Eyyy Papa!.. *** “Ka­to­lik dün­ya­sı­nın ru­ha­ni li­de­ri ve ay­nı za­man­da Va­ti­ka­n’­ın Dev­let Baş­ka­nı olan Pa­pa, bu ik­ti­da­rın dış po­li­ti­ka­sın­da­ki ba­şa­rı­sız­lı­ğı­nın son sem­bo­lü­dür!..”

Mehmet Türker
mturker@sozcum.com
14 Nisan 2015
Sözcü

Eyyy Papa!..

Bir o ek­sik kal­mış­tı…
Muh­tar­la­rı ka­çak sa­ray­da top­la­yıp onu da söy­ler: “Eyyy Pa­pa!..”

Ka­to­lik dün­ya­sı­nın ru­ha­ni li­de­ri ve ay­nı za­man­da Va­ti­ka­n’­ın Dev­let Baş­ka­nı olan Pa­pa, bu ik­ti­da­rın dış po­li­ti­ka­sın­da­ki ba­şa­rı­sız­lı­ğı­nın son sem­bo­lü­dür!..

“De­ğer­li yal­nız­lı­k”, Ka­to­lik dün­ya­sı­nı tem­sil eden ki­şi­nin Er­me­ni soy­kı­rı­mı ya­la­nı­nı ka­bul et­me­siy­le kat­mer­len­miş­tir!..

Şim­di Pa­pa­’ya sert bir ce­vap ve­ri­le­cek­miş… So­nuç?..
Baş­ta AB­D’­de­ki şe­hir­ler­de ol­mak üze­re dün­ya­nın dört bir ta­ra­fın­da soy­kı­rım anıt­la­rı na­sıl di­kil­diy­se… Bir­çok ül­ke­de ve son ola­rak Gü­ney Kıb­rı­s’­ta bi­le soy­kı­rı­mın “in­ka­rı­” na­sıl suç ol­duy­sa… Tür­ki­ye­’nin de eli ko­lu bağ­lı bun­la­rı sa­de­ce sey­ret­mek zo­run­da kal­dıy­sa… Bu­nun so­nu­cu da o ola­cak!..

Va­ti­ka­n’­ın An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Dı­şiş­le­ri­ne ça­ğı­rıl­mış…
Tür­ki­ye­’nin Va­ti­kan Bü­yü­kel­çi­si An­ka­ra­’ya gel­miş..
Bun­la­rın hep­si saf­sa­ta… Asıl Tay­yi­p’­in ne di­ye­ce­ği…

“Eyyy Pa­pa­” di­ye bir kük­re­di mi, sa­de­ce Va­ti­ka­n’­ın de­ğil, bü­tün Ka­to­lik ale­mi­nin diz­le­ri tit­re­me­ye baş­lar… Tay­yi­p’­in öf­ke­sin­den bir tek Va­ti­kan na­si­bi­ni al­ma­mış­tı, bü­tün kar­di­nal­ler al­tı­na ka­çı­rır… Yan­daş med­ya­da ise şu baş­lık­la­rı gö­re­bi­li­riz:

“Dar­be­ci Pa­pa­”
“Pa­pa se­çim ön­ce­si CHP ile iş­bir­li­ği ya­pı­yo­r”
“Pa­pa Pen­si­van­ya­’dan ta­li­mat alı­yor, pa­ra­lel­le­rin uşa­ğı­”

Tür­ki­ye­’nin dış po­li­ti­ka­sı­nın ne ka­dar ağır­lık­lı (!) ve et­ki­li (!) ol­du­ğu­nu (hâ­lâ an­la­ya­ma­dıy­sa­nız) AB Ba­ka­nı Vol­kan Boz­kı­r’­ın şu söz­le­rin­den an­la­yın:

“Bi­li­yor­su­nuz Pa­pa Ar­jan­tin­li­dir… Al­man­ya­’da Ya­hu­di soy­kı­rı­mı ya­pan Na­zi ön­der­le­ri­ne iş­ken­ce­ci­le­ri­ne Ar­jan­tin ku­cak aç­mış­tır. Pa­pa da Ar­jan­tin va­tan­daş­lı­ğın­dan do­la­yı böy­le bir his­si­yat içi­ne gir­miş ola­bi­lir. Söy­le­di­ği yok hük­mün­de­di­r” Dam üs­tün­de sak­sa­ğan vur be­li­ne kaz­ma­yı!..

Ne ala­kay­sa, Vol­kan Boz­kır, Pa­pa­’nın ön­ce dö­nüp ken­di ül­ke­si­ne bak­ma­sı­nı is­ti­yor… Vol­kan Boz­kı­r’­ın da di­ğer AK­P’­li­ler­den far­kı yok… Oy­sa o, Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’n­dan ye­tiş­me es­ki bü­yü­kel­çi ve Tay­yi­p’­in ta­bi­riy­le bir mon­şer!.. De­mek AK­P’­de de üzüm üzü­me ba­ka ba­ka ka­ra­rı­yor!..

Tür­ki­ye yıl­lar­dır ABD Baş­kan­la­rı­nın ağ­zı­nın içi­ne ba­kı­yor:
“24 Ni­sa­n’­da soy­kı­rım di­ye­cek mi, de­me­ye­cek mi?..” Şim­di­ye ka­dar de­me­di­ler, “Bü­yük fe­la­ke­t” la­fıy­la ge­çiş­tir­di­ler… Ama her yıl Tem­sil­ci­ler Mec­li­si ve Se­na­to­’da “soy­kı­rı­mın ka­bu­lü­” gün­de­me ge­ti­ril­di…

Bu yıl da göz­ler Oba­ma­’da…Ama ben şah­sen Oba­ma­’nın “soy­kı­rı­m” di­ye­ce­ği­ne ih­ti­mal ver­mem…
Zi­ra Tay­yip “Eyyy Oba­ma­” di­ye ba­ğır­dı mı, Oba­ma ka­ça­cak de­lik arar!..

Sev­gi­li okur­lar, bun­lar da ge­çer, biz de­ğer­li yal­nız­lı­ğı­mı­zın “de­ğe­ri­ni­” bil­me­ye de­vam ede­lim!..

Al­kış!..

CHP ilk de­fa bu se­çim­de er­ken dav­ran­dı…Se­çim kam­pan­ya­sı­nın lo­ko­mo­ti­fi du­ru­mun­da­ki al­kış­lı film TV ka­nal­la­rın­da sa­bah­tan ak­şa­ma ka­dar dön­me­ye, ilan­la­rı ga­ze­te­ler­de tam say­fa boy gös­ter­me­ye baş­la­dı…Kı­lıç­da­roğ­lu da Kar­tal mi­tin­giy­le ön­ce­li­ği al­dı…

An­cak…
“Al­kış­lı pro­tes­to­nu­n” an­la­şıl­ma­sı bi­raz zor…Zi­ra al­kı­şın yer­leş­miş an­la­mı bir ba­şa­rı­yı kut­la­ma, sev­gi­yi ve say­gı­yı gös­ter­me ha­re­ke­ti­dir…Bu­nu pro­tes­to an­la­mın­da kul­lan­mak bi­raz zor­la­ma gi­bi gel­di…Film­de al­kış­la­yan­la­rın yüz ifa­de­si bu­nun pro­tes­to ol­du­ğu­nu gös­ter­se de,et­ki­si top­lu­mun her ke­si­min­de ay­nı ola­bi­lir mi, şüp­he­li…Ama AKP ve yan­daş med­ya çok ra­hat­sız ol­du­ğu­na, TRT fil­me san­sür ge­tir­di­ği­ne gö­re, yi­ne de ba­şa­rı­lı de­mek­tir

This entry was posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, DİN-İNANÇ, Gundem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *