YARGININ ACILI RONTGENİ *** “Ze­kat hır­sız­la­rı­nı ko­ru­yan bir güç var. Ben bu gü­ce HIR­SIZ­LA­RIN İM­PA­RA­TO­RU di­yo­rum, Bu im­pa­ra­tor hem al­tın­da­ki fi­gü­ran­la­rı ko­ru­yor, hem de ken­di­si­ne ula­şıl­ma­sı­nı en­gel­li­yo­r.”

Mehmet Türker
mturker@sozcum.com
9 Mayıs 2015
Sözcü

Yargının foto-romanı!..

Dün­ya­nın hiç­bir ül­ke­sin­de yar­gı­nın bu ha­le düş­tü­ğü,
gü­ve­nir­li­ği­ni kay­bet­ti­ği…
Sav­cı ve yar­gıç­la­rın bö­lün­dü­ğü….
Ki­mi­nin sos­yal de­mok­rat…
Ki­mi­nin ik­ti­dar­cı…
Ki­mi­nin Fet­hul­lah­çı ol­du­ğu id­di­a edi­le­rek
kar­şı­lık­lı suç­la­ma­la­rın ya­pıl­dı­ğı bu­gü­ne ka­dar gö­rül­me­di…
Yar­gı­nın na­sıl bir bö­lün­me için­de ol­du­ğu
bu bö­lün­me­nin mah­ke­me ka­rar­la­rı­na yan­sı­dı­ğı ilk de­fa
Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz so­ruş­tur­ma­la­rı ve yar­gı­la­ma sü­re­ciy­le or­ta­ya çık­tı…

Ha­tır­la­yı­nız…
Özel yet­ki­li ağır ce­za mah­ke­me­le­ri­nin baş­kan­la­rı, Bal­yoz ve Er­ge­ne­kon da­va­la­rın­da ge­nel­lik­le tah­li­ye ta­lep­le­ri hep bi­re kar­şı iki oy­la red­de­di­li­yor…Da­va de­vam eder­ken, tah­li­ye yö­nün­de oy kul­la­nan ağır ce­za mah­ke­me­si baş­ka­nı bir taş­ra vi­la­ye­ti­ne düz yar­gıç ola­rak ata­nı­yor..

Baş­ka bir özel yet­ki­li ağır ce­za mah­ke­me­si baş­ka­nı yi­ne iki üye­nin oyuy­la ret ka­ra­rı­na mu­ha­le­fet şer­hi­ni ya­zar­ken ta­ri­he bir not dü­şü­yor: “Ben tah­li­ye yö­nün­de oy ver­di­ğim için iki üye yar­gıç be­nim­le ko­nuş­mu­yor. Ad­li­ye ko­ri­dor­la­rın­da ba­zı yar­gıç ve sav­cı­lar ba­na se­lam ver­mi­yo­r” Bu yar­gıç, da­ha son­ra emek­li­li­ği­ni is­ti­yor…

Özel yet­ki­li ba­zı sav­cı­lar, özel yet­ki­le­ri kal­dı­rı­la­rak düz sav­cı ola­rak taş­ra vi­la­yet­le­ri­ne ata­nı­yor… Sav­cı­lar, bü­ro­la­rın­da­ki Ata­türk re­sim­le­ri­ni el­le­ri­ne alıp Be­şik­taş Ad­li­ye­si­’ni terk edi­yor…

Er­zin­can Baş­sav­cı­sı, şim­di­nin CHP Mil­let­ve­ki­li İl­han Ci­ha­ne­r’­in baş­lat­tı­ğı so­ruş­tur­ma “Fet­hul­la­h’­ı bi­tir­me ope­ras­yo­nu­” ola­rak ka­mu­oyu­na su­nu­lu­yor; Er­zu­rum özel yet­ki­li sav­cı­sı Er­zin­ca­n’­a gi­de­rek, Baş­sav­cı­nın oda­sı­nı ba­sı­yor, Ci­ha­ne­r’­i ya­ka pa­ça gö­zal­tı­na alı­yor ve tu­tuk­la­nı­yor…İk­ti­dar se­vinç­le el­le­ri­ni ovuş­tu­ru­yor…

Al­man yar­gı­cın “As­rın en bü­yük do­lan­dı­rı­cı­lı­ğı­” de­di­ği De­niz Fe­ne­ri eV. da­va­sı­nın Tür­ki­ye aya­ğı­nı so­ruş­tu­ran sav­cı­lar gö­rev­den alı­nı­yor, Yar­gı­ta­y’­da yar­gı­la­nıp be­ra­at et­tik­ten son­ra o sav­cı­lar­dan Ab­dül­va­hap Ya­ren açık­la­ma ya­pı­yor: “Ze­kat hır­sız­la­rı­nı ko­ru­yan bir güç var. Ben bu gü­ce HIR­SIZ­LA­RIN İM­PA­RA­TO­RU di­yo­rum, Bu im­pa­ra­tor hem al­tın­da­ki fi­gü­ran­la­rı ko­ru­yor, hem de ken­di­si­ne ula­şıl­ma­sı­nı en­gel­li­yo­r.”

Dev­ran dö­nü­yo­oor…
17-25 Ara­lık bü­yük rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yon­la­rı ya­pı­lı­yor, ba­kan ço­cuk­la­rı ve İran­lı Re­za tu­tuk­la­nı­yor….Yer ye­rin­den oy­nu­yor, işin ren­gi de­ği­şi­yor…Ve son­ra pa­ra­la­rı sı­fır­la­ma id­di­ala­rı…Fo­to-ro­man de­vam edi­yor… So­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten sav­cı­lar açı­ğa alı­nı­yor, hak­la­rın­da so­ruş­tur­ma baş­la­tı­lı­yor…

İk­ti­dar pa­nik­te…“Fet­hul­lah­çı­” ol­duk­la­rı ile­ri sü­rü­len po­lis­ler, ga­ze­te­ci­ler, em­ni­yet mü­dür­le­ri içe­ri atı­lı­yor…3 bi­ni aş­kın em­ni­yet mü­dü­rü emek­li­ye sevk edi­li­yor, po­lis okul­la­rı ka­pa­tı­lı­yor…

Fo­to-ro­man de­vam edi­yor…İçe­ri­de­ki 62 po­lis ve bir ga­ze­te­ci­nin red­di ha­kim ta­le­bi sulh ce­za ha­kim­lik­le­ri ta­ra­fın­dan red­de­di­li­yor; fa­kat avu­kat­la­rın iti­ra­zı üze­ri­ne red­di ha­kim ta­le­bi­ni 29. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si ka­bul edi­yor, 32. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si de tah­li­ye ka­ra­rı ve­rin­ce ik­ti­dar küp­le­re bi­ni­yor…

Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Yal­çın Ak­do­ğan, “Biz bu­na pa­buç bı­rak­ma­yı­z” de­dik­ten son­ra 29. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si Ha­ki­mi Me­tin Öz­çe­lik ile tah­li­ye ka­ra­rı ve­ren 32. As­li­ye Ce­za Ha­ki­mi Mus­ta­fa Ba­şer açı­ğa alı­nı­yor… Yet­mi­yor, 3 gün­lük bir in­ce­le­me so­nu­cu iki ha­kim de te­rör ör­gü­tü üye­li­ği ve hü­kü­me­ti de­vir­me­ye te­şeb­büs suç­la­rın­dan tu­tuk­la­nı­yor…
Pesss!..

Üç gün ön­ce ha­kim kür­sü­sün­de otu­ran­lar, üç gün son­ra de­mir par­mak­lık­lar ar­ka­sı­na gi­di­yor…Üç gün için­de so­ruş­tur­ma na­sıl ya­pıl­mış, de­lil­ler na­sıl top­lan­mış an­la­şı­la­mı­yor…İk­ti­dar bu de­fa da se­vinç­le el­le­ri­ni ovuş­tu­ru­yor…

Bu ka­dar­la da kal­mı­yor, son ola­rak Ada­na­’da MİT TI­R’­la­rı­nın dur­du­rul­ma­sı ola­yı ne­de­niy­le 4 sav­cı da­ha hü­kü­me­ti yık­ma­ya te­şeb­büs­ten tu­tuk­la­nı­yor… MİT TI­R’­la­rın­da si­lah ol­du­ğu id­di­a edi­lir­ken, ik­ti­dar yar­dım mal­ze­me­si bu­lun­du­ğu­nu ile­ri sür­müş­tü, ger­çek ha­len bi­lin­mi­yor!..

Türk Yar­gı­sı hiç bu du­ru­ma düş­me­miş­ti… Bü­tün bu olay­lar AKP ik­ti­da­rın­da ol­du, yar­gı­nın gü­ve­nir­li­ği di­be vur­du…Fo­to-ro­man de­vam edi­yor…

This entry was posted in DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK, HUKUK-YARGI-ADALET, İNSAN HAKLARI - DEMOKRASİ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *