Amerikan emperyalist gangsterizmi ve Küba

Amerikan emperyalist gangsterizmi ve Küba

BİRGÜN – Ajamu Baraka – 26.06.2023
Kaynak: Black Agenda Report
Çeviren: Umut Deniz AYDIN

ABD’nin 60 yıldır Küba’yı terörü desteklemekle suçlamasına, ambargo uygulamasına rağmen halkın temel insan haklarına erişimini sağlama taahhüdü asla sarsılmadı. Ama bu güçlerin suçlanarak yenilemeyeceğini de biliyoruz. Kuzeydeki gangsterleri yenmek istiyorsak verilmesi gereken mücadeleden kaçınamayız.
Ajamu Baraka’nın ifadesi: ABD Emperyalizmi Uluslararası Halk Mahkemesi 10 Haziran 2023 Merriam-Webster sözlüğü, Haydut Devlet’i “uluslararası hukuku ihlal ettiği ve diğer ulusların güvenliğine tehdit oluşturduğu düşünülen bir ulus veya devlet” olarak tanımlar. Bu basit ve düzgün tanım, yalnızca Küba ile ABD arasındaki ilişkinin karakterini değil, aynı zamanda ABD’nin 1945’teki ikinci emperyalist savaşın sonunda küresel bir güç olarak yükselişinden bu yana bölgemizin ve dünyanın uluslarına ve halklarına yönelik politikalarının karakterini de mükemmel bir şekilde yansıtıyor. 1945’ten bu yana geçen dönemde ABD politikalarının çoğunun esas amacı neydi? Gelişmekte olan ülkeleri kontrol yörüngesine dâhil ederek Güney’de otantik dekolonizasyonu önlemek.
Bu jeostratejik hedef, ABD’nin Küba’daki devrime tepkisini şekillendirdi. ABD, 1950’lerin sonunda ve 1960’ların başında küresel bir emperyalist güç olarak konsolide olurken dış politikasının iki yönü vardı: Birincisi, hegemonik kontrolün ana aracı olarak yıkıcılığı ve askeri gücü kullanması. İkincisi ise komünizme karşı akıldışı korkusu.
Bu iki yönün diyalektik ilişkisi, özellikle de ABD politikalarını esas olarak şekillendirenin komünizm korkusu olduğunu anlarsak, bu dönemde ABD tarafından kurumsal ve askeri şiddetin ağır ve çoğu zaman ters etki yaratan konuşlandırılmasını açıklar. Küba ve diğer örnekler söz konusu olduğunda, ABD’nin Küba Devrimi’nin neden olduğu kontrol edilemez bir radikalleşme olarak tanımlayabileceği şeye karşı hafifletmek için kullanılabilecek potansiyel olarak zorlayıcı önlemlerin çeşitliliği, ABD’deki politikacıların devrime saldırmak için aldıkları kararlarla önlendi.
Bu yıkım ve şiddet hikâyesi iyi belgelenmiştir ve bugün kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.
Kısa açıklamalarımda, Küba’nın anlamının bir analizini, Amerika Birleşik Devletleri olarak bilinen bölgede bulunan radikal, sömürgecilik karşıtı, anti-emperyalist Afrika devrimci hareketinin perspektifinden paylaşmak istiyorum.
İlk nokta: Bundan eminiz ABD’nin önde gelen küresel emperyalist gücünden kaynaklanan hegemonik yıkım, uluslararası güçler dengesinde küresel olarak ABD ve Avrupalı sömürgeci güçlerden, özellikle de bölgemizden uzaklaşan çarpıcı bir değişim olana kadar asla sona ermeyecektir.
Küba’nın gezegendeki bir numaralı terörist devlet tarafından inşa edilen sözde terörist devletler listesine dâhil edilmesi rasyonel ve şaşırtıcı olmayan bir gelişmedir. ABD emperyalizminin perspektifinden bakıldığında, Küba Devrimi’nin hayatta kalması varoluşsal bir tehdidi temsil etmekte. Küba’nın, Kolombiya Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile Kolombiya devleti arasında, Trump yönetiminin Küba’yı yeniden kötü şöhretli listesine koymasıyla sonuçlanan barış görüşmelerinin ilk turunda garantör devlet olarak oynadığı rol, emperyalizmin nesnel çıkarlarını ve niyetlerini gözler önüne seriyor. ABD Küba’yı listeden çıkardığında ve bir uzlaşma sürecine dâhil olmuş gibi davrandığında bile, amaç o zaman da şimdi olduğu gibi Küba projesinin bitmesi ve nihai yıkımıydı. Tek fark, uygulanan strateji olmuş oldu.

Ulusal Ağ Küba 2022 Sonbahar Toplantısı’nda, Küba’nın BM Büyükelçisi Yuri Gala López, Terörizme Sponsor Devlet tanımlasının ABD ablukasını nasıl yoğunlaştırdığını açıklıyor.
İkinci nokta: Demokrasi
Her ulus, devlet ve halk, demokrasi ve yönetim konusuna nasıl yaklaştıklarını kendileri belirleme hakkına sahiptir. Sosyalist demokrasi, ABD’deki ve kapitalist dünya genelindeki sahte, süreç odaklı, dar burjuva demokrasilerine benzemez ve benzememelidir.
Küba, bu düşmancıl küresel ortamda sosyalist inşanın zorluklarına uygun demokrasi biçimleri geliştirmemiş olsaydı, hayatta kalamazdı. Devrimi Savunma Komiteleri’nden işçi oluşumlarına kadar, işçi parlamentosu özel dönemeçlerde, kitlelerin demokratik katılımı, devrimin gelişen maddi ve ideolojik koşullarına göre şekillendi. Halk iktidarının bu özel yapıları, devam eden ambargodan ve Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku’nda sosyalizmin terk edilmesinden doğan özel durumda alternatif bir toplumsal üretim ve dağıtım rejimi altında ekonominin göreceli istikrarını sağladı.
Küba sadece hayatta kalmadı, aynı zamanda bunu onurlu bir şekilde yaptı, halk merkezli insan haklarına bağlılığını sürdürdü ve yüksek yaşam beklentisini sağladı. Düşük oranda bebek ölümleri, sağlık ve eğitime erişim oldukça yüksek.
Demokrasi halktan doğar; aslında halkın egemenliğidir. Seçmenin yüzde 75’inden fazlası bu yıl Meclis seçimlerine katıldı, bu oran ABD ile karşılaştırıldığında fark ortada. Aynı zamanda, ABD’nin Helms-Burton Yasası gibi Küba’nın demokratik süreçlerini, ABD’nin bir demokrasi olduğu yönündeki yanlış propagandayla, 2014’te belgelenen bir sahtekarlıkla uyumlu olarak yürütmesini talep eden yasayı geçirmesinin saçmalığını da ortaya koyuyor.
ABD’de özel sektör ve devlet, bilgiye serbest erişimi kısıtlamak için işbirliği yaparken, Küba’dan “Küba halkının kendilerini özgürce ifade etme haklarını” garanti eden bir sistem geliştirmesini talep etmesi, ABD’de sadece zenginlerin kimin aday olup kimin seçimleri kazanacağını gerçekten belirlediği halde, Küba’nın özgür ve adil seçimler yapması yönündeki talepleri kadar gülünçtür.
Üçüncü nokta: Halk merkezli insan hakları
Devrimi baltalamaya yönelik 60 yılı aşkın girişimlere rağmen, Küba halkının temel insan haklarına; sağlık, gıda, eğitim ve barınmaya erişimini sağlama taahhüdü asla sarsılmadı. Sosyal adalet, katılımcı demokrasi ve kendi kaderini tayin hakkı, medeni ve siyasi haklar ile ekonomik, sosyal ve kültürel hakları kolektif ve bireysel haklar çerçevesinde birleştiren ilkelerle oldu. Bu ilkeler, çerçevesini liberal, yasalcı, devlet merkezli, bireyci, Batılı burjuva insan hakları çerçevesinden ayırmıştır. Küba’nın kişi başına sağlık harcamasının ABD’nin yüzde dördünü harcadığı açık bir örnektir. Buna rağmen ortalama yaşam beklentisinin aynı olması ve Küba’nın daha düşük bebek ölüm oranına sahip olması, ABD’nin neden bu modelin silinmesini istediğinin bir başka örneğidir. Bunu, Covid19 salgını sırasında on binlerce Afro-Amerikalının yeterli sağlık hizmetine erişemediği için ölmesiyle sonuçlanan soykırımsal olarak tanımlanabilecek saldırıya maruz kalan ABD’deki Afrikalıların kötü durumuyla karşılaştırın; bu, sömürgeci ihmal ve topluluklarımızın endüstriyel olarak hedef alınması nedeniyle toplumumuzda zaten zor durumda olduğumuz sağlık koşullarını daha da kötüleştirdi.
Dördüncü nokta: Irk ve beyaz üstünlüğü
“Küba halkı, Afrika halklarının kalbinde özel bir yere sahiptir. Kübalı enternasyonalistler, Afrika’nın bağımsızlığına, özgürlüğüne ve adaletine, ilkeli ve özverili karakteriyle benzersiz katkılarda bulunmuşlardır. Kübalılar bölgemize doktor, öğretmen, asker, tarım uzmanı olarak geldiler ama asla sömürgeci olarak gelmediler. Sömürgeciliğe, gelişmemişliğe ve Apartheid’e karşı mücadelede bizimle aynı siperleri paylaştılar.” – Nelson Mandela
Irk sorununa Afrikalı radikal yaklaşım soyut değildir. İnsanların kafasında ne olduğuyla ve birinin bizden hoşlanıp hoşlanmaması ile ilgilenmiyoruz. Kurumsal beyaz iktidarın gücüyle ve sömürgeci/kapitalist tekelci egemenliğin bugünüyle yüzleşmeye kararlıyız.
Beyaz üstünlükçü ideolojinin hem Avrupa’daki sömürgeci/kapitalist baskıyı rasyonelleştirmek hem de sömürgeci özneler ile işçi sınıfının kafasını karıştırmak ve bölmek için etkili bir silah olarak kullanıldığının farkındayız.
Dahası, Batılı radikal düşüncenin, Küba’da ve diğer devrimci projelerde siyasi hatalara yol açan beyaz üstünlüğünün tüm karmaşık ifadelerini anlamak için teorik çerçevelerinin yetersiz kaldığını kabul ediyoruz. Yine de Küba projesinin aleyhtarları Küba’da ırkçılığa karşı devam eden mücadeleyi zayıflatmaya çalışırken, Küba’nın yanında duran Afrikalı devrimciler, ırkın ve beyaz üstünlüğünün ancak pratik yollarla yenileceğini iddia ediyorlar.
Küba’daki devrimci sürecin en başından beri, ABD Siyah Kurtuluş Hareketi’nin unsurları, süreçle yakın bir ilişki içindeydi. 1959’da iktidarın ele geçirilmesinin ilk aylarında, Afro-Amerikalı devrimciler, gazeteciler, işçi liderleri, kongre üyeleri Küba’ya gitti. ABD’deki Afrikalılar, Küba’daki olaylar hakkında bilgilendirildi ve devrimi memnuniyetle karşıladı. Fidel Castro, Birleşmiş Milletler’e katılmak için New York’a gittiğinde, ABD yönetimi, Castro’nun resmi otellere erişimini engellemeye çalışarak ev sahibi anlaşmalarını ihlal etti. Ancak Black Harlem, Küba heyetine olumlu yanıt verdi. Fidel Castro ve Malcom X’in ünlü toplantısı da dâhil olmak üzere çeşitli Afrikalı liderlerle bir araya geldiği Hotel Teresa’da Harlem’de kalmaya teşvik etti. Bu yakın ilişkiler devam etti. Küba, 1984’te Siyah Kurtuluş Ordusu üyesi Assata Shakur da dahil olmak üzere ABD’deki hareketimizin bir dizi üyesine siyasi sığınma hakkı verdi. Küba halkının Afrika için kanlarını dökerek beyaz üstünlük yapılarını yenme konusundaki somut taahhüdüne işaret ediyoruz.
Küba’nın Güney Afrika’daki Apartheid rejimine karşı mücadeledeki kapsamlı ve belirleyici rolü, baskın Batı söylem ve anlatılarında marjinalleştirilmiştir. Yaptığı kritik katkı sık sık göz ardı edilmekle kalmaz, aynı zamanda neredeyse hiç gerçekleşmemiş gibi muamele görür. Bununla birlikte, mücadelemiz için, Küba’nın Afrika’nın kurtuluşu davasında yaptığı fedakarlıkları Afrikalıların yeni nesillerine asla unutturmayacağız. Onları, Angola hükümetinden gelen doğrudan ve acil bir talebe yanıt olarak Operación Carlota hakkında bilgilendirdik ve Güney Afrika’nın sömürgecilik karşıtı ve ulusal kurtuluş mücadelesinde büyük bir gelişmeyi temsil eden Güney Afrika askeri güçlerinin yenilgisinde önemli bir unsur olarak önemlerini bildirdik.
Operación Carlota, 330 binden fazla Kübalının hizmet ettiği ve binlercesinin Afrika’nın kurtuluşu için nihai fedakârlığı yaptığı 15 yıllık bir mücadeleydi.
Bizim için ırkın ve beyaz üstünlüğünün yapılarının ortadan kaldırılmasına olan bağlılığınızı bu şekilde gösteriyorsunuz!
Sonuç: Bu halk mahkemesinin kararı ne olmalı?
Önümüzdeki birkaç gün içindeki ezici kanıtlar, Küba’nın ve dolayısıyla bölgemizin ve dünyanın, ABD/AB/NATO Egemenlik Ekseni’nin örgütlü gangsterliğine maruz kalmaya devam ettiğini doğrulayacaktır.
Ama aynı zamanda bu güçlerin suçlanarak yenilemeyeceğini de biliyoruz. Bilge biri bir keresinde maddi gücün ancak maddi güç tarafından yenilgiye uğratılabileceğini söylemişti.
Kuzeydeki gangsterleri yenmek istiyorsak verilmesi gereken kaçınılmaz mücadeleden kaçınamayız. ABD, çatışma, yıkıcılık ve doğrudan askeri müdahale stratejilerini hiçbir zaman gizlemedi.
Bölgemizdeki ABD egemenliğini yeniden tesis etme hedefi, bölgede önde gelen sol projelerin (Venezüella, Nikaragua ve Küba) yıkılmasını ve kontrol edilmesini gerektiriyor.
ABD’nin ulusal egemenlik ilkesini ve devletlerin eşitliğini destekleme konusunda kesinlikle hiçbir taahhüdü yoktur, çünkü ABD, bölgemizin kendi arka bahçesi olduğuna ve bölgemizdeki hükümetlerin politikalarının ve ekonomilerinin Washington tarafından tanımlanması gerektiğine inanıyor.
Ambargoyu nasıl yeneriz? ABD emperyalizmini yenilgiye uğratarak, ABD’yi bölgemizden çıkararak, SOUTHCOM’u (Amerikan ordusunun Orta ve Güney Amerika’dan sorumlu birimi) kapatarak, ulusal kurtuluş için sömürgecilik karşıtı savaşı kazanarak.
Bu nedenle Barış İçin Siyah İttifakı, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu’nun (CELAC) 2014 yılında Küba’nın Havana kentinde bölgemizi bir “Barış Bölgesi” haline getirme çağrısını gerçeğe dönüştürmek için bölgenin dört bir yanından örgütlerle bir kampanya yürütüyor. Amerika kıtasında bir “Barış Bölgesi” fikri üzerinde farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.
Deklarasyondan alıntı:
Barış Bölgesi’ni inşa etmek, Amerika’da ulusal egemenlik, eşit haklar ve halkların kendi kaderini tayin hakkı ilkelerini gözeterek Halk Merkezli İnsan Haklarına öncelik vermek anlamına gelir. Bu, yabancı askeri varlığın ve üslerin yanı sıra bölgesel militarizasyonun tüm yapı ve uygulamalarının sona erdirilmesini gerektirir. Barış Bölgesi’nin diğer önemli gereklilikleri ise ABD ve NATO’nun yanı sıra Çekirdek Grup, Birleşmiş Milletler, Birleşik Devletler Güvenlik Ajansı, Uluslararası Kalkınma (USAID) ve Amerikan Devletleri Örgütü’nün (OAS) yumuşak güç emperyalist projelerini besleyen hayırseverlik ve demokrasi güdümlü yalanlarının ifşa edilmesi. Batı’nın dikte ettiği demokrasi ve “insan hakları” ideolojik desteklerden öteye gitmemelidir.
Nihayet:
… Dünyanın güneyindeki milyonlarca insan ve Kuzey ülkelerindeki sömürgeleştirilmiş, bastırılmış işçi sınıfı arasında, Küba ve projesi savunulacak ve sosyalizm çağrısı ve mücadelesi ise devam edecektir. Yol ayrımını görüyoruz. Bu ayrım her zaman sömürgeci-kapitalist Kuzey’in barbarlığı ile Güney’den ortaya çıkan insani özgürlük ve dönüşüm arasında olagelmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ulusal olarak ezilen ve sömürülen Afrika halkları için, devrimin ortaya çıktığı Güney halklarının yanındayız. Küba’yı savunacağız, Venezüella’yı destekleyeceğiz, Kuzey Kore’nin egemenliğine saygı duyulmasını talep edeceğiz, küresel militarizasyona karşı mücadele edeceğiz ve ABD ve Batı emperyalizmine tereddüt etmeden, mazeretsiz karşı çıkacağız. Düşmanımızı biliyoruz, çünkü 1492’den beri onu yakından ve kişisel olarak görüyoruz.
Bu yüzden bugün hâlâ diyoruz ki:
Bütün iktidar halka.
Ve devrimci ilkelerimizde, bize yöneltilen yıkıcı iktidar ne olursa olsun, var olacağını söylemeye devam ediyoruz. Uzlaşmak yok, geri çekilmek yok!
This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *