AKP İKTİDARI MİLLİ VASIFLI EGE ORDUSUNU KAPATIYOR ve JANDARMA YOK EDİLİYOR * Er­do­ğa­n’­ın As­ker Pla­nı

Soner Yalçın
syalcin@sozcu.com.tr
5 Haziran 2014
Sözcü

Er­do­ğa­n’­ın As­ker Pla­nı

19’un­cu yüz­yı­lın si­hir­li ya­la­nı, “me­de­ni­ye­t” idi.
20’n­ci yüz­yıl­da si­hir­li ya­lan “de­mok­ra­si­” ol­du.

Bu­gün­ler­de “de­mok­ra­tik­leş­me­” de­nin­ce he­men şüp­he du­yu­yo­rum; “a­ca­ba al­tın­da ne var?”Öy­le ya, AK­P’­nin “De­mok­ra­tik­leş­me Pa­ke­ti­”n­den en son ne çık­tı:

1) PKK’­nın öz­gü­ven­lik bi­rim­le­ri­nin böl­ge­de asa­yi­şi sağ­la­mak için yol kes­me­si vs!

2) Er­do­ğa­n’­ın ka­fa­sın­da­ki C Pla­nı; Jan­dar­ma­’yı tas­fi­ye et­mek is­te­me­si!
İki­si de sür­priz de­ğil; PKK’­nın özerk­lik ta­le­bi için­de “ye­rel gü­ven­lik bi­rim­le­ri­ni kur­ma­” is­te­ği var.

Os­lo (PKK-MİT) gö­rüş­me­sin­de Jan­dar­ma­’nın böl­ge­den çe­kil­me­si­nin ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı­ğı bi­li­ni­yor.Bu nok­ta­ya bir gün­de ge­lin­me­di…Jan­dar­ma aley­hin­de son yıl­lar­da sü­rek­li kir­li­lik pro­pa­gan­da­sı ya­pıl­dı. Ci­na­yet­le­rin al­tın­da sa­de­ce “Jan­dar­ma par­mak izi­” aran­dı. Te­rö­re kar­şı mü­ca­de­le ve­rir­ken (1984-2013 ara­sı) şe­hit dü­şen 3 bin 548 jan­dar­ma­nın adı­nı kim­se an­ma­dı.Ka­ra pro­pa­gan­da so­nu­cu şu ya­zıl­dı: “Sa­de­ce jan­dar­ma de­ğil tüm or­du İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’na bağ­lan­ma­dık­ça ger­çek de­mok­ra­si­den söz edi­le­mez.” (Eyüp Can,18.4.2009, Ra­di­kal)

De­mok­ra­si “öl­çü­tü­nü­” öğ­ren­miş ol­duk! Pe­ki…
Ca­ra­bi­ni­eri; İtal­ya Jan­dar­ma­sı­’dır.
Gen­dar­me­ri­a; Na­ci­onal;
Ar­jan­tin Jan­dar­ma­sı­’dır.
Ko­nink­lij­ke; Hol­lan­da Jan­dar­ma­sı­’dır.
Zan­dar­me­ri­a; Po­lon­ya Jan­dar­ma­sı­’dır.
Jan­dar­me­ri­a; Ro­man­ya Jan­dar­ma­sı­’dır.
Gen­dar­me­ri­e; Ka­na­da Jan­dar­ma­sı­’dır.
Ca­ra­bi­ne­ros; Şi­li Jan­dar­ma­sı­’dır.
Vnut­ren­ni­ye; Rus­ya Jan­dar­ma­sı­’dır.
Gu­ar­di­a Ci­vil; İs­pan­ya Jan­dar­ma­sı­’dır.

İs­ra­il, Hin­dis­tan, Por­te­kiz, Ma­ca­ris­tan gi­bi 56 ül­ke­de or­du­ya bağ­lı jan­dar­ma var…

1990’la­rın ba­şın­dan be­ri as­ke­ri sta­tü­lü kol­luk kuv­vet­le­ri/jan­dar­ma, Av­ru­pa gü­ven­lik güç­le­ri ara­sın­da en faz­la bü­yü­me gös­te­ren kuv­vet ol­du. 1980 ve 2000 yıl­la­rı ara­sın­da or­du per­so­ne­lin­de cid­di dü­şüş­ler ger­çek­le­şir­ken, ay­nı ül­ke­le­rin jan­dar­ma­la­rın­da yüz­de 30’la­ra ka­dar per­so­nel ar­tı­şı ger­çek­leş­ti.

20’n­ci yüz­yı­lın ikin­ci ya­rı­sın­da Ang­lo-Sak­son ül­ke­ler ta­ra­fın­dan “mo­da­sı geç­miş bir kol­luk mo­de­li­” ola­rak de­ğer­len­di­ri­len jan­dar­ma, bu­gün or­ta­ya çı­kan gü­ven­lik teh­dit­le­ri so­nu­cu pek çok dev­le­tin gün­de­mi­ne ye­ni­den gel­me­ye baş­la­dı.De­mek me­se­le baş­ka…Kir­li pro­pa­gan­da­yı bı­ra­kıp, biz ger­çek­le­re ba­ka­lım…

Hür­ri­ye­t’­in san­sü­rü

Toy­gun Atil­la Hür­ri­yet ga­ze­te­si­nin ba­şa­rı­lı mu­ha­bi­ri. Ge­çen yıl ba­şın­da Er­ge­ne­kon-Bal­yoz da­va­la­rı­nı pro­tes­to et­mek için Do­nan­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­’n­dan is­ti­fa eden Ora­mi­ral Nus­ret Gü­ner ile rö­por­taj yap­tı. Hür­ri­yet bu rö­por­ta­jı ya­yın­la­ma­dı. San­sür­le­nen söy­le­şi “Sa­kın­ca­lı Ami­ra­l” adıy­la ki­tap ola­rak çık­tı. Ora­mi­ral Gü­ner di­yor ki:

“Söz­de Bal­yoz Dar­be Pla­nı ne­de­niy­le 134 de­niz­ci­ye kar­şı 38 ka­ra­cı mah­kum ol­du. Ba­kın de­niz­de dar­be ol­maz; per­so­nel ora­nı­na gö­re en azın­dan he­sap­lar­sak 750-1500 ka­ra­cı ge­ne­ra­lin/su­ba­yın ha­pis­te ol­ma­sı ge­re­kir­di. Hem de krem ta­ba­ka­sın­dan. Bu ka­dar ka­ra­cı hap­se gir­sey­di Or­ge­ne­ral Nec­det Özel gö­rev­de ka­la­bi­lir miy­di? Ka­la­maz­dı. De­niz kuv­vet­le­ri­nin yüz­de 80’i­ni biç­ti­ler. Böy­le­ce kü­re­sel güç­ler bir taş­la bir­kaç kuş vur­du.” Bu söz­le­rin al­tı­na Jan­dar­ma tas­fi­ye­si­ni ek­le­ye­lim.“Tas­fi­ye­” di­yo­rum; bir ya­nılt­ma var; Jan­dar­ma, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’na bağ­lan­mı­yor; za­man­la lağ­ve­di­le­cek!

Bu; po­lis­siz-sav­cı­sız-ha­kim­siz-zin­dan­sız bir ope­ras­yon­dur.
Ka­ra­cı­la­rın üç­te bi­ri bi­çi­li­yor. Jan­dar­ma; 5 bin 500 su­bay, 22 bin ast­su­bay, 25 bin uz­man jan­dar­ma ça­vuş, 130 bin er-er­baş, 6 bin uz­man er­baş ile pro­fes­yo­nel kad­ro­lar­dan olu­şan 200 bin ki­şi­lik bir or­du. Bu sa­yı, 670 bin ki­şi­lik TSK’­nın üç­te bi­ri­dir.

Bağ­lan­ma yok. Çün­kü…
Jan­dar­ma za­ten İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de hiz­met ve­ri­yor. Ke­za il­ler­de va­li­nin em­rin­de.Jan­dar­ma sa­de­ce eği­tim ve ter­fi yö­nün­den TSK’­ya bağ­lıy­dı. Asıl amaç, jan­dar­ma­nın as­ke­ri ni­te­li­ği­ni or­ta­dan kal­dı­rı­la­rak, bir si­vil ge­nel mü­dür­lü­ğe dö­nüş­tür­mek: Jan­dar­ma Ge­nel Mü­dür­lü­ğü!
Pe­ki bu “si­vil­leş­me­ni­n” mak­sa­dı ne?

Bi­li­yor­su­nuz AKP, Ege Or­du­su­’nu da tas­fi­ye et­me­yi dü­şü­nü­yor.Tür­ki­ye­’nin iki “mil­li or­du­su­” var; Jan­dar­ma ve Ege Or­du­su! Çün­kü her iki­si de NA­TO kap­sa­mı dı­şın­da. Ege Or­du­su Kıb­rıs Sa­va­şı­’nın he­di­ye­si; Ba­tı am­bar­go­su ne­de­niy­le NA­TO­’dan ba­ğım­sız ola­rak 20 Tem­muz 1975’te ku­rul­du.

De­mek…
Sa­de­ce Er­ge­ne­kon-Bal­yoz ya­lan­la­rıy­la de­ğil, jan­dar­ma üze­rin­den ya­pı­lan “de­mok­ra­tik­leş­me­” ya­lan­la­rıy­la da, TSK’­nın ku­şat­ma­sı sür­dü­rü­lü­yor… Jan­dar­ma­dan son­ra sı­ra Ege Or­du­su­’na ge­le­cek… Böy­le­ce, TSK ta­ma­men tes­lim alı­na­cak…

Bu “şe­re­f” AK­P’­nin

Par­ça­la­rı bir­leş­tir­me­den “bü­yük oyu­nu­” gör­me­niz zor.AKP sa­de­ce jan­dar­ma­yı “si­vil­leş­tir­mi­yo­r”; TBMM’­ye “Sı­nır Gü­ven­li­ği Teş­ki­la­tı­” ya­sa ta­sa­rı­sı sevk et­ti. Ama­cı “sı­nır­la­rın ko­run­ma­sın­dan, sı­nır ka­pı­la­rın­da­ki gü­ven­li­ğe ka­dar so­rum­lu ola­cak ye­ni pro­fes­yo­nel sı­nır kol­lu­ğu teş­ki­la­tı­” kur­mak!

Bu “teş­ki­lat ele­man­la­rı­” sa­nı­rız dağ­dan inen PKK’­lı­lar olur!
An­la­şıl­dı; jan­dar­ma böl­ge­den ko­vu­lu­yor. Ba­kı­nız…

150 yıl ön­ce…
Bal­kan­la­r’­da ay­rı­lık­çı te­rör olay­la­rı ar­tın­ca Os­man­lı, asa­yi­şin sağ­lan­ma­sı için Jan­dar­ma­yı böl­ge­de gö­rev­len­dir­di. Ay­rı­lık­çı çe­te­le­re kar­şı ba­şa­rı ka­za­nın­ca jan­dar­ma Har­bi­ye Ne­za­re­ti­ne (Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı) bağ­lan­dı ve “U­mum Jan­dar­ma Ku­man­dan­lı­ğı­” is­mi­ni al­dı. Mev­cu­du, 40 bin­di.Ve he­men Av­ru­pa mü­da­ha­le et­ti; Bal­kan­lar­da “bar­bar­lı­k” ya­pı­lı­yor­du; “Hris­ti­yan­la­rın gü­ven­li­ği­ni sağ­la­ma­k” için, böl­ge­de­ki jan­dar­ma­yı ken­di ata­dı­ğı iki mü­şa­vir ile bir İtal­yan ge­ne­ra­lin de­ne­ti­mi­ne sok­tu! Za­ten Du­yu­nu Umu­mi­ye­’nin ken­di kol­cu­la­rı var­dı…

Evet…
Biz bu oyu­nu gör­dük, ya­şa­dık. Ye­ni­den sah­ne­ye ko­yu­yor­lar.So­nuç­ta­…
Or­hun hi­ta­be­le­ri­nin “Yar­ga­nı­”…Uy­gur­la­rın, Mo­ğol­la­rın, Al­tı­nor­du­’nun “Da­ru­ga­sı­”…Ka­ra­han­lı­la­rın, Gaz­ne­li­le­rin, Ha­rizm­şah­la­rın “Can­da­rı­”…Sel­çuk­lu­la­rın “Sur­ta­sı­”…Os­man­lı­’nın “Su­ba­şı­” (Ton­yu­kuk Ki­ta­be­si­”nin ku­zey yü­zü ikin­ci ta­şın­da­ki Sü Ba­şı)…Ve jan­dar­ma…

Hal­kın or­du­su yı­kı­lı­yor; bü­yük bir ge­le­nek ta­ri­he gö­mü­lü­yor.Türk ta­ri­hi­ne ait ne var­sa yı­kı­yor­lar.Bu “şe­re­f” sa­na ya­kı­şır AKP…

http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/soner-yalcin/er%c2%addo%c2%adga%c2%adn%c2%adin-as%c2%adker-pla%c2%adni-524767/

This entry was posted in EMPERYALİZM, Politika ve Gundem, TSK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *