HİLAFET ve HALİFELİK HAKKINDA SÖYLENEN YALAN VE GERÇEKLER * “Halife halledilmiştir. Hilafet, Hükümet ve Cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen mündemiç olduğundan Hilafet makamı mülgadır.”

From:Haluk Dural
Date:03/15/17

TDK’da “mülga”nın anlamı : sf.(mülga:)esk.Varlığı kaldırılan,kapatılan

***

Hilafetin TBMM’nin manevi şahsında tutulduğu” iddiası tamamen bir safsatadır. Hilafetin kaldırıldığı 431 sayılı kanundaki ifade net olarak;

HİLAFETİN İLGASINA VE HANEDANI OSMANİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEMALİKİ HARİCİNE ÇIKARILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 431
Kabul Tarihi: 3/3/1924 (1340)

Madde 1- Halife halledilmiştir. Hilafet, Hükümet ve Cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen mündemiç olduğundan Hilafet makamı mülgadır.

(Madde 1- Halifenin görevine son verilmiştir. Halifelik, hükümet ve cumhuriyetin anlam ve kavramı içinde esasen mevcut olduğundan, hilafet makamı kaldırılmıştır.)

şeklinde olup, hilafetin TBMM’nin manevi şahsiyetinde mündemiç olduğu külliyen yalandır. Kanundaki ifadeye göre en net olan husus “halifenin görevine son verilerek, hilafet makamının kaldırılmış” olmasıdır.

Ekte size, kanunun ilk halini ve 1952 (Menderes) ve 1974 yıllarında (CHP+MSP koalisyonu) tarafından yapılan değişiklikleri içeren son halini bilgilerinize sunuyorum.

Saygılarımla,
Haluk DURAL
Millî Merkez Genel Sekreteri

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/367.html

HİLAFETİN İLGASINA VE HANEDANI OSMANİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEMALİKİ HARİCİNE ÇIKARILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 431
Kabul Tarihi: 3/3/1924 (1340)

Madde 1- Halife halledilmiştir. Hilafet, Hükümet ve Cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen mündemiç olduğundan Hilafet makamı mülgadır.*** (Madde 1- Halifenin görevine son verilmiştir. Halifelik, hükümet ve cumhuriyetin anlam ve kavramı içinde esasen mevcut olduğundan, hilafet makamı kaldırılmıştır.)

Madde 2- Mahlu Halife ve Osmanlı saltanat münderisesi hanedanının erkek kadın bilcümle azası ve damatlar, Türkiye Cumhuriyeti memaliki dahilinde ikamet etmek hakkından ebediyen memnudurlar. Bu hanedana mensup kadınlardan mütevellit kimseler de Âli Osman’dan addedilirler. ***(Madde 2- Görevinden alınan halife ve Osmanlı saltanatı kökeninden gelen erkek ve kadın tüm kişiler ve damatlar Türkiye Cumhuriyeti içinde oturmak hakkından sonsuza dek yasaklıdırlar. Bu soya bağlı kadınlardan doğmuş kimseler de, Osmanlı soyundan sayılırlar.)

Madde 3- İkinci maddede mezkur kimseler, işbu kanunun ilanı tarihinden itibaren on gün zarfında Türkiye Cumhuriyeti arazisini terke mecburdurlar.*** (Madde 3- İkinci maddede belirtilen kişiler, bu yasanın yayımı tarihinden başlayarak en geç on gün içinde Türkiye Cumhuriyeti ülkesini terk etmek zorundadırlar.)

Madde 4- İkinci maddede mezkur kimselerin Türk vatandaşlık sıfatı ve hukuku merfudur.
(Madde 4- İkinci maddede belirtilen kişilerin Türk vatandaşlık sıfatı ve hukuku kaldırılmıştır.)

Madde 5- Bundan böyle ikinci maddede mezkur kimseler Türkiye Cumhuriyeti dahilinde emvali gayrimenkuleye tasarruf edemezler. İlişkilerinin kat’ı için bir sene müddetle bilvekâle meakimi devlete müracaat edebilirler. Bu müddetin mürurundan sonra hiçbir mahkemeye hakkı müracaatları yoktur.***(Madde 5- Bundan böyle, ikinci maddede anılan kimseler, Türkiye Cumhuriyeti’nde taşınmaz mal elde edinemezler. Bağlantılarının yok edilmesi için bir yıl süre ile vekil tutarak, devletin mahkemelerine başvurabilirler. Bu müddetin bitiminden sonra, hiçbir mahkemeye başvurma hakları yoktur.)

Madde 6-İkinci maddede mezkur kimselere masarifi seferiyelerine mukabil bir defaya mahsus ve derecei servetlerine göre mütenasip olmak üzere hükümetçe tensip edilecek mebaliğ ita olunacaktır.***(Madde 6- İkinci maddede anılan kimselere, yol giderlerine karşılık bir kerelik ve kazanımlarının değeri ile orantılı olmak üzere hükümetçe uygun bir miktar (para) ödenecektir.)

Madde 7- İkinci maddede mezkur kimseler, Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahilindeki bilcümle emvali ile gayrimenkulelerini bir sene zarfında hükümetin malumat ve muvafakatı ile tasfiyeye mecburdurlar. Mezkur emvali gayrimenkuleyi tasfiye etmedikleri halde, bunlar hükümet marifetiyle tasfiye olunarak bedelleri kendilerine verilecektir.***(Madde 7-İkinci maddede anılan kişiler, Türkiye Cumhuriyeti içindeki tüm taşınmaz mallarını bir yıl içinde hükümetin bilgisi ve onayı ile, elden çıkarmaya mecburdurlar. Bu taşınmaz malları elden çıkarmadıklarında bunlar, hükümet tarafından satılarak bedelleri kendilerine verilecektir.)

Madde 8- Osmanlı İmparatorluğu’nda padişahlık etmiş kimselerin Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahilindeki tapuda merbut emvali gayrimenkulleri millete intikal etmiştir.***(Madde 8- Osmanlı İmparatorluğu’nda padişahlık etmiş kimselerin Türkiye Cumhuriyeti içindeki tapulu taşınmaz malları ulusa geçmiştir (millilestirilmistir).

Madde 9- Mülga padisahlık sarayları, kasırları ve emakini sairesi dahilindeki mefrusat, takımlar, tablolar, asarı nefise vesair bilumum emvali menkule millete intikal etmistir.***(Madde 9- Kapatılan padisahlık sarayları ve kasırları (köskleri) ile bunların bağlantıları içinde bulunan esyalar, takımlar, tablolar, sanatsal yapıtlar ve diğer tasınır mallar ulusa geçmistir.)

Madde 10- Emlakı Hakaniye namı altında olup, evvelce millete devredilen emlak ile beraber mülga padisahlığa ait bilcümle emlak ve sabık hazine-i Hümayun muhteviyatları ile birlikte saray ve kasırlar ve mebani ve arazi millete intikal etmistir.*** (Madde 10- Padisah malları adı altında olup evvelce ulusa devredilen mallar ile birlikte, kaldırılan padisahlığa ait tüm tasınmaz mallar ve eski hazine mevcutları ile birlikte saray ve kasırlar (köskler) ve bağlantıları ve arazileri ulusa geçmistir.)

Madde 11- Millete intikal eden emvali menkule ve gayrimenkulenin tespit ve muhafazası için bir nizamname tanzim edilecektir. ***(Madde 11- Ulusa geçen tasınır ve tasınmaz malların saptanması ve korunması için bir yönetmelik yapılacaktır.)

Madde 12- İsbu kanun tarihi nesrinden itibaren meriyülicradır.***(Madde 12- Bu yasa yayımı tarihinden geçerlidir.)

Madde 13- İsbu kanunun icrayı ahkâmına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.***(Madde 13- Bu yasa Bakanlar Kurulu tarafından yürütülür.)

HİLAFETİN İLGASINA VE HANEDANI OSMANİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEMALİKİ HARİCİNE ÇIKARILMASINA DAİR KANUN

Kanun Numarası: 431
Kabul Tarihi: 03/03/1924

Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 06/03/1924
Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 63

Madde 1 – Halife halledilmiştir. Hilafet Hükümet ve Cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen mündemiç olduğundan Hilafet makamı mülgadır.

Madde 2 – (Mülga madde: 15/05/1974 – 1803/8 md.)

Madde 3 – (Mülga madde: 15/05/1974 – 1803/8 md.)

Madde 4 – (Mülga madde: 15/05/1974 – 1803/8 md.)

Madde 5 – (Mülga madde: 15/05/1974 – 1803/8 md.)

Madde 6 – İkinci maddede mezkur kimselere masarifi seferiyelerine mukabil bir defaya mahsus ve derecesi servetlerine göre mütefavit olmak üzere Hükümetçe tensip edilecek mebaliğ ita olunacaktır.

Madde 7 – İkinci maddede mezkur kimseler Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahilindeki bilcümle emvali gayrimenkulelerini bir sene zarfında Hükümetin malümat ve muvafakatiyle tasfiyeye mecburdurlar. Mezkur emvali gayrimenkuleyi tasfiye etmedikleri halde bunlar Hükümet marifetiyle tasfiye olunarak bedelleri kendilerine verilecektir.

Madde 8 – Osmanlı İmparatorluğunda Padişahlık etmiş kimselerin Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahilindeki tapuya merbut emvali gayrimenkuleleri millete intikal etmiştir.

Madde 9 – Mülga Padişahlık sarayları, kasırları ve emakini sairesi dahilindeki mefruşat, takımlar, tablolar, asarınefise ve sair bilumum emvali menkule millete intikal etmiştir.

Madde 10 – Emlaki Hakaniye namı altında olup evvelce Millete devredilen emlak ile beraber mülga Padişahlığa ait bilcümle emlak ve sabık Hazinei Humayun, muhteviyatlariyle birlikte saray ve kasırlar ve mebani ve arazi Millete intikal etmiştir.

Madde 11 – Millete intikal eden emvali memkule ve gayrimenkulenin tesbit ve muhafazası için bir nizamname tanzim edilecektir.

Madde 12 – İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır.

Madde 13 – İşbu kanunun icrayı ahkamına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

Ek Madde 1 – (Ek madde: 16/06/1952 – 5958/1 md.)

İkinci madde gereğince Türkiye’ye gelebileceklerin müracaatları halinde Türkiye’ye gelmek ve Türkiye’de ikamet etmek şartları aranmaksızın vatandaşlığa alınmalarına Bakanlar Kurulu karar verebilir.

Ek Madde 2 – (Ek madde: 16/06/1952 – 5958/1 md.)

İkinci madde hükmünden istifade edenler bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren umumi hükümler dairesinde mal edinebilirler. Bu suretle Türkiye’de mal edinenlerden ölenlerin ikinci maddeden istifade edemiyen varislerine ait hisseler sulh mahkemesince bir sene içinde tasfiye olunarak tutarı kendilerine ödenir.

    Ek Madde 3 – (Ek madde: 16/06/1952 – 5958/1 md.)

Bu Kanuna müsteniden yurda gelmek hakkını haiz olanlar 27 Ağustos 1324 ve 20 Nisan 1325 tarihli iradeler ve 431 sayılı kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 245 sayılı tefsir kararı gereğince millete intikal etmiş olan bilumum menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde miras sebebiyle veya diğer her hangi bir sebeple hak iddia edemezler.

Ek Madde 4 – (Ek madde: 16/06/1952 – 5958/1 md.)

Türkiye’ye gelenler veya Türk vatandaşlığını iktisap edenler (sultan, hanımsultan, kadınefendi, prens ve prenses) gibi hanedana nispet ifade eden elkab ve unvanları kullanmaktan memnudurlar.

İkinci madde hükmünden istifade edenlerden memnuiyet hilafına harekette bulunanlar altı aydan iki yıla ve bu unvanları bu kimseler hakkında iltizamen kullananlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

This entry was posted in ATATURK, CUMHURİYET - DEMOKRASİ - ÇAĞDAŞLIK, DEVRİM VE KARŞI DEVRİMLER, Tarih. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *