AKP FETULLAHİ İŞBİRLİĞİ * ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELER * İŞBİRLİKÇİLER

Naci KAPTAN
08.Mart.2014

PARALEL DEVLET YALANI*
AKP FETULLAHİ İŞBİRLİĞİ *
ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELER *
İŞBİRLİKÇİLER*

ÖZGÜRLÜĞE HOŞGELDİN İLKER PAŞA

KUMPASLA Silivri zindanhanesinde tutsak edilen emekli Gen.Kur.Başkanı İlker Başbuğ 26 ay sonra AYM kararı ile tahliye edildi.Artık adil yargılama ile hapishanenin yolu kumpası kuranlara açılacaktır.

Onlar İktidara gelirken cemaatle protokol yaptılar, iş birliği yaptılar. Cemaat ile AKP el ele verip Türkiye’yi birlikte yönetme kararı aldılar.Devlet ve çıkarlar paylaşılırken bunu engelleyecek olan direnç noktaları kırılmalı idi.İşte bu nedenle TSK’ya ,ülke aydınlarına , yargı kurumlarına tezgah kuruldu.Tezgahın el aletlerinden birisi de Özel Yetkili Mahkemeler idi.

06 Mart 2014 Özel Yetkili Mahkemeler Türk Hukuk tarihinin kara sayfalarına gömüldü.Bu mahkemelerin özel atanmış , özel görevlendirilmiş savcı ve yargıçları,Türkiye Cumhuriyeti’nin temeliyle , TSK’nın yapısıyla oynadılar.Ülkenin en değerli kuşağının aydınlarını zindanlara koydular.Türkiye’nin geleceğini , gününü kararttılar.

Özel Yetkili Mahkemeler AKP’nin mezalim devrinin tetikçisi olarak görev yaptılar.Bu mahkemelere AKP tarafından da Özel yetili savcılar ve yargıçlar atandı.Aslında bu savcı ve yargıçların bir kısmının adaletli yargıyla olan tek bağları,Üstlerine giymiş oldukları cübbelerdi. İçi boş olan cübbeler…

Bu cübbeleri giyenlerin büyük kısmı,Hukukun adaletli üstünlüğüne gözleri ve vicdanları kapalı olan ,Laik Cumhuriyet’e , Atatürk’e , aydınlanma devrimlerine, ülkemizin aydınlarına düşmanca yetiştirilmiş olanlardı.
Onur timsali cübbeleri gimeye hakları olmayanlardı.

Üstlerinde yargıç ve savcı cübbesi olan,Ama içinde hak,hukuk,vicdan ,adalet duygusu olmayanlar ,AKP iktidarının sözde adalet bakanları tarafından köşe başlarına getirildi.Tezgahın adımları atıldı.Cübbeleri karaya bulanmış yargıç ve savcılara ,Aynı evlerden yetiştikleri dava arkadaşları da, Polis olarak katkı verdi. Yandaş medya kalemini sattı , toplumun gerçekleri öğrenmesini önledi.Penguen oldu …Tezgah işbirliğini el birliğiyle kurdular.

Bakmayın şimdi AKP’nin paralel Devlet ! yalanlarına.Cemaati , Devlet içinde besleyerek büyüten AKP’dir .Kara kilit taşlarını köşe başlarına yerleştiren,Saha temizliği yapan , kumpasın alt yapısını hazırlayan da AKP’dir.TSK’ya , ülkemizin gerçek aydınlarına tuzak kurdular.Fetullahi cemaat için Başbakanın kendisi demedi mi ;

“Ne istediler de vermedik !!! ”
Bakmayın Başbakanın şimdi ki ağlak hallerine…

Sorudur ;
Başbakan Erdoğan Cemaate neler vermiştir ?

Baş­ba­kan Er­do­ğan baş­ta ol­mak üze­re ga­ze­te­ci­le­r, ce­ma­atin son 11 yıl­da, AKP dö­ne­min­de na­sıl bü­yü­dü­ğü­nü hep iti­raf et­­ti. Bu­na açık ör­nek, iktidara yakın Ye­ni ­Şa­fak Ga­ze­te­si­’nin An­ka­ra Tem­sil­ci­si Ab­dül­ka­dir Sel­vi ol­du.

Selvi Cemaat için şöyle yazdı ;

‘En az 15 kat büyüdü’

Sel­vi, 7 Ara­lık gü­nü kö­şe­sin­de, “Er­do­ğan dö­ne­min­de Gü­len Ha­re­ke­ti en az bu­nu al­tı­nı çi­ze­rek söy­lü­yo­rum en az 15 kat bü­yü­dü. Bun­lar, bu hiz­me­tin kar­şı­lı­ğı ola­rak mı re­va gö­rül­dü? Her ope­ras­yon kar­şı­sın­da hü­kü­met ted­bir al­mak­la ye­tin­di. Da­ha bü­yük dal­gay­la yüz yü­ze kal­dı. En so­nun­da dal­ga­lar ge­lip Baş­ba­ka­na da­yan­dı. Öte­si yo­k” de­di.

Selvi’nin yazısına göre 15 kat büyüdülerse ;
Fetullahi 50 savcı ve 50 yargıç 1300 kişi oldu.
Kamu yönetiminde köşe noktalara geldiler.
Fetullahi kaymakam , vali sayısı arttı.
Kamu gücünü ellerine geçirdiklerinden tüm kamu sınavı sorularını da çaldılar.
Yandaşlarına verdiler.Kamu kurumlarına , TSK’ya sızdılar.

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan ise, 24 Ka­sım 2013’te, Rusya dönüşünde, uçak­ta ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de, “Ce­ma­atin men­sup­la­rı, en ile­ri ge­len­le­ri bu­gü­ne ka­dar Tay­yip Er­do­ğa­n’­a ne ge­tir­di­ler de Tay­yip Er­do­ğan ge­ri gön­der­di?

Ben­den ge­ri dö­nen hiç­bir şey yok­tur. Bu­na rab­bim şa­hit­tir?” di­ye ko­nuş­tu. Yi­ne Er­do­ğan, 13 Ma­yıs 2013’te, AB­D’­de Gü­len ile gö­rü­şüp gö­rüş­me­ye­ce­ği ile il­gi­li ola­rak, “Res­mi prog­ra­mı­mız­da böy­le bir şey yok. Gök­ten ne ya­ğar ki yer ka­bul et­mez, bu ay­rı ko­nu­” de­miş­ti.

‘Em­ri var mı?’

Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Arınç da 23 Ma­yıs 2013 ta­ri­hin­de Erdo­ğa­n’­ın ABD te­mas­la­rı es­na­sın­da ken­di­si­nin Gü­le­n’­e yap­tı­ğı zi­ya­ret­le il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Arınç özet­le şun­la­rı söy­le­di: “Ko­nu Ame­ri­ka olun­ca, müm­kün olur­sa Ho­ca­efen­di­’ye zi­ya­ret ya­par mı­yız di­ye gön­lüm­den ge­çir­dim. Baş­ba­ka­n’­a da git­me­den ön­ce ko­nu­yu aç­tım. Uy­gun gö­rür mü­sü­nüz de­dim. Çok mem­nun ol­du. ‘Keş­ke biz de gö­rü­şe­bil­se­k’ de­di. Biz­den ‘sev­gi­le­ri­mi ile­tin, bir em­ri olur mu, tav­si­ye­le­ri olur mu öğ­re­n’ de­di.”

‘Emniyet bağlandı’

28 Ka­sım 2013’te de AKP Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Şa­mil Tay­yar twit­te­r’­da,“Doğ­ru Ce­ma­ati bi­tir­me ka­ra­rı 2004’de alın­dı;

son­ra em­ni­yet ce­ma­ate bağ­lan­dı, der­sa­ne ve okul sa­yı­sı pat­la­dı, AKP’ye ka­pat­ma da­va­sı açıl­dı­” di­ye­rek net bir iti­raf­ta bu­lun­du.Tüm bunlar bugün söylenmekte olan Paralel devlet’in Başbakan Erdoğan tarafından Nasıl kurulduğunun belgeleridir.

İktidara gelirken cemaatle protokol yaptılar, iş birliği yaptılar.
Cemaat ile AKP el ele verip Türkiye’yi birlikte yönetme kararı aldılar.
Hoca efendi 12 yıl boyunca Pensilvanya’dan bunlara dualar etti.
‘Ayağına taş değmesin, Allah sana zeval vermesin’ dedi.
O günlerde Tayyip Erdoğan, hoca efendiyi yere göğe sığdıramıyordu.
Menfaatler çatışınca şimdi yolları ayrıldı.

Kendisi de buradan ona dualar yolluyordu. Methiyeler düzüyordu.
‘Artık ülkene dön, özledik’ diyordu. O ordan ağlıyordu, bu buradan ağlıyordu.
Göz yaşları sular seller gibi akıyordu. Hoca efendi orada dua ederken ağlıyordu.
Ne oldu. İşler şimdi değişti. Rant büyüdü. Devleti ele geçirdiler.

Artık savcılar, valiler, kaymakamlıklar, şehirler paylaşılmaya başlandı.
Ticaret büyüdü. Büyüyünce ortaklıkta sıkıntılar paylaşmada sorunlar çıkmaya başladı.
İşler kötüye gidince hoca efendinin de tarzı değişti. Dualar bedduaya dönüştü.
Daha dün ortak olan bunlar ortak kardeşler birbirine düşman oldular.
Cemaat paralel devlet ve örgüt oluverdi. Bunlar daha yeni miydi.
Aslında AKP – Fetullahi paralel Devleti seneler önce kurulmuştu.

Kumpas ABD ve AB’nin katkılarıla AKP tarafından kuruldu.
Cemaatin adamları ise Yargıç,savcı, polis , kamu yöneticisi kıyafetleriyle tetikçi oldular.

Ordunun kafeslenme planı

CIA’nın Türkiye uzmanı Henri Barkey’in, 2003’te 1 Mart tezkeresinin reddedilmesinden 25 gün sonra 26 Mart’ta Utah Üniversitesi’nde verdiği “Felaket ile Flört: Türkiye, Irak ve ABD” adlı konferansta, AKP lideriyle anlaşarak “Türk Ordusu’nu çok sıkı bir kafese kapattıklarını” söylediği ortaya çıktı.

CIA ajanı Barkey, 1 Mart tezkeresinin reddinden sonra ABD’de verdiği konferansta,
“AKP liderleriyle anlaşarak Türk Ordusu’nu kafeslediklerini” söylediği açıklandı.

Konferanstan 3 ay sonra, 4 Temmuz 2003’te Irak’ın Süleymaniye kentinde Amerikan askerleri Türk askerinin başına çuval geçirdi. Sonraki yıllarda ise Ergenekon ve Balyoz gibi soruşturmalarla çok sayıda subay tutuklanarak adeta “kafeslendi.”

Bu nasıl bir ülkedir ki ;
“Cumhuriyet’in sonu geldi” diyeni Cumhurbaşkanı,
Milliyetçiliği ayaklar altına alan laik Cumhuriyet düşmanını Başbakan yapar !!!

Umarım ki dilerim ki yaklaşan seçimlerde aklımız başımıza gelsin.

Naci KAPTAN
08.Mart.2014

This entry was posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, FAŞİZM, Fetullah Gülen, Gundem, HUKUK-YARGI-ADALET, SİYASİ TARİH. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *