Uçurumun kenarındayız!..* “Sen-be­n” si­ya­se­ti 13 yıl­dır de­vam edi­yor… Ku­tup­laş­tır­ma, öte­ki­leş­tir­me, “Ya ben­den­sin ya yok­su­n” zih­ni­ye­ti Tür­ki­ye­’yi par­ça par­ça et­ti…Bu bö­lün­me dev­let ku­rum­la­rı­na hat­ta yar­gı­ya bi­le gir­di…Dev­let ku­rum­la­rı ik­ti­da­rın çiz­di­ği ro­ta­ya, yar­gı­nın bir bö­lü­mü de ik­ti­da­rın zih­ni­ye­ti­ne gö­re ha­re­ket et­me­ye baş­la­dı…Çok kes­kin hat­lar­la bö­lün­dük!..Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en teh­li­ke­li gün­le­rin­den ge­çi­yo­ruz!..

Sözcü
Mehmet Türker
Ekim 21, 2015

Uçurumun kenarındayız!..

1 Ka­sı­m’­da ya uçu­rum­dan aşa­ğı yu­var­la­na­ca­ğız, ya ayak­ta ka­la­ca­ğız…Bu­nu yi­ne Türk hal­kı ta­yin ede­cek!..Tür­ki­ye her ge­çen gün da­ha faz­la ve da­ha hız­la bö­lü­nü­yor…

Son 13 yıl­da bu ik­ti­dar kar­de­şi kar­de­şe düş­man et­ti…Ve 1 Ka­sım se­çi­mi­ne bi­zim­le alay eder gi­bi, “Sen ben yok, Tür­ki­ye va­r” slo­ga­nı­nın yer al­dı­ğı afiş­ler­le gi­di­yor!..

“Sen-be­n” si­ya­se­ti 13 yıl­dır de­vam edi­yor…
Ku­tup­laş­tır­ma, öte­ki­leş­tir­me, “Ya ben­den­sin ya yok­su­n” zih­ni­ye­ti Tür­ki­ye­’yi par­ça par­ça et­ti…Bu bö­lün­me dev­let ku­rum­la­rı­na hat­ta yar­gı­ya bi­le gir­di…Dev­let ku­rum­la­rı ik­ti­da­rın çiz­di­ği ro­ta­ya, yar­gı­nın bir bö­lü­mü de ik­ti­da­rın zih­ni­ye­ti­ne gö­re ha­re­ket et­me­ye baş­la­dı…Çok kes­kin hat­lar­la bö­lün­dük!..Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en teh­li­ke­li gün­le­rin­den ge­çi­yo­ruz!..

Kır­şe­hi­r’­de bir ki­tap­çı­nın ate­şe ve­ril­me­si ve sa­hi­bi­nin linç edil­mek is­ten­me­si­nin gö­rün­tü­le­ri 41 gün son­ra or­ta­ya çık­tı­ğın­da ola­yın ne ka­dar va­him, ne ka­dar deh­şet ve­ri­ci ol­du­ğu­nu an­la­ya­bil­dik…

30 yıl­lık ki­tap­çı, sırf et­nik ne­den­le sal­dı­rı­ya uğ­ra­dı, yağ­ma­lan­dı, alev­ler için­de kal­dı…Tür­ki­ye bu­na ben­zer man­za­ra­la­rı baş­ka yer­ler­de de ya­şar­ken, ül­ke­nin Baş­ba­ka­nı ön­ce­ki gün “Ül­ke­nin her san­ti­met­re­ka­re­sin­de bö­lün­me­ye izin ver­me­ye­ce­ği­z” di­yor­du…

Bö­lün­me­ye izin ver­me­ye­cek­ler­miş öy­le mi?..
Saa­det Par­ti­si Li­de­ri Mus­ta­fa Ka­ma­lak se­çim ge­zi­sin­de Ciz­re­’ye Gü­ven­lik is­te­mi­yo­ru­m” bel­ge­si ve­re­rek gi­re­bil­di…Ka­ma­la­k’­ın an­lat­tı­ğı­na gö­re, Ciz­re Em­ni­yet Mü­dü­rü “O­ra­da gü­ven­li­ği­ni­zi sağ­la­ya­ma­yız… Can gü­ven­lik­le­ri­ni teh­li­ke­ye ata­ma­ya­ca­ğı­mız­dan si­ze po­lis de ve­re­me­yiz. So­rum­lu­lu­ğu ken­di­niz alır­sa­nız gi­de­bi­lir­si­ni­z” de­di…

Ka­ma­lak son­ra­sı­nı şöy­le an­la­tı­yor:
“Ben gü­ven­lik is­te­mi­yo­rum, de­dim. ‘O za­man ya­zı­ya dö­kül­sü­n’ de­di­ler… Ben de ‘Gü­ven­lik is­te­mi­yo­rum, tüm so­rum­lu­luk ba­na ait­ti­r’ di­ye bir ya­zı­yı im­za­la­yıp ken­di­le­ri­ne ver­di­m”

Bu du­rum, ora­da dev­le­tin ol­ma­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor, bir il­çe Tür­ki­ye­’den kop­muş du­rum­da…Dev­let ül­ke­de can gü­ven­li­ği­ni sağ­la­ya­mı­yor, fa­kat Türk hal­kı bur­nun­dan tu­tul­muş zor­la bir se­çi­me sü­rük­le­ni­yor!..

Bir yan­dan da…“Ci­bi­lli­yet­siz­le­r”, “E­dep­siz­le­r”, “Kök­süz­le­r”, “Man­kurt­la­r”Ha­ka­ret­ler ha­va­lar­da uçu­şu­yor!..

Di­yar­ba­kır Ba­ro­su Baş­ka­nı Ta­hir El­çi, bir TV prog­ra­mın­da “PKK te­rör ör­gü­tü de­ğil­di­r” de­di, ko­ca­man bir yuh çek­tik…40 bin ki­şi­nin ka­ti­li, Tür­ki­ye­’nin ka­nı­nı sü­lük gi­bi emen vah­şi te­rör ör­gü­tü­ne “Te­rör ör­gü­tü de­ğil­di­r” di­yen­ler af­fe­di­le­mez…

Ta­hir El­çi­’nin bu sö­zü üze­ri­ne der­hal ha­re­ke­te ge­çil­di ve hak­kın­da “ya­ka­la­ma­” ka­ra­rı çıka­rıl­dı…Ta­hir El­çi­’nin söz­le­ri bir ya­na, ama işin hu­ku­ki ve ya­sal ta­ra­fı­na ge­lin­ce sor­mak ge­re­kir, ya­ka­la­ma ka­ra­rı­nın ge­rek­çe­si ne­dir?.. Ta­hir El­çi Ba­ro Baş­ka­nı ve Di­yar­ba­kır Ad­li­ye­si­’n­de­ki Ba­ro oda­sın­da bu ko­nu­da­ki so­ruş­tur­ma­da ifa­de ver­mek için za­ten da­vet bek­li­yor…Ge­ce vak­ti gö­zal­tı­na alın­ma­sı­nın hu­ku­ki bir ya­nı var mı?..

Bu­na kar­şı­lık, ön­ce­ki ak­şam yi­ne ay­nı TV prog­ra­mın­da MHP Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Meh­met As­lan, cep te­le­fo­nun­dan yan­daş ka­nal­da­ki bir prog­ram­da AKP Mil­let­ve­ki­li Or­han Mi­roğ­lu­’nun söz­le­ri­ni din­let­ti…Mi­roğ­lu da “PKK te­rör ör­gü­tü de­ğil­di­r” di­yor…Ama onun hak­kın­da her­han­gi bir so­ruş­tur­ma yok!.. Ne­den, AK­P’­li ol­du­ğu için mi?..

İk­ti­dar ken­din­den ol­ma­yan­la­rı öte­ki­leş­ti­rir­ken, top­lu­ma kin ve nef­ret to­hum­la­rı ek­ti…İn­san­lar bir­bi­rin­den nef­ret eder ha­le gel­di…“Din­da­r” mı bil­mem ama “kin­dar ne­si­l” ye­tiş­tir­mek­te çok ba­şa­rı­lı ol­du­lar!..

Bu ne­den­le 1 Ka­sım çok önem­li…
Uçu­ru­mun ke­na­rın­da­yız…
Ya var ola­ca­ğız…
Ya da yok ol­ma sü­re­ci­ne gi­re­ce­ğiz!..

http://www.sozcu.com.tr/2015/yazarlar/mehmet-turker/ucurumun-kenarindayiz-964991/

This entry was posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, EMPERYALİZM, FAŞİZM, İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR, İNSAN HAKLARI - DEMOKRASİ, Politika ve Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *