Daily Archives: June 26, 2015

26 Haziran 2015 Haber Gündem * Sözcü Gazetesi

Posted in Gundem, Haber, MEDYA | Leave a comment

Fısıltı! *** “Tayyip dönemi zenginlerinin gönlünde “AKP-MHP koalisyonu” yatıyor olmasına rağmen, partinin derin akilleri, “Dişimize göre çekip çevirip istediğimiz yönde oynatabileceğimiz Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir CHP tercih edilmeli”

Necati Doğru necatidogru@sozcum.com 26 Haziran 2015 Sözcü Fısıltı! Ankara’dan “fısıltı haberleri” baraj suyunun patlaması gibi akmaya başladı: Hem fıstık gibi bir yeni koalisyon hükümetimiz olacak ve hem de bu hükümetin karşısına bir yerine iki ana muhalefet partisi dikilecek. Kul istedi … Continue reading

Posted in NECATİ DOĞRU YAZILARI, Politika ve Gundem, SEÇİM - SEÇSİS, SİYASİ PARTİLER | Leave a comment

26 Haziran 2015 Haber Gündem * Yurt Gazetesi

Posted in Gundem, Haber | Leave a comment

Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn

Yılmaz Özdil yozdil@sozcu.com.tr 26 Haziran 2015 Sözcü Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn Köşkün hemen girişinde bu var. Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn. (Nedir bu derseniz… Matrakçı Nasuh’un şaheseri.) (Kanuni Sultan Süleyman 1533’te Acem seferine çıkmıştı. Matrakçı Nasuh da konaklanan yerleri resmetmişti. Toplam … Continue reading

Posted in Gundem, Haber, SİYASİ TARİH, Yılmaz Özdil | Leave a comment

26 Haziran 2015 Haber Gündem * Milliyet Gazetesi

Posted in Gundem, Haber, MEDYA | Leave a comment

Mühletvekili…*** “Ön seçimi kazanayım diye anası bellenen taze CHP milletvekilleri henüz tuvaletlerin yerini öğrenmeye çalışırken… Kontenjandan giren kaşarlılar “Türkiye’yi hükümetsiz bırakmamak için AKP ile koalisyon” diyorlar”

Bekir Coşkun bcoskun@sozcu.com.tr 26 Haziran 2015 Sözcü Mühletvekili… Cumhurbaşkanı, milletvekillerine; belli bir süre koalisyonu kuramazsan, Meclis’i feshederim seçime gidersin diyor… Mühletli yani… Bu bakımdan: Tarihe “mühletvekili” olarak geçersin… Müddet; anayasada yazılı, hükümet kurulmazsa 45 gün falan diyor… Ama mühlet, Cumhurbaşkanı’nın … Continue reading

Posted in Bekir Coşkun yazıları, Politika ve Gundem, SİYASİ PARTİLER | Leave a comment

26 Haziran 2015 Haber Gündem * Korkusuz Gazetesi

Posted in ATATURK, Gundem, Haber, MEDYA | Leave a comment

BİR BAŞKA ALİCENGİZ HİKAYELERİ * Gökçek’giller ve Mustafa Akan *** “Be­le­di­ye­den 2 mil­yar do­lar­lık iha­le alan Mus­ta­fa Akan ca­mi­ler yap­tır­ma­sın, AK­P’­ye önem­li des­tek­ler­de bu­lun­ma­sın da ne yap­sın. As­falt­lar ak­tık­ça, Mus­ta­fa Akan da ka­za­nı­yor…”

Saygı Öztürk saygi@sozcum.com 26 Haziran 2015 Sözcü Bu hikaye çok başka… Me­lih Gök­çe­k’­in oğ­lu Ah­met Gök­çek, 30 Ocak 2009’da An­ka­ra­gü­cü yö­ne­ti­mi­ne se­çil­di­ğin­de, yö­ne­ti­me gi­ren­ler­den bi­ri­si de Sö­ğüt İn­şa­at’­ın sa­hip­le­rin­den Mus­ta­fa Aka­n’­dı. İş ada­mı­dır iha­le­le­re gi­rer, iha­le­yi ka­za­nır, kay­be­der di­ye­ce­ğim o … Continue reading

Posted in SAYGI ÖZTÜRK, YANDAŞ - ÇIKARCI - YAĞCILAR, YOLSUZLUKLAR | Leave a comment

26 Haziran 2015 Haber Gündem * Cumhuriyet Gazetesi

Posted in Gundem, Haber, MEDYA | Leave a comment

Böyle zenciliğe can kurban!..*** “Bu na­sıl zen­ci­lik?..1 mil­yar do­lar­lık (ken­di ifa­de­si) 1150 oda­lı sa­ray­da otu­ru­yor…Sa­ra­y’­ın ya­nın­da ken­di­si­ne ko­nut ya­pı­lı­yor…Al­tın­da sı­ra sı­ra Mer­ce­des­ler, cip­ler…En ye­ni­sin­den, en lük­sün­den uçak em­rin­de, he­li­kop­ter­ler onu bek­li­yor…Yüz­ler­ce ko­ru­ma…”

Mehmet Türker mturker@sozcum.com 26 Haziran 2015 Sözcü Böyle zenciliğe can kurban!.. Sa­ra­y’­da­ki yu­var­lak if­tar sof­ra­sı hak­kın­da­ki tar­tış­ma­lar Tay­yip Be­y’­i si­nir­len­dir­miş, ma­li­ye­ti hak­kın­da açık­la­ma­lar ya­pı­yor… Ama ko­nu ma­sa­nın ma­li­ye­tin­den çok bü­yük­lü­ğü… Ni­te­kim sos­yal med­ya­da da bü­yük­lü­ğü ko­nu ol­du: “Sa­at aç­san bir … Continue reading

Posted in Gundem, Haber, YOLSUZLUKLAR | Leave a comment