ALTILI MASA TARAFINDAN HAZIRLANAN “YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ” ÖNERİSİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Türkiye, AKP’nin iktidara gelmesi ile birlikte küresel emperyalizm tarafından tasarlanmış olan “kılcal damarlarına kadar sızarak” derinden ve örtülü bir işgal altına alınmıştır. Tıpkı bir kurbağanın ağır ağır haşlanarak, var olan sürece uyum sağlanarak öldürülmesi gibi. Türkiye emperyaller ve işbirlikçileri tarafından kaynar kazana atılmıştır.
Böylece toplumun karşı koymak refleksleri en aza indirgenmiş ve toplumun az okuyan, siyasal islamı dünya görüşü yapan kesimi de DİN ve ALLAH ile aldatılarak emperyalizmin uzantısı olan iktidara destek vermeleri sağlanmıştır.
Bilinç, akıl sapması ile, yoğun ve aldatıcı propagandalarla,  %95’i devşirilmiş ve sürekli yalan haber yapan medyanın gücü ile toplumun büyük kısmı uyuşturulmuş ve aldatılmıştır. Anayasa ilga edilmiş, parlamento işlevsiz kılınmış, güçler ayrılığı yok edilerek tek bir adamın aklı, bilgisi, kültürü, liyakatı, vatan sevgisi, bilgeliği  MECLİS/PARLAMENTONUN varlığından daha doğru olduğu savı ile toplum aldatılmış ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ siyasal islamcı, din eğitimi almış, üniversite mezunu olduğunu kanıtlamaktan kaçınan, kendi buyruklarına karşı gelenleri biçen,  siyasal islamı kendisine rehber yapan bir kişiye teslim edilmiştir.
“DEVLETİ BANA TESLİM EDİN ÜLKE NASIL YÖNETİLİR GÖRÜN” DİYEN KİŞİNİN BU OTOKRATİK BUYURGAN YÖNETİMİNDE;
DEVLET ÇÖKMÜŞTÜR, YARGI ÇÖKMÜŞTÜR, MİLLİ ORDU ÇOK ZAYIFLATILMIŞ VE HİYERARŞİK YÖNDEN BÖLÜNMÜŞTÜR, EKONOMİ ÇÖKMÜŞTÜR, MUHALİF AYDINLAR, GAZETECİLER, KEMALİST KOMUTANLAR TUTUKLANMIŞ VE  LAİK DEMOKRATİK SOSYAL CUMHURİYET/DEVLET KİŞİSEL ÖZGÜRLÜKLERLE BİRLİKTE YOK EDİLMEKTEDİR.
Yüzünü aydınlanmaya, çağdaşlığa, akıl ve bilime çevirmiş olan Atatürk’ün laik demokratik, sosyal  Cumhuriyeti/Devleti tüm kamu kurumları ile birlikte işlevsiz hale getirilmiştir. Devletle iktidar iç içe geçmiş, aralarında var olan sınırlar ortadan kaybolmuş ve Devleti yöneten bürokratlar politize olarak devleti terk etmişlerdir. İktidar artık DEVLET olmuştur.
Küresel emperyalizm, Türkiye’nin Lozan’da elde ettiklerini işbirlikçi taşaron/lar eli ile bir bir geri almaktadır. Ekonomik işgal tamamlanmıştır. Toplum etnisete ve inanç üzerinden bölünerek kavgalaştırılmış ve toplumsal sosyal birlik dayanışma yok edilmiştir. Ülkemizde üretim yapan, bacası tüten, istihdam ve üretim sağlayan  tüm fabrikalarımız artık bizim değildir. Son 20 sene içinde yaklaşık 300-400 milyar dolar para yolsuzluklarla halkın cebinden çalınmış ve bu dönemde görev alan iktidar ve yandaşları akıl almaz derecede zenginleşerek ülkenin gereksinime harcanacak olan paralar yurt dışına, kişisel hesaplara transfer edilmiştir.
Tüm bunlarla birlikte LAİK DEMOKRATİK CUMHURİYET, hilafet isteyen Siyasal islamı kendilerine kıble yapmış olan Neo Osmanlıcılar tarafından SİYASAL İSLAMcı bir devlete çevrilmeye çalışılıyor. İrtica LAİK CUMHURİYETİN ipini çekmeye çalışıyor.
Bu gidişi durdurabilecek olan tek DEMOKRATİK güç çok farklı siyasi görüşleri olan fakat yaklaşan yok oluş ve tehlikeyi gören 6 partinin oluşturduğu ALTILI MASA bir araya gelerek TEK ADAM/UCUBE REJİMİ seçimde alt edebilmek için çabalıyor ve çalışıyorlar. Bu amaçla hazırladıkları ANAYASA DEĞİŞİKLİK TASLAĞI hakkında aşağıda görüşlerini paylaşan değerli siyaset bilimci Prof. Dr. Hakki Keskin’in yazısını kendisine teşekkür ederek sunuyorum.
KİN, NEFRET, ÖFKE, AYKIRI GÖRÜŞ V.B.  DUYGULARDAN ARINARAK EL BİRLİĞİ İLE BU TEHLİKEDEN ÇIKABİLECEK ENERJİNİN ÜRETİLMESİ GEREKEN ZAMANDIR.
Naci Kaptan – 02 Aralık 2022

Prof. Dr. Hakki Keskin
Siyaset Bilimci, Almanya Parlamentosu
ve Avrupa Parlamenterler Meclisi eski Üyesi
1 Aralık 2022

Altılı masanın Yeni Anayasa Önerisini yürekten Selamlıyorum

Altılı masa tarafından kamuoyuna sunulan ve üzerinde iyi çalışıldığı anlaşılan kapsamlı Yeni Anayasa Önerisinin, en önemli noktalarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Lütfen okuyunuz ve çevrenize yayınız! 
Türkiye 1961 Anayasasıyla, Dünya’nın en demokratik ve çağdaş anayasalarından birine sahip olmuştu. Bu anayasayı Türkiye`nin en saygın üniversite hukukçuları, gelişmiş demokratik ülke anayasalarını iyi inceleyerek hazırlamışlardı. Ancak bu anayasayı hazırlayan Temsilciler Meclisi’nde İl Genel Meclislerinin; Siyasal Partilerin, Baroların, Basının, Odaların, Tarım kuruluşlarının, Öğretmenlerin, Üniversitelerin, Yargı organlarının temsilcileri de bulunuyordu.
ABD tarafından “bizimkiler başardı” dedikleri 1980 faşist askeri darbesi ve cuntasıyla bu harika 1960 anayasası, hukuk devletinin temelini oluşturan yargı bağımsızlığı ve bir dizi özgürlüklerinden büyük ölçüde uzaklaştırıldı.
Bunun üstüne bir de Dünya`da gerçekten benzeri olmayan tamamen tek kişinin karar verme yetkisinde olan bir ucube sistem getirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkileri, Yargı ve tüm kamu kuruluşlarının kontrolü, basın ve fikir özgürlüğü, çok büyük ölçüde, tüm kararları verme yetkisi olan bit tek kişiye, partili Cumhurbaşkanına verildi. O kadarki, Meclis kararıyla imzalanan, kadın haklarını ve güvencesini koruma altına alan İstanbul Sözleşmesi’nden bile, bu yetkiyi kendinde gören Cumhurbaşkanı tek başına çıkma kararı alabildi.
Atalarımızın “Bir musibet bin nasihata bedeldir” sözü, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden tamamen uzaklaşmış olan bu tek kişi yönetimi ve uygulamalarıyla nihayet anlaşılır konuma geldi. Türkiye`nin yeniden gerçek anlamda güçlendirilmiş parlamento, gelişmiş demokrasi, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, basın ve fikir özgürlüğünü temel ilkesi yapan yeni bir anayasaya gereksinim olduğu anlaşıldı ve benimsendi. 
Altılı masa uzlaşma kültürüne en güzel örnek oluyor 
Uzlaşma kültürüne güzel bir örnek olan Altılı masa oluşumunu başından beri çok gerekli ve olumlu bularak destekliyorum. Bir yılı aşkın bir çalışma sonunda kanımca iyi bir anayasa önerisi paketi, Genel başkanların ve medya kuruluşlarının bulunduğu bir toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı.
Yeni Anayasa taslağı önerisini sırayla: CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Serhan Yücel, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serap Yazıcı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Uğur Poyraz ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, açıkladılar.
Anayasalar mutlaka toplumun en geniş kesiminin görüş, öneri ve desteği alınarak hazırlanmalıdır. CHP adına bu anayasa önerisini hazırlayan Muharrem Erkek, önerimizi „Demokrasinin asli gereği olan çoğulculuk ve uzlaşma ilkeleri doğrultusunda, toplumun tüm kesimleri ile müzakere ettikten sonra seçimlerin hemen ardından TBMM’ye sunacağız” açıklaması bu anlamda büyük önem taşıyor.
Almanya Anayasasının ilk maddesinde yer alan ve kanımca Dünya`da en temel örnek anayasal ilkelerden biri olan,” insan onurunun dokunulmazlığı ve devlete insan onurunu koruma görevinin verilmesi”, hazırlanan yeni anayasal düzenin simgesini oluşturmaktadır.
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’le, Büyük Millet Meclisi’nin ve Yargının günümüzde yaşanan ağır vesayetten kurtarılacağına, Yargının kurucu unsuru olan savunmanın ve baroların ilk kez anayasal güvenceye kavuşturulacağına vurgu yapılanmaktadır. Ayni şekilde basının, sivil toplum örgütlerinin, düzenleyici ve denetleyici kurumların da vesayetten kurtarılacağı belirtilmektedir.
Demokratik hukuk devletinin temel ilkesi olan kuvvetler ayrılığının yeniden yaşama geçirileceğine, “yasamanın etkin ve katılımcı, yürütmenin istikrarlı, şeffaf ve hesap verilebilir, yargının ise bağımsız ve tafrasız olmasına, güçlü, özgürlükçü, demokratik ve adil bir sistemin” sağlanacağına özenle vurgu yapılmaktadır.
Hukuk devletinin temel unsurlarından olan adil yargılanma hakkını ve bu hakkın aslî unsurlarından olan savunma hakkının güçlendireceğine, Türkiye Barolar Birliği’ne özerk bir statü sağlanarak, avukatlık mesleğine sahip olması gereken itibar kazandırılacağına vurgu yapılıyor.
Türkiye’nin taraf olduğu temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletlerarası andlaşmalar, Anayasaya uygunluk normlarına dâhil edilecektir.
Son derece önemli diğer konuda seçilmiş yerel yöneticilerin yargı kararı olmadan, günümüzde uygulanan “Kayyum atamalarıyla” görevlerinden uzaklaştırılmalarına son vereceği belirtiliyor.
Vatandaşlarımızdan toplanan vergilerin nasıl harcandığının etkili bir şekilde denetlenebilmesi için Meclis’in bütçe hakkının, Meclis’in devredilemez bir yetkisi ve denetim aracı olarak düzleneceği ve Meclis bünyesinde başkanının ana muhalefet partisinden olan Kesin Hesap Komisyonunun kurulacağı açıklanıyor. Meclis’in denetim yetkisini güçlendirilerek Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim için hükümete hesap sorulabilmesini sağlayacağına vurgu yapılıyor.
Sosyal ve ekonomik haklar kısmına yeni haklar eklenerek, herkesin sağlık hakkına sahip olduğunu ve hiç kimsenin temel sağlık hizmetlerinden yoksun bırakılamayacağı belirtiliyor.
Çevreyi ve doğal hayatı korumanın devletin bir görevi olduğu belirtiliyor. Devletin hayvanları korumak ve hayvanlara yönelik eziyet ve kötü muamele yapılmaması için gereken tedbirleri alma görevi olduğuna vurgu yapılıyor.
Başbakan ve Bakanlar bireysel ve kolektif olarak Meclise karşı sorumlu olacak, Bakanlar veya hükümet hakkında gensoru verilebilecek, Başbakan ve Bakanlara haklarındaki iddialarla ilgili Meclis Soruşturması açılabilecek, Meclisin sevk kararı vermesi halinde ilgililer Yüce Divanda yargılanabilecektir deniyor.
Milletvekili Dokunulmazlıklarının kaldırılması ancak üye tam sayının salt çoğunluğuyla, düşmesi ise Anayasa Mahkemesi’nin bu konudaki kararıyla yapılabilecektir.
Cumhurbaşkanının bir dönem ve 7 yıl için halk tarafından seçilebilmesi, varsa partisi ile ilişiğinin kesilmesini öneriliyor. Cumhurbaşkanının kanunları veto etme yetkisine son veriliyor.
Hâkim ve savcılara coğrafi teminat sağlanarak bireysel bağımsızlıklarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Çok önemli bulduğum bir diğer değişiklik önerisi de Yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarını artırılması, yerel yönetimlerde demokratik katılım, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin hâkim kılınması, merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki idari denetiminin sınırlarının açıkça belirlenerek yerindelik denetimi anlamına gelen vesayet uygulamalarına son verilmesinin istenmesidir.
Bir diğer çok önemli konuda, Yükseköğretimde özgür ve çoğulcu bir sistem oluşturarak üniversitelerin bilimsel özerkliklerinin yanında, idari ve mali özerkliklerinin de anayasal güvence altına alınması, YÖK`ün kaldırarak yerine yetkileri koordinasyon görevi ile sınırlandırılmış, üyelerinin demokratik meşruiyet esasına dayanılarak seçildiği üniversiteler arası bir kurul oluşturulacağı belirtiliyor. Bu konuda basta Boğaziçi Üniversitesinde olmak üzere, Erdoğan tarafından birçok üniversite yönetimine akademik yeteneği bulunmayan eski AKP milletvekillerinin atandığı yaygın bir uygulama haline geldi.
Tüm siyasi partilere eşit davranması gereken Radyo ve Televizyon yayınları ve Üst Kurulu (RTÜK), AKP`nin yayın organı ve muhalif basına karşı baskı aracı haline getirildi. Bu nedenle bu kurulun çoğulculuk, özerklik ve tarafsızlık ilkelerine bağlı olarak çalışmasını sağlayacak bir düzenlemeye gidileceğine vurgu yapılıyor.
Yeni Anayasa önerisinde seçim barajının yüzde 3`e indirilerek, seçmenin daha geniş kesiminin Mecliste temsil edilme istemi, son derece önemlidir.
Yurt dışında yaşayan altı milyonu aşan Türklerin, sorunlarıyla yakından ilgilenileceği, dil ve kültürlerini koruma ve anavatanla bağlarını geliştirme çalışmalarına vurgu yapılarak, yurt dışında yasayan Türklerin Mecliste 15 milletvekiliyle doğrudan temsil edilmesinin sağlanacağı açıklanıyor.
Olağanüstü Hal ilanının, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından verilmesi öngörülüyor.
Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı on beşten yirmi ikiye çıkarılarak; dört daire ve bir Genel Kurul halinde çalışması sağlanacağı açıklanıyor.
Yüksek Seçim Kurulu`nun, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarına ilişkin verdiği kararların hukuka uygunluğunun sağlanamasa için, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruların yapılmasının sağlanacağı belirtilmektedir.
Anayasamızın 2. maddesinde yer alan ve değiştirilmesi yasaklanan insan haklarına saygılı, demokratik, lâik, sosyal hukuk devleti kavramları, Anayasa düzenimizin asıl belirleyicisi olacaktır. (…)  “Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına adım atarken bu topraklara eşitliği, özgürlüğü, adaleti hep birlikte getireceğiz. (…) Anayasanın önemsizleştirilmeye, hukuk devleti ilkesinin unutturulmaya, devletin bir parti devleti haline dönüştürülmeye, kurum kültürü ve kurallar sisteminin yok sayılmaya çalışıldığı bu dönemi aziz milletimiz ile birlikte mücadele ederek aşacağımıza ve Cumhuriyetin 1. Yüzyılındaki kazanımlarımızı muhafaza ederek daha ileriye götürerek sorunlarımızı demokrasi kültürü içinde çözerek Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmaya kararlıyız.” Deniyor Anayasa önerisinde.
“Bizler inanıyoruz ki, önümüzdeki ilk seçimde, otoriter bir sistemden yana olanlar değil, demokrasiden yana olanlar kazanacak; altılı masanın ortak Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır.” İnancının da altı çiziliyor.
This entry was posted in ANAYASA, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER. Bookmark the permalink.

One Response to ALTILI MASA TARAFINDAN HAZIRLANAN “YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ” ÖNERİSİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME

  1. Pingback: SİYASİ DOSYA : ALTILI MASA TARAFINDAN HAZIRLANAN “YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ” ÖNERİS İ HAKKINDA DEĞERLENDİRME – Stratejik Güvenlik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *