SAVAŞ VE BARIŞ * Felsefe savaşlara nasıl bakıyor

Felsefe savaşlara nasıl bakıyor

Odatv.com / Sadık Usta

Savaş hakkında yazılmış en etkili kitaplardan biri Tolstoy’un “Savaş ve Barış” romanıdır. Tarihin büyük komutanlarından biri olan Napolyon Bonapart’ın yönettiği Fransız ordusu, Rusya’nın büyük bir kısmını ve hatta Moskova’yı bile işgal eder. Savaş yıllarca sürer ve büyük yıkımlara neden olur. Tolstoy’un kitabı bize sadece savaşın yarattığı yıkımı göstermez aynı zamanda bir savaşın hangi inceliklerle kazanılacağını da muazzam bir dille anlatır.

Savaş, devletler, uluslar veya sınıflar arasında (iç savaş) yürütülen örgütlü bir çatışmadır. Tolstoy da romanında, iki büyük devletin kıyasıya savaşını, iki büyük komutanın, Napolyon ve Mihail Kutuzov’un şahsında, onların güçlü ve zayıf yanlarını gözler önüne sererek anlatır. Bir savaş dehası olduğu kabul edilen Napolyon’un kendine güveni her zaman tamdır; zeki, cüretkar, enerjiktir. Fakat sonuçta hesapsız…

Rus generali Kuduzov ise yaşlı, ihtiyatlı ve tipik bir Rus köylüsü gibi ağır hareket eder. Fakat akıllı, sabırlı ve deneyimlidir.

Savaşı kimin kazandığı malumdur. Bütün Kıta Avrupa’sını ayaklarının altında çiğneyerek ilerleyen Napolyon, Rusya seferinde pek şanslı değildir. Rus savaşında büyük bir hezimete uğrayarak; ordusundan arta kalanını bir başına bırakarak ve ardına bakmadan Rusya’dan kaçarak canını zor kurtarır…

Kuşkusuz her iki komutan da savaşta strateji ve taktiğin nasıl uygulanması gerektiğini biliyorlardı. Üstelik savaş konusunda her ikisi de deneyimli komutanlardı. Fakat tarih, birine galibiyeti bahşederken diğerine unutamayacağı felaketine neden olacak bir mağlubiyet tattırmıştır.

Peki, nedir birine galibiyet diğerine mağlubiyet getiren sebepler? Birincisi, bir tarafın haksız diğerininse haklı savaş yürütmesidir. İkincisi ise kazanan tarafın sonuçta doğru bir felsefi yaklaşıma sahip olmasıdır…

FELSEFE VE STRATEJİ İLİŞKİSİ

Felsefe, çoğunlukla yanlış bilindiği gibi soyut bir bilgelik arayışı veya öylesine bir zihinsel etkinlik değildir. Aksine toplumsal sorunların ve özellikle de içinde bulunulan somut koşulların en gerçekçi analizini yapma yöntemidir. Felsefe, akla dayanan gerçekler zemininde hareket etmektir. Gerçeklikse somut bilgiye dayanır. Bilgi ihtiyaca yanıt veren somut bulgudur.

Savaşlar iki ana eksen üzerinden yürütülür: Strateji ve taktik.

Strateji, savaşın genel sürecini; taktik ise muharebenin kısa dönemini ifade eder. Strateji, aynı zamanda savaşan tarafların felsefesini de yansıtır. Stratejiyi belirleyen, savaşın felsefesidir. Bir yönüyle amaçladığınız şeyi, mevzisine girdiğiniz felsefeniz belirler.

Felsefe, sadece savaşın bütün cephelerini değil, aynı zamanda dünyayı izlemenizi, rakiplerin amaçlarını ve hareket tarzlarını da gerçekçi bir zeminde analiz etmenizi zorunlu kılar.

Stratejinizin felsefesi yanlışsa güçlü bir rüzgar sizi alıp önüne katabilir. Felsefe, bir bakıma satrançta ortaya konan akıldır. Her hamle size bir mevzi kazandırır fakat aynı zamanda her mevzi size ek bir yük de getirir. Çünkü kazanılmış her başarı, yeni bir sorumluluk ve yeni bir yük demektir. Satrancın ilerleyen süreçlerinde her yeni hamle size, eskisine oranla çok daha fazla şey kaybettirme riski de getirir. Kazandığınızı düşündüğünüz anda kaybetmeniz de olasıdır. Savaşlarda da böyledir? Sizi başarılı kılan her muharebe, risk oranını arttırdığı gibi aynı zamanda sizi yönetilemeyecek kadar karmaşık süreçlere de sokar. Kuşkusuz her başarı yönetme kabiliyetini de artırır fakat bunun derecesini felsefi birikim belirler.

Napolyon’un hezimetine neden olan durum da aslında buydu. Riskleri ancak, felsefi birikimle azaltabiliriz.

FELSEFE DÜŞÜNCEDE HİYERARŞİ DEMEKTİR

Savaşlar, özellikle de tarihin kritik savaşları, toplumsal hayatın en kırılgan anlarını yansıtırlar. Kuşkusuz bir imparatorluğun yıkılışı veya kuruluşu tek bir savaşla belirlenemez; fakat yaşanan her hezimet, aynı zamanda benimsenen felsefenin, zamanın ruhuna aykırı olup olmadığını da açığa vurur. Felsefe, olguların çıplak gözle görülemeyen ancak derinlerde yatan bin bir bağlantıyı görmeyi sağlar. Her içsel bağlantının bir mantığı vardır. O mantık, ancak felsefenin yöntemi ve aracı haline getirilirse işler; ya da işlevsel olur.

Büyük savaşları kaybedenler, küçük kuvvet oldukları için kaybetmezler; aksine büyük imkan ve kuvvetlerin karmaşık doğasına hakim olamamaktan dolayı kaybederler.

Büyük devletler çoğunlukla, kalıplara sıkışmış devasa savaş güçlerine ve bunların yaratacağı başarılara güvenirler. Ancak savaşlar, meydanlardan ziyade stratejiye yön veren felsefeyle kazanılır. Konuları, alanları, olası sorunları ve mevcut durumu birbiriyle ilişkilendirerek düşünmek; bunların birbirine olumlu ve olumsuz etkisini görmek ve süreci sabır ve disiplinle şeffaflaştırmak…

Savaş en başta, bütün alanlarda birden yürütülen genel düşünsel bir etkinliktir. Örneğin iç kamuoyunu kamplara bölen bir stratejinin başarı şansı yoktur. Halkı yanına çekmeyen, ekonomik imkanları heder eden, içte cepheyi genişletmeyen, dışta ise diplomasiyi kullanarak dostlar kazanmayan, bütün gücünü askeri olanaklara bindiren strateji, akıldan yoksun stratejidir.

Savaşta ve barışta, ama özellikle de savaşta, ekonomi, teknoloji ve lojistik alanlarda güçlü olabilirsiniz; fakat bütün bunları doğru bir amaç etrafında bütünleştirmeyen ve aynı anda etkin olmasını sağlamayan bir strateji, doğru bir felsefeden yoksun stratejidir. Her güç aynı zamanda yük demektir. Büyük güçleri yıkan, küçükleri ise büyüten temel diyalektik yasa budur.

Fransız general Beaufre şunları yazmaktadır: “Eğer geneli kucaklayan bir İdeanız, bir felsefeniz yoksa, o zaman yüzünüze karşı esen [olumsuz] rüzgardan hareket edemez hale gelirsiniz. Hatta onun peşi sıra sürüklenirsiniz. Böylece karşı tarafın felsefesinin dinamizminin insafına terk edilirsiniz.” (s.13) Eğer bütün süreci göz önüne getiren bir felsefeye sahip değilseniz, rakibinizin şah-mat eden hamlelerini göremezsiniz. Her sıkışmışlık durumundaki yeni hamle aynı zamanda, çöküş sürecini de hızlandıran son hamleler olur.

SAVAŞ VE BARIŞ – Tolstoy

SAVAŞLARIN NEDENİ

Savaş olgusu insanlığın en eski baş belalarından biridir. Gerçek anlamda savaşlar, sınıfların ve devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte var olmuşlardır. Ondan önceki çatışmalar, hem rastlantısaldı hem de zorunlu nedenlere dayanmayan kan davaları şeklinde cereyan etmekteydi. Devletlerle birlikte savaşlar planlı, amaçlı ve toplumların bütün imkanlarını harekete geçiren bir hareket tarzıyla yürütülür olmuşlardır.

Savaşların baştan itibaren amacı, ekonomik ve stratejik avantajlar elde etmek olmuştur. Rakibin ekonomik olanaklarını ele geçirmek ve onu baskı altında tutmak savaşların yegane hedefi olagelmiştir. Kuşkusuz tarihte haklı ve haksız savaşlar vardır. Haklı savaşlar savunma ve korunma amaçlıdır. Haksız savaşlar ise temelinde ekonomik çıkar ve sömürüye dayanan saldırı amacıyla yürütülmektedir.

En eski felsefi metinlerin temel konularının başında savaş sorunu gelir. Savaşların getirdiği yıkımları önlemek; ülkelerde ve dünyada barış ortamını tesis etmek birçok filozofun temel amacı olmuştur.

Savaşın önlenmesi konusunda en eski düşünceler MÖ 6. yüzyılda yaşamış olan Çinli filozoflara aittir. Bunların başında kuşkusuz Sun Tzu gelir. Sun Tzu, “Savaş Sanatı” adlı kitabında döne döne savaşın halklara felaket getirdiğini ve hatta devletlerin yok olmasına da yol açtığını vurgular. Bu yüzden Sun Tzu’ya göre “en başarılı savaş, çok fazla askeri güç kullanılmadan kazanılan savaşlardır.” Bunun için de üç önemli hamle önerir: “düşmanı zayıf düşürerek stratejisini boşa çıkarmak; düşmanın ittifak ettiği güçleri tek tek dağıtmak ve nihayet az bir güçle düşmana öldürücü darbeyi vurmak.”

Yine aynı dönemlerde yaşamış bir başka Çinli filozof Me-ti ise “Savaşa Karşı” adlı kitabında savaşı halklar açısından tam bir yıkım olarak görür. Ona göre “savaşların olmadığı ve insan sevgisinin temel alındığı bir dünya devleti kurulmalıdır.”

Savaş konusuna en çok kafa yormuş filozof ve düşünürler doğal olarak Roma İmparatorluğu döneminde yaşamış filozoflardır. Çünkü Roma İmparatorluğu tarihi, savaş tarihi demektir. Bunların başını Cicero çeker. Ona göre “savaş, devletlerin yarar sağlamak için kullandıkları rasyonel bir araçtır. Sözlü argümanların bittiği yerde savaş devreye girmektedir.” Cicero’dan sonra soruna eğilen Hıristiyan filozoflarsa kendi içlerinde ikiye bölünmüşlerdir. Bir kısım filozof, ebedi barışı gözetir ve savaşa karşı çıkarken, Hıristiyanlığın Roma’nın resmi dini olduktan sonraki filozoflar ise dinsizlere karşı yürütülen savaşları haklı ve zorunlu görmüşlerdir. Aziz Thomas’a göre “savaş, iyiliği yüceltmeli, kötülüğü ise engellemelidir.”

Savaş kuramını rasyonel bakış açısıyla değerlendirilme konusunda Nicola Makyavel’le hiç kimse yarışamaz. Ona göre savaşta vicdani ilkeye yer yoktur. Dolayısıyla haklı veya haksız savaş da yoktur, sadece çıkarlar vardır. Makyavel’e göre her savaşın gerekçesi, galibiyetten sonra kendiliğinden bulunacaktır. Savaşın haklı-haksız oluşu değil, onun kazanılması önemlidir.

Din savaşlarıyla birlikte toplumsal hasarın devasa bir boyut kazandığı 17. yüzyılda ise savaş ve barış konusu özel bir önem kazanmıştır. Savaş ve Barış Hukuku adlı eserinde savaş hukukuna özel bir önem atfeden düşünür Hugo Grotius’a göre insanlar arası ilişkilerde savaşlara hiç başvurulmamalıdır. Fakat savaşlar bir kez yürütülünce de belli bazı insani kurallara riayet edilmeli ve barbarlaşmanın önüne geçilmelidir. Aynı dönemde yaşayan Thomas Hobbes ise Leviathan adlı eserinde, savaşın doğal koşulların bir ürünü olduğunu, ancak akla sahip insanın, devletler sayesinde savaşı denetim altına aldığını vurgular.

Filozof I. Kant ise doğal koşulların bir ürünü olan devletler arası savaşları, felsefi bir ilkeyle aşmayı düşünür. Devletler, ortak bir dünya devleti şeklinde örgütlenerek kendilerini bağlayacakları yasalar üretmelidirler. Bu sayede savaşlar son bulacak ve “ebedi barış” hüküm sürecektir. Hegel ise aksine savaşı siyasal bir hamle olarak görür ki bu görüşe ünlü Prusya generali Carl von Clausewitz de katılır. Clausewitz’e göre savaş, “politikanın başka araçlarla devamından başka bir şey değildir.”

Marksist kurama göreyse savaş, temelinde ekonomik ve sınıf çıkarlarının bulunduğu politikanın başka araçlarla devamıdır. Engels’e göre insanlık tarihi aynı zamanda zor kullanmanın da tarihidir. Savaşlar ancak dünyada sınıfsız toplumun kurulmasıyla son bulacaktır. O sürece kadar savaşlar, katlanılması gereken tarihsel bir zorunluluktur.

Kısaca toparlarsak; savaş çağlar boyunca birçok düşünür ve filozofu meşgul etmiş önemli toplumsal olayların başında gelir. Bazıları savaşları, şiddet kullanmadan kazanmayı esas alırken bazıları ise onu her türlü aracı kullanarak kazanmayı önerir.

Neticede savaşların sonuçlarını, felsefenin yön verdiği strateji ve taktikler belirlemektedir.

This entry was posted in AKIL FİKİR YAZILARI, FELSEFE ve GÜZEL DEYİŞLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *