okuldan yetiştirilenler devletin merkez ve taşra örgütlerini yönetirdi.
*İşte bu okula, Ermeni, Sırp, Bulgar, Macar, Rum, Arnavut vb… Hıristiyan kökenli milletlerin çocukları alınırken yüzyıllar boyunca 1 tane bile Türk çocuğu alınmamıştır.
İşte Osmanlı dediğimiz tabaka, bu Hıristiyan çocuklarından oluşturulan tabakadır. Şimdi soruyorum: Bunlar bizim atalarımız olabilir mi?
HEPSİ TÜRK DÜŞMANIDIR
Bizim Osmanlıcılar bilmez ama o devletin adı bile Osmanlı değildi ve “Devlet-i Âliyye” idi.
Bu devleti yöneten kadroların temel özelliği Türkleri düşman görmeleri idi. Bunların çevresindeki şairler de aynı kafadaydılar ve efendilerine hoş görünmek için Türklere demediklerini bırakmıyorlardı.
Örneğin Kanuni Sultan Süleyman’nın has şairlerinden Taşlıcalı Yahya, Türkleri “Türk-i ebter” yani soysuz Türk diye aşağılayıp şöyle yazmıştı:
“Bî-namaz idi hem yüzi kare
Düşmayince başı inmezdi yere”
(Okara yüzlü (alçak) adam namaz kılmazdı/Başı kesilip yere toprağa düşmeden de yere değmezdi)
Kendisinden 50 yıl önceki Kadimi mahlaslı saray sekreteri şair daha sertti. Bakın yazdıklarına:
“Türk’ü zannetme ki ola âdem
Türk ile oturma durma bir dem
(…)
Ser-i Etrak’i kesip hiç yime gam
Uktül-üt Türk’e velev kane ebak”
(Türk’ü sakın insan sanma/Onunla asla bir an bile bir araya gelme/Türklerin başını hiç üzülmeden kes/Baban bile olsa Türk’ü katlet.”
İşte, birilerinin atamız/dedemiz diye savunduğu Osmanlı bu…Yetmedi mi? Size bir de meşhur şair Nefi’den de örnekler verelim. Bakın Türk’ü nasıl aşağılamış:
“O faziletle bak eşek Türk’e
Asrının hâce-i efdali görünür”
(O anlayışla bak eşek Türk’e/Çağının seçkin hocası görünür.)
“Gider ol Türk-i dûnı kim dahi
Torbasında seferceli görünür”
(Uzaklaştır o aşağılık Türk’ü ki/Torbasında ayvası görünür)
“Türke Hak, çeşme-i idraki haram etmişdir
Eylese her ne kadar sözünü sihr-i helâl”
(Allah, Türk’e akıl çeşmesini haram etmiştir/ İsterse sözünü sihirle bezesin.)
Padişah hocası sayılan tarihçi Sadettin Efendi de Türk’ten söz ederken, “Etrak-ı bî-idrak” yani “akılsız/aptal Türk” demiyor muydu?
MİLLETİN AHLAKINI BOZDULAR
Buna benzer yüzlerce örnek var.
Bu Osmanlı denilen dönme-devşirme takımı, Türk milletinin ahlakını da bozdu. Osmanlı yönetici tabakası, parlak oğlanları yatak odalarına aldılar. Öyle ki kadınla cinsel ilişki aşağılanır oldu. Onlar için övücü şiirler yazdılar; içki meclislerinde bunları oynattılar. Bu zihniyetten beslenenler, günümüzde erkek çocuklarımıza tecavüzün görüldüğü vakıflara arka çıkmıyorlar mı?
Türk milletinin ahlakını bozan bu hastalıklı zihniyeti, “Osmanlıda Oğlancılık” adlı kitabımızda anlattık. Böyle bir tabakaya Türk milletinin ceddi gözüyle bakanlar ya çok cahildir ya da Türk düşmanıdır.

TÜRKLERİN ATASI OSMANLI MIDIR?

Rıza Zelyut / 01 Aralık 2019 / rizazelyut@gmail.com
Bugün ülkemizde ne kadar Türk düşmanı var ise, kendisini Türk gösterip gerçek Türklere küfrediyor. Bu sahtekârlar, kendilerini özellikle Osmanlının torunu olarak parlatıyorlar. Devletimizi kuran Kemal Atatürk’e, bu cumhuriyete, demokrasiye düşman ne kadar IŞİD zihniyetli sapkın var ise, o torbaya doluşmuş durumda…
Osmanlı düzenini eleştiren bir cümle okusalar, ağır küfürler savurup tehditler yağdırıyorlar. Ve kendilerine de ABD’ye ajanlık yaptığını, BOP’a hizmet ettiğini açık açık söyleyen gebermiş Kadir Mısıroğlu’nu örnek alıyorlar. Utanmadan, sıkılmadan “İstiklal harbinde keşke Yunan galip gelseydi!” diyen haini… Bunları yazdığımız zaman bize Rum dölü, Ermeni dölü diye küfreden sapkınlar; aslında Kadir Mısıroğlu üstünden kimin kuşağından geldiklerini de göstermiş oluyorlar.
OSMANLI BİR AİLE
Önce bu cahil takımına basit bir gerçeği öğretelim: Osmanlı, bir millet veya devlet adı değildir, bir ailenin adıdır. Aslı Od-man olan bir Yörük beyinin İnönü bölgesinde temelini attığı devlete, daha sonra Devlet-i Âliyye denilmiştir. Devletin başındaki aileye ise Âl-i Osman, yani Osmanoğulları adı verilmiştir.
Beyliğin temelini içki içerek atan Od-man (Osman) bey kuşkusuz ki Türk’tür. Ünlü, Şikari tarihinde onun Selçukluların sonra da Karamanlıların çobanı olduğunu okuyoruz. Elbette bu bilgiyi Osmanlı tarih yazıcılarında bulamazsınız… Bizden kaynağını öğrenmiş oldunuz.
ANALAR HEP HIRİSTİYAN
Osman bey, Şikari’nin de yazdığı gibi bir Yörük… Yani Türk… Gel gör ki ondan sonraki dönemde nesil karışıyor. Orhan Bey’den başlayarak Osmanlı sultanları Türk kızlarını kadın olarak saraya sokmuyorlar.

Bunun sebebini “OSMANLIDA İDAM EDİLEN ÂLİMLER/Düşünceleri Yüzünden Ölüme Gidenler” adlı kitabımda (Kripto Yayınları) açıkladım.
Osmanlı padişahları, Hıristiyan inançlı anaların elinde yetiştiriliyorlar. Büyük hakan Fatih Sultan Mehmet’in anası Sırp Kralı Curac’ın kızı Mara Despina’dır. Bu kadın Müslüman olmamıştır. Oğlu Fatih Sultan Mehmet de anasına Selanik’teki Küçük Ayasofya Kilisesi’ni satın alarak bağışlamıştır. Buna ilşkin belge Topkapı Sarayı arşivinde durmakta ve Fatih padişah orada anasının yüce bir Hıristiyan kadın olduğunu açıkça söylemektedir. Gel gör ki bizim yobaz Osmanlıcılar, Fatih’ten daha Osmanlıcı davranarak onu İsfendiyar Bey’inin kızından olma gösterirler.
Osmanlıcıların çok yücelttiği Padişah 2. Abdülhamit’in anası da Rusya Ermenisi Virjin’dir. Yani, Osmanlı ailesi, bu yönüyle Türklükten en fazla kopmuş bir ailedir.
TÜRK DÜŞMANLIĞI TEMEL
Osmanlı, Türk olarak sahneye çıkmış ama zaman içinde Türk düşmanı bir saltanat haline gelmiştir. Bu düşmanlığın sebepleri aslında ekonomiktir. Çünkü devleti kuran Türk boyları kurdukları devletten dışlanmışlar; üst üste bindirilen vergilerle acımasızca soyulmuşlardır.
Bu vahşi sistemin yaratılması için Osmanoğulları, yönetim işlerinden Türkleri atarak bunların yerine Sırp, Rum, Bulgar, Arnavut, Ermeni, Macar, Hırvat gibi Hıristiyan halkların çocuklarını yerleştirmişlerdir. Devşirme denilen bu sistem yüzünden Osmanlı, Türklükten çıkmış; Türk düşmanlığı şiddetli bir politika olarak yürütülmüştür.
Anadolu’da 200 sene boyunca kötülenmeyen Türkmen boylarının birden bire Kızılbaş ilan edilip katliama uğratılmasının sebebi işte bu devşirmeci Osmanlı düzenidir. Öyle ki bu Osmanlı, “Baban bile olsa Türk’ü katlet!” sözünü bir parola gibi kullanmıştır. Bu yüzden Türklere, “aptal Türk, densiz Türk, dinsiz Türk, eşek Türk” gibi ağır hakaretler edilmiştir. (Buna ait belgeleri derleyip Osmanlıda İdam Edilen Alimler adlı çalışmamızda ayrı bir bölüm olarak yayımladım. Başka hiçbir yerde bulunamayacak bu bölümü okumak bile Osmanlı’yı anlamak için yeterli olacaktır.)
Türk düşmanlığı yüzünden, Osmanlı Türklerin egemen olduğu Anadolu’ya bir çivi bile çakmazken Hıristiyan çoğunluğun yaşadığı balkanları köprüler, hanlar, hamamlarla bayındır hale getirmişlerdir. Meşhur Osmanlı hoşgörüsü hep Hıristiyanlara çalışmış, Türkler ise ağır zulümlerle kırılmışlardır. Ne yazık ki bugün tarihçi geçinen akademisyenler, bu acı gerçeği gizlemek için işin bu yüzünü görmezden gelmektedirler.
AHLAKSIZLIK SİSTEMİ

Peki devleti kuran Türkleri “Dinsiz-iman Türk” diye kötüleyip kılıçtan geçiren Osmanlı sistemi nasıl bir ahlak üzerinde oturuyordu? Bilinmelidir ki Devletin teslim edildiği yöneticiler Topkapı Sarayı’nda yetiştirilmekteydi. İçoğlanı denilen Hıristiyan çocuklar burada sözde Müslüman oluyorlar; erkek erkeğe bir cinsel hayatı her yana yayıyorlardı. Osmanlı saraylarında içoğlanları arasında başlayan oğlancılık (gulamparalık) zaman içinde şehrin sokaklarına taşıyordu. Öyle ki Osmanlı aydınları, erkeğin kadın kullanmasını bile aşağılıyorlar; oğlancılığı bir meziyetmiş gibi yüceltiyorlardı. Osmanlı şiiri şair Mehmet Akif’in deyişi ile baştan başa oğlancılık ve şarap kokuyordu. Bunun belgelerini de yine Osmanlı arşivlerinden çıkartarak OSMANLIDA OĞLANCILIK adlı kitabımızda ortaya koyduk.
İşte büyük Atatürk, Türk düşmanı bu kokuşmuş düzeni yıktı. Üstü ümmetçilikle örtülen Türk milletini de yeniden ortaya çıkardı. Bu büyük devrim de “Tek Parti İktidarı”nda yapıldı. O yüzden yeni Osmanlıcı gericiler, tek parti devrine saldırırlar ya…
Bana Ermeni dölü, Rum dölü diye küfredenlere gelince: Bu IŞİD militanları iyi bilsinler ki benim atam asla Osmanlı olamaz, olmadı da. Ata olarak gördüğüm kişi büyük Gök Türk Hakanlığı’nı kuran ve tarihe Türk adını armağan eden demirci Bumın Kağan’dır. Dedem İsmail usta, tarihte Orta Asyanın demircileri olarak anılan Gök Türk soyundan gelme usta bir demirci idi. Bu demirci Türkler gerçeğini merak edenlere de “TÜRK KİMLİĞİ” isimli (Kripto Yayınları) kitabımı okumalarını öneriyorum. Ne mutlu, Osmanlı gericiliğini aşıp Türklük aydınlığında buluşan Atatürkçülere…

https://www.aydinlik.com.tr/osmanlilar-turklerin-atasi-degildi-riza-zelyut-kose-yazilari-nisan-2018
https://www.yurtgazetesi.com.tr/turklerin-atasi-osmanli-midir-makale,17056.html
This entry was posted in Tarih. Bookmark the permalink.

One Response to OSMANLI BİR HANEDANDIR, TÜRKLERİN ATASI DEĞİLDİR * *Türk karşıtlığı Fatih Sultan Mehmet zamanında başlatılmış, torunu olan Yavuz Sultan Selim döneminde ise tam bir Türk düşmanlığına dönmüştür. * Böylece, devlet örgütündeki Türkler temizlenmişler; kurucu millet Türk, kendi devletinin düşmanı gibi gösterilmiştir.

  1. emin says:

    Tamemen katılıyorum.Osmanlı imp.Türkleri temsil etmemektedir.osmanlı devşirmeler tarafından yöneltilmiştir.Ali Kemal meram ın Padişah analar kitabını okumalarını tavsiye ediyorum.elinize sağlık .teşekkürler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *