D E M O K R A T İ K   A T A T Ü R K Ç Ü L Ü K * Atatürk’ün söylev ve demeçleri incelendiği zaman birbiriyle çelişmeyen ama birbirini tamamlayan görüşler geliştirmeğe çalıştığı  anlaşılmaktadır . Siyasetin tam göbeğinde  her gün çeşitli olaylar ile boğuşurken bile genel doğrularını ve yönlerini korumağa çalışmış,hiçbir zaman bunları geride bırakarak farklı çizgilerde yaklaşımlar ortaya koymamıştır

ANKARA  KALESİ / Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

D E M O K R A T İ K   A T A T Ü R K Ç Ü L Ü K


BÖLÜM I
Atatürk’ün eseri olan Türkiye Cumhuriyeti  yüzüncü yılına yaklaşırken , eskiden olduğu gibi gene  Atatürkçülük tartışmaları ile  uğraşmakta  ve her geçen gün ortaya çıkan yeni durumlarda  Atatürk yaşasaydı şöyle davranırdı , ya da Atatürk böyle yapardı gibi ahkam kesmeler sürüp gitmekte ,Türk toplumunun bütün fertleri bir türlü ortak bir Atatürkçülük üzerinde anlaşmaya varamamaktadır . Büyük Atatürk’ün söylev ve demeçleri tek tek incelendiği zaman , hemen hemen her konuda bir devlet adamı olarak duygu ve düşüncelerini ifade ettiği görülmekte ,bir ulus devlet kurucusu  önder olarak ,Türk ulusuna her alanda  gerçekleri söyleyerek  yön göstermeğe çalışmıştır .
Durum ve koşullara göre değişen ortamlarda farklı görüşlerini dile getirmekten çekinmeyen Mustafa Kemal ,bir siyaset ve devlet adamı olarak  görüşlerini her fırsatta ifade ederek , Türkiye’de bir ulusal bilincin  üst düzeyde oluşmasına   çaba göstermiştir .Bu nedenle , düşüncelerini ifade etmekten çekinmeyerek , dünyaya Türkiye’den  ,ya da başkent Ankara’dan bakışın yansımalarını  kendi ulusu ile paylaşmağa çalışmıştır . Çok okuyan bir siyasetçi olarak , çeşitli kaynaklardan  öğrendiklerini ve bilgilerini  ,Türk kamuoyu ile paylaşmağa öncelik vermiştir .
Atatürk’ün söylev ve demeçleri incelendiği zaman birbiriyle çelişmeyen ama birbirini tamamlayan görüşler geliştirmeğe çalıştığı  anlaşılmaktadır . Siyasetin tam göbeğinde  her gün çeşitli olaylar ile boğuşurken bile genel doğrularını ve yönlerini korumağa çalışmış,hiçbir zaman bunları geride bırakarak farklı çizgilerde yaklaşımlar ortaya koymamıştır .Yaşanan anın ve içinde bulunulan koşulların getirmiş olduğu farklı durumlarda bile , Atatürk’ün  kendisiyle çelişmediği görülmekte ve bu doğrultuda  inançlı ve kararlı bir  tutum ile gerçeklerle yüz yüze gelerek  söylev ve demeçlerini sürdürmüştür .
Atatürk ile ilgili bütün kayıtlar ,belgeler ve dokümanların yayınlanmış olduğu  bu aşamada , Türk devletinin kurucusunun bütün sözleri yeniden didik didik edilerek ,Atatürk’e saldırı için bazı karşıt merkezler ellerinden geleni yapacaktır . Ne var ki , aradan uzun yıllar geçmesine rağmen ,Atatürk’ün  söz ve yazılarının belirli bir bütünlük oluşturduğu gözlemlenmekte ve bu bütünlük içinde de ortaya izlenen çizginin tutarlılığı çıkmaktadır . İmparatorluğun yıkılma döneminde asker olarak orduda görev yapan bu büyük önder  , cihan savaşı sonrasında bir de ulusal kurtuluş savaşı vererek  bütün dünyayı şaşırtmış ve  batının büyük emperyalistlerine meydan okuyarak , geleceğe dönük genç bir cumhuriyet  rejimi kurmuştur .
Yaşamının her döneminde çeşitli yazıları ve sözleri ile geriye büyük bir malzeme bırakmış olan Mustafa Kemal’in  bıraktıkları ,yeni nesiller için büyük bir  miras olarak Türk gençliğine yön göstermektedir . Devletin kuruluşunda ,kurucu önder tarafından oluşturulan  ulusal çizgi  ;hem Türk gençliği  ,hem de Türk ulusu için büyük bir anlam taşımakta ,ülkenin birliği ve bütünlüğünün korunabilmesi  , devletin güçlü bir biçimde varlığını  sürdürerek yoluna  devam edebilmesi açısından , uyulması gereken tutum ve davranışlar ile ,çeşitli   hukuk ve ahlak kurallarının büyük önderin  büyük bir mirası olarak her geçen gün daha fazla anlam kazanmaktadır .

BÖLÜM II
Atatürk’ün söylev ve demeçleri , Atatürk’ten sonraki dönemlerde izlenecek yol ve yöntemlerin belirlenebilmesi açısından önem kazanmıştır . Atatürk yaşarken , onun  yönetimi altında bir araya gelebilen Türk ulusu ,Ata’sını yitirdiği zaman öksüz kalmış,büyük bir boşluğa sürüklenmiş ama  daha sonra toparlanarak , büyük önderin izinden yürümeğe karar vermiştir .
Atatürk varken , Atatürkçülük diye bir akım ya da düşünce biçimi yoktu ,Atatürkçülük  Ata’nın  yitirilmesinden sonra bir ulusal akım olarak çıkmıştır .   Türk ulusu  ,devletini kuran  Atatürk’ü yitirdiği andan itibaren ,O’nun izinden gitmeğe başlamış ,Atatürk’ten geri kalan yazılı malzeme ve belgeler Atatürk ile ilgili  arşiv kaynakları olarak , ülkenin önde gelen kamu kurumları tarafından incelenerek  ve üzerlerinde bilimsel çalışmalar yapılarak  , gelecek kuşaklara daha sistemli bir Atatürk birikiminin yansımasına çalışılmıştır . Başta Türk  Tarih Kurumu olmak üzere , Türk Dil Kurumu , Ankara ve İstanbul Üniversiteleri  ve diğer bilimsel kuruluşlar Atatürk’ten Türk ulusuna  kalan  tarihsel birikimin iyi bir değerlendirmesini yaparak , Türk ulusunun gelecekte de Ata’sının izinden gitmesi için çaba göstermişlerdir .
Böylece , devletin resmi kurumları ile ülkenin önde gelen kamu kurumları  , devlet kurucusu öndere sahip çıkarak ,O’nun bıraktığı yerde O’nun izinden gidilmesini sağlayacak bir Atatürkçülük  görüşü  oluşturmuşlardır . Her devletin kuruluş aşamasında görülen geçiş dönemlerinde , devletlerin kurucu önderlerine bağlı kalarak O’nun izinden gidilmesini sağlayacak kurumsal adımlar attığı ve daha sonraki aşamada da kurucu önderden kalan her türlü mirasın kurumlaştırılması için yeni yapılanmalara gidildiği görülmüştür .
Türkiye Cumhuriyeti de yeni kurulmuş olan genç bir devlet olarak, geleceğe dönük bir kurumlaşma aşamasına geçtiği noktada , devletlerarası rekabet düzeni içinde ayakta kalabilmek ve varlığını gelecek dönemlere taşıyabilmek  amacıyla , kurucu önderden kalan söz ve yazılı malzemeler doğrultusunda  bir resmi görüşün oluşturulması için  girişimlerde bulunmuş ve çalışmalar yürütmüştür .
Atatürk bir kurucu önder olarak devletin öncüsü olduğu gibi ,bir de ulusal  kurtuluş savaşı kazanmış  komutan olarak aynı zamanda ulusun da kahraman lideri idi .  Türkiye Cumhuriyeti devleti kurucusunun izinden giderek kendine göre  resmi bir Atatürkçülük görüşü geliştirirken , Türk ulusu da kendisini var eden ulusal kurtuluş savaşının muzaffer  başkomutanının  izinden gitmeğe karar veriyor ve bu doğrultuda çeşitli örgütlenmelere yönelerek , Atatürk’ten kalan birikim doğrultusunda O’nun izinden gidilmesini sağlayacak bir ulusal yolu gene Atatürkçülük olarak benimsiyordu .
Bir tarafta devlet kurucusundan sonrası için O’nun yolunda örgütlenirken , ulusal toplum da  kendisini var eden  kahramanın çizgisinde yoluna devam edebilmek üzere  yeniden yapılanarak  uygar dünya içerisindeki yerini alıyordu . Birinci dünya savaşı sonrasının soğuk savaş yıllarında kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti , hem iki siyasal kutup arasında kalıyor hem de dünyanın merkezi coğrafyasının tam ortalarında  Müslüman bir bölgenin içinden laik bir devlet olarak dünya sahnesine çıkıyordu .
Böylesine kritik bir bölgede ve tarihin en zor dönemlerinden birisinde Türkiye Cumhuriyeti gibi ulusal,üniter ve merkezi bir laik devletin oluşturulabilmesi , ancak  Atatürk gibi güçlü bir komutan ve devlet adamının dehası ile mümkün olabiliyordu . Kapitalist ve sosyalist devlet modellerini redederek yola çıkan Kemalist hareket aynı zamanda İslam dünyasının tam ortasında bir de laik devlet oluşturarak diğer devletlerden apayrı bir yol izliyordu .

BÖLÜM III
Kapitalizm ya da sosyalizm felsefe olarak red edilirken , İslam dini toplumsal bir gerçek olarak kabül ediliyor ama  devlet yapılanması ,ülkenin içinde bulunduğu jeopolitik  koşullar dikkate alınarak laik bir model olarak  tamamlanıyordu . Hiçbir modele ya da  ideolojiye dayanmayan bu farklı yapılanma , Türklerin  dünyanın ortalarında kendine özgü bir yol izleyerek bağımsızlık düzenine kavuşmasını gündeme getiriyordu .İşte  bu tavır , yeni Türk devletinin kendine özgü bir yoldan ilerlemesinin önünü açıyor ve kurucu önderin ortaya koymuş olduğu çizginin geleceğe dönük bir süreç içinde süreklilik kazanmasına giden yolu açıyordu .
Sosyalizm ve Kapitalizmin red edildiği ülkede izlenen farklı yol zaman içerisinde batılılar tarafından Kemalizm olarak adlandırılıyordu . Atatürk sonrasında  O’nun yolundan gitmenin  adı da Atatürkçülük olarak  belirleniyordu .Atatürk sonrası dönemlerde böylece ,  hem devlet hem de ulus kurucu önderlerinin izinden giderek Atatürkçü bir çizgi içinde geleceğe dönük bir biçimde  ilerliyorlardı .Bugün çok tartışılan Atatürkçülük  tarihsel anlamda böylece gün yüzüne çıkıyordu .
Türkiye Cumhuriyeti , Atatürk sonrası  zaman dilimi içinde çeşitli dönemlerle karşı karşıya kalıyor ve yılların ilerlemesi karşısında ayakta kalabilmek amacıyla bir var olma mücadelesi içine giriyordu . Bu nedenle de her dönemin farklı koşullarına göre uyum sağlayabilen bir Atatürkçülük anlayışı geliştirildiği için ,Atatürkçülük denilen siyasal akım ya da düşünce çizgisi  giderek birbirinden farklılıklar arz eden değişik  tutum ve davranışların adı olmak durumunda kalıyordu .
Değişen dönemlerin kendine özgü koşullarında ,  devletin resmi kurumları ya da toplumun önde gelen ulusal kuruluşları  çalışmalarını sürdürürken , gene Atatürkçülük adına hareket ediyorlar ve büyük önderden kalan birikimi değerlendirmeğe çalışırlarken  çok farklı eylemlere kalkışabiliyorlar, ya da yepyeni bir  yaklaşımı Atatürkçülük adına gündeme getirerek  uygulama alanında eylemlere  girişebiliyorlardı .
Tek parti döneminde Milli Şef Atatürkçülüğü ,Demokrat Parti döneminde  liberal bir Atatürkçülük  ,dinci kesimlere ödünler verilmesini gündeme getirince  laik kesimlerde tepkisel bir Atatürkçülük gelişiyordu . Bunu izleyen  yıllarda  ortaya çıkan  27 Mayıs döneminde de, bu kez askeri bir içerik kazanan yepyeni bir Atatürkçülük anlayışı ileri sürülüyordu . . Yeni bir anayasaya kavuşan Türkiye’de bu durumdan  yararlanmak isteyen sol akımlar çok etkili çalışmalar yapınca ve  bu gibi etkinlikler sokağa dökülünce  ülkede anarşi ve terör olayları birbirini izliyor  ve  bu duruma tepki olarak  daha tutucu bir çizgide merkez sağda yer alan daha katı bir Atatürkçülük anlayışı ortaya çıkıyordu .
Soğuk savaşın son dönemlerinde ,Sovyetler Birliği Türkiye üzerinde etkisini artırmağa başlayınca , bu kez batılı ülkeler sol hareketleri  terörize  ederek ,Türkiye’nin  kamp değiştirmesini önlemeğe çalışıyorlar ve bu durumda  Atatürkçülük daha katı ve askeri bir siyasal çizgi haline getiriliyordu .

BÖLÜM IV
İki kutuplu dünya koşullarından yararlanarak Türkiye’ye yerleşen batılı emperyalist ülkeler ,sistemin bekçisi olan Nato’yu çok etkili bir biçimde  Türkiye’de örgütleyince ,artık Atatürkçülük  Nato’nun eline geçiyor ve Türk ordusunu bütünüyle Atlantik emperyalizmine bağımlı kılma sürecinde  Natoculuk Atatürkçülük olarak ifade edilmeğe başlanıyordu . Atatürk’ün antiemperyalist kimliği göz ardı edilerek , komünizm düşmanı ve sol karşıtı bir çizgide Nato’cu Atatürkçülük örgütleniyor ve bu doğrultuda iki ara dönem askeri müdahaleler ile gündeme getirilince ,Nato’cu olmayan Atatürkçüler devletten ve toplumdan tasfiye ediliyorlardı .
Sovyetler Birliğinin dağıtılması sürecinde , Türkiye tam anlamıyla bir Nato darbesi ile  askeri rejime kaydırılınca gerçek Atatürkçüler devlet,üniversite ve basın gibi ülke yaşamını birinci derecede etkileyen merkezlerden uzaklaştırılıyorlardı .Natoculuk Atatürkçülük haline getirilince , ülkedeki bütün antiemperyalist kadrolar işten atılıyor ya da emekliye sevkediliyorlardı .
27 Mayıs müdahalesi sırasında ordudaki bütün Atatürkçü subayların Eminsu adıyla tasfiye edilmesinden sonra ,Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürkçülük adına  bütünüyle Nato’nun güdümü altına giriyordu.İşte bu aşamadan sonra sırayla gündeme gelen I2 Mart ve I2 Eylül müdahalelerinin ikisi de Atatürkçülük adına  devreye giriyor ve Türkiye’nin daha fazla Nato ile ABD kontrolu altına girmesine  giden yol açılıyordu . Emperyalizm karşıtı bir çizginin temsilcisi olan Atatürk adına  geliştirilmiş olan Atatürkçülük akımı sonunda Nato ve ABD üzerinden  emperyalizme teslimiyetin ideolojisi haline getiriliyordu .
Anti-emperyal çizgi emperyalizm işbirlikçiliğine dönüştürülürken, gene bunun Atatürkçülük adına sahneye sürülmesi toplumda çok büyük tepkilere yol açıyordu . Tümüyle bir Nato manevrası olan !2 Eylül rejimi devam ederken ,buna tepki olarak ülkenin laik ve çağdaş kesimlerinde bir Avrupacılık akımı gündeme getiriliyor ve bu Avrupacılık da gene Atatürkçülük adına Türk toplumuna  benimsetilmeğe çalışılıyordu . ABD baskısı altına giriş Nato üzerinden Atatürkçülük olarak lanse edilirken , bu kez de Avrupa sömürgesi olmak doğrultusunda bir Avrupacılık akımı gene Atatürkçülük olarak Türk ulusuna empoze ediliyordu .
Avrupa Birliği’ne üyelik hayalleri altında Atatürk Cumhuriyeti dağılmağa doğru zorlanıyor ve  Atatürk’ün eserini ortadan kaldıracak bu durum gene Atatürkçülük adına öne sürülüyordu . Bu kadar büyük çelişkilerin ve farklı tutumların Atatürkçülük adına sürekli olarak kamuoyunda canlı tutulması Türk halkı üzerinde çok olumsuz yansımalara neden oluyor ve halk kitleleri bu gibi saptırmalara karşı  giderek artan tepkisini seçimlerde gündeme getirerek , her genel seçimde bir başka partiye en fazla  desteği veriyordu .

BÖLÜM V
Türkiye sahip olduğu özel konumu ve son derece  kritik jepolitik durumu nedeniyle sürekli olarak emperyal güçlerin çekişme alanı haline getirildiği için , Osmanlı İmparatorluğu sonrasında onun yerini alan Türkiye Cumhuriyetinin   durumu  her değişiklik gösterdiği aşamada bir başka Atatürkçülük yorumu öne çıkarılmıştır . Atatürk’ün söz ve demeçlerinden yapılan çeşitli derlemeler ile , hem orta sağ da hem orta solda , hem de merkezde yer alan birbirinden çok farklı Atatürkçülük  anlayışları geliştirilmiştir .
Bu yüzden Türk halkının kafası karışmış  ,düzenli ve istikrarlı bir Atatürkçülük çizgisi sürekli olarak gündemde tutulamadığı için  her döneme uygun bir Atatürkçülüğü iç ve dış çıkar çevreleri kendi kontrolları altındaki basın ve medya organları aracılığı ile  kamuoyuna taşıyarak ,değişen koşullarda çıkarlarını en iyi koruyacak bir esnekliği göstermişler ama her defasında başka bir tür Atatürkçülüğü öne sürmeleri nedeniyle hem Atatürk’e hem de Atatürkçülüğe fazlasıyla zarar vermişlerdir .
Atatürk’ün büyüklüğü her geçen yıl yaşanan olaylar karşısında daha da  genişlemesine rağmen , iç ve dış çıkar çevrelerinin  oportünist yaklaşımlarının Atatürkçülük olarak yansıtılması nedeniyle , Türk ulusunun kurucu önderinden kalan miras ve siyasal çizgi fazlasıyla zarar görmüştür . Kendi çıkarları doğrultusunda sahte bir Atatürkçülük imal eden iç ve dış çıkar çevreleri ,ülke ve devlet yönetimine ekonomik güçleriyle el koyabilmişler  ve Türk halkının ulusal çıkarlarına ters düşecek bir yolda  kendi hegemonya düzenlerini oluşturmuşlardır . Türk ulusunu var eden siyasal birikim zamanla iç ve dış çıkar çevrelerinin siyasal çizgisi haline gelmiş ve bu çevrelerin hegemonya düzenini kurma yolunda  Atatürkçülük çok ciddi boyutlarda istismar edilerek  Türk ulusu ve halk kitleleri karşıya alınmıştır .
Türk halkını Atatürk’ten uzaklaştırmak için her türlü atraksiyon yapılmış, neredeyse  Atatürk ve Atatürkçülük halk düşmanı olarak ilan edilen bir aşamaya gelinmiştir .Türk ulusunu ve Türkiye Cumhuriyetini var eden bir ulusal önderin  halk ile karşı karşıya getirilmesi emperyalizmin bir oyunu olarak tezgahlanmış ,  işbirlikçi cemaatlar üzerinden  din siyasal bir silah olarak kullanılarak Atatürk  bazı çevrelerce açıkça din düşmanı gibi ilan edilebilmiştir . Aşırı dinci çevreler , Atatürk heykellerine saldırıda bulunmaları için  kışkırtılabilmişlerdir .
Soğuk savaşın bitmesi üzerine kendiliğinden yeni bir dönem başlarken ,dünyanın merkezini  Asya ve Avrupa güçlerine kaptırmak istemeyen Atlantikçi ve Siyonist güçler ,Atatürk’ün ülksini ele geçirerek bu ülke üzerinden geliştirdikleri  siyasal senaryoları devreye sokmağa başlamışlar ve bu gibi girişimlerin sonucunda Türkiye’de  devlet ve toplum düzeni ile beraber  toplumun önde gelen kesimlerinin bir çoğu alt üst olma  süreçlerine zorlanmışlardır .
Sosyalist dünyaya karşı önceden Türkiye’yi  soğuk savaş stratejileri içinde kullanmağa alışan Atlantik emperyalistleri , Siyonistleri de yanlarına alarak merkezi coğrafya fethine çıktıkları aşamada artık Atatürkçülüğe gereksinimleri kalmamış ,bu kez  daha geniş kitleleri yönlendirmek ve daha büyük coğrafyalara egemen olabilmek doğrultusunda acıkca dini kullanan strateji ve politikalara angaje olmuşlardır .

BÖLÜM VI
Soğuk savaş dönemin Atatürkçülüğü bin bir çeşidiyle kullanmağa kalkışan emperyalizmin  artık Atatürk ve Atatürkçülük’ten vazgeçerek   Türkiye’ye anti Atatürkçü politikaları empoze etmeğe başlamaları üzerine , Türk halkında bu ters gidişe karşı ciddi bir gerçek Atatürkçülük duygusu  uyanmağa ve zamanla gelişerek  toplumun çeşitli katmanlarında yaygınlık kazanmağa başladığı görülmektedir .
Böylesine bir ulusal tepki doğal olarak gelişirken , bu durumun siyasal alana yansımasını önleyebilme doğrultusunda başka mekanizmaların devreye sokulduğu görülmekte  toplum üzerinde baskı ve korku salan  sert politikalar birbiri ardı sıra öne çıkarılarak  toplumsal muhalefetin önü kesilmeğe çalışılmaktadır .
Muhalefetteki başlıca partilerin ele geçirilmesi ve bağımlı politikalara angaje olmaları yüzünden halk kitlelerinin beklentilerine karşılık veremedikleri görülmekte ve Türkiye Cumhuriyeti yüzüncü yılına yaklaşırken , tıpkı kuruluş yıllarında olduğu gibi yeniden tek partili bir rejime mahkum edilmektedir . Sürekli olarak demokrasi adına yürütülen girişimlerin sonucunda  Türkiye’nin ileri demokrasi adına tek partili rejime  mahkum edilmesi çok ciddi bir çelişki olarak öne çıkmıştır .
Atatürk’ün devlet modeli ortadan kaldırılırken , Atatürk’ün partisinin bu duruma seyirci kaldığı görülmekte , ulus devlet ortadan kaldırılırken , milliyetçi olduğunu söyleyen parti  bir emperyal proje olan Büyük Orta Doğu projesi doğrultusunda atılan adımları  meclis grubu ile açıktan destek olmaktadır . Meclisteki iki muhalefet partisinin pasif ve teslimiyetçi politikalara iç ve dış baskılar sonucunda angaje olmaları nedeniyle ,Türk halkı  bu partileri siyasal alternatif olarak görememekte, tek tek bağımsızlar ile meclise giren bölücü partiyi ise  hiçbir biçimde seçenek görmediği için sürekli olarak barajın altında bırakmaktadır .
Küresel emperyalizmin  . Türkiye’ye dayatmış olduğu yeni plana göre , Türklerin ulusal,üniter,merkezi ve laik devlet modellerini yitirmeleri söz konusudur . Böylesine olumsuz gidişe karşı Türk ulusunun  izlemesi gereken yol gerçek bir Atatürkçülük çizgisidir . Ne var ki , Atlantikçi güçlerin emperyal çıkarları yüzünden  ara rejimlerin  ve askeri yönetimlerin  Atatürkçülük adına getirilmesi Türk halkında çok büyük bir güven bunalımı yaratmıştır . Bu yüzden yıpranmamış lider ve kadroların öncülüğünde yeni bir Atatürkçü harekete gereksinme  duyulmakta ve bu duygu her geçen gün daha da yükselmektedir .
Atatürk’ün Türk halkının gerçek temsilcileriyle  kurmuş olduğu  bir siyasal partinin Atatürkçülüğü Türkiye’den silmek isteyen emperyalizm işbirlikçisi kadroların eline geçmesi son derece  düşündürücüdür . Ulus devlet  tasfiye edilirken bazı bölgesel plan ve projelere  milliyetçi olduğunu söyleyen bir partinin alet olması da  fazlasıyla üzücü bir durumdur . Eskiden Atatürkçülüğü kullanan kesimlerin , günümüzde bütünüyle bir Atatürk ve Atatürkçülük tasfiyesine yöneldiği bir aşamada ,gerçek anlamda bir Atatürkçü partiye olan gereksinme giderek büyümektedir .

BÖLÜM VII
Ayrıca , uçlarda ya da kenarlarda keskin politikalar yapan bazı marjinal partilerin de  sadece devrimcilik ilkesini öne çıkaran bir Atatürkçülüğü  Marksist kimliği koruyarak savunması da  hem kafa karıştırmakta hem de  , gerçek bir Atatürkçü alternatifin gündeme gelmesi sürecinin önünü kesmektedir . Adı var kendi yok bir çok küçük partinin kendisini ulusalcı göstermesi ya da Atatürkçülük adına hareket  etmeleri de herhangi bir sonuç sağlamamaktadır .
Bugün gelinen  noktada , Türkiye’nin gerçek anlamda bir Atatürkçü partiye gereksinmesi vardır . Bu durum her geçen gün daha da önem kazanmakta  ve  Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet payidar olması açısından acil önem taşımaktadır . Atatürk’ün partisi neo-liberal işgal altındayken ,milliyetçi parti bölgesel projelere destek olurken ,başka hiçbir parti Türkiye Cumhuriyetini kurmuş olan kurucu iradeye bağlı bir biçimde politika yapmazken  Türk devletinin geleceğe dönük yoluna devam edemiyeceği  ve  yolun sonuna geldiği  açıkça yazılıp çizilmekte ve tartışılmaktadır .
İktidar partisinin on yıllık iktidar sonrasında yıpranmış olması , kendini yenileyerek Atatürk Cumhuriyetinin geleceğini kucaklayamaması  Atatürkçü bir iktidar alternatifine  Türkiye’nin gereksinmesi olduğunu  doğal olarak  ortaya koymaktadır .
Ulusal,üniter,merkezi ve laik bir sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini bütün değerleri ile koruyacak ve geleceğe taşıyacak  ulusal politikalara  gerek olduğu artık  inkar edilemeyecek bir düzeye gelmiştir . Neo-liberal kesimlere teslim olmuş  ,ya da onlarla  çeşitli  pazarlıklar doğrultusunda siyasal ilişkilere girişmiş olan muhalefet partilerinin yapamayacağı   düzeyde ciddi bir ulusal karşıtlığı gerçek bir Atatürkçü partinin yapması gerekmektedir .
İşte bu  aşamada Atatürk’ün partisinin Beykoz konakları üzerinden işgal edilmesi gerçeği dikkate alınarak , ciddi ve gerçek bir Atatürkçü partinin   halk kitlelerinin özlemi  doğrultusunda kurulması gerekmektedir . Atatürk Cumhuriyeti ile beraber , Atatürk’ün tarih sahnesine çıkarmış olduğu Türk ulusu da böylesine gerçek bir Atatürkçü partinin  siyaset sahnesine çıkışını beklemektedir .
Türkiye seçimler dönemine doğru giderken , ülkenin birliğini ve bütünlüğünü koruyacak , eyalet sistemi ya da federasyon gibi sapmalara karşı  üniter yapıyı koruyacak , Atlantikçiler ile Siyonistlerin  İslam coğrafyasını kontrol edebilmeleri doğrultusunda Türkiye’de ortadan kaldırılmak istenen laik devlet modelini  kapitalist  sistemin kucağına sürüklenmiş olan işbirlikçi cemaatlara karşı  savunacak  gerçek bir Atatürkçü parti eksikliği her geçen gün daha fazla hissedilmektedir .
Bugünün  Atatürkçülerine böylesine gerçekçi bir Atatürkçü partiyi kurmak ya da oluşturmak görevi düşmekte ve böylesine bir siyasal oluşum ile de , Atatürkçülük her türlü ara rejim senaryolarından ya da  askeri müdahale planlarından uzaklaştırılmalıdır . Son yıllarda yaşanmış olan çeşitli  siyasal gelişmeler ve  bir çok tartışmalı  hukuki yargılamaların yaratmış olduğu  tepkiler de bugünün koşullarında ciddi bir Atatürkçü  parti iktidarının siyasal ortamı için elverişli koşullar yaratmaktadır .

BÖLÜM VIII
Son yıllarda ortaya atılan geçmişle hesaplaşma girişimleri ve bu doğrultuda geliştirilen çeşitli siyasal senaryolar ile Türkiye bir yerlere doğru çekilmeğe çalışılırken ,bu gidişe dur diyebilecek bir  ulusal refleksin öne çıkması gerekmektedir . Emperyalizm Atatürk Cumhuriyetini tasfiye ederken , Türk ulusu da  bu yıkım senaryosuna karşı  ikinci bir ulusal kurtuluş mücadelesi verebilecek gerçek Atatürkçü bir partiyi iktidara getirebilmelidir .
Atatürkçülüğün bir askeri ideoloji olmadığını gösterecek , batılı emperyalist devletlerin çıkarları doğrultusunda geliştirilen  darbe senaryolarına Atatürkçülük adı verilmesini önleyebilecek bir demokratik Atatürkçülüğün zamanı gelmiştir .Soğuk savaş döneminde yaşanan ara rejimlerin  , açık toplum döneminde geride kalması gerekmekte , Türk toplumu içindeki Atatürkçü taban yeniden bir Atatürkçü dönem yaşayabilmek uğruna askeri darbe ve müdahalelerden umutlanmak zorunda kalmamalıdır .
Çıkar çevrelerinin rant hesapları uğruna , Türk ordusu  hiçbir zaman müdahaleye zorlanmamalı , tarih boyu sürüp gitmiş olan dinler savaşı sürecinde gayrimüslim kesimler ise  laik düzen için darbelerden medet umarak Müslüman kesimleri karşılarına almamalıdırlar . Günümüzde yaşanmakta olan bazı olaylar serisinin geçmişten gelen bu gibi çarpıklıklara karşı bir  bir rövanşist tepki  yansıttığı göze çarpmakta ve bu nedenle de artık demokratik bir Atatürkçülük dönemine Türkiye zorunlu olarak  gereksinme duymaktadır .
Atatürkçülüğü ara rejimlerde  ya da askeri dönemlerde gizlice kendi çıkarları doğrultusunda kullanmakta olan iç ve dış çıkar çevrelerinin  ,ciddi bir demokratik Atatürkçülük denemesine karşı çıkacağı çok açıktır . Onlar şimdi olduğu gibi emperyal ülkelerden aldıkları dış destekler ile liberal görünümlü  küresel politikaları empoze etmeğe devam edecekler ,bu doğrultuda ulusal ekonomileri tasfiye etmekte kullandıkları işbirlikçi cemaatları da devreye sokarak  onlar ile ülkenin nimetlerini yeniden paylaşabilmenin  hazırlıklarını yapmağa devam edeceklerdir .
Ne var ki , şimdiye kadar soğuk savaş döneminden yararlanılarak sürdürülmüş olan bu  ters duruma artık bir son verilmesi gerekmektedir . Atatürk’ün halk kitlerine yeniden sevdirilebilmesi için gerçek Atatürk ilkelerine dayanan ve onları sonuna kadar savunan bir Atatürkçü partiye ve iktidara  gerek  vardır . Var olan partiler içinden böyle birisi çıkmıyor ise , o zaman yeni bir Atatürkçü partinin kurulmasını gündeme getirmek gerekmektedir .
Ülkede hala gerçek anlamıyla Atatürkçü olarak kalmış toplum kesimleri içinden seçilecek  bilgili ve etkili temsilciler ile oluşturulacak , yeni Atatürkçü parti Türk  toplumuna demokratik Atatürkçülüğü tanıtabilmeli ve zaman içerisinde sevdirerek , geniş halk kitlelerinin destekleriyle bütünleşerek iktidar olabilmenin arayışı içine girebilmelidir . Atatürkçülük bir ilkeler bütünü ve düşünce sistemi olarak, yeni kurulacak bir partinin siyasal programında yer alabilir  ve  iktidara gelindiğinde de hükümet programı olarak Türkiye Cumhuriyetinin yeniden kurucu iradenin çizgisinde güçlendirilmesini  sağlayabilir .
Yeni Atatürkçü parti bu aşamada hızlı bir örgütlenme ile seçimlere girme koşullarını tamamlayabilir  ve ilk seçimlere girerek hem yerel hem de genel yönetim içerisinde alması gereken yere sahip olabilir . Ülkede var olan ve  geçmişten gelen Atatürkçü birikimin devlet yönetimine yansıtılması  ,Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet payidar kalmasını sağlayacak  bir güvence oluşturacaktır .

BÖLÜM IX
Bütün siyasal akımlar gibi Atatürkçülük de ancak  serbest genel seçimlere girerek kazanan bir partinin iktidarı sayesinde yeniden Türkiye Cumhuriyetinin resmi siyaseti konumuna gelebilecektir . Son zamanlarda  sürekli olarak yapılmakta olan kamuoyu yoklamalarında seçmen çoğunluğunun var olan hiçbir partiyi beğenmediği  ve yeni bir partinin kurulmasını beklediği sonucu ortaya çıkmaktadır . Seçmen çoğunluğunun neredeyse üçte iki oranındaki bir çoğunluğun yepyeni bir partinin siyaset sahnesine çıkışını beklemesinin ana nedeni , yıkılmakta olan  Atatürk Cumhuriyetine var olan siyasal partilerin hiç birisinin sahip çıkmamasıdır .
Özellikle Atatürk’ün partisinin neo-liberal işgal altında  ele geçirilmesi  ve meclis kadrosunun  parti merkezine uğramadan  milletvekili olmaları  facianın büyüklüğünü gözler önüne sermektedir . Kurulacak olan yeni Atatürkçü parti , ülkenin bölünmez bütünlüğü ile beraber devletin ve ulusun  birliği , laik devletin yıkılmazlığı  ile başkent Ankara’nın merkezi konumunu sonuna kadar savunması gerekmekte , küresel sermaye ile beraber emperyalizmin yeniden Konstantinapolis  maceralarına karşı  sonuna kadar karşı çıkabilmelidir . İşte o zaman halk kitlelerinden  ciddi oylar alarak iktidar olma şansını yakalayabilecektir .
Yoksul ve işsiz halk kitlelerinin istek ve taleplerini karşılayabilecek halkçı bir iktidar ancak yeni bir Atatürkçü parti iktidarı zamanında  oluşturulabilecektir . Atatürkçülüğü çıkarcı biçimde kullananlar ile yozlaştıranlardan uzakta kalacak bir örgütlenme ile böyle bir siyasal parti kurulabilirse o zaman  Türkiye Cumhuriyetinin yeniden Atatürkçü bir çizgide geleceğe dönük ilerleyebilmesi gerçekleştirilebilecektir .
Yirmi birinci yüzyılda , Atatürk Cumhuriyeti yoluna güvenli bir biçimde devam ederken artık demokratik Atatürkçülük dönemi başlatılmalıdır . Yeni kurulacak bir Atatürkçü parti kısa zamanda halkın ayağına giderek halkçı bir yaklaşımı başarabilmeli , genel seçimleri kazanarak tıpkı diğer partiler gibi iktidara gelebilmelidir . Sürekli kapitalist ve liberalizm çevrelerin işgali altında kalan Atatürk’ün partisinin gerçek anlamda halkçı politikaları savunamaması yüzünden , Atatürk’ün partisi hep muhalefette kalmış ve bir türlü seçim kazanarak iktidar olamamıştır .
Ancak bazı ara dönemler  ya da geçiş süreçleri içinde koalisyonlar aracılığı yarım iktidar olabilmiş  ama  bu fırsatları değerlendirerek halktan yana hiçbir girişimi başaramamıştır . Halk kitlelerinin gözündeki bu olumsuz durumun düzeltilebilmesi için , halktan yana ve halkın ulusal çıkarlarını programında esas alacak  gerçek bir Atatürkçü partinin kurularak seçimlere girmesiyle beraber , Türkiye’de demokratik Atatürkçülük dönemi başlayacak , artık  Atatürk’ün partisi üzerinden geliştirilecek  çeşitli çıkarcı senaryolar önlenebilecek ,halk kitlerine uzak duran bu göstermelik parti yerine gerçek Atatürkçü parti halkın içine girerek kitleler ile bütünleşecek ,böylece demokratik Atatürkçülük dönemi başlatılabilecektir .
Atatürkçülüğün devletten,ordudan ve  Atatürk’ün partisinden kovulduğu bir aşamada ,  Türkiye Cumhuriyetini var eden  siyasal birikim yeni Atatürkçü parti ile kamuoyuna tışınacak ve halk kitlelerinin desteği ile de genel seçimler aracılığı ile iktidara gelebilecektir . İşte o zaman , küresel emperyalizm adına Türk devletini tasfiye eden  uygulamalara son verilebilecek ve  yeniden  Türkiye Cumhuriyeti , Atatürk’ün çizgisine dönerek güçlü bir biçimde yoluna devam edebilecektir .
Türk halkı böylece bütün dünyaya Atatürkçülüğün darbecilik  ya da tepeden inmecilik olmadığını gösterecek ve  demokratik yoldan iktidara gelecek bir Atatürkçü parti aracılığı ile de çağdaş uygarlık dünyasında hak ettiği onurlu yerini alabilecektir .Demokrasinin  küresel emperyalizmin çıkarları doğrulusunda daha fazla yozlaştırılmaması için , gerçek Atatürkçü bir partinin Türkiye’de bir an önce  siyasal iktidara gelmesi öncelikli bir mesele olarak  Türk ulusunun önünde durmaktadır .

Sayın Prof. Dr. Anıl Çeçen’e teşekkür ederim (Naci Kaptan)
This entry was posted in ANIL ÇEÇEN, ATATURK and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *