YUNANİSTAN EGE’DEKİ ADALARIMIZI BİR BİR İLHAK EDİYOR * Atatürk Ege’deki adaları bir gecede aldı *** AKP adaları sessizce veriyor * Ancak savaşarak geri alabiliriz

Nisan 11, 2015
Sözcü

Atatürk bir gecede aldı şimdi teker teker gidiyor

Ama ne Hükümet’ten ne de Erdoğan’dan ses yok.
Gündem sadece seçimler ve başkanlık!..

BAKANLIK EMRİNE VERİLEN SAVAŞ GEMİLERİ

Ege Denizi’nde yer alan adalar ve adacıklar hep gündemde. Böyle olunca da bir kaya parçasının dahi ne denli önemli olduğunu bilen Atatürk ve kurmaylarının bir olayını anlatalım:

1936 yılında dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Lozan Antlaşması’nı ve Ege haritasını incelerken binlerce küçük adacığın sahipsiz olduğunu ve belli bir çizginin, sınırın bulunmadığını fark eder. Durumu hemen Atatürk’e bildirir. Bunun üzerine Fevzi Çakmak ile görüşülür ve küçük “adacıkların mülkiyeti” araştırılmaya başlanır. Adacıklarla ilgili kayıt olmadığı anlaşılınca, Fevzi Paşa’nın talimatıyla deniz kuvvetlerinden birkaç savaş gemisi, yelkenli, sandal vb. ile bir miktar asker İçişleri Bakanlığı emrine verilir.

Bu arada “yüzlerce adacığa isim ve numara” verilir ve “çinko levhalar” hazırlanır. Sonrasında ise bir gece sabaha kadar adacıkların hepsi Türk topraklarına dahil edilir.Atatürk’ün de dediği gibi; “Vatan toprağı kutsaldır ve kaderine terk edilemez”. Nitekim de edilmemiştir.

KITA SAHANLIĞI

Evet. Adacıkların çoğu sadece birer kaya parçasından ibaret. Fakat “kıta sahanlığı” diye bir olay var. Bilmem birilerine hatırlatabildik mi?

“Allah nasip eder, ömrüm vefa ederse Musul, Kerkük ve Adaları geri alacağım. Selanik dahil Batı Trakya’yı Türk Hudutları içine katacağım” Mustafa Kemal Atatürk / 1933

Rahmi Turan
Sözcü, 6 Nisan 2015

Savaşarak geri alabiliriz!…

Ege De­ni­zi­’n­de 16 ada­mı­zın Yu­nan­lı­lar ta­ra­fın­dan iş­ga­li, AKP ik­ti­da­rı için yüz­ka­ra­sı bir olay­dır.

Ül­ke­nin yö­ne­ti­min­den so­rum­lu si­ya­si­le­rin, Tür­ki­ye­’nin mil­li gu­ru­ru­nu ze­de­le­yen bu çir­kin ola­ya tep­ki gös­ter­me­me­si ger­çek­ten ha­zin bir du­rum­dur.Va­tan top­rak­la­rı bir bir el­den gi­di­yor, bi­zim ik­ti­dar vur­dum­duy­maz bir ta­vır­la sey­re­di­yor. Ola­cak iş mi bu?
* * *
CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ay­tun Çı­ray, Mec­li­s’­e bir so­ru öner­ge­si ve­re­rek ik­ti­da­rı ha­re­ket­len­dir­mek is­te­di. Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ya­sak sav­mak için Yu­na­nis­ta­n’­a gös­ter­me­lik bir uya­rı­da bu­lun­du. Sa­de­ce o ka­dar!

Da­ha ön­ce (4 Ocak 2013 ta­ri­hin­de) MHP Ko­ca­eli Mil­let­ve­ki­li Lüt­fü Türk­kan,
o dö­nem­de Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı olan Da­vu­toğ­lu­’nun ce­vap­lan­dır­ma­sı is­te­miy­le bir so­ru öner­ge­si ver­miş­ti.

Da­vu­toğ­lu­’nun, MHP’­li yurt­se­ver Mil­let­ve­ki­li Lüt­fü Türk­ka­n’­a ver­di­ği ce­vap, emin olun ce­vap­tan baş­ka her şe­ye ben­zi­yor­du. O ada­lar­da hak­kı­mız yok­muş gi­bi laf ola, be­ri ge­le bir ce­vap­tı bu!

Ada­la­rın Yu­nan­lı­la­rın eli­ne geç­me­sin­de dö­ne­min Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Da­vu­toğ­lu­’nun da bü­yük so­rum­lu­lu­ğu var!
* * *
Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı es­ki Ge­nel Sek­re­te­ri­ E. Kur­may Al­bay Ümit Ya­lım, Ege De­ni­zi­’n­de­ki 16 ada­nın 2004 yı­lın­dan iti­ba­ren Yu­nan­lı­lar ta­ra­fın­dan iş­ga­li­nin so­rum­lu­su­nun AKP ik­ti­da­rı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ümit Ya­lım “Sa­vaş­ma­dan ver­di­ği­miz bu va­tan top­rak­la­rı­nın ge­ri alın­ma­sı ar­tık hu­ku­ken müm­kün de­ğil. An­cak sa­va­şa­rak ge­ri ala­bi­li­ri­z” di­yor.

Ya­lım, ada­la­rın bağ­lı ol­du­ğu Ay­dın ve Muğ­la il­le­ri­nin va­li ve be­le­di­ye baş­kan­la­rın­dan, İçiş­le­ri ve Dı­şiş­le­ri Ba­kan­la­rı­na, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı­’n­dan Baş­ba­ka­n’­a ka­dar bü­tün yet­ki­li­le­rin so­rum­lu ol­du­ğu­nu ve “Va­ta­na iha­ne­t” su­çu kap­sa­mın­da yar­gı­lan­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ti­yor.
* * *
Bu ada­lar Ka­nu­ni Sul­tan Sü­ley­man ve 4’ün­cü Meh­met dö­ne­min­de fet­he­di­len veAta­türk ile İnö­nü­’nün Lo­za­n’­da Yu­nan­lı­la­ra ver­me­di­ği ada­lar­dır.Ay­rı­ca, bu ada­lar da da­hil ol­mak üze­re, 800 ci­va­rın­da ada, ada­cık ve ka­ya­lık, 1936 yı­lın­da dö­ne­min İçiş­le­ri Ba­ka­nı Şük­rü Ka­ya ta­ra­fın­dan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin en­van­te­ri­ne kay­de­dil­miş­tir.

Yu­nan­lı­lar bu ada­la­rı 2004 yı­lın­da iş­gal et­ti, 5 yıl son­ra 2009 yı­lın­da da Yu­na­nis­ta­n’­a il­hak et­ti.Ada­la­rın en kü­çü­ğü İs­tan­bu­l’­da­ki Bü­yü­ka­da ve­ya An­tal­ya­’nın kar­şı­sın­da bu­lu­nanMe­is Ada­sı bü­yük­lü­ğün­de­dir.  AKP ik­ti­da­rı, va­tan top­rak­la­rı­nın el­den çık­ma­sı­na, ne ya­zık ki, se­yir­ci kal­ma­ya de­vam edi­yor!

This entry was posted in DENİZ VE DENİZCİLİK, EMPERYALİZM, Gundem, Haber, İHANET VE YABANCI YANDAŞLAR. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *