OSMANLI’YI MEHTER TAKIMI VE MUHTEŞEM SÜLEYMAN’IN HAREMİ SANANLARA OSMANLI GERÇEKLERİ *** OSMANLI DEVLETİ 1881’DE YOK EDİLMİŞTİ

15.8.2015.
Dr.Ali Nejat Ölçen

OSMANLI DEVLETİ 1881’DE YOK EDİLMİŞTİ

Ne parası, ne pulu, ne çulu ne de kul’u kalmıştı

Tarihsel bir gerçeğin altını çizmekle yetineceğim. Osmanlı devleti 1881 Muharrem Kararnamesi ile birlikte Düyunu Umumiye Yönetimi tarafından ele geçirilmiş yok edilmişti. Para basma yetkisi Osmanlının elinden alınmış, Osmanlı’nın vergi almak gibi devlet olabilmenin koşulu dahi Düyunu Umumiye’nin yönetimine geçmişti.

1881 Muharrem Kararnamesi’nin işlevi, adı konulmadan 20 yıl önce (1860) Fransız ve İngiliz sermayesi ile kurulan bir banka Osmanlı borçlarının mahsup işlerini %0.5 komisyon karşılı (madde 3) yerine getirecek, Osmanlı’nı bankayı denetleme yetkisi devam etse de yönetimine karışamayacaktı.

1863 yılında 3 Haziran günlü Ferman ile Osmanlı ülke sindeki İngiliz ve Fransız ortak sermayesiyle kurulan Osmanlı Bankası adındaki bu kuruluş, Osmanlı devletinin gelir ve giderler yönetmekle görevlendirilmiş Osmanlı’nın Maliye Nezareti (Maliye Bakanlığı) bu bankaya devredilmişti. Öylelikle Muharrem kararnamesinden önce Osmanlı devleti diye bir devlet yok edilmiş sadece iskeleti kalmıştı. Çünkü, bütçesini yönetmek görev ve yetkisi de bu yabancı bankanın eline geçmişti. Hatta 10 ilde şube açma yetkisi de tanındı. Her şube için Osmanlı 5000 altın lira ile borçlandırılacaktı.

Osmanlı devletinde Fransız Frankı, İngiliz Sterlin’i ve Venededik Taler’i ı dışında ABD doları hiç bir zaman dolaşıma girmemiştir. Neden, çünkü ABD ile dış ticaret ilişkileri başlamamıştı. Başlayamazdı çünkü Osmanlı Akdeniz’de kapalı kalmış bir kara ülkesine dönüşmüştü. (Bakınız. Ali Nejat Ölçen. Kendini Yokeden Osmanlı,2.baskı,2008,s.256-258)

Bir gerçeğin altını da çizerek konuyu sonlandıracağım:

1617-1695 yılları arasında 5 padişahın hepsi toplam 106 yıl kafes içinde yaşamaya mahkum edildiler. Bu dramın dizgesi aşa­ğıdaki gibidir:

1617-1623 arası padişah Mustafa I……………17 yıl kafeste

1640-1648 “            “        İbrahim I……………22 yıl “

1648-1687 “            “         Mehmet IV ……………5 yıl “

1687-1691 “             “         Süleyman II………….40 yıl “

1691-1695 “             “         Ahmet II…………….22 yıl “

Kafeste geçen yaşam………Toplam:………….106 Yıl “

Bu çizelge hemen her şeyi açıklıyor.

Daha sonra padişah olan Mahmut I ((1730-1754) 27 yıl; Osman III (1754-1757) 51 yıl; Mustafa III (1757-1774 ) 27 yıl; Abdulhamid I (1774-1789) 43 yıl; Selim III (1789-1807) 15 yıl; Mustafa IV (1807-1808) 18 yıl kafes içinde yaşadıktan sonra padişah ol­manın şaşkınlığı içinde, padişah oldular.

Yer yüzünde hiçbir devletin kraliyet ailesi böylesine insanlık dışı dramı yaşamamıştır. Kendisini yok oluşa sürükleyen nedenlerin arasında bu hanedan yozlaşmasının etkisi olduğunu da unutma­mak gerekir. Ömrünün bir bölümünü kafes içinde geçirmiş olan padişahlar devleti değil kendilerini bile yönetmekten yoksun düşmüşlerdi. Düyunu Umumiye’ye teslim olmanın nedenlerinden biriydi bu.(Bakınız.a.g.e,s.376)

Böyle biline,Osmanlıya özlem duyulmaya.

This entry was posted in EMPERYALİZM, SİYASİ TARİH, Tarih. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *