Varlık Fonu emperyalistlere sunulan olağanüstü hizmettir

Odatv.com
Prof.Dr.İzzettin Önder
17.09.2018

Varlık Fonu emperyalistlere
sunulan olağanüstü hizmettir

“Merkez ülkelerdeki atıl kapital, kâr amacıyla geri kalmış ülkelerde üretime sokulur. Geri kalmış ülkelerde sermaye kıtlığı nedeniyle genellikle kârlar yüksek, arazi değeri görece düşük, ücretler düşük, ham madde ise ucuzdur.” Kapitalizmin ileri aşaması olarak bilinen emperyalizmin işleyiş mekanizması, Lenin’in mealen verilen bu ifadesi ile açıklanmaktadır. Sömürgecilikten farklı olarak emperyalizm, tek taraflı bir zorlama değil, sistem dinamikleri ile farklı gelişmişlik düzeyindeki ülkeler arasında karşılıklı etkileşim halinde işleyen bir süreçtir. Emperyalizm sürecinin işleyebilmesi için gelişmiş ekonomilerin sızabileceği kalkınma halinde ekonomilerin bulunması gereklidir. Emperyalizm sürecinde gelişmekte olan bir ülkenin gelişmiş ülkeler düzeyine gelip gelemeyeceği tartışmasını, geçenlerde yitirdiğimiz üstat Samir Âmin’in görüşü ile yanıtlayabiliriz: Gelişmekte olan ekonomilerin böyle bir süreçte gelişmiş ekonomilere ulaşması emperyalizm teori ve pratiğine aykırıdır. Bilindiği üzere, bu görüşü son zamanların genç ekonomisti Chang da, Smith’den devraldığı “merdiveni devirmek” görüşü ile desteklemektedir.

VARLIK FONU EMPERYALİST SERMAYEYE SUNULAN OLAĞANÜSTÜ HİZMETTİR

Bu giriş paragrafının ışığında, son faiz artışı kararından başlayıp, geriye doğru ülkemizin nasıl bir süreçten geçtiğini ve tüm siyasilerin haykırışlarına rağmen, sistemde kalındığı sürece ancak radikal önlemler alınmadıkça bu cendereden kısmen kurtuluşun olası olamayacağını tartışmak istiyorum. Ekonomik saldırı ya da ileri ekonomilerin kalkınma aşamasındaki ülkeye ya da ülkelere duhulü olarak nitelenen emperyalizm, istila ve sömürgeleştirmeden farklı olarak, kendi talebini yaratarak ortaya çıkar ve gelişir. Diğer bir deyişle, emperyalizmi salt ileri ekonomilerin geri ekonomilere saldırısı olarak değil, farkında olmayarak ya da burjuvazi-emperyalizm işbirliğinde veya siyasal erkin krizleri perdelemek amacı ile bizzat emperyalizme yeşil ışık yakılması şeklinde görmemiz gerekir. Bu kabulle son faiz kararını, bir yönü ile emperyalist amaçlı dış sermayeye davetiye çıkarmak, diğer yönü ile de zaten borçlu durumda olan tüketiciyi daha da baskılayarak, emperyalist sermaye girişlerine kaynak hediyesi(!) yaratmak olarak niteleyebiliriz. Şöyle ki, cari açığın ve dış borçların ödenmesi amacıyla akut hale gelmiş olan dış kaynak gereksinimi faiz yükselişi kararında birinci rolü oynamıştır. Emperyalist sermaye girdiği ülkede riskle karşılaşmamak ve yüksek gelir sağlamak amacı güder. Faiz oranının yükseltilmesi yanında, Varlık Fonu’nun merkezi yönetimle ipotek güvencesi olarak vitrine koyulması emperyalist sermayeye sunulan olağanüstü hizmettir. Kur oynaklığının düzleştirilmesi amacıyla faizde gerçekleştirilen olağanüstü yükseliş de, anlık kap-kaç spekülatif hareketler dışında, finans çevrelerinin arzuladığı bir durumdur. Şöyle ki, finans sermayenin nihai aşamada sağlamayı hesapladığı reel faizin, özellikle de kur dalgalanmalarının yukarıya doğru hareketlenme dönemlerinde nominal faizin altına düşmesinin önlenmesi amacıyla kur istikrarı önemlidir. Faiz oranının böylesine astronomik artırılışı, kur hareketlerinde istikrarın sağlanması umudu ile(!) bu gayeye, yani bıyıklı-bıyıksız dövizin ekonomiye selametle girişine hizmet eder. Böylece, emperyalizmin emici kanalı olan dış sermaye, 18 yıl boyunca serseri fonların sarhoşluğu ile yükselmiş olan tüketim maliyeti bedelinin tahsili olarak uluslararası emperyalizme hizmet verecektir. Finansal emperyalizm döneminin bir uygulamasının yıllar sonra tekrarlanma gereksinimi yaratması!

Yüksek faiz haddinin iç tasarruf oranını artırır diye bir düşünceye kapılmayalım. Bir kere, tasarruf salt faiz haddinin değil, ondan önemlisi, gelirin bir fonksiyonudur. Hanehalkı borçluluğu bu düzeyde iken, kredi kurumları alacak takibinde iken salt faiz sebebiyle tasarrufun artacağını düşünmek hamhayaldir. Yüksek faizin tasarrufu tetikleyici etkisi olsa idi, tüm AKP döneminde uygulanan yüksek faiz ve baskılı kur rejiminde tasarruf oranı, geçmiş dönemleri de özlemle hatırlatırcasına yerlerde sürüklenmez idi.

Meseleye politika açısından yaklaştığımızda öyle anlaşılıyor ki, IMF-Derviş programının örtülü amacı, tasarrufu yükseltmek olmayıp, baskılı kurla iç üretimi atıl dış ekonomilere kaydırarak ithalatı kamçılarken, yüksek faizle alınan dış borçla iç tüketimi yükselterek ticari emperyalizmi desteklemek olmuştur. Emperyalizm kıskacına aldığı hiçbir ekonomiyi ayağa kaldırmayıp, geçici parıltılar altında merkez-ekonomiyi destekleme hedefine hizmet eder. İşte, böylesi gurur verici 18 yıllık hizmet sonucunda geldiğimiz yer!

EMPERYALİZMİN EKMEĞİNE YAĞ SÜREN MEKANİZMALAR VE UNSURLAR ÜLKE EKONOMİSİ LEHİNE ÇALIŞMAZLAR

https://odatv.com/varlik-fonu-emperyalistlere-sunulan-olaganustu-hizmettir-17091807.html
This entry was posted in Ekonomi, YOLSUZLUKLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *