OĞLUNUZ ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİ AMA SENELERDİR İŞ Mİ ARIYOR ??? Bayraktar’ın oğlunun 29 banka hesabı çıktı

Kasım 28, 2014
SÖZ­CÜ/AN­KA­RA

Bayraktar’ın oğlunun 29 banka hesabı çıktı

Özellikle 2013’ten itibaren hesaplarda yüklü miktarda para giriş-çıkışı olmuş.

Mec­lis So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu­’na önceki gün ifa­de ve­ren Çev­re ve Şe­hir­ci­lik es­ki Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­ta­r’­ın kü­çük oğ­lu Rah­mi Bay­rak­ta­r’­ın ban­ka he­sap­la­rı mil­let­ve­kil­le­ri­ni şo­ke et­ti. Ko­mis­yo­na ula­şan bel­ge­le­re gö­re; Er­do­ğan Bay­rak­ta­r’­ın kü­çük oğ­lu­nun ban­ka he­sap­la­rı dik­kat çe­ki­ci… Özel­lik­le 2013 yı­lın­dan iti­ba­ren Rah­mi Bay­rak­ta­r’­ın he­sap­la­rın­da çok cid­di mik­tar­da pa­ra gi­riş-çı­kış­la­rı ya­şan­dı. He­sap­lar sa­de­ce Zi­ra­at ve Ga­ran­ti Ban­ka­la­rı­’n­da açıl­mış. An­cak bu iki ban­ka­da Bayraktar’ın küçük oğlu Rah­mi Bay­rak­ta­r’­ın toplam 29 ayrı hesabı bulunuyor.

42 mil­yon li­ra­lık ar­sa

Rah­mi Bay­rak­ta­r’­ın he­sa­bı­na ba­zen do­lar, ba­zen de Türk Li­ra­sı gi­ri­şi olu­yor. Hesaplara gelen pa­ra­nın bir kıs­mı çı­kış ya­par­ken, ki­mi za­man ta­ma­mı he­sap­ta tu­tu­lu­yor. Bay­rak­tar İn­şa­at’­ın 25 Ekim 2013 ta­ri­hin­deki 42 mil­yon li­ra­lık ara­zi alı­mın­da Rah­mi Bay­rak­ta­r’­ın he­sa­bın­da­ki pa­ra kul­la­nıl­dı. Yak­la­şık 4.6 mil­yon­ liralık bö­lüm Rah­mi Bay­rak­ta­r’­ın ki­şi­sel he­sa­bın­dan şir­ke­tin 2 ça­lı­şa­nı­na ha­va­le edil­di. Ta­pu ka­yıt­la­rı­na gö­re İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde alı­nan ar­sa­da bü­yük his­se­dar 35 mil­yon li­ra öde­nen Meh­met Mu­rat Be­ya­zıt…

“Ma­sum bir ya­tı­rı­m”

Er­do­ğan Bay­rak­tar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemde kendisine ait Bayraktar İnşaat Şirketi’nin Ka­dı­köy Ko­şu­yo­lu­’n­da 42 mil­yon TL’­ye ar­sa al­dı­ğı­nı doğ­ru­la­mış­tı. Bay­rak­tar, “Be­nim kur­du­ğum ve 1994 yı­lın­dan son­ra ço­cuk­la­rı­ma bı­rak­tı­ğım şir­ket Ko­şu­yo­lu­’- n­da ar­sa al­mış onu me­se­le ya­pı­yor­lar. Çok ma­kul, çok ma­sum. Hiç­bir ver­gi su­iis­ti­ma­li yok, si­gor­ta sui­is­ti­ma­li yok. Giz­li sak­lı de­ğil ki açı­k” açık­la­ma­sı yap­mış­tı.

This entry was posted in Gundem, Haber, HUKUK-YARGI-ADALET, SİYASİ TARİH, YOLSUZLUKLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *