19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN * YA BAĞIMSIZLIK YA ÖLÜM

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN

YA BAĞIMSIZLIK YA ÖLÜM

“1919 yılı Mayısının 19 uncu günü Samsun’a çıktım. Genel durum ve görünüş: Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu topluluk, Genel Savaşta yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda zedelenmis, koşulları ağır bir “Ateşkes Anlaşması” imzalanmış. Büyük Savaşın uzun yılları boyunca, ulus yorgun ve yoksul bir durumda.

Ulusu ve yurdu Genel Savaşa sürükleyenler, kendi başlarının kaygısına düşerek, yurttan kaçmışlar. Padişah ve Halife olan Vahdettin, soysuzlaşmış, kendini ve yalnız tahtını koruyabileceğini umduğu alçakça yollar araştırmakta. Damat Ferit Paşa’nın başkanlığındaki Hükümet, güçsüz, onursuz, korkak, yalnız padişahın isteklerine uymuş ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecek herhangi bir duruma boyun eğmiş. Ordunun elinden silâhları ve cephanesi alınmış ve alınmakta…

İtilâf devletleri, Ateşkes Anlaşması hükümlerine uymayı gerekli görmüyorlar. Birer uydurma nedenle, İtilaf donanmaları ve askerleri İstanbulda. Adana iline Fransızlar; Urfa, Maraş, Antebe İngilizler girmişler. Antalya ile Konyada İtalyan birlikleri, Merzifonla Samsunda İngiliz askerleri bulunuyor. Her yanda yabancı devletlerin subay ve memurları ve özel adamları çalışmakta. Daha sonra, sözümüze başlangıç olarak aldığımız tarihten dört gün önce, 15 mayıs 1919 da İtilaf devletlerinin uygun bulmasıyla Yunan ordusu İzmire çıkarılıyor.

Bundan başka, yurdun dört bir bucağında Hıristiyan azınlıklar, gizli, açık, özel istek ve amaçlarının elde edilmesine, devletin bir an önce çökmesine çalışıyorlar.
………………..

Son sözlerimi özellikle memleketimizin gençliğine yöneltmek istiyorum.

Gençler !
Cesaretimizi artıran ve sürdüren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfanla, insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.

Ey yükselen yeni nesil ! ..
Gelecek sizindir.
Cumhuriyeti biz kurduk.
Onu yüceltecek yaşatacak olan sizsiniz…”

(Nutuk’tan )

VE BUGÜN İŞBİRLİKÇİLER YİNE İŞBAŞINDA

Naci Kaptan

19 MAYIS ATATÜRK’ÜN DOĞUM GÜNÜ….

Tarihçi- Gazeteci- Gazi Lisesi Tarih Öğretmeni, Harpokulu İnkilâp Tarihi Öğretim Görevlisi , 1 Haziran 1972’de vefat eden Enver Behnan Şapolyo’nun kaleme aldığı ” Atatürk’ün Doğum Günü ” yazısını ekte sunuyorum.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
ATATÜRK’ÜN DOĞUM GÜNÜ : 19 MAYIS

Enver Behnan Şapolyo

Atatürk’ün sevdiği günlerden biri 19 Mayıs’dır. O, bu günü bir uğur, Türk milletinin kurtuluş günü­nün başlangıcı olarak al­mıştır. Esasen O’nun ha­yatında 9 rakamı pek çok­tur. Hayatının en önemli günleri 9 rakamına raslamıştır. 19 Mayıs 1919 da Samsun’a ayak bastığı gün yaşı da 39 dur. Kendisine 9. uncu Kolordu Kıtası müfettişliği verilmiş idi. 29 Ekim de yeni kurulan devletin Cumhurreisi ol­muştu. Hayata gözlerini yumduğu zaman saat 9 u beş geçiyordu.

1932 Temmuz ayında A­tatürk, ilk Tarih Kongresi üyelerine Marmara köş­künde bir ziyafet vermiş­ti. Hocam Hakkı Tarık, A­tatürk’e:

– Paşam, Enver Beh­nan üyelere sizin Ankara’ya gelişinizi anlattı. dedi. Atatürk benimle alakadar oldu. Bazı şeyler sordu, ben de bazı olayları kendi­sine sormak cesaretini buldum, lutffettiler; Bir aralık yanımıza tıknazca bir zat geldi. Halkevi baş­kanlarından imiş… Paşa­ya

– Paşam hangi günde, hangi ayda doğdunuz? Bunu lütfeder misiniz? de­di

Bu soru üzerine Ata­türk’ün rengi değişti, si­nirlendi. Fakat bu saf adama birşey söylemek istemedi. Doğum gününün kutlanmasmı istemiyordu. Çünki Padişahların doğum günü (Veleti Hazreti Pa­dişah ) adı ile donanma yapılır; şehirlerde, geceleri de eğlenceler tertip edilirdi. O, Mustafa Kemal ki, padişahlığı kaldırmış, şimdi onlar gibi doğum günü bayramı mı? Yaptıracaktı. Bu imkansızdı. Buna pek çok kızdı, fakat bir şey söylemedi. Ani olarak O mavi gözlerini bana dikti.Hırslı görünüyordu. Ben, bir suç işlemiş gibi, içim­den sarsıldım ve toparlan­dım, Atatürk, sert ve ani olarak:

– Ben ne zaman doğ­dum? diye sordu.

Ben Ata’nın kardeşi değildim, sınıf ar­kadaşı veya yaşıtı da de­ğildim. Bu soruşta bir ma­na aradım. O anda zamanda aklıma Nutkun birinci sayfasındaki «19 Mayıs 1919 da Samsun’a çık­dım.» cümlesi belirdi. Bir hazır ol vaziyeti alarak:

– 19 Mayıs 1919 da doğdunuz Paşa Hazretleri! dedim. Bu cevap Ata’nın gerilen yüz hatlarının yu­muşamasına yetti. O zata dönerek:

– İşte ben O gün doğdum diyerek 19 Mayıs’ın kutlanmasını işaret etmiş oldular.

Hiçbir yerede yayımlanmamış bir vesikayı ÖNASYA’dan canlandıralım :

Tarih: 10 Kasım 1936 :

Riyaseti Cumhur Umumi Katipliğine :

“İngiltere Maslahatgüzarı Mr. Morgan Vekaletimize müracaat ederek Reisicumhur’un yemi velâdeti (doğum günü) münasebeti ile İngiltere Kralı VIII. Edward tarafından hususi ve samimi bir teb­rik telgrafı çekileceğini söylemiş ve Atatürk’ün doğum tarihinin bildiril­mesini rica etmiştir.Keyfiyeti arz eder ve İngiltere Büyük Elçiliğin­ce talep edilen malumatın tensip buyrulduğu takdir­de iş’ arına müsaadelerinizi rica eylerim.”

Hariciye Vekili namına.
imza

İngiltere Kralı VIII. Ed­ward’ın bu samimi arzusu Atatürk’e bildirildi. O bü­yük adam, dört yıl önce bana söylediği «Işte ben o, gün doğdum.» dediği 19 Mayıs tarihini bildirmiş­tir.

Riyaset Umumi Katip­liğinden Ingiltere’ye 12 Kasım 1936 tarihinde şu cevap verildi.

Atatürk’ün doğum tarihi 19 Mayıs 1881’dir…

İşte, Atatürk, doğum ta­rihini 19 Mayıs olarak bu şekilde bildirmiştir. 19 Mayıs’da «Gençlik Bay­ramı» kabul ederek, doğu­munun bu bayramda kut­lanmasını; anılmasını ar­zu ettikleri anlaşılmakta­dır.

Atatürk’ün doğum tari­hini annesi Zübeyde Ha­mmdan sorup tesbit etti­ğim tarih ise: 23 Aralık 1880 ‘dir. Rumi doğum tarihi de 1296’ dır.

İşte bu yıl da kutladığımız 19 Mayıs bay­ramı dolayısıyle Atatürk’e ait bir anıyı anmış olduk.

Enver Behnan Şapolyo, Atatürk’ün Doğum Günü : 19 Mayıs,Önasya Mecmuası, Yıl. 2, Sayı.21, Mayıs 1967, Şafak Matbaası, Ankara 1967, s. 4-5.

This entry was posted in ATATURK, DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *