BİR BAŞKA ALİCENGİZ HİKAYELERİ * Gökçek’giller ve Mustafa Akan *** “Be­le­di­ye­den 2 mil­yar do­lar­lık iha­le alan Mus­ta­fa Akan ca­mi­ler yap­tır­ma­sın, AK­P’­ye önem­li des­tek­ler­de bu­lun­ma­sın da ne yap­sın. As­falt­lar ak­tık­ça, Mus­ta­fa Akan da ka­za­nı­yor…”

Saygı Öztürk
saygi@sozcum.com
26 Haziran 2015
Sözcü

Bu hikaye çok başka…

Me­lih Gök­çe­k’­in oğ­lu Ah­met Gök­çek, 30 Ocak 2009’da An­ka­ra­gü­cü yö­ne­ti­mi­ne se­çil­di­ğin­de, yö­ne­ti­me gi­ren­ler­den bi­ri­si de Sö­ğüt İn­şa­at’­ın sa­hip­le­rin­den Mus­ta­fa Aka­n’­dı. İş ada­mı­dır iha­le­le­re gi­rer, iha­le­yi ka­za­nır, kay­be­der di­ye­ce­ğim o de­ğil. Hi­ka­ye çok baş­ka…

Tür­ki­ye­’de as­falt iş­le­ri iha­le­si açıl­dı­ğın­da bu iha­le­le­re 50’ye ya­kın fir­ma gi­ri­yor, kı­ran kı­ra­na mü­ca­de­le edi­yor, An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’nin as­falt iha­le­le­ri­ne ise sa­de­ce iki fir­ma ka­tı­la­bi­li­yor. Üs­te­lik bun­lar­dan bi­ri­si de be­le­di­ye şir­ke­ti BEL­KO… Yap­tı­rı­lan as­falt, alt ge­çit ve ben­ze­ri iş­ler. Bu­nun için sa­de­ce bir iha­le­nin be­de­li 298 mil­yon li­ra. Pe­ki, be­le­di­ye iha­le­le­ri­ne di­ğer as­falt mü­te­ah­hit­le­ri ni­çin ka­tı­la­mı­yor. Açık­la­ya­yım:

O İHA­LE­YE KA­TI­LA­MAZ­SI­NIZ

Çün­kü, iha­le şart­na­me­sin­de bir hü­küm var. O mad­de­de “İ­da­re sert taş (ba­zalt) ocak gös­ter­me­ye­cek­tir. İs­tek­li­ler, An­ka­ra il sı­nır­la­rı için­de sert taş ima­la­tı için kul­la­nı­la­cak oca­ğa ait Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı İş­let­me İzin Bel­ge­si, Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı Çev­re İzin Bel­ge­si, Çev­re­sel Et­ki De­ğer­len­dir­me Bel­ge­si, Gü­ven­lik bel­ge­si­ni tek­lif et­kin­de ve­re­cek­ler­di­r” de­ni­li­yor.

İha­le açıl­dı­ğı­nı öğ­ren­di­niz. İha­le­ye ka­tıl­ma­ya ka­rar ver­di­niz. Ama sert taş oca­ğı bul­mak is­te­se­niz bi­le bu­la­maz­sı­nız. İs­te­ni­len ko­şul­la­ra uy­gun bir ocak bul­sa­nız bi­le ocak­la­rın ruh­sa­tı Baş­ba­kan­lı­k’a bağ­lı ol­du­ğu için bu iş­le­min so­nuç­lan­dı­rıl­ma­sı en er­ken 11 ayı bu­lu­yor. Bu ko­şul ol­du­ğu için bi­ri­si dı­şın­da Tür­ki­ye­’de hiç­bir fir­ma bu ola­na­ğı sağ­la­ya­mı­yor. İha­le de Sö­ğüt İn­şa­at’­ta ka­lı­yor. Ka­mu İha­le Ku­ru­mu, re­ka­be­ti azal­tan, is­te­ni­len fir­ma­ya yön­len­dir­me ya­pıl­ma­sı­na ne­den ola­cak uy­gu­la­ma­la­ra son ver­miş ama be­le­di­ye­nin bu­na uy­du­ğu söy­le­ne­mez.

İHA­LE­YE BİR FİR­MA KA­TI­LI­YOR

As­falt iş­le­ri­ni ya­pan­lar iha­le­ler­de kı­ran kı­ra­na mü­ca­de­le eder­ken, na­sıl olu­yor­sa An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’nin iha­le­si­ne sa­de­ce bir fir­ma ka­tı­lı­yor. 2012 yı­lın­da 627 mil­yon li­ra­lık as­falt ya­pım iha­le­si açı­lı­yor. İha­le­ye Sö­ğüt İn­şa­at dı­şın­da ka­tı­lan da ol­mu­yor. Bu fir­ma da kü­çük bir kı­rım­la 627 mil­yon li­ra­lık iha­le­yi alı­yor.

11 Ey­lül 2013’te yi­ne An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si 799 mil­yon li­ra­lık iha­le açı­yor. Bu­na da Sö­ğüt İn­şa­at’­ın ya­nı sı­ra Şen­bay-Onur Ta­ah­hüt or­tak­lı­ğı ka­tı­lı­yor. An­cak Şen­bay-Onur or­tak­lı­ğı­nın zar­fı bi­le açıl­mı­yor. Ne­de­ni ise baş­vu­ru ekin­de “o­cak ye­ri gös­ter­me­me­si­” be­lir­ti­li­yor. Do­la­yı­sıy­la bu iha­le­yi de yi­ne tek fir­ma gi­rip ka­zan­mış olu­yor.

BU İHA­LE DE SE­ÇİM SON­RA­SI

Se­çi­min üze­rin­den 5 gün geç­miş­ti.12 Ha­zi­ran 2015’te yak­la­şık ma­li­ye­ti 1 mil­yar 919 mil­yon li­ra­lık iha­le­ye iki fir­ma ka­tı­lı­yor. Ta­bi­i ki bi­ri­si Sö­ğüt İn­şa­at olu­yor. Di­ğe­ri ise Öz­gün Ya­pı-Onur Ta­ah­hüt olu­yor. An­cak, Öz­gün-Onur or­tak­lı­ğıy­la gi­ri­len iha­le­de, ev­rak­la­rı ek­sik ol­ma­sı­na rağ­men zar­fı açı­lı­yor. Tek­lif­le­ri Sö­ğüt İn­şa­at’­ın üs­tün­de ol­du­ğu için iha­le 1 mil­yar 469 bin li­ra kar­şı­lı­ğın­da yi­ne Sö­ğüt İn­şa­at’­ta ka­lı­yor.

İha­le­ye ka­tı­lan­lar “sert taş oca­ğı­” bu­lur dü­şün­ce­siy­le ol­sa ge­rek şart­lar ara­sı­na “An­ka­ra ili sı­nır­la­rı için­de 3 bin ton ka­pa­si­te­li as­falt plen­ti ola­cak.” Ya­ni as­falt ya­pan ma­ki­ne­si bu­lun­du­rul­ma­sı ko­şu­lu ge­ti­ril­miş. Bu ma­ki­ne­ye ek ola­rak bin ton sa­at ka­pa­si­te­li me­ka­nik plen­ti ve sa­at­te 6 bin 500 ton ka­pa­si­te­li taş kır­ma te­si­si ku­rul­ma­sı ge­re­ki­yor.

BU İHA­LE­LE­RE KİM­SE KA­TI­LA­MAZ

İha­le ko­şul­la­rı tam an­la­mıy­la “ad­res gös­te­ri­le­re­k” ha­zır­la­nı­yor. Çün­kü, böy­le ma­ki­ne­ler an­cak be­le­di­ye­den iş alın­dık­tan son­ra ta­şı­nır. 3 bin ton ka­pa­si­te­li as­falt ya­pan plent ma­ki­ne­si de­mek en az 10 adet as­falt ma­ki­ne­si de­mek­tir. Bu ka­pa­si­te­de­ki bir ma­ki­ne­nin ku­ru­la­bil­me­si için iha­le­nin ön­ce alın­ma­sı­nı ge­rek­ti­rir. Bir plen­tin sö­kü­lüp, ta­şın­ma­sı, ku­rul­ma­sı en az 200 bin li­ra…

Ko­şul­lar öy­le ağır ki, “3. Bo­ğaz köp­rü­sü iha­le­si­ni alan mü­te­ah­hit­le­rin, İs­tan­bu­l’­da ye­ni ha­va­ala­nı ya­pan fir­ma­lar tü­mü, Tür­ki­ye­’nin en bü­yük oto­yol in­şa­at­la­rı­nı ya­pan fir­ma­lar da bun­lar­la be­ra­ber ol­sa­lar bi­le bu şart­lar al­tın­da An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’n­de iha­le­ye gir­me şan­sı yo­k” di­yor­lar. “Fir­ma­la­ra ka­tı­la­ma­yın­ca yüz­de 50’ler­de ol­ma­sı ge­re­ken kı­rım ora­nı yüz­de 20 ci­va­rın­da ka­lı­yor. Ya­ni, fir­ma­la­rın iha­le­ye ka­tıl­ma­la­rı­na ya­sal bir en­gel yok ama öy­le bir dü­zen­le­me ya­pıl­mış ki, bir fir­ma dı­şın­da bu iş­le­re kim­se uza­na­mı­yor.

Be­le­di­ye­den 2 mil­yar do­lar­lık iha­le alan Mus­ta­fa Akan ca­mi­ler yap­tır­ma­sın, AK­P’­ye önem­li des­tek­ler­de bu­lun­ma­sın da ne yap­sın. As­falt­lar ak­tık­ça, Mus­ta­fa Akan da ka­za­nı­yor… Yü­re­ği sız­la­yan Ka­mu İha­le Ku­ru­mu­’nun ba­zı men­sup­la­rı da “Ne olur bun­la­rı her­kes bil­si­n” di­ye yal­va­rı­yor…


Sevil Arınan
05 Nisan 2012 Perşembe
Cumhuriyet

Borcun büyük bölümü belediye ile iş yapanlardan!

Cumhuriyet Ankara’nın ele geçirdiği en güncel belgeye göre, Ankaragücü’nün 12 şahsa ve 2 şirket grubuna toplam 45 milyon 821 bin 499 lira 16 kuruş borcu vardı. Bunun 16 milyon 31 bin 528 lira 28 kuruşu yöneticiler tarafından tahsil edildi. Şu anda Ankaragücü’nün 9 şahıs ve 2 şirket grubuna 29 milyon 789 bin 970 lira 88 kuruş borcu bulunuyor.

Gökçek’in müteahhiti

Ankaragücü’ne en yüksek borcu veren kişi Nuri Elibol. Nuri Elibol şahıs olarak Ankaragücü’ne toplam 8 milyon 253 bin 990 TL borç vermiş, bunun 8 milyon 13 bin 169 TL’sini tahsil etmiş. 240 bin 821 TL alacaklı.

Ama Elibol, aynı zamanda Ulubol İnşaat Harfiyat Limited Şirketi’nin ortağı. Ulubol’un da Ankaragücü’nden toplam 2 milyon 436 bin 429 TL alacağı var. Ne tesadüf ki, Ulubol Hafriyat, Anakent Belediye Başkanı Melih Gökçek’in en önde gelen projelerinden bazılarının müteahhiti.

Nuri Elibol ile Ulubol Harfiyat’ın belediye için yaptığı işlerin arasında Park Vadi Evleri, Konya Samsun Yolu Genişletme ve Altyapı işi, Kurtboğazı Barajı İvedik Arıtma Tesisleri Arası III. Hamsu Ana İsale Hattı Yapım işi, Dikmen Vadisi Rekreasyon Alanı, Dikmen Çelik Köprü, Çankaya II. Bölge Altyapı, Çubuk Altyapı, işleri bulunuyor.

Belediyenin asfaltlarını yapıyor

Ankaragücü’ne 2. en fazla borç veren kişi ise Anakent Belediyesi’ne asfalt işleri yapan Söğüt İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akan. Ankaragücü’nün Mustafa Akan’a olan borcu 9 milyon 897 bin 626 lira 51 kuruş.

Söğüt İnşaat’ın internet sitesinde bugüne kadar yaptığı işlerin yeraldığı “tamamlanmış işler” bölümünde sadece BELKO Ankara Kömür ve Asfalt İşletmeleri ile onun bağlı olduğu Ankara Anakent Belediyesi’nin işleri bulunuyor.

Kızılırmak suyunu yaptı

Ankaragücü’nün üçüncü en büyük alacaklısı ise, yine Melih Gökçek ile yakın ilişkisi olan ve son olarak Mamak çöplüğünün karşısında IKEA’nın bulunduğu alanda büyük imar hakları alarak Nata Vega Outlet’i kuran Nata Holding’in patronu Namık Tanık.

En büyük işlerinden biri meşhur Kızılırmak Suyunun Kesikköprü Barajı’ndan Ankara İvedik Arıtma Tesislerine getirilmesi işi olan Namık Tanık’ın Ankaragücü’nden alacağı miktar 4 milyon 805 bin 801 TL.

This entry was posted in SAYGI ÖZTÜRK, YANDAŞ - ÇIKARCI - YAĞCILAR, YOLSUZLUKLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *