AYIPLI ÇIKARCI SİYASETÇİ KİMLİĞİ * TBMM’de KAST SINIFI * Meclis’te gece yarısı kıyak yasası * Milletvekilleri toplumun ekonomik durumunu gözetmeden ve sürekli olarak kendilerine çıkar sağlayan konuları yasalaştırıyorlar. Aşağıdaki TBMM tutanağını ve ilgili haberi okuyunuz .

 

Aydınlık
31.3.2018

Meclis’te gece yarısı kıyak yasası

Milletvekillerine önce sağlık hizmeti, diplomatik pasaport verilmesi ve son değişiklikle de eski ve yeni vekillere VIP hizmeti hakkı sunuldu

Milletvekilleri, son bir ayda yaptıkları yasal değişiklikler ile önce kendilerine, sonra da yüksek yargı ve üst düzey komutanlara ayrıcalıklı haklar getirdi. Vekiller ilk olarak, 8 olan ücretsiz diş implant hakkını 12’ye çıkardı. Ardından 10 bin kişilik eski ve yeni milletvekilleri ile ailelerine diplomatik pasaport verilmesini sağladı. Dün de yine gece yarısı önergesiyle bu haklara yenileri eklendi.

İŞTE SON İMTİYAZ

9 bin 590 lira emekli aylığı alan eski milletvekilleri ile 19 bin lira aylık ödenen mevcut milletvekilleri, kamuya ait tatil kampları, misafirhaneler, polis, hakim, ordu ve öğretmenevleri gibi sosyal tesislerde, o kurum personeli için belirlenen en uygun ücret ve şartlardan yararlanarak kalabilecekler.

YAKLAŞIK 19 BİN KİŞİ

KHK ve gece yarısı önergeleri ile torba yasa ve KDV kanun tasarısına eklenen maddeler ile, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay’ın mevcut ve emekli üyeleri ile görevde bulunan ve emekli olan Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, orgeneral ve oramiraller ile ailelerine de ömür boyu ücretsiz sağlık hizmeti hakkı tanındı.

Bunların tüm sağlık giderleri, kendi kurumlarının bütçelerinden karşılanacak.

Böylelikle 10 bin kişilik eski ve mevcut milletvekili ve ailesi, 385’i görevde 3 bini de emekli olan ve aileleriyle birlikte sayıları 9 bini geçen yüksek yargı üyesi, 100 civarındaki mevcut ve emekli üst düzey komutan ve ailesinden oluşan 19 bini aşkın, imtiyazlılar ordusu oluştu.

PASAPORT DA VERİLMİŞTİ

Tüm bu yasal değişiklikler ile 3 bin 500 civarındaki eski ve yeni milletvekili, vize ve harçtan muaf olan ve dokunulmazlık getiren diplomatik pasaportu, ömür boyu taşıyacak. Eş ve 25 yaşına kadar olan çocukları da bu haktan yararlanacak. Kendileri ve ailelerinin tüm sağlık giderlerini de devlet ödeyecek.

Hiç bir kamu görevlisine tanınmayan implant hakkını da 12 dişe kadar ücretsiz olarak yaptırabilecekler *1* (Sözcü)

 

Prof.Dr.Tülay Özüerman
tulay.ozuerman@gmail.com
2. April 2018

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 79’uncu Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.535 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam ediyoruz.

Komisyon? Yerinde .

Hükûmet? Yerinde.

Sayın milletvekilleri, yeni madde ihdasına dair bir önerge vardır. Önergeyi okutup Komisyona soracağım. Komisyon önergeye salt çoğunlukla yani 21 üyesiyle katılırsa önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açacağım. Komisyonun salt çoğunlukla katılmaması hâlinde ise önergeyi işlemden kaldıracağım.

Şimdi önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 535 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Mustafa Elitaş Erkan Akçay Bülent Turan
Kayseri Manisa Çanakkale
Mehmet Doğan Kubat Engin Altay

İstanbul İstanbul

“MADDE 20- 26/10/1990 tarihli ve 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunun 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir

53

“Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanlar kamu kurum ve kuruluşlarının tüm sosyal tesis ve imkanlarından, bu tesislerin kullanımına ilişkin ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenmiş en uygun esas ve usuller dahilinde yararlanırlar.””

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Sayın Başkan, usulen bir…

BAŞKAN – Sayın Komisyon, önergeye salt çoğunlukla katılıyor musunuz?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Sayın Başkan, salt çoğunluğumuz vardır, katılıyoruz.

BAŞKAN – İşaretleri görelim Komisyon üyelerinden.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Arkadaşlar, ellerimizi kaldıralım.

BAŞKAN – Sayalım Divan üyelerimiz.

Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılmış olduğundan önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açıyorum.

Söz isteyen?

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Danış Beştaş.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ben, usulen bu konuda bir itirazımızı ifade etmek istiyorum.

İç Tüzük’ün 87’nci maddesinin üçüncü fıkrasında -açıkça şu anda salt çoğunluk olduğu tespit edildi, tamam ama- sadece salt çoğunluk değil, ayrıca aranan bir husus var sizin de takdir edeceğiniz üzere: “Görüşülmekte olan tasarı veya teklife konu kanunun, komisyon metninde bulunmayan, ancak tasarı veya teklif ile çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin değiştirilmesini isteyen ve komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açılır.” Fakat burada çok yakın bağ bulunmasına dair bir düzenleme var İç Tüzük’te. Biz mevcut madde ihdasının görüşülmekte olan KDV yasasıyla ilgili çok yakın bağının olmadığını düşünüyoruz. İtirazımızı bu şekilde ifade etmek istiyoruz.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Danış Beştaş.

1.- Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/926) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 535) (Devam)

BAŞKAN – Grupları arasında bir uzlaşma söz konusu olduğu için, Komisyonunda salt çoğunluğu olduğu için işleme devam ediyorum.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Sayın Başkan, biz uzlaşmadık.

BAŞKAN – İmzası olan grupları kastettim.

İtirazınız da kayıtlara geçmiştir Sayın Beştaş.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – İmzası olan gruplar ki eski örnekleri var Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Komisyonun çoğunlukla katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Böylece, kabul edilen önerge doğrultusunda yeni bir madde ihdas edilmiştir. Karışıklığa mahal vermemek adına aynı madde numaralarıyla görüşmelere devam edilecektir.

Sayın milletvekilleri, yeni madde ihdasına dair bir önerge daha vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 535 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Mustafa Elitaş Bülent Turan Engin Altay
Kayseri Çanakkale İstanbul
Erkan Akçay Mehmet Doğan Kubat

Manisa İstanbul

MADDE 21.- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 22- Genel Kurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı olarak atanmış olanlar ile Orgeneral/Oramiral rütbelerinde bulunanlardan aylıklarını 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre almakta olanlar ve bunların emeklileri ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tabi olduğu hükümler ve esaslar çerçevesinde ilgili kurum bütçelerinden ödenir.

54

BAŞKAN – Sayın Komisyon, önergeye salt çoğunlukla katılıyor musunuz?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Sayın Başkan, salt çoğunluğumuz vardır, katılıyoruz.

BAŞKAN – Komisyon üyelerinin işaretlerini görelim.

Evet, Komisyonun salt çoğunluğu vardır.

Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılmış olduğundan önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açıyorum.

Söz isteyen…

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Sayın Başkan..

BAŞKAN – Yeni madde üzerinde Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Adana Milletvekilimiz Sayın Meral Danış Beştaş konuşacaktır.

Buyurun Sayın Danış Beştaş. (HDP sıralarından alkışlar)

Süreniz on dakika.

HDP GRUBU ADINA MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biraz önceki önergede de ifade ettiğimiz üzere açıkça İç Tüzük’e aykırı, usule aykırı bir işlem yapılmaktadır. Kesinlikle usul açısından ciddi bir sakatlık olduğunu ve bizim itirazımız olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, gerçekten Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlarda, bu kadar vahim olayların yaşandığı, hak ve özgürlüklerin hiçe sayıldığı bir ortamda biz ne görüşüyoruz? Milletvekillerinin sosyal haklardan, kamu kurum ve kuruluşlarından faydalanmasını. Ben de bir milletvekili olarak bunu katiyen reddediyorum. Biz, bu ayrıcalığı istemiyoruz. Halkların Demokratik Partisi olarak şunu açıkça ifade etmek isterim ki Parlamentonun 9 üyesinin milletvekilliğinin hukuksuzca düşürüldüğü, 9 parlamenterin, Enis Berberoğlu’yla beraber 10 parlamenterin hâlâ hapiste tutulduğu bir ortamda Parlamentonun itibarını daha fazla zedelemekten, yaralamaktan başka bir anlam taşımayacaktır.

Evet, milletvekillerinin durumunu konuşalım. Biz, bunu her gün bu kürsüden ifade ediyoruz. Eğer milletvekillerinin durumunu konuşacaksak, Selahattin Demirtaş’ı, Figen Yüksekdağ’ı, Gülser Yıldırım’ı, Selma Irmak’ı, Ferhat Encü’yü, Çağlar Demirel’i, İdris Baluken’i, Burcu Çelik’i konuşalım, Enis Berberoğlu’nu konuşalım. Gelin, bu Parlamentoda müdür ile infaz koruma memuru ile talimatla çalışan yargıyla muhataplığı sona erdirelim. Halk iradesi şu anda rehin olarak tutulurken biz dışarıdakilerin gidip efendim herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda hangi düzeyde kalacağımıza, ne kadar para ödeyeceğimize dair bir tartışmayı zül kabul ediyorum. Bu, kabul edilemezdir. Biz, burada, defalarca, milletvekillerine yönelik, kabul edilemez, küçük düşürücü uygulamaları anlatırken görmeme, bilmeme, duymama hâlini yaşayan Parlamento bugün kendisine yönelik bir ayrıcalığa, hem de üç parti birlikte “Evet.” demiştir. Bu, tarihî bir gündür. Evet, bu üç parti 20 Mayısta milletvekili dokunulmazlığını da kaldırmıştı ve sonrasında, işte, şimdi, milletvekilleri, halk iradesi hapiste.

Biz, tarihsel bir sorumluluk taşıyoruz arkadaşlar. Biz biz değiliz, biz halk olarak buradayız ve halk iradesini temsil ediyorsak önce halkın çıkarlarını, geleceğini, ekonomik durumunu, yaşam tarzını düşünmek zorundayız.

Diğer önerge ne? Efendim, “Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı olarak atanmış olanlar ile orgeneral, oramiral rütbelerinde bulunanlardan aylıklarını 926 sayılı Kanun’a göre alanların ve bunların emeklilerinin -bilmem şu kadar bölümü- sağlık giderleri bizim gibi, milletvekilleri gibi tabi olunan hükümler ve esaslar çerçevesinde ödenecek.” Neden? Neden gerçekten? Hani her gün burada “Mehmetçik” diyorsunuz ya, hani her gün evlere cenaze gidiyor ya, hani biz “Savaşa karşıyız.” diyoruz ya hep bu kürsüden, neden askerlerle oramiral arasında böyle bir hiyerarşi koyuyorsunuz? Neden Genelkurmay Başkanı bu kadar yüksek düzeyde bir sağlık harcamasından yararlanacakken o askerler, yoksul halkın çocukları tedavi olacak masrafı bulamayacak? Bunu kabul edemeyiz, bunu Türkiye kabul edemez. Bu ayrıcalığı reddediyoruz.

Şu anda, emeklinin, işçinin, çiftçinin, öğrencilerin, kadınların, öğretmenlerin her gün iktidarın politikaları tarafından daha fazla yoksullaştığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. OHAL süreciyle kangren hâline gelen sorunlar yerli yerinde dururken böyle ayrıcalıkların tanınmasını kabul etmek mümkün değildir. Eğer bunu kabul edersek oyunu aldığımız ya da almadığımız Türkiye yurttaşlarının iradesine saygısızlık yapmış oluruz. Eğer milletvekilleriyle ilgili bütün partiler ortaklaşacaksak, biraz önce de söylediğim gibi, gelin, sorunlarımızı çözmek için ortaklaşalım. Çünkü bizim sorunlarımız, temsil ettiğimiz milyonların sorunlarıdır. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak bu meseleye tam da bu şekilde yaklaşıyoruz.

Şu anda bizimle birlikte çalışan Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanlarının sorunları çok büyük, biliyorsunuz. Hâlâ kıdem tazminatı hakları yok. Eğer bir düzenleme yapacaksak Meclisle ilgili, gelin, önce bizimle birlikte çalışan emekçilere ve çalışanlara haklarını verelim. Biz bunun altına gerçekten gönüllüce ilk imzayı atmaya hazırız. Sosyal haklar açısından, iş güvencesinin ve kıdem tazminatı hakkının olmaması, işsizlik ödeneğinden

55

yararlanamaması, eşit işe eşit ücret politikasının uygulanmaması nedeniyle emekçilerin bu kadar sıkıntı çektiği bir dönemde bu ayrıcalıkları reddediyoruz.

Değerli milletvekilleri, daha önce bu Parlamentoda 696 sıra sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 32 ve 42’nci maddeleriyle Danıştay, Yargıtay başkanları, başsavcısı, başkan vekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderlerinin, milletvekillerinin tabi oldukları hüküm ve esaslara göre kurum bütçesinden ödenmesi düzenlenmişti. Bu düzenleme Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve sağlık hakkı ilkesine açıkça aykırıdır.

İktidar partisi imtiyazlı bir zümre oluşturuyor ve diğer partilerle birlikte bu imtiyazlı zümrenin oluşumunda ortak hareket ediliyor. Yeri geldiğinde birbirlerine en sert eleştirileri yaptıklarını biliyoruz. Ama imtiyazlı zümre yaratma konusunda ortak paydada buluşmaya devam ediyorlar.

Şimdi, biz bu imtiyazlı zümrenin giderlerini… Vatandaş birçok sağlık ücretini kendi bütçesinden öderken bunlar imtiyazlı olacak. Örneğin, yoksulluk nedeniyle implant ücretini karşılayamayan Ahmet Amca, Hacer Teyze kendi dişlerini yaptıramıyor ama bu zümrenin implant masrafını vergisiyle karşılayacak, bu imtiyazlı zümrenin masrafını vergisiyle kendisi karşılayacak.

Ortalama fiyatı 5 ila 10 bin arasında olan işitme cihazının sadece bin lirasını SGK karşılıyor. Cebinden vermesi gereken ücreti karşılayamadığı için çocuğuna işitme cihazı alamayan aileler var. Ama bu aileler, bu yoksul aileler ödedikleri vergilerle bu imtiyazlı zümrenin sağlık giderlerini karşılayacaklar. Size bir adaletsizlik yansımıyor mu? Size bir haksızlık yansımıyor mu? Çok açık bir tablo var burada. Kirasını ödeyemediği için intihar eden yurttaşları olan bir ülkede yaşıyoruz biz, Ege Denizi’nde can veren aileler var biliyorsunuz, OHAL’in mağdur ettiği yüz binlerce insan var, ilaç fiyatlarına gelen zamlar ortada, çiftçiler borç batağında, her gün iş yerleri kapanıyor, cezaevleri dolup taşıyor, işkence gün yüzüne çıktı. Meclisin işi bu mu, bu mu olmalı gerçekten? Biz vatandaşın sorunlarını çözmek için buradayız, hem de üç partinin uzlaşmasıyla çıkıyor, yazık diyorum, başka hiçbir şey söylemek istemiyorum, yazık gerçekten. Milletvekillerinin sosyal haklardan en yüksek devlet memuru gibi yararlanması konusunda uzlaşılıyor, çocuk istismarları araştırılsın dediğimizde reddediliyor. “Genelkurmay başkanları milletvekillerine sağlık sahip olduğu sağlık haklarından yararlansın.” diyorsunuz ama Çiftlik Bankı araştıralım diyoruz, buna karşı ret oyu veriyorsunuz. Bu Meclise bu düzenlemeyi yaptırmak suçtur ve biz bu suça ortak olmayacağız diyorum.

Teşekkür ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Danış Beştaş.

Sayın milletvekilleri, önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açmıştım. Görüşmeler tamamlanmıştır.

Şimdi bu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir. *2*

*1* https://www.aydinlik.com.tr/meclis-te-gece-yarisi-kiyak-yasasi-turkiye-mart-2018-1

*2* https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_sd.son_tutanak

This entry was posted in Politika ve Gundem, YOLSUZLUKLAR, YOZLAŞMA - AHLAKSIZLIK. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *