Atatürk Heyecanı Tüketilemez…

   

Atatürk Heyecanı Tüketilemez…

     Orhan Özkaya (Arş-Yazar)


        31 Martçı Karşı Devrimciler tükeniyor

Kısa zaman önce Akit TV’nin iktidara yaslanarak güç devşirip, Atatürkçülere ve Cumhuriyetçilere karşı kaskatı görünümlü tartışma programları, ülkeyi kutuplaştırarak iç savaş provalarına kadar taşıdı.  Çubuk’ta Kemal Kılıçtaroğlu’ na karşı yapılan linç girişimi sonuç vermemiş, halkımızın onurlu duruşuyla püskürtülmüştür. Tüm devletin yar aldığı bir şehit töreninde bilerek, isteyerek böyle bir proje hayata geçirilmiş, Ordu, polis ve jandarma güçlerinin tüm üst düzey kadrosuna rağmen İnönü’ye defalarca yapılan linç girişimlerinden birisi gerçekleştirilmiştir. Kışkırtılmış kara cahil köylü kadınlar ellerine aldıkları kaya paçalarıyla makam arabasını hurdaya çevirmişler; dışardan taşınmış parti çeteleri kana dökmeye azmettirilmiş bir şekilde Kılıçtaroğlu ve arkadaşlarına karşı kin ve nefret tohumlarını planlı olarak ortalığa saçmışlardır.

O’nun ne Generalleri, Amiralleri ve ne de Askerleri biter!

Ülkenin Genel Kurmay Başkanı bu güruha çıkıp, “yeter, maksat hâsıl olmuştur!” diyebilmiştir. Bütün bu “İhvancı” iklim önünde hiçbir engel görmemekte, kendi yandaş cephelerini kenetlemeye devam etmek istemekteler. Bir yandan ülkenin Atatürk döneminin tüm Cumhuriyet varlıkları, zenginlikleri yani KİT’leri, mülkiyeti ve vatandaşlık armağan edilerek satıldı. Artık şimdi de kıyıda köşede kalanlar Tank Palet Fabrikası gibi özelleştirilerek, yabancıların eline sunulacak. Ülkenin gözbebeği, Makine Kimya Enstitüsü de yok ediliyor. Çalışanlar sokağa atılıyor, iktidar yandaşı memur sendikaları bile isyan etmek zorunda kaldığı imajını yaratıyor. Bu karanlık ortam doludizgin yol alırken, saldırılar Atatürk heykellere yoğunlaşarak, sözlü sataşmalar artarak boyut kazanmaya çalışıyor. Ancak bütün bu oyunlar, tuzaklar ve mayınlar ellerinde patlamaya mahkûm.

        İktidar perdesinin altındaki korkaklar

Akit TV’nin çok yakışıksız değerlendirmeleri ortamın yoğun kara sis bulutunda kalmasından yararlanarak, unutulmaya yüz tuttu. Oysa halkımızın hafızası hiçbir karşı çıkışı unutmaz… “O hizaya gelmeyen apoletli Generalleriniz hepsi Erdoğan’ın arkasında saf tutar. Oynaya oynaya eşşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu” diyerek kendi rezilliklerinin dozunu arttıranlar, “Keşke Yunan galip gelseydi!” diyen ekolün temsilcisi olduklarını çok net ortaya seriyorlar. Siyah makam arabalı cübbeli generallerin tarikat kapılarında görüntü vermeleri, onlara özgüven aşılayamayacak kadar riya doludur. Bugün Türk Ordusu ve Türk Subayına hakaret eden, aşağılayan soysuzların dedeleri de, İstiklâl Harbimiz sırasında İngiliz ve Yunan palikaryasına köpeklik yapıyorlardı. Bunu en doğru saptayan Mustafa Kemal 10 Ağustos 1920’de Afyon’da subaylara yaptığı hitapta çok veciz biçimde anlatmış ve Türk Subaylarının vazifesini bildirmiştir.


        Atatürk’ ün Subaylara Hitabı

    10 Ağustos 1920, Afyon

    Efendiler! Eski silah arkadaşlarımla böyle yakından ve samimi temasta bulunmaktan büyük vicdani zevk hissediyorum. Sizinle oturup uzun hasbıhal etmek isterdim. Fakat çoksunuz; müsait yer de yok. Bu sebeple hissiyatımı birkaç cümle ile mülahaza etmekle yetineceğim. Arkadaşlar! İngilizler ve yardımcıları, milletimizin bağımsızlığını imhaya karar vermişlerdir. Milletler bağımsızlıklarını hiç kimsenin lütuf ve atıfetine borçlu değildir. Hiç kimse kimseye, hiçbir millet diğer millete, hürriyet ve bağımsızlık vermez. Milletlerin tabiatında en yaratılıştan mevcut olan bu hak, milletlerce kuvvede, mücadele ile mahfuz bulundurulur. Kuvveti olmayan, dolayısıyla mücadele edemeyen bir millet, mahkûm ve esir vaziyettedir. Böyle bir milletin bağımsızlığı gasp olunur. Dünyada hayat için, insanca yaşamak için, bağımsızlık lâzımdır. Bağımsızlık sahibi olmak için, kuvvet sahibi olmak ve bunun için mevcudiyetini ispat etmek icap eder. Kuvvet ordudur. Ordunun hayat ve saadet kaynağı, bağımsızlığı takdir eden milletin, kuvvetin lüzumuna olan vicdani imanıdır. İngilizler, milletimizi bağımsızlıktan mahrum etmek için, pek tabii olarak evvela onu ordudan mahrum etmek çarelerine giriştiler. Mütareke şartlarının tatbikatı ile silahlarımızı, cephanelerimizi, bütün müdafaa vasıtalarımızı elimizden almaya çalıştılar. Sonra kumandanlarımıza ve subaylarımıza tecavüz ve taarruza başladılar. Askerlik izzetinefsini yok etmeye gayret ettiler. Ordumuzu tamamen lağvederek, milleti, bağımsızlığını muhafaza için muhtaç olduğu dayanak noktasından mahrum etmeye teşebbüs ettiler. Bir taraftan da müdafaasız, ordusuz bıraktıklarını zannettikleri milletin de, izzetinefsine, her türlü haklarına ve mukaddesatına taarruzla, milleti alçaklığa, boyun eğmeye alıştırmak planını takip ettiler ve ediyorlar. Her halde ordu, düşmanlarımızın birinci taarruz hedefi oldu. Orduyu imha etmek için mutlaka subayları mahvetmek, aşağılamak lazımdır. Buna da teşebbüs ettiler. Bundan sonra milleti koyun sürüsü gibi boğazlamakta, engeller ve müşkülat kalmaz. Bu hakikat karsısında ve içinde bulunduğumuz vaziyete göre subaylar heyetimize düşen vazifenin mahiyeti, ehemmiyeti ve kıymeti kendiliğinden meydana çıkar. Milletimiz hür ve bağımsız yaşamak lüzumuna tam bir iman ile kani olmuş ve buna kati azim ile karar vermiştir. Zaman zaman, şurada burada üzüntü verici karaktersizliklerin görülmüş olması, hiçbir vakit milletimizin genel kanaatine, hakiki imanına sekte vurmamıştır ve vurmayacaktır. Dolayısıyla kuvvetin, ordunun vücudu için lazım olduğunu söylediğim kaynak ki, milletin vicdanı-imanıdır, mevcuttur. Ordu ise, arkadaşlar, ancak subaylar heyeti sayesinde vücut bulur. Malum bir askeri hakikat, felsefi hakikattir; “ordunun ruhu subaylardadır.” O halde subaylarımız, düşmanlarımız tarafından yıkılmak istenilen ordumuzu tamir edecek ve canlandıracak ve ordu ve milletimizin bağımsızlığını muhafaza edecektir. Millet, bağımsızlığının muhafazasından ibaret olan hayati gayesinin teminini ordudan, ordunun ruhunu teşkil eden subaylardan bekler. İşte subayların yüce olan vazifesi budur. Allah göstermesin milletin bağımsızlığı ihlal edilirse bunun vebali subaylara ait olacaktır. Subaylar, izah ettiğim yüce, mukaddes ve bütün açılardan üzerlerine düşen vazife itibariyle, bütün mevcudiyetleriyle ve bütün dikkat ve ferasetleriyle, giriştiğimiz Bağımsızlık mücadelesinde birinci derecede faal ve fedakâr olmak mecburiyetindedirler. Şahsi ve özel hayatları itibariyle de subaylar, fedakârlar sınıfının en önünde bulunmak mecburiyetindedirler. Çünkü düşmanlarımız herkesten evvel onları öldürür. Onları aşağılar ve hor görürler. Hayatında bir an olsa bile subaylık yapmış, subaylık izzetinefsini, şerefini duymuş, ölümü küçümsemiş bir insan, hayatta iken, düşmanın tasarladığı ve reva gördüğü bu muamelelere katlanamaz. Onun yaşamak için bir çaresi vardır. Şerefini korumak! Halbuki, düşmanlarımızın da kastettiği, o şerefi ayaklar altına atmaktır. Dolayısıyla subay için “ya istiklâl, ya ölüm” vardır. Fakat arkadaşlar ölmeyeceğiz, bağımsızlığımızı muhafaza ederek yaşayacağız ve milletimizi daima bağımsız görmekle bahtiyar olacağız!

Mustafa Kemal


Kaynak:
1- Afyon’da çıkan Ikaz Gazetesi’nden aktaran: Anadolu’da Yenigün Gazetesi, 10 Ağustos 1920.
2- Atatürk’ün Bütün Eserleri, c.9, Kaynak Yayınları, İstanbul. Ekim 2002, s. 112-113. ” 3- Prof. Dr. Ahmet Saltık: Osmanlı’nın Sevr’i imzaladığı gün!

This entry was posted in ATATURK, Politika ve Gundem, Tarih, TARİHE - AYDINLANMAYA - CUMHURİYETE NOT DÜŞENLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *