KÜRESELLEŞME – ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER – KAPİTALİZM – EMPERYALİZM * Dünyamızda 500 adet çok uluslu şirket var. Bunların çatı kuruluşları ABD, AB devletleridir. Ordusu NATO’dur. Parası dolar ve EURO’dur. Siyaseti yeni mekân yaratma, yıkma ve denetlemedir * Antiemperyalizm mahkûmiyetten kurtulurken…

Bülent ESİNOĞLU
bulentesinoglu@gmail.com
04.12.2017

Antiemperyalizm mahkûmiyetten kurtulurken…

Emperyalizmi yeniden tanımlayarak okurumu yormak istemiyorum. Ancak şu da bir gerçek ki, herkesin kendisine göre bir emperyalizm tanımı da var. Genellikle de kapitalizm ile emperyalizm birbirine karıştırılır.

Eğer sermaye; talep yetersizliği, kapasite fazlası, aşırı birikim sorunuyla karşı karşıya kalırsa, bu sorunu aşmak için mal ve sermaye ihracı yoluyla bölgenin dışına çıkarak yeni Pazar aramaya başlar.

Sermaye; kâr oranlarının düşmesi karşısında da üretim girdilerini ucuzlatmak için kaynak alanları aramaya başlar.Kapitalizmin bu karakteristik yapısını göz önünde tutarak yapacağımız yorumlarda, sömürünün var olduğunu kabul etsek bile, hala emperyalizmden söz edemeyiz.

Sermaye yukarıda anlattığım sorunları yeterince gideremeyince, anarşik rekabet içerisinde olduğu diğer sermaye guruplarıyla, ya rekabet etmeme yolunda anlaşmaya varırlar, ya da sermayelerini birleştirerek, tekeller, oligopoller ve benzeri ekonomik-siyasi kuruluşlara dönüşürler.

Çok uluslu şirketlerin ortaya çıkması, yukarıda anlatmaya çalıştığım süreçlerin sonucudur.

Sermaye; ihraç ettiği mal ve sermayenin karlarını sürdürebileceği bir ortam, bir Pazar oluşturmak durumundadır. Girdiği ülkede, sermayesinin önünde hiçbir yasal engelin olmamasını ister. Küreselleşme ve Kuralsızlaştırma ister.Kültür, eğlence, ideolojik düzenleme, giren sermayenin kültürüne ideolojisine uygun olmalıdır.Bu sebeplerden, sermaye girdiği milli devletten, kendi sermayesinin rahat edeceği bir şekle evirilmesini ister.

Bundan sonraki süreç; mekân yaratma, yıkma ve mekân denetleme sürecidir. Bu süreçleri sağlayabilmesi için, yıkma ve soykırıma neden olma süreçler bile gerekebilir.Artık çağımızın emperyalizm tanımına geldik demektir. Kapitalizm mekân yaratma, yıkma ve denetleme süreci haline gelmiş demektir.

Dünyamızda 500 adet çok uluslu şirket var. Bunların çatı kuruluşları ABD, AB devletleridir. Ordusu NATO’dur. Parası dolar ve EURO’dur. Siyaseti yeni mekân yaratma, yıkma ve denetlemedir.Çok uluslu şirketlerin tanımladığım siyasetlerini yürütmelerinde sorunlar vardır. Yeni mekân yaratma, yıkma ve denetleme işlevlerini yeterince yerine getiremiyorlar.Ucuz hammadde ve enerjiye ulaşmada Çin ve Rusya gibi büyük ulus devletlerle karşı karşıyadırlar.

Çok uluslu şirketlerin çatı kuruluşu ABD’nin, milli devletleri denetlemesi artık dayanılmaz konumlara gelmiştir. Milli devletlerle halkalarını karşı karşıya getirmiştir.Artık bu süreç; antiemperyalizmin mahkumiyetten çıktığı bir süreci işaret eder. Emperyalizmin zihinleri teslim alma durumunun tersine döndüğü bir sürece girdik.

4.12.2017

This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, BÜLENT ESİNOĞLU YAZILARI, Ekonomi, KAPİTALİZM - LİBERALİZM. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *