İNSAN HAKLARI EVRENSELDİR, VAZGEÇİLEMEZ, ERTELENEMEZ

İNSAN HAKLARI EVRENSELDİR, VAZGEÇİLEMEZ, ERTELENEMEZ


10 Aralık 1948’de Türkiye’nin de imzalamış olduğu BM Evrensel İnsan Hakları Bildirgesine göre;
*** “Her inanç, etnik köken ve kesimden” tüm insanlar “eşit hak, hukuk ve özgürlüklere” sahiptir. Herkes, “insan onuru, hukuku ve hakları bakımından” eşit doğar.
***“Sağlıklı, onurlu, insanca yaşam” hakkı ile “her ana ve çocuğun; sağlıklı ve düzenli yaşam için özel ihtimam ve yardım görme” hakkı kutsaldır.
*** Her gencin, “her kademede öğrenim hakkı” temeldir. Öğrenim, asgari “ilk ve temel safhalarında” parasız ve zorunludur.
*** Düşünce suç olamaz. Düşünceyi; “ifade, açıklama ve yayma” özgürlüğü ile “çoğulculuk” demokrasinin temel koşuludur.
***Herkesin, “sosyal güvenlik hakkı” temeldir; Herkesin; “İşsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde” sosyal güvenlik hakkı vazgeçilemezdir.
***Herkes; Yasalar önünde eşittir. Her sanık, savunma hakkının gereğince kullanıldığı yargılama ile kanunen suçlu olduğu tespit edilmedikçe, masum sayılır.
***Hiç kimse; “işkenceye, gayri-insani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere” tabi tutulamaz.
*** Herkesin, “adil koşullarda çalışma, işini serbestçe seçme, eşit iş karşılığında eşit ve adil ücrete ve işsizlikten korunma” hakkı vardır.
***Her çalışanın; “haklarının savunulması ve korunmasi için” sendikalar kurmaya, sendikalara “özgürce katılma veya ayrılmaya”, Grevli Toplu Sözleşmeye hakkı” vardır.
***Her çalışanın, “dinlenme ve ücretli tatil yapma” hakkı vardır.

“Laiklik, Cumhuriyet ve Katılımcı ve Çoğulcu Demokrasi”, “Hukuk Devleti, Barış ve İnsan Hakları” ile “Emeğe Saygı, Sosyal Adalet ve Her Alanda Eşitlik”, üç temel ALTIN ÜÇGEN’dir.
Bu üç ALTIN ÜÇGEN temelinde; “güçlü Parlamenter sistem ve çoğulcu katılımcı demokratik kurum ve kurallar” eşliğinde, “hukukun üstünlüğü, siyasi etik kuralları ile insan hakları ve temel özgürlükler”, bizim siyasete bakış anlayışımızın “vazgeçilemez ve ertelenemez” çıkış noktasıdır.”

Algan Hacaloğlu
This entry was posted in İNSAN HAKLARI - DEMOKRASİ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *